معدنی و صنعتی گل گهر

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860515050 (فعال)
23
افراد
41
آگهی‌ها
409
شماره ثبت
1370/12/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14803576
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۸ و منضم به نامه شماره xxx۴۳ مورخ ۱۷/۰۶/۹۸ سازمان خصوصی سازی ۱ - آقای محمدرضا کرمی شاهرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای جمشید ملارحمن به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای ایمان عتیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محمود مصری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محمد یاسر طیب نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای جمشید ملارحمن با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به مدت دوسال بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. ۲- امضاء کلیه اسناد تعهداور، اوراق بهادار وچکهای شرکت معدنی وصنعتی گل گهر با رعایت آیین نامه معاملات و اصول کلی حاکم بر امور مالی شرکت از یک ریال تا سقف ده میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل آقای جمشید ملارحمن به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و معاون مالی و اقتصادی آقای محمود زیدابادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر شرکت، بیش از ده میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل آقای جمشید ملارحمن به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اسنادو اسناد عادی با امضاء مدیرعامل آقای جمشید ملارحمن به شماره ملی xxxxxxxxx۴ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳-هیأت مدیره ضمن تفویض اختیار احکام کارگزینی و عزل ونصب وکارکنان، بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه شامل: بندهای یک، شش، هفت، هشت، نه(باستثنای اموال غیر منقول و با رعایت آیین نامه معاملات) یازده و چهارده(به استثنای مصالحه و سازش)، پانزده و شانزده(مجموعا نه بند از بیست بند) را به منظور تسهیل و تسریع در امور جاری شرکت به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14797391
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۸ منضم به نامه شماره xxx۸۸ مورخ ۱۹/۰۵/۹۸ سازمان خصوصی سازی ۱- اعضاء هیأت مدیره جدید برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ( سهامی عام)شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ عضو اصلی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ عضو اصلی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ عضو اصلی شرکت سرمایه گذاری سپه ( سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان ( سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ عضو اصلی شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر(سهامی خاص)شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ عضو علی البدل شرکت معدنی وصنعتی چادرملو(سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ عضو علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14746560
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ منضم به نامه شماره xxx۶ ۲۴/۴/۹۸ سازمان خصوصی سازی : ترازنامه ، صورت سود وزیان ، گردش حساب سود وزیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد تلفیقی گروه وشرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی بهراد مشار ( حسابداران رسمی ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس مستقل وبازرس اصلی وموسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ( حسابداران رسمی ) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه xxx۸ انتخاب گردید . روزنامه دنیای اقتصاد وروزنامه صمت بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت برای سال xxx۸ انتخاب شدند . اعضاء حقوقی هیات مدیره با اکثریت قاطع به شرح زیر برای مدت دوسال تعیین گردیدند . شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت سرمایه گذاری مهر ( سهامی عام ) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ شرکت سرمایه گذاری سپه ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت فولاد مبارکه اصفهان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14683935
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ منضم به نامه شماره xxx۰ مورخ ۲۹/۳/۹۸ سازمان خصوصی سازی امضای کلیه اسناد تعهد اور ، اوراق بهادار و چکهای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با رعایت آیین نامه معاملات و اصول کلی حاکم بر امور مالی شرکت از یک ریال تا سقف ده میلیارد ریال با امضای مدیرعامل آقای جمشید ملارحمن به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و معاون مالی و اقتصادی اقای محمود زیدابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر شرکت ، بیش از ده میلیارد ریال با امضای مدیرعامل آقای جمشید ملارحمن به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و اسناد عادی با امضای مدیرعامل آقای جمشید ملارحمن به شماره ملی xxxxxxxxx۴ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14641180
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۸ منضم به نامه شماره xxx۱ مورخ ۵/۳/۹۸ سازمان خصوصی سازی الف با تغییر نماینده اشخاص حقوقی به قرار ذیل برای مدت باقیمانده موافقت گردید : شرکت توسعه معدنی وصنعتی صبانور شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای جمشید ملا رحمن شماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت فولاد مبارکه اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی آقای مجید بهرامی شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی اقای ایمان عتیقی شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای جمشید ملارحمن به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل تعیین گردید . ب کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . ج : هیئت مدیره ضمن تفویض اختیار صدور احکام کارگزینی و عزل و نصب کارکنان بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه بندهای یک ، شش ، هفت ، هشت ، نه ، ( به استثنای اموال غیر منقول و با رعایت آئین نامه معاملات ) یازده ، چهارده ( باستثنای مصالحه و سازش ) پانزده وشانزده ، ( مجموعا نه بند از بیست بند ) را به منظور تسهیل و تسریع در امور جاری شرکت به مدیرعامل تفویض نمود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236848
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۷ منضم به مجوز شماره xxx ـ xxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۶/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و بنا به تفویض اختیار حاصل از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۶ سرمایه شرکت در مرحله اول از مبلغ xxx۰۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰۰ میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم با نام عادی xxx۰ ریالی که xxxxxxxxxxxx۰ ریال از محل مطالبات حال شده ومبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل آورده نقدی طبق گواهی شماره xxx۸۰/۹۷,xxx مورخ ۱۱/۶/۹۷ بانک سپه شعبه پارک لاله تهران می باشد افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14137232
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۷ الف ـ ترازنامه و صورت سود وزیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ب ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹(حسابدار رسمی) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938738
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۶ و باعنایت به صورتجلسه مورخ ۱۴/۰۸/xxx۶ هیات مدیره که تعیین سمت اعضاء هیات مدیره انجام شده و با توجه به عدم معرفی نماینده از سوی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید تا تاریخ ۱۴/۰۸/xxx۶ هیات مدیره باستناد نامه شماره xxx۹/۹۶ مورخ ۰۴/۱۰/xxx۶ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید آقای محمدرضا خضری پور را بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت معدنی وصنعتی گل گهر منصوب نمود. در نتیجه: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقی مانده به شرح ذیل تعیین گردید: - شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی آقای محمد رضا خضری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای محمد تقی ابوالحسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ - شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به نمایندگی آقای ناصر تقی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۶ - شرکت فولاد مبارکه اصفهان (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴) به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی آقای امیرحسین نادری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ - شرکت سرمایه گذاری سپه (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰) به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی آقای میر علی یاری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ - آقای ناصر تقی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. ۲ - امضاء کلیه اسنادتعهدآور و اوراق بهادار و چک‌های شرکت معدنی وصنعتی گل گهر با رعایت آیین نامه معاملات واصول کلی حاکم بر امور مالی شرکت از یک ریال تا سقف ده میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل (ناصر تقی زاده شماره ملی xxxxxxxxx۶) و معاون مالی واقتصادی (اقای محمود زیدآبادی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۱) همراه با مهر شرکت، بیش از ده میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل (ناصر تقی زاده شماره ملی xxxxxxxxx۶) و یکی از اعضاءهیئت مدیره (محمد رضا خضری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱)، (میرعلی یاری شماره ملی xxxxxxxxx۶)، (امیر حسین نادری شماره ملی xxxxxxxxx۰)، (محمد تقی ابوالحسنی شماره ملی xxxxxxxxx۶) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و امضاء سایر اسناد واسناد عادی با امضاء مدیرعامل (آقای ناصر تقی زاده شماره ملی xxxxxxxxx۶) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725518
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۶ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰) به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای محمد تقی ابوالحسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی آقای ناصر تقی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت فولاد مبارکه (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴) به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی آقای امیرحسین نادری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت سرمایه گذاری سپه (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰) به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای میر علی یاری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای ناصر تقی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. هیئت مدیره ضمن تفویض اختیار صدور احکام کارگزینی و عزل و نصب کارکنان، بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه شامل: بندهای یک، شش، هفت، هشت، نه (باستثنای اموال غیرمنقول و با رعایت آئین نامه معاملات)، یازده، چهارده (باستثنای مصالحه و سازش)، پانزده و شانزده (مجموعا نه بند از بیست بند) را به منظور تسهیل و تسریع در امور جاری شرکت به مدیرعامل تفویض نمود. امضای کلیه اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و چکهای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با رعایت آیین نامه معاملات و اصول کلی حاکم بر امور مالی شرکت از یک ریال تا سقف ده میلیارد ریال با امضای مدیرعامل (آقای ناصر تقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶) و معاون مالی و اقتصادی (آقای محمود زیدآبادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱) همراه با مهر شرکت، بیش از ده میلیارد ریال با امضای مدیرعامل (آقای ناصر تقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶) ویکی ازاعضای هیئت مدیره) آقای محمد تقی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶)) آقای امیرحسین نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۰) (آقای میر علی یاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶) همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و اسناد عادی با امضای مدیرعامل (آقای ناصر تقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶) همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13650297
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶: - ترازنامه. صورت سود و زیان. گردش حساب سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد تلفیقی گروه وشرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان حسابرس مستقل وبازرس اصلی وموسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه xxx۶ انتخاب گردید وبا امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند - روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت برای سال xxx۶ انتخاب شد - پس از شمارش آراء اعضاء حقوقی هیات مدیره به اکثریت قاطع به شرح زیر برای مدت دو سال تعیین گردیدند. شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری سپه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت توسعه معدنی وصنعتی صبا نور شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت فولاد مبارکه اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369291
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۵ منضم به مجوز شماره xxxxxxxxx/xxx مورخ ۱۸/۱۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار: بنابه اختیار تفویضی بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴، سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۳۰ میلیارد سهم هزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده به مبلغ xxxxxxxxxxxx۵ ریال و آورده نقدی به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال (طی گواهی شماره xxx مورخ ۰۹/۱۲/۹۵ بانک سپه شعبه پارک لاله) و از محل سود انباشته مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه شرکت اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300841
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ منضم به نامه شماره xxx۰۷/۴۱ مورخ ۱۸/۱۰/۹۵ سازمان خصوصی سازی الف - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان حسابرس مستقل وبازرس اصلی وموسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ب - ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ج - روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12819963
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵: براساس اختیارت تفویضی طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx xxxxxx/xxx مورخ ۱۵/۰۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهاداروبا رعایت مواد xxx و xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰۰ میلیارد ریال از طریق صدور سهام بانام جدید (که مبلغ xxxxxxxxx۳۹ ریال آن از محل آورده نقدی سهامداران و پذیره نویسان بر طبق گواهی شماره xxx مورخ ۱۲/۰۲/xxx۵ بانک سپه شعبه پارک لاله تهران و مبلغ xxxxxxxxxxxx۱ ریال از محل مطالبات حال شده بموجب گواهی شماره xxxxxx۵ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ حسابرس وبازرس قانونی تامین شده_است) افزایش یافت درنتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۵: سرمایه شرکت مبلغ xxx۰۰ میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم بانام xxx۰ ریالی است که تماما پرداخت شده میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650204
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۴ الف: امضاء کلیه اسنادتعهدآور و اوراق بهادار و چک‌های شرکت معدنی وصنعتی گل گهر با رعایت آیین نامه معاملات واصول کلی حاکم بر امور مالی شرکت از یک ریال تا سقف ده میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل (ناصر تقی زاده شماره ملی xxxxxxxxx۶) و معاون مالی واقتصادی (اقای محمود زیدآبادی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۱) همراه با مهر شرکت، بیش از ده میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل (ناصر تقی زاده شماره ملی xxxxxxxxx۶) و یکی از اعضاءهیئت مدیره (رامین پاشایی فام شماره ملی xxxxxxxxx۴)، (میرعلی یاری شماره ملی xxxxxxxxx۶)، (امیر حسین نادری شماره ملی xxxxxxxxx۰)، (اکبر نوروزی شماره ملی xxxxxxxxx۷) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و امضاء سایر اسناد واسناد عادی با امضاء مدیرعامل (آقای ناصر تقی زاده شماره ملی xxxxxxxxx۶) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12578640
آگهی تغییرات شرکت معدني و صنعتي گل گهر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ هیئت مدیره به استناد نامه شماره xxx۰/xxx۲مورخ ۱۰/۰۹/xxx۴ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷آقای اکبر نوروزی شماره ملی xxxxxxxxx۷را بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت معدنی وصنعتی گل گهر برای مدت باقی مانده (صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴) معرفی ومنصوب نمود بنابراین سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردید الف:شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای رامین پاشایی فام شماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت سرمایه گذاری سپه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای میرعلی یاری شماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای ناصر تقی زاده شماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای اکبر نوروزی شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت فولاد مبارکه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای امیر حسین نادری شماره ملی xxxxxxxxx۰
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12459966
آگهی تغییرات شرکت معدني و صنعتي گل گهر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴ الف:تعیین سمت مدیران شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی آقای رامین پاشایی فام شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ:۲۶/۰۵/xxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری سپه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی آقای میرعلی یاری شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی آقای ناصر تقی زاده شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بنمایندگی آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجرهء شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت فولاد مبارکه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی آقای امیر حسین نادری شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره ب: امضای کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهد آور شرکت معدنی وصنعتی گل گهر با رعایت آیین نامه معاملات واصول کلی حاکم بر امور مالی شرکت از یک ریال تا سقف ده میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل (ناصر تقی زاده شماره ملی xxxxxxxxx۶) و معاون مالی واقتصادی (آقای عباس بحرینی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۱) همراه با مهر شرکت، بیش از ده میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل (آقای ناصر تقی زاده شماره ملی xxxxxxxxx۶) ویکی از اعضاء هیئت مدیره (آقای رامین پاشایی فام به شماره ملی xxxxxxxxx۴) (آقای عبدالحمید ثمره هاشمی شجرهء شماره ملی xxxxxxxxx۱) (آقای امیر حسین نادری شماره ملی xxxxxxxxx۰) (آقای میرعلی یاری شماره ملی xxxxxxxxx۶) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12459986
آگهی تغییرات شرکت معدني و صنعتي گل گهر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ ۱ ـ ترازنامه، صورت سود وزیان، گردش حساب سود وزیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد تلفیقی گروه وشرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیزشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مستقل وبازرس اصلی وموسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه xxx۴ انتخاب گردید. ۳ ـ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت برای سال xxx۴ انتخاب شد. ۴ ـ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ شرکت سرمایه گذاری سپه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ـ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ـ شرکت فولاد مبارکه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155753
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۴ ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ شرکت فولاد مبارکه (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴) بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی آقای امیر حسین نادری شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای سیدعبدالحمید ثمره هاشمی شجره شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰) بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای رامین پاشایی فام شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت سرمایه گذاری سپه (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰) بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای میر علی یاری شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت توسعه معدنی وصنعتی صبا نور (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰) بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای ناصر تقی زاده شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ آقای ناصر تقی زاده با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نمود. ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور در شرکت معدنی وصنعتی گل گهر با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ۳ـ هیئت مدیره ضمن تفویض اختیار صدور احکام کارگزینی و عزل ونصب کارکنان بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه شامل بندهای یک، شش، هفت، هشت، نه، (به استثنای اموال غیر منقول و با رعایت آئین نامه معاملات) یازده، چهارده (باستثنای مصالحه وسازش) پانزده و شانزده (مجموعا نه بند از بیست بند) را به منظور تسهیل و تسریع در امور جاری شرکت به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704405
آگهی افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سهامی عام شماره ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۸/۹۳ مستند به صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۲/۹۳ شرکت فوق الذکر و منضمات پیوست سرمایه شرکت از مبلغ ده هزار میلیارد ریال بمبلغ هیجده هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی برابر تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت و بانک سپه شعبه پارک لاله کد xxx افزایش یافت. لذا ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح می گردد:
سرمایه شرکت مبلغ xxx/۰۰/xxx/xxx/۱۸ ریال (هیجده هزار میلیارد ریال) نقدی است که به هجده میلیارد سهم عادی بانام یک هزار ریالی تقسیم شده است و تماماً پرداخت گردیده است.
شxxxxxx۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537005
آگهی تصمیمات شرکت معدنی صنعتی گل گهر سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۳ شرکت فوق الذکر:
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان ـ گردش حساب سود زیان انباشته و صورت جریان و جوه نقد گروه و شرکت اصلی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار ممیز بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۳ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1306740
آگهی تغییرات شرکت معدنی صنعتی گل گهر سهامی‌عام ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۲ شرکت فوق الذکر:
آقای رامین پاشایی فام به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعبدالحمید ثمره هاشمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمدجلال مآب به نمایندگی از شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور و امیرحسین نادری به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان و میرعلی یاری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. همچنین آقای محمدجلال مآب بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1294331
آگهی تغییرات شرکت معدنی صنعتی گل گهر (سهامی‌عام) ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۹/۹۲ شرکت فوق الذکر: هیئت مدیره جهت انتقال xxx فقره اسناد مالکیت منازل مسکونی فروخته شده به اعضاء تعاونی مسکن کارکنان و انتقال اسناد مالکیت ماشین آلات فروش رفته در سنوات قبل و امضاء ذیل دفاتر و اسناد مربوطه در دفاتر اسنادرسمی و ثبت به آقای علی بهادریان پاریزی تفویض اختیار نمود.
شxxxxxx۶ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1310097
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۲۶ـ ۲۲/۴/۹۰ شرکت سنگ آهن گل گهرسهامی عام ـ ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بدینوسیله مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۳۱/۳/۹۰ مبنی بر تفویض اختیار تام و تمام به هیئت مدیره برای انتشار اوراق مشارکت با نام به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ ریال پس از اخذ مجوز انتشار از سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه می گردد.

شxxxxxx۰ مسئول ثبت شرکتهای سیرجان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198761
آگهی افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سهامی عام ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۷/۹۲ شرکت فوق الذکر: سرمایه شرکت از مبلغ ششهزار میلیارد ریال به مبلغ ده هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامدارن و آورده نقدی برابر گزارش بازرس قانونی و گواهی بانکی شماره xxx ـ ۱۴/۷/۹۲ بانک سپه شعبه پارک لاله تهران که برابر نامه شماره xxxxxx/xxx ـ ۱۴/۷/۹۲ اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهاء دار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهاء دار تائید و ارسال گردیده افزایش یافت لذا ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل تغییر و اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال نقدی منقسم به xxx/xxx/xxx/۱۰ سهم با نام عادی به ارزش اسمی هر سم xxx۰ ریال میباشد که تماماً تامین گردیده است و شرکت سهام بینام و ممتاز و آورده غیرنقدی ندارد.
شxxxxxx۲ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198762
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سهامی عام ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/۹۲ شرکت فوق الذکر:
۱ـ اوراق بهاءدار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضاء کلیه چکها تا مبلغ پنج میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و اقتصادی شرکت و بیش از مبلغ مزبور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. درخصوص قراردادهای جاری شرکت مقرر شد پس از طی مراحل تعیین شده در آئین نامه معاملات تا مبلغ پانصد میلیون ریال توسط معاون ذیربط و بیش از آن با امضاء مدیرعامل شرکت و معاون مربوطه اقدام گردد.
۲ـ هیئت مدیره ضمن تفویض اختیار صدور احکام کارگزینی و عزل و نصب کارکنان، بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه شامل بندهای یک، شش، هفت، هشت، نه (به استثنای اموال غیرمنقول با رعایت آئین نامه معاملات)، یازده، چهارده (به استنثای مصالحه و سازش)، پانزده و شانزده (مجموعاً نه بند از بیست بند) را به منظور تسهیل و تسریع در امور جاری شرکت به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171694
آگهی تغییرات شرکت معدنی صنعتی گل گهر سهامی عام ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۲ شرکت فوق الذکر: آقای رامین پاشایی فام به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعبدالحمید ثمره هاشمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمد جلال مآب به نمایندگی از شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور و امیرحسین نادری به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان و میرعلی یاری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. همچنین آقای محمد جلال مآب به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۱ اداره ثبت اسناد و املاک سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939828
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سهامی عام ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۲/۹/۹۱ شرکت فوق الذکر:
آقای میرعلی یاری بعنوان نماینده جدید شرکت کارگزاری بانک سپه (کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان سابق) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای یونس الستی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره (۱۴/۴/۹۲) گردید.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10273929
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سهامی عام ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۲/۹/۹۱ شرکت فوق الذکر: آقای میرعلی یاری بعنوان نماینده جدید شرکت کارگزاری بانک سپه (کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان سابق) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای یونس الستی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره (۱۴/۴/۹۲) گردید. ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 697718
آگهی تصمیمات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرسهامی عام ثبت شده بشماره ۴۰۹و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۲/۴/۹۱ شرکت فوق الذکر:
۱ـ ترازنامه و صورت سود (زیان) گردش حساب سود (زیان) انباشته و صورت جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب گردید و مقرر شد از محل سود قابل تخصیص مبلغ xxx۰ میلیارد ریال خالص (به ازای هر سهم xxx ریال) با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت بین سهامداران تقسیم گردد.
۲ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۱ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ معاملات مشمول مفاد xxx اصلاحیه قانون تجارت طی سال مالی xxx۰ به تصویب رسید.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11358578
آگهی تصمیمات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۲/۴/۹۱ شرکت فوق‌الذکر:

۱ـ ترازنامه و صورت سود (زیان) گردش حساب سود (زیان) انباشته و صورت جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب گردید و مقرر شد از محل سود قابل تخصیص مبلغ xxx۰ میلیارد ریال خالص (به ازای هر سهم xxx ریال) با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت بین‌ سهامداران تقسیم گردد.

۲ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۱ انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ معاملات مشمول مفاد xxx اصلاحیه قانون تجارت طی سال مالی xxx۰ به تصویب رسید.

ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 508343
آگهی تصمیمات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
آگهی تصمیمات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
(سهامی عام) بشماره ثبت xxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۳/۹۰ تغییرات و تصمیمات ذیل در شرکت یاد شده بوجود آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه آگهی میگردد:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ سه هزار میلیارد ریال به مبلغ شش هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت لذا ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر تغییر و اصلاح گردید: سرمایه شرکت به مبلغ شش هزار میلیارد ریال (xxx/xxx/xxx/xxx/۶ ریال) نقدی منقسم به شش میلیارد سهم با نام عادی هر یک به ارزش xxx۰ ریال میباشد که تماماً پرداخت گردیده و شرکت آورده غیرنقدی، سهام بی نام و ممتاز ندارد.
۲ـ بند اول قسمت الف ماده ۲ اساسنامه در مورد فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: موضوع فعالیت شرکت: اکتشاف، استخراج، بهره‎برداری از معادن فلزی و غیرفلزی از جمله سنگ آهن و تولید سنگ آهن دانه‎بندی شده، کنسانتره، گندله، فولاد و انواع محصولات فولادی.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11884963
آگهی تصمیمات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۱/۳/۹۰ تغییرات و تصمیمات ذیل در شرکت یاد شده بوجود آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه آگهی میگردد:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ سه هزار میلیارد ریال به مبلغ شش هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت لذا ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر تغییر و اصلاح گردید: سرمایه شرکت به مبلغ شش هزار میلیارد ریال (xxx/xxx/xxx/xxx/۶ ریال) نقدی منقسم به شش میلیارد سهم با نام عادی هر یک به ارزش xxx۰ ریال میباشد که تماماً پرداخت گردیده و شرکت آورده غیرنقدی، سهام بی نام و ممتاز ندارد.

۲ـ بند اول قسمت الف ماده ۲ اساسنامه در مورد فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: موضوع فعالیت شرکت: اکتشاف، استخراج، بهره‎برداری از معادن فلزی و غیرفلزی از جمله سنگ آهن و تولید سنگ آهن دانه‎بندی شده، کنسانتره، گندله، فولاد و انواع محصولات فولادی.

اداره ثبت اسناد و املاک سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10967382
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ـ سهامی‌عام ـ ثبت ۴۰۹ ـ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مورخه ۱۶/۷/xxx۰ و ۲۴/۷/xxx۰ شرکت فوق الذکر :

۱ـ آقای کوروش پرویزیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی‌به ش ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمد جلال مآب به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از طرف شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰و امیر حسین نادری به ش ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و یونس الستی به ش ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از طرف شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره و همچنین آقای محمد جلال مآب بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند .

۲ـ هیئت مدیره ضمن تفویض اختیار صدور احکام کارگزینی و عزل و نصب کارکنان بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه شامل بندهای یک ، شش ، هفت ، هشت ، نه (به استثنای اموال غیر منقول و با رعایت آئین نامه معاملات) یازده ، چهارده (با استثنای مصالحه و سازش) پانزده، شانزده و هفده مجموعا (ده بند از بیست بند) را به منظور تسهیل و تسریع در امور جاری شرکت به مدیر عامل تفویض نمود .

۳ـ امضاء اوراق بهادار توسط مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره انجام گردد .

۴ـ امضاء کلیه چکها تا مبلغ ۲ میلیارد ریال با امضاء مدیر عامل و معاون مالی و اقتصادی و بیش از مبلغ مزبور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره .

۵ـ در خصوص قراردادهای جاری شرکت مقرر شد پس از طی مراحل تعیین شدن در آئین نامه معاملات تا مبلغ پانصد میلیون ریال توسط معاون ذیربط و بیش از آن با امضاء مدیر عامل شرکت و معاون مربوطه اقدام گردد .

مسؤل ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11789122
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گل گهر ـ سهامی عام ـ ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۳۱/۳/۹۰ شرکت فوق الذکر و تائیدیه مورخه ۱۸/۵/۹۰ اداره کل محترم ثبت شرکتها نام شرکت یادشده به معدنی و صنعتی گل گهر تغییر یافت و ماده ۱ اساسنامه شرکت اصلاح گردید .

مسؤل ثبت شرکتهای‌ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11645028
آگهی تغییرات شرکت سنگ اهن گل گهر ـ سهامی عام ـ ثبت ۴۰۹ـ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
باستناد صورتجلسه تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت فوق الذکر اعضاء هیئت مدیره شرکت به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند .

۱ـ شرکت سرمایه گذاری امید : شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰

۲ـ شرکت کار گزاری کاسپین مهر ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxxxxx

۳ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات : شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷

۴ـ شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور : شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰

۵ـ شرکت فولاد مبارکه : شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴

همچنین برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۳۱/۳/۹۰ مجمع با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال موافقت نمود و به هیئت مدیره اختیار تام و تمام تفویض نمود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و اورده نقدی سهامداران طبق مقررات و قانون سازمان بورس و اوراق بهاء دار و قانون سازمان بورس و اوراق بهادار و قانون تجارت اقدام نماید .

مسئول ثبت شرکتهای‌ثبت‌سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11929115
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گل گهر‌ـ سهامی عام‌ـ ثبت ۴۰۹‌ـ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخه ۳۱/۳/۹۰ شرکت فوق الذکر تغییرات زیر در شرکت یاد شده ایجاد گردیده:

۱ـ بند اول قسمت الف ماده ۲ اساسنامه موضوع فعالیت شرکت بشرح زیر تغییر یافت: اکتشاف‌ـ استخراج و بهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی از جمله سنگ آهن و تولید سنگ آهن دانه بندی شده‌ـ کنسانتره‌ـ گندله‌ـ فولاد و انواع محصولات فولادی.

۲ـ تراز نامه شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۳ـ مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص مبلغ xxx۰ میلیارد ریال خالص (به ازای هر سهم xxx۰ ریال با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه بین سهامداران تقسیم گردد.

۴ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مختار و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۵ـ معاملات مشمول ماده xxx قانون تجارت بتصویب رسید.

۶ـ روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10495532
آگهی تاسیس شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان سهامی خاص
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت فوق الذکر که در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۹ تحت شماره xxx۴ دفتر ثبت شرکتهای سیرجان بثبت رسیده و در مورخه ۲۰/۱۰/۸۹ از لحاظ امضاء دفتر تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و نشریه محلی آگهی میگردد. ۱ موضوع شرکت: تشکیل و اداره ساختار امور حمل و نقل ریلی دریایی و ایجاد پایانه‌های مرتبط با آن حمل بار از مبادی تولیدی به بنادر کشور به صورت ریلی و دریایی بارگیری و تخلیه کشتی، خدمات کشتیرانی خن کاری فعالیتهای عمرانی در بندر کارگاه تعمیرات و سرویس دهی انجام صادرات و واردات مرتبط با حمل و نقل دریایی و خدمات اداری و اجرایی در بندر انجام خدمات بندری و کشتیرانی و اقدامات مرتبط با صادرات و واردات کالاها بخصوص مواد معدنی ایجاد تاسیسات مرتبط با حمل و نقل ریلی دریایی خرید و فروش و تامین قطعات مرتبط با آن سرمایه گذاری و مشارکت در تاسیسات بندری چون واگن برگردان شیب لودر تاسیسات اسکله و نوار نقاله خرید اجاره واگن کشنده قطار و تاسیسات مرتبط ایجاد دفتر در داخل و خارج از کشور ایجاد پایانه‌های حمل بار و راهبری قطارهای باری و خدمات ریلی و تعمیرات کلا پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم ۲ مرکز اصلی: سیرجان بلوار فاطمیه جنب منازل مسکونی گل گهر کدپستی xxxxxxxxx۸ ۳ مدت شرکت: از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود ۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیارد ریال نقدی منقسم به یک میلیون سهم بانام عادی و ارزش اسمی هر سهم یکهزار ریال میباشد و برابر گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۳۱/۶/۸۹ بانک صادرات کرمان شعبه سیرجان مبلغ xxxxxxxxx ریال سرمایه پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران میباشد. که بایستی حداکثر ظرف مدت ۵ سال تادیه شود و شرکت آورده غیر نقدی و سهام بینام و ممتاز ندارد. ۵ مدیران شرکت: آقای عباس دعاگوئی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن مقدس زاده کرمانی بشماره ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از سوی شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت ا … رجبی زاده داروینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی سلیم نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ از خارج شرکت بعنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ دارندگان حق امضاء: مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بهادار و بانکی از قبیل (چک و سفته و برات) و تعهدات کاری و قراردادهای شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت اعتبار دارد. ۷ بازرسان شرکت: موسسه حسابداری هوشیار ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی ایران ژاد پاریزی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۸ اساسنامه شرکت: مشتمل بر ۶۳ ماده و ۱۰ تبصره تصویب گردید. ۹ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و نشریه محلی برای درج آگهی‌های شرکت معرفی گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10384087
آگهی افزایش سرمایه شرکت سنگ آهن گل گهر سهامی عام ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
پیرو آگهی شماره xxx۱۷ مورخه ۱۹/۴/۸۹ شرکت فوق الذکر مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۹/۴/۸۹ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲/۱۰/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ سه هزار میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت لذا ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر تغییر و اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ سه هزار میلیارد ریال نقدی منقسم به سه میلیارد سهم با نام عادی هر یک به ارزش xxx۰ ریال می‌باشد که تماما پرداخت گردیده و شرکت آورده غیرنقدی و سهام بی نام و ممتاز ندارد. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11250511
آگهی تصمیمات شرکت سنگ آهن گل گهر سهامی عام ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخه ۹/۴/۸۹ شرکت فوق الذکر:

۱ـ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۸ و صورت سود و گردش حساب سود انباشته و صورت جریان وجه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور با توجه به گزارش حسابرس و بازرس قانونی و تکالیف و رهنمودهای مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

۲‌ـ مقررشد از محل سود قابل تخصیص مبلغ xxx۶ میلیارد ریال خالص (به ازای هر سهم xxx۰ ریال) با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت بین سهامداران تقسیم گردد.

۳‌ـ موسسه آزموده کاران شماره ثبت xxx۰۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۴‌ـ مجمع به هیئت مدیره اجازه داد سرمایه شرکت را از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxxxxx۰ ریال افزایش دهد.

۵‌ـ روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10177887
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گل گهر سهامی عام ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۸۹ شرکت فوق الذکر آقای حسین ملاحسین آقا بنمایندگی شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان که عضویت هیئت مدیره را عهده دار می‌باشد بعنوان عضو موظف هیئت مدیره انتخاب شد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10337553
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گل گهر سهامی عام ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
بموجب صورت جلسات هیئت مدیره مورخه ۱۶/۱۲/۸۸ شرکت فوق الذکر: ۱ آقای علیرضا برادران بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام بعنوان رئیس هیئت مدیره جایگزین آقای حسنعلی قنبری برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره (۲۵/۶/۹۰) گردید. همچنین آقای حسین ملا حسین آقا بنمایندگی شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای حسنعلی قنبری برای مدت باقیمانده دو سال ۲۵/۶/۹۰) گردید. همچنین آقای علیرضا برادران بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام بعنوان عضویت مدیره جایگزین آقای علیرضا حیدر آبادی پور برای مدت باقیمانده دو سال (۲۵/۶/۹۰) گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات