سرمایه گذاری مس سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860513778 (فعال)
17
افراد
34
آگهی‌ها
357
شماره ثبت
1366/7/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14779615
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ الف ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ شرکت خدماتی اطلس مس کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت خدمات بازرگانی معادن وفلزات غیرآهنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ب ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و شماره ثبت xxx۴بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شماره ثبت xxx۳۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. د ـ روزنامه های دنیای اقتصاد و کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14659216
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۵۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ الف اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ شرکت صنایع مس افق کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت تولیدی آلیاژکار اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ب آقای رضا علی بافقی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای امین کارگرزاده با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14625606
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ منضم به نامه شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۳۱/۱/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار بنا به تفویض اختیار حاصل از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱/۹۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم با نام عادی xxx۰ ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14625607
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۷ الف تغییر نماینده اشخاص حقوقی برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره : آقای محمدجواد شیخ به شماره ملی xxxxxxxxx بنمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای منصور سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت اطلس مس کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14318714
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای منصور سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای علی ارجمندی به کد ملی xxxxxxxxx۷ شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای محمد فاطمیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت خدماتی اطلس مس کویر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از طرف آقای فریدون رشیدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ شرکت خدمات بازرگانی معادن وفلزات غیرآهنی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای حمیدرضا سعیدی عزیزکندی به کد ملی xxxxxxxxx۷ آقای علی ارجمندی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل ب ـ کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14244653
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۷ منضم به نامه شماره xxx ـ xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۶/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار بنا به تفویش اختیار حاصل از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱/۹۷ سرمایه شرکت از مبلغxxx۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxx۰ میلیون سهم بانام عادی به ارزش هر سهم xxx۰ ریال که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل مطالبات حال شده و xxxxxxxxx۰۰ ریال آن از محل پرداخت نقدی طبق گواهی شماره ۵/xxx۹۵ مورخ ۱۱/۶/۹۷ بانک ملت شعبه مس سرچشمه پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236667
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: ۱ _ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ ۲_روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند. ۳_ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و شماره ثبت xxx۴بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شماره ثبت xxx۳۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13867712
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶: محل شرکت به استان کرمان شهرستان رفسنجان بخش مرکزی شهر مس سرچشمه انقلاب اسلامی بلوار شهدای انقلاب بلوار ایثار گران پلاک ۰ طبقه همکف با کدپستی: xxxxxxxxx۵ اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713562
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۶ منضم به مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxxxxx , xxx مورخ ۰۸/۰۸/xxx۶ و بر اساس اختیارات تفویضی در مجمع فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۶ سرمایه شرکت از مبلغ ۱. xxx. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ ۲. xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به ۲. xxx. xxx. xxx سهم xxx۰ ریالی با نام عادی از محل مطالبات حال شده (مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال) و آورده نقدی (xxxxxxxxx۰ ریال) افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13658462
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ ۱ - صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ۳ - موسسه حسابرسی احراز ارقام حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و شماره ثبت xxx۲۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و شماره ثبت xxx۴ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. ۴ - اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: - موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ - خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ - خدماتی اطلس مس کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ - سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ - خدمات بازرگانی معادن وفلزات غیرآهنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13643712
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۵: - براساس اختیارت تفویضی طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/xxx۵ ومجوز شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۱۲/۰۸/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxx۰ میلیون سهم xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده (مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال)، آورده نقدی (مبلغ xxxxxxxxx ریال) وسود انباشته (مبلغ xxx میلیارد ریال) افزایش یافت ودر نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335058
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ شعبه داخلی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و شماره ثبت xxx به آدرس تهران شهید بهشتی خیابان شهید خالد اسلامبولی خیابان یازدهم پلاک ۲۲ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ بامدیریت آقای علی ارجمندی با کدملی xxxxxxxxx۷ تاسیس گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13197293
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/xxx۵: با توجه اشتباه صورت گرفته در پذیرش و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۹۵ وآگهی صادره xxxxxxxxxxxxxxxxxx ۲۱/۴/۹۵ به جای تقاضای اعلامیه پذیره نویسی سهام از طریق سامانه ثبت شرکتها، لذا مصوب گردیدمفاد آگهی مذکور جهت اصلاح فرایند افزایش سرمایه کان لم یکن ومجوز اعلامیه پذیره نویسی سهام متعاقبا صادر گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173717
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵. - صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. - موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و شماره ثبت xxx۲۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ممیز (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و شماره ثبت xxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909437
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/xxx۵: سرمایه شرکت را از مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم یک هزار ریالی با نام عادی (مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال) از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909484
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴: - آقای منصور سلطانی با کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ (عضو حقوقی) به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای علی ارجمندی با کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت آتیه اندیشان مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ (عضو حقوقی) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای فریدون رشیدی با کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت خدماتی اطلس مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ (عضو حقوقی) به سمت عضو هیئت مدیره - آقای حمیدرضا سعیدی عزیز کندی با کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت بازرگانی یارانه مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ (عضو حقوقی) به سمت عضو هیئت مدیره - آقای سیف اله شهداد نژاد با کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت خدمات فنی مهندسی صنایع و معادن کانی مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ (عضو حقوقی) به سمت عضو هیئت مدیره - آقای علی ارجمندی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد واوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و آوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبرمی باشد - اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12498968
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آلیاژ کار مبین گستر کرمان درتاریخ ۳۰/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxx۹۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ریخته گری آلیاژی و ماشین کاری و عملیات حرارتی و ساخت قطعات یدکی کارخانجات تولیدی و گلوله های فلزی و ریخته گری و فروش محصولات تولیدی به داخل و خارج از کشور و خرید مواد اولیه مورد نیاز و کلاً بازرگانی در زمینه های مرتبط با موضوع شرکت در داخل و خارج از کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کرمان: شهرک صنعتی شماره ۱ خیابان سنبل پلاک ۱۸ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxمورخ ۱۲/۷/۹۴نزد بانک ملت شعبه آزادی کرمان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. بهناز باقری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل ۲. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای حمیدرضا سعیدی عزیز کندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۳. شرکت ارفع سازان کرمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی با نمایندگی خانم بهناز باقری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ ۴. شرکت تولیدی معدنی مدوار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای حمیدرضا حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به مدت۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره متفاقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه منتخب شرکت: کرمان امروز (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12444710
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ا الف ـ اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت های صندوق بازنشستگی مس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ صنایع معادن کانی مس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ خدماتی اطلس مس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بازرگانی یارانه مس با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ آتیه اندیشان مس با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴. ب ـ موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و شماسه ثبت xxx۲۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ممیز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و شماره ثبت xxx۴ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند. ج ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. د ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1611753
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۸/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـموسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و شماره ثبت xxx۲۰ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ممیز به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شد ه اند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1483999
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه سهامی عام شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده است:
۱ـ آقایان منصور سلطانی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی مس بسمت رئیس هیئت مدیره، علی ارجمندی به نمایندگی از شرکت اتیه اندیشان مس بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، فریدون رشیدی به نمایندگی از شرکت اطلس مس بسمت عضو هیئت مدیره و حمید رضا سعیدی به نمایندگی از شرکت یارانه مس بسمت عضو هیئت مدیره و سیف اله شهداد نژاد به نمایندگی از شرکت کانی مس بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شده اند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و همچنین کلیه چکها، بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری و قراردادها به امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل رئیس یا نایب رئیس به جای مدیرعامل حق امضا خواهند داشت ضمنا مکاتبات عادی و جاری به امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ مسئول ثبت شرکت های ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1483046
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه سهامی عام شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده است:
۱ـ آقایان منصور سلطانی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی مس بسمت رئیس هیئت مدیره، علی ارجمندی به نمایندگی از شرکت اتیه اندیشان مس بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، فریدون رشیدی به نمایندگی از شرکت اطلس مس بسمت عضو هیئت مدیره و حمید رضا سعیدی به نمایندگی از شرکت یارانه مس بسمت عضو هیئت مدیره و سیف اله شهداد نژاد به نمایندگی از شرکت کانی مس بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شده اند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و همچنین کلیه چکها، بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری و قراردادها به امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل رئیس یا نایب رئیس به جای مدیرعامل حق امضا خواهند داشت ضمنا مکاتبات عادی و جاری به امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ مسئول ثبت شرکت های ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038113
آگهی تغییرات در شرکت آلیاژ کار اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴ سهامی عام شماره ثبت ۸۸۷
بموجب نامه شماره xxx۴ مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ شرکت آلیاژ کار اصفهان سهامی عام منضم به صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۱ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ شرکت سرمایه گذاری مس سر چشمه با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای ایرج اصلانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و با کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت مفتول مس چشمه با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت ارفع سازان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت خدمات فرآوری غیر آهنی مفرغ ساز (نیپک) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ را بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالمحمود الماسی زفره با کد ملی xxxxxxxxx۱ و با کدپستی xxxxxxxxx۹ فرزند محمد علی را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند. ۵ ماده ۶۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد. ماده ۶۵ اصلاحی سال مالی از پایان اسفند ماه به پایان دی ماه هر سال مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۶ هیئت مدیره آقای مجید اسکندری نماینده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه را بسمت رئیس و آقای ایرج اصلانی را بسمت نایب رئیس و آقای محمدرضا میرزایی نماینده شرکت ارفع سازان و آقای کامبیز ارزانی نماینده شرکت مهندسی ساخت و فرآورده‌های صنایع غیر آهنی مفرغ ساز (نیپک) را بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد حیدری جشوقانی نماینده شرکت مفتول مس چشمه را بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار را با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969080
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه سهامی عام شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۰/۹۱ آقای حمید رضا سعیدی عزیز کندی بجای آقای نصرت خوش نیاز پیر کوهی بسمت عضو هیئت مدیره و نیز آقای محمد اسفندیار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ مسئول ثبت شرکت های ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 955376
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه سهامی عام شماره ثبت ۳۵۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/xxx۰ و ۱۲/۴/۹۱ و ۱۱/۹/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ دویست میلیارد ریال به هشتصد میلیارد ریال از محل سود انباشته و مطالبات سهامداران افزایش یافت.
۲ـ موضوع شرکت بشرح حضور فعال در بازار سرمایه، خرید و فروش سهام و اوراق بهادار کلیه شرکت ها و موسسات، مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس و یا تعهد سهام شرکت های جدید و با خرید تعهد سهام شرکت های موجود، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و موسسات مالی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی جهت خرید و مشارکت در اختیار گرفتن اداره شرکت ها و موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی بازرگانی و ساختمان، خرید و فروش اوراق مشارکت بصورت مستقیم و از طریق مراجع ذیصلاح تشویق و تسهیل سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات مشاوره در خصوص ایجاد زمینه مناسب برای مدیریت سرمایه گذاری، خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی و تجاری مجاز، صادرات و واردات هر نوع کالاهای مجاز و در صورت لزوم سرمایه گذاری در این زمینه از طریق اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخلی و خارجی اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه داخل و یا خارج از کشور براساس مقررات جاری. انجام خدمات مهندسی، طراحی، مشاوره و یا نظارت و اجرای پروژه های صنعتی، عمرانی و حوزه برق و... انجام عملیات معدن کاری و کارهای عمرانی و تامین ماشین آلات مختلف، طراحی محاسبه نظارت اجرا و قبول عملیات خاکی و معدنی مسکونی تجاری اداری و صنعتی. نصب و راه اندازی سیستم های نرم افزاری سخت افزاری اینترنت و مخابرات، انجام خدمات مهندسی طراحی مشاوره نظارت و اجرای پروژه های خدماتی و تاسیساتی، کشاورزی جنگل کاری و فضای سبز طبخ و سرو غذا، کلیه امور خدمات رفاهی رستوران ها و مهمانسراها و تامین نیروی انسانی متخصص و کارگری، آموزش پژوهش و تحقیقات در زمینه های معدنی و سایر زمینه های مرتبط با صنعت و... مشاوره و ساخت و تولید بطور توام و عرضه کلیه خدمات صنعتی و طرح و تهیه نقشه و اسناد و املاک فنی و ایجاد هرگونه کارخانه ی تولیدی و یا صنعتی، قبول نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی، صادرات و واردات ماشین آلات و لوازم یدکی و ابزار آلات و هرگونه مواد اولیه مورد نیاز اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ مسئول ثبت شرکت های ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11897135
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه سهامی عام شماره ثبت ۳۵۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/xxx۰ و ۱۲/۴/۹۱ و ۱۱/۹/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ دویست میلیارد ریال به هشتصد میلیارد ریال از محل سود انباشته و مطالبات سهامداران افزایش یافت.

۲ـ موضوع شرکت بشرح حضور فعال در بازار سرمایه، خرید و فروش سهام و اوراق بهادار کلیه شرکت‌ها و موسسات، مشارکت در سایر شرکت‌ها از طریق تاسیس و یا تعهد سهام شرکت‌های جدید و با خرید تعهد سهام شرکت‌های موجود، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و موسسات مالی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی جهت خرید و مشارکت در اختیار گرفتن اداره شرکت‌ها و موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی بازرگانی و ساختمان، خرید و فروش اوراق مشارکت بصورت مستقیم و از طریق مراجع ذیصلاح تشویق و تسهیل سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات مشاوره در خصوص ایجاد زمینه مناسب برای مدیریت سرمایه گذاری، خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی و تجاری مجاز، صادرات و واردات هر نوع کالاهای مجاز و در صورت لزوم سرمایه گذاری در این زمینه از طریق اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخلی و خارجی اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه داخل و یا خارج از کشور براساس مقررات جاری. انجام خدمات مهندسی، طراحی، مشاوره و یا نظارت و اجرای پروژه‌های صنعتی، عمرانی و حوزه برق و... انجام عملیات معدن کاری و کارهای عمرانی و تامین ماشین آلات مختلف، طراحی محاسبه نظارت اجرا و قبول عملیات خاکی و معدنی مسکونی تجاری اداری و صنعتی. نصب و راه اندازی سیستم‌های نرم افزاری سخت افزاری اینترنت و مخابرات، انجام خدمات مهندسی طراحی مشاوره نظارت و اجرای پروژه‌های خدماتی و تاسیساتی، کشاورزی جنگل کاری و فضای سبز طبخ و سرو غذا، کلیه امور خدمات رفاهی رستوران‌ها و مهمانسراها و تامین نیروی انسانی متخصص و کارگری، آموزش پژوهش و تحقیقات در زمینه‌های معدنی و سایر زمینه‌های مرتبط با صنعت و... مشاوره و ساخت و تولید بطور توام و عرضه کلیه خدمات صنعتی و طرح و تهیه نقشه و اسناد و املاک فنی و ایجاد هرگونه کارخانه‌ی تولیدی و یا صنعتی، قبول نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی، صادرات و واردات ماشین آلات و لوازم یدکی و ابزار آلات و هرگونه مواد اولیه مورد نیاز اصلاح گردید.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 440447

آگهی تغییر آدرس شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
سهامی عام بشماره ثبت xxx و
شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۰ آدرس شرکت از محل قبلی به شهرک مس سرچشمه انتهای بلوار ایثارگران جنب تعاونی اعتبار پیشرو انتقال یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11863836
آگهی تغییر آدرس شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه سهامی عام بشماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۰ آدرس شرکت از محل قبلی به شهرک مس سرچشمه انتهای بلوار ایثارگران جنب تعاونی اعتبار پیشرو انتقال یافت.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10557060
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.

صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت.

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بسمت بازرس اصلی و اقای امیر حسین نریمانی بسمت بازرس علی البدل شرکت جهت سال مالی xxx۰ انتخاب گردید .

۳-روزنامه دنیای اقتصاد ،گسترش صنعت و استقامت جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردیدند.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11819359
آگهی تغییرات در شرکت آلیاژ کار اصفهان با شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴ سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۸۸۷
به موجب نامه شماره xxx۸/۹۰/ک مورخ ۲۵/۱/xxx۰ شرکت منضم به صورتجلسات مجمع‌عمومی عادی مورخ ۱۸/۱۲/xxx۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر میگردد

۱ـ ترازنامه و عملکرد و حساب‌های سود و زیان سال مالی xxx۹ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت

۲ـ شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه با شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۸ و شرکت مفتول مس سرچشمه با شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۱ و شرکت ارفع سازان کرمان با شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت مهندسی و ساخت فرآورده‌های صنایع غیرآهنی مفرغ ساز با شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۱ و آقای ایرج اصلانی با کدملی xxxxxxxxx۸ و با کدپستی xxxxxxxxx۳ را به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند

۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید

۴ـ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و آقای عبدالمحمود الماسی زفره با کدملی xxxxxxxxx۱ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ فرزند محمدعلی را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده‌اند

۵ـ هیئت‌مدیره آقای مجید اسکندری با کدملی xxxxxxxxx۰ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ نماینده مس سرچشمه را به سمت رئیس و آقای ایرج اصلانی را به سمت نائب‌رئیس و آقای محمدرضا میرزائی با کدملی xxxxxxxxx۵ و با کدپستی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت ارفع سازان کرمان و آقای کامبیز ارزانی با کدملی xxxxxxxxx۷ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ و نماینده شرکت ساخت فرآورده‌های صنایع غیرآهنی مفرغ ساز و آقای حمید زینلی با کدملی xxxxxxxxx۶ و با کدپستی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت مفتول مس چشمه را به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمدحیدری جشوقانی با کدملی xxxxxxxxx۷ و با کدپستی xxxxxxxxx۶ را به سمت مدیرعامل از خارج از شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9788087
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه سهامی عام بشماره ثبت ۳۵۷شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای امیر حسین نریمانی بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب شده‌اند.

۲ـ روزنامه ایران و روزنامه محلی حدیث کرمان و هفته نامه محلی استقامت جهت درج آگهی‌های شرکت در سال xxx۹ انتخاب شده‌اند.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9969451
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه سهامی عام بشماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد:

۱ـ آقایان محمد جواد شیخ بنمایندگی از شرکت آتیه اندیشان مس بسمت رئیس هیئت مدیره، نصرت خوش نیاز پیر کوهی بنمایندگی از شرکت یارانه مس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محرم احمدیان بنمایندگی از شرکت فنی مهندسی کانی مس محمد اسفندیار بنمایندگی از صندوق بازنشستگی مس و فرهاد زمانی بنمایندگی از شرکت خدماتی اطلس مس رفسنجان بسمت اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب و همچنین آقای فرهاد زمانی بسمت مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شده است.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و قراردادها به امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره بعنوان امضاء دوم با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به جای مدیرعامل حق امضاء خواهند داشت.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11043115
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه سهامی عام بشماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۸۸ آقای محسن یزدانی راد بنمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران بجای آقای حسن حاج هاشمی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت فوق انتخاب گردید.

رئیس ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9593370
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه(سهامی عام) به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۸۸ آقای احمد اژدری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به جای آقای احمد فریدی به سمت عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره شرکت فوق انتخاب گردید.

رئیس ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10699335
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۵/۸۸ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:

۱ـ صورت‌های مالی سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی آگاه حساب به سمت بازرس اصلی، موسسه حسابرسی بهروزان حساب به سمت بازرس علی‌البدل و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروش پارسا به سمت حسابرس منتقل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ انتخاب گردیدند.

۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران و هفته‌نامه کثیرالانتشار رفسنجان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند.

رئیس ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات