سنگ آهن گهر زمین

شرکت سنگ آهن گهر زمین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860541940 (فعال)
20
افراد
40
آگهی‌ها
1735
شماره ثبت
1383/11/28
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر سنگ آهن گهر زمین

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سنگ آهن گهر زمین دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه سنگ آهن گهر زمین

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سنگ آهن گهر زمین در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14891739
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1735 و شناسه ملی 10860541940
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/05/1398 : - آقای محمد فلاح با کدملی 3051889725 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی 10101634157به عنوان رئیس هیأت مدیره - آقای امیر علی طاهرزاده با کدملی 0064109781 به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به شناسه ملی 10860515050 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره - آقای جمشید ملارحمن با کدملی 0569720974 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی 10101296740به سمت عضوهیأت مدیره - آقای آرش حبیبی با کدملی 4268914404 به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی 10102258090به سمت عضو هیأت مدیره - آقای سعید صادقی گوغری با کدملی 3091102033 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی 10101306234به سمت عضو هیأت مدیره - آقای علی اکبر پوریانی (خارج از هیأت مدیره) با کدملی 3620905207 را بعنوان مدیر عامل شرکت انتخاب نمود. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - اختیارات هیئت مدیره به قرار ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: 1- نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. 3- پیش بینی بودجه سالانه شرکت. 4- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. 5- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 6- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات (بر اساس آیین نامه معاملات) 7- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. 8- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ش980819279737590  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14857334
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1735 و شناسه ملی 10860541940
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/03/1398: الف- اعضاء حقوقی هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) به شماره شناسه ملی 10860515050 شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شماره شناسه ملی 10102258090 شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شماره شناسه ملی 10101306234 شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به شماره شناسه ملی 10101634157 شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شماره شناسه ملی 10101296740 ش980725934915464  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14761390
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۸ الف ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ب روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ج ـ ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش حساب سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ مورد تصویب قرارگرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14588279
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۷: آقای سعید صادقی گوغری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر برای عضویت در هیأت مدیره معرفی گردید . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بودوسایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . با توجه به تغییر نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام ، هیأت مدیره به منظور تسهیل در اجرای کارهای شرکت قسمتی از اختیارات خود طبق اساسنامه جدید ( سهامی عام ) به شرح ذیل را به مدیر عامل تفویض نمود : ۱ نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲ اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران با اطلاع . ۳ شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد . ۴ پیش بینی بودجه سالانه شرکت . ۵ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر . ۶ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۷ صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . ۸ انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات ( بر اساس آیین نامه معاملات ) ۹ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . ۱۰ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295813
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۷ و منضم به نامه شماره xxx۴۹,xxx مورخ ۰۷/۰۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت ـ تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به تصویب رسید. ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. ـ صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول به تایید کارشناس رسمی دادگستری رسیده است. ـ دو ترازنامه و حساب سود و زیان مورد تایید حسابدار رسمی قرار گرفت. (در مرجع ثبت شرکتها و مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.) اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می باشد ۱)نام و شماره ثبت شرکت: سنگ آهن گهر زمین به شماره ثبتxxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ۲)موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن: ـ موضوع شرکت عبارتست از اکتشافات و استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتر، گندله و فولاد از آن. ـ نصب و راه اندازی، تعمیرات، نگهداری، بازرسی، سرویس تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع شرکت. ـ انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع شرکت. ـ مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و طرح های معدنی و صنعتی، انعقاد قرارداد های پیمانکاری بمنظور ارائه خدمات فنی و مهندسی. ـ مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و وادرات و کلیه امور و عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. ۳)مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی:مرکز اصلی شرکت شهرستان سیرجان در استان کرمان ات و دفتر ستاد مرکزی آن در تهران می باشد. ضمن اینکه شرکت فاقد شعبه می باشد. کارخانه:سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز صندوق پستی:xxxxxx۷۱ دفتر مرکزی:تهران، بلوار آفریقا، بلوار آرش غربی، شماره ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۸ ۴)مدت شرکت:فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود. ۵)سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده:xxxxxx۰۰ میلیون ریال ۶)سهام ممتاز:شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد. ۷)هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)به شماره ثبتxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی ناصر تقی زادهشماره ملیxxxxxxxxx۶رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی خاص)به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی علی اکبر پوریانی شماره ملیxxxxxxxxx۷ مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آرش حبیبیشماره ملی xxxxxxxxx۴عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)به شماره ثبتxxx۸۰ و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی ناصر سبحانی شماره ملی xxxxxxxxx۸عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxxو شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷به نمایندگی سیدعلی موسوی بجنوردی شماره ملیxxxxxxxxx۰عضو هیئت مدیره ۸)شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی، در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می توانند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند.هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره درصورت نقل و انتقال سهام، سهامداران جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: •اعلامیه خرید سهام •گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام •اصل ورقه سهام •تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹)مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه تقسیم سود بعد از تصویب مجمع عمومی عادی و مطابق با قانون تجارت قابل تقسیم می باشد.وضع اندوخته قانونی سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود.به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رای به انحلال شرکت بدهد.گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند.این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرارگرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود.تصمیم گیری درخصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد.مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، باحضور حداقل ۷۵درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰)مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ اشخاص ثالت که توسط شرکت تضمین شده است:مجموع بدهی های کوتاه مدت، بلند مدت و بدهی های احتمالی بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده (منتهی به۳۰/۰۹/xxx۶) بالغ بر xxxxxx۵۷ میلیون ریال بوده همچنین بدهی احتمالی شرکت برابر با مبلغ xxxxxx۶۵ میلیون ریال می باشد. ۱۱)روزنامه کثیرالانتشار شرکت:روزنامه دنیای اقتصاد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14123183
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱-قرائت گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس شرکت وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی منتهی به منتهی به xxx۶/۰۹/۳۰ -۲ مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به xxx۷/۰۹/۳۰ انتخاب گردیدند -۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13881028
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶: بنا به اختیار تفویض شده توسط مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۳/xxx۵، سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ میلیارد ریال به xxx۰۰ میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx۰ ریال که تماما از طریق افزایش تعداد سهام از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754943
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶: صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن برای دوره مالی منتهی به xxx۵/۰۹/۳۰ برای سال مالی منتهی به xxx۵/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به xxx۶/۰۹/۳۰ انتخاب گردیدند. اعضاء حقوقی هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند. الف) شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ب) شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ج) شرکت سرمایه گذاری غدیر د) شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و) شرکت مدیریت توسعه گوهران امید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506492
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵: ۱ آقای ناصر تقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی و صنعتی گل گهربه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ برای مدت باقی مانده معرفی گردید. بدینوسیله ترکیب جدید هیئت مدیره شرکت برای باقیمانده تصدی به شرح ذیل انتخاب و تعیین گردند: آقای ناصر تقی زاده با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای آرش حبیبی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علی اکبر پوریانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای سیدعلی موسوی بجنوردی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای ناصر سبحانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۳ هیئت مدیره به منظور تسهیل در اجرای کارهای شرکت قسمتی از اختیارات خود (مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه) شامل بندهای ۱، ۳، ۴ (بر اساس آیین نامه‌های مصوب) ۵، ۶ (بر اساس اساسنامه) ۷، ۸، ۹ (بر اساس آئین نامه معاملات) ۱۱، ۱۲، ۱۳ (به استثناء ترهین) ۱۷ (به استثناء حق صلح و سازش) ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ مجموعا ۱۶ بند را به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506488
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/xxx۵: آقای سعید رحیمی پور انارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت معدنی و صنعتی گل گهربه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ برای عضویت در هیئت مدیره به مدت باقیمانده هیئت مدیره معرفی گردید. آقای علی اکبر پوریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ برای عضویت در هیئت مدیره به مدت باقیمانده معرفی گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188879
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵: - صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن را برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ مورد تصویب قرار داد. - مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13067874
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۵: آقای آرش حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره به مدت باقیمانده تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12829879
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۴: با عنایت به اختیار تفویضی بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۳/۱۱/۲۷ سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از محل آورده نقدی طی گواهی شماره xxx۴ مورخ ۱۵/۱۰/۹۴ بانک سپه شعبه ممتاز بلوار اسفندیار تهران و مطالبات سهامداران در مهر ماه ۹۴ افزایش یافت ودر نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12620628
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ سرمایه شرکت از xxx۰ میلیارد ریال به xxx۰ میلیارد ریال(منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم به ارزش هر سهم xxx۰ ریال) از محل آورده نقدی طی گواهی بانک سپه شعبه میرداماد غربی به شماره xxx۵ مورخ ۱۸/۹/۹۳ به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال وبانک سپه شعبه بلوار اسفندیار تهران به شماره xxx مورخ ۲۲/۹/۹۴ به مبلغ xxx میلیارد ریال و گواهی بانک دی شعبه آفریقا به شماره xxx/xxx۷/۹۴ مورخ ۱۸/۹/۹۴ به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال و مطالبات سهامداران عملیاتی به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و بند مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12404579
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای مصطفی پرتوافکنان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای محمود نوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای ناصر تقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقای سیدعلی موسوی بجنوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی آقای ناصر سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضوهیئت مدیره ـ هیئت مدیره به اتفاق آرا آقای علی اکبر پوریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از هیئت مدیره) را بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و اوراق بهادار و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت انجام شود. ـ هیئت مدیره بمنظور تسهیل در اجرای کارهای شرکت، قسمتی از اختیارات خود (مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه) شامل بندهای ۱، ۳، ۴ (براساسآیین نامه های مصوب) ۵، ۶ (بر اساس اساسنامه) ۷، ۸، ۹ (بر اساس آئین نامه معاملات) ۱۱، ۱۲، ۱۳ (به استثناء ترهین) ۱۷ (به استثناء حق صلح و سازش) ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ مجموعاً ۱۶ بند را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12323697
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۳۵ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۰۲/xxx۴: ۱ ـ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی دوره مالی منتهی به xxx۳/۹/۳۰ ۲ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای دوره مالی منتهی به xxx۴/۹/۳۰ انتخاب گردیدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴ ـ اعضاء حقوقی هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: • شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ • شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امیدبه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ • شرکت سرمایه گذاری غدیربه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ • شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ • شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12099020
آگهی افزایش سرمایه شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۴/۹۳ مستند به صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت فوق الذکر:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۵ ریال از محل پرداخت نقدی سهامداران برابر گواهی بانکی شماره xxx۱ ـ ۲۴/۸/۹۳ بانک سپه شعبه ممتاز بلوار اسفندیار تهران افزایش یافت. لذا ماده ۴ اساسنامه شرکت بشرح ذیل تغییر و اصلاح گردید:
سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۵ ریال نقدی منقسم به xxx/xxx/xxx/۵ سهم xxx/۱ ریالی بانام عادی می باشد که تماماً تامین گردیده و شرکت آورده غیر نقدی و سهام بی نام و ممتاز ندارد.
شxxxxxx۹ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659919
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۸/۲/۹۳ شرکت فوق الذکر تغییرات زیر در شرکت یاد شده ایجاد گردیده:
۱ـ ترازنامه و صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست آن برای سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدیران مستقل شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت معرفی شد.
۴ـ معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
۵ـ ماده ۵۱ اساسنامه شرکت بشرح ذیل تغییر و اصلاح گردید:
سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز میشود و در ۳۰ آذر ماه سال بعد به پایان می رسد.
شxxxxxx۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406625
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسات هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ و ۴/۱۲/۹۲ شرکت فوق الذکر:
۱ـ آقای سیدعلی موسوی بجنوردی ش ملی xxxxxxxxx۰ نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بسمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره گردید.
۲ـ آقای محمد جلال مآب ش ملی xxxxxxxxx۴ نماینده جدید شرکت مدیریت توسعه گوهران امید بسمت رئیس هیئت مدیره جایگزین آقای علیرضا حیدرآبادی پور برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره (۲۰/۳/۹۴) گردید.
۳ـ آقای علی اکبر پوریانی ش ملی xxxxxxxxx۷ از خارج شرکت بسمت مدیرعامل انتخاب شد و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق رسمی و تعهدآور از قبیل چک سفته و اوراق بهاء دار و قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ هیئت مدیره بمنظور تسهیل در اجرای کارهای شرکت قسمتی از اختیارات خود (مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه) شامل بندهای ۱ ـ ۳ـ ۴ (براساس آئین نامه های مصوب) ۵ـ ۶ (براساس اساسنامه) ۷ـ۸ـ۹ (براساس آئین نامه معاملات) ۱۱ـ۱۲ـ۱۳ (باستثناء ترهین) ۱۷ (باستثناء حق صلح و سازش) ۱۸ـ۱۹ـ۲۰ و ۲۲ مجموعاً ۱۶ بند را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxx۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406623
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۹۲ و مستند به صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت فوق الذکر:
سرمایه شرکت از مبلغ سه هزار و سیصد و چهل میلیارد ریال بمبلغ چهار هزار و یکصد و هفتاد میلیون ریال از محل پرداخت نقدی برابر گواهی بانکی شماره xxxـ۱۱/۱۰/۹۲ بانک سپه شعبه ممتاز بلوار اسفندیار افزایش یافت. لذا ماده ۴ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید:
سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال نقدی منقسم به xxx/xxx/xxx/۴ سهم یک هزار ریالی با نام عادی می باشد که تماماً تامین گردیده است و شرکت سهام بی نام و ممتاز ندارد.
شxxxxxx۶ مسئول ثبت شرکت های ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119020
آگهی تصمیمات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۲ شرکت فوق الذکر:
۱ـ عملکرد شرکت و صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
۲ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای امیرحسین نریمانی خمسه ش ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۲ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد.
۴ـ معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.
۵ـ برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۲ شرکت آقایان علیرضا حیدرآبادی پور نماینده شرکت مدیریت توسعه گوهران امید بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا کرمی شاهرخی نماینده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان ناصر سبحانی گاوگانی نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر و مصطفی پرتوافکنان نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و سید عبدالحمید ثمره هاشمی نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای علی پاینده نجف آبادی بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ اوراق بهاءدار و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072210
آگهی افزایش سرمایه شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت فوق الذکر با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/۲ میلیارد ریال به xxx/۵ میلیارد ریال ظرف مدت سه سال به نسبت مساوی در هر سال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران موافقت شد و اجرای آن به هیئت مدیره تفویض گردید و برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۹۲ شرکت فوق الذکر در مرحله اول سرمایه شرکت بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال از محل پرداخت نقدی برابر گواهی بانکی شماره xxx ـ ۳۱/۲/۹۲ بانک سپه شعبه ممتاز بلوار اسفندیار و xxxـ۸/۳/۹۲ بانک سپه شعبه میرداماد غربی تهران افزایش یافت. لذا ماده ۴ اساسنامه بشرح ذیل تغییر و اصلاح گردید:
سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ (سه هزار و سیصد و چهل میلیارد ریال) منقسم به xxx/xxx/xxx/۳ (سه میلیارد و سیصد و چهل میلیون) سهم یکهزار ریالی بانام که تماماً تامین و پرداخت گردیده است.
شxxxxxx۹ ثبت شرکتهای سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1035610
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت فوق الذکر آقای مصطفی پرتوافکنان نماینده جدید شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره جایگزین آقای کریم قاری زاده گردید. ش xxxxxx۳ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10270266
آگهی افزایش سرمایه شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۱/۶/۹۱ شرکت فوق الذکر و با مجوز صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۴/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی برابر گزارش بازرس شرکت و گواهی شماره xxx ۲۸/۶/۹۱ بانک سپه شعبه ممتاز بلوار اسفندیار تهران افزایش یافت لذا ماده ۴ اساسنامه شرکت بشرح ذیل تغییر و اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ سهم یکهزار ریالی بانام عادی که تماما تامین گردیده است. ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10222758
آگهی افزایش سرمایه شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۱/۶/۹۱ شرکت فوق الذکر و با مجوز صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۴/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی برابر گزارش بازرس شرکت و گواهی شماره xxx ۲۸/۶/۹۱ بانک سپه شعبه ممتاز بلوار اسفندیار تهران افزایش یافت لذا ماده ۴ اساسنامه شرکت بشرح ذیل تغییر و اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ سهم یکهزار ریالی بانام عادی که تماما تامین گردیده است. ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747297
آگهی افزایش سرمایه شرکت سنگ آهن گهر زمینسهامی خاص ثبت۱۷۳۵شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه۱۱/۶/۹۱ شرکت فوق الذکر و با مجوز صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه۲۴/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال بمبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی برابر گزارش بازرس شرکت و گواهی شمارهxxx ـ ۲۸/۶/۹۱ بانک سپه شعبه ممتاز بلوار اسفندیار تهران افزایش یافت لذا ماده۴ اساسنامه شرکت بشرح ذیل تغییر و اصلاح گردید:
سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۲ سهم یکهزار ریالی بانام عادی که تماماً تامین گردیده است.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11521405
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوق مورخ ۲۲/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ عملکرد شرکت و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابریس هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای امیرحسین نریمانی خمسه بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتصاب گردیدند و تعیین حق الزحمه ایشان به هیات مدیره تفویض شد.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۴ـ معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.

ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 637029
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوق مورخ ۲۲/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ عملکرد شرکت و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابریس هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای امیرحسین نریمانیخمسه بعنوان بازرس علیالبدل برای سال مالی ۹۱ انتصاب گردیدند و تعیین حقالزحمه ایشان به هیاتمدیره تفویض شد.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
۴ـ معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.
شxxxxxx۲ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 529518

آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین
سهامی خاص ثبتxxx۵
شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ شرکت فوق الذکر آقای سیدعبدالحمید هاشمی ش ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای سیدمحمد موسوی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره (۲۹/۳/۹۰) انتخاب شد.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10034796
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ شرکت فوق الذکر آقای سیدعبدالحمید هاشمی ش ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای سیدمحمد موسوی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره (۲۹/۳/۹۰) انتخاب شد. ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 449532

آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین
سهامی خاص ثبت xxx۵
شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه۲/۹/۹۰ شرکت فوق الذکر مدیرعامل شرکت بعنوان نماینده تام الاختیار حق طرح شکایت یا استخدام وکیل دادگستری برای طرح هرگونه دعوی و شکایت در کلیه مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را در راستای احقاق حقوق شرکت دارد.
شxxxxxx ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11914229
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه۲/۹/۹۰ شرکت فوق‌الذکر مدیرعامل شرکت بعنوان نماینده تام‌الاختیار حق طرح شکایت یا استخدام وکیل دادگستری برای طرح هرگونه دعوی و شکایت در کلیه مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را در راستای احقاق حقوق شرکت دارد.

ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10647844
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۷۳۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه۲۷/۷/۹۰ شرکت فوق‌الذکر

آقای علیرضا حیدرآبادی‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه گوهران امید بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا کرمی‌شاهرخی بشماره‌ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقایان ناصر سبحانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و آقای کریم قاری‌زاده بشماره ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید و آقای سید محمد موسوی بشماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و آقای علی پاینده‌نجف‌آبادی بشماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال از تاریخ۲۹/۳/۹۰ انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، اوراق بهادار و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره به همراه مهرشرکت معتبرمیباشد.

ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10981226
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص ثبت۱۷۳۵ شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخه۲۹/۳/۹۰ و ۲۲/۳/۹۰ و ۲۸/۳/۹۰ شرکت فوق‌الذکر تغییرات زیر در شرکت یاده شده ایجاد گردیده:

۱ـ نقل و انتقال xxxxxx۱۰ سهم از xxx/xxx/xxx/۱ سهم سهام شرکت طبق دفتر ثبت سهام شرکت انجام شد.

۲ـ صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

۳ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و خانم فریده شیرازی شماره ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی ۹۰ انتخاب شدند.

۴ـ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۵ـ معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت به هیئت‌مدیره تنفیذ گردید.

۶ـ اعضاء هیئت‌مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند.

شرکت سنگ آهن گل‌گهر شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰.

شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید شناسه ملیxxxxxxxxx۹.

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷.

شرکت مدیریت توسعه گوهران امید شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹.‌

ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11094731
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه۲۳/۱۲/۸۹ شرکت فوق‌الذکر آدرس تهران‌ـ بلوار آفریقا‌ـ بلوار آرش غربیـ شماره۱۲ طبقه۴ـ کدپستیxxxxxxxxx۱ که قبلاً اعلام و ثبت شده بعنوان دفتر شعبه شرکت میباشد.

ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10614094
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخه ۲۲/۱۲/۸۹ و ۱۶/۱۲/۸۹ شرکت فوق‌الذکر:

۱ـ مجمع اجازه افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال را به هیئت‌مدیره واگذار نمود و در محله اول سرمایه شرکت به میزان xxx میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت لذا ماده پنج اساسنامه بشرح ذیل تغییر و اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx۰ میلیارد ریال نقدی منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم یکهزار ریالی با نام عادی که تماماً پرداخت گردیده و شرکت آورده غیرنقدی و سهام بینام و ممتاز ندارد.

۲ـ هیئت‌مدیره قسمتی از اختیارات خود (مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه) شامل بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و (۹ براساس آئین‌نامه معاملات) و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و (۱۷ باستثناء حق صلح و سازش) و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ مجموعاً ۱۶ بند را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت اسناد و املاک سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10862099
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه۲۲/۹/۸۹ شرکت فوق‌الذکر آقای علی پاینده‌نجف‌آبادی شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل جدید شرکت برای مدت باقیمانده تصدی هیئت‌مدیره (۲/۴/۹۰) انتخاب گردید.

ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9768948
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهرسهامی خاص ـ ثبت ۲۷۱۵ شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۹۲۸۵
به استناد صورتجلسات مجامع عمومی فوق‌العاده مورخه ۳۱/۵/۸۹ و ۱۴/۷/۸۹ شرکت فوق‌الذکر:

۱ـ موضوع شرکت ماده ۲ اساسنامه موارد زیر اضافه گردید

انجام امور اکتشافی و بهره‌برداری از معادن و اجرا امور حمل ونقل دریایی و خدمات بندری و کشتیرانی و فعالیت در زمینه تخلیه و بارگیری در محوطه بندر پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم

۲ ـ ماده ۳۰ اساسنامه تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر عضو افزایش یافت.

۳ ـ نقل انتقال دو هزار سهم از یکصد میلیون سهم سهام شرکت طبق دفتر ثبت سهام شرکت انجام شد.

۴ ـ شرکت سنگ آهن گهرزمین ـ سهامی خاص ـ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای حسین ملاحسین‌آقا به شماره ملی و کدپستی و شرکت گهر انرژی ـ سهامی خاص شناسه ملی به نمایندگی آقای شاهین چراغی به شماره ملی و کدپستی به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره (تا تاریخ ۱۹/۱۰/۹۰) انتخاب شدند.

۵ ـ شعبه‌ای از شرکت دربندرعباس به نشانی اسلکه شهید رجائی دائر گردید.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11791399
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت سنگ آهن گهر زمین ـ سهامی‌خاص ـ ثبت xxx۵ ـ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۰/۴/۸۹ شرکت فوق‌الذکر

۱ـ صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار ثبت xxx۹۸ بعنوان بازرس اصلی و خانم فریده شیرازی شماره ملی ۹ ـ xxxxxx ـ xxx بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی ۸۹ انتخاب شدند.

۳ـ معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.

ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11750225
آگهی تصمیمات و تغییرات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه ۲/۸/۸۸ شرکت فوق‌الذکر اعلام شد نمایندگان اشخاص حقوقی هیئت‌مدیره منتخب مجمع عمومی مورخه ۲/۴/۸۸ بجز شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ـ سهامی‌عام که به جای آقای حسین اکبری‌لولاکی آقای محمد جلال‌مآب معرفی گردیده همان افراد سابق با سمتهای اعلام شده می‌باشند و ترتیب امضاها تغییری ندارد.

ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات