مجتمع صنعتی گوشت اردبیل

شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10860493350 (فعال)
11
افراد
23
آگهی‌ها
548
شماره ثبت
1367/7/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14724324
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : : ۱ شرکت بامتیر به نمایندگی آقای میرطاهر موسوی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ، ۲ شرکت فراوران دشت سبز سبلان به نمایندگی آقای میر حسن سید کنعانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، ۳ شرکت بامتیر کیش به نمایندگی آقای یعقوب عزیز زاده فهیمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و ضمنا آقای یعقوب عزیز زاده فهیمی به عنوان مدیرعامل ، ۴ آقای رضا کیلوری با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره ، ۵ شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به نمایندگی آقای نوراله نوری اردبیلی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل به مدت دو سال انتخاب و . حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و اوراق تجاری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب یکی از آنها با امضاء متفق مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و یا امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14462274
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۶ و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت . ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و خانم سارا باقری نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند . ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید ۴ آقای رضا کیلوری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت فرآوران دشت سبز سبلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت بامتیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت بامتیر کیش بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به مدت دو سال بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13981185
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند ۷ ماده ۳ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید ((مشارکت با سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی در جهت ایجاد و راه اندازی کشتارگاه مرغ و طیور و پرورش ماهی و قطعه بندی و ایجاد کارگاه‌های بسته بندی و فراهم نمودن وسایل مورد نیاز، توزیع و نگهداری گوشت دام و طیور و ماهی و متعلقات آنها و عقد قراردادهای خرید و فروش و یا مشارکت و سرمایه گذاری با تولید کنندگان داخلی و خارجی)) بندهای مشروحه ذیل نیز به ماده ۳ اساسنامه الحاق گردید. - - ایجاد کشتارگاه و تاسیسات صنعتی طیور و بسته بندی مکمل و محصولات کشتارگاه طیور و ایجاد کارخانجات تهیه خوراک دام و طیور و واحد تبدیل ضایعات مربوطه. ایجاد صنایع تبدیلی و بهبود مواد خام تبدیلی به مواد قابل مصرف در چهار چوب و ضوابط قانونی - - ایجاد و تاسیس شرکتها و موسسات تابعه، خرید سهام شرکتهای ثالث و تاسیس شعب و اعطای نمایندگی - انجام خدمات نوین بازرگانی و مبادرت به انجام صادرات و واردات کالا و محصولات تولیدی و تهیه تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در جهت تامین هدف شرکت با رعایت مقررات مربوطه - انجام هرگونه عملیات بازرگانی که برای تامین هدف شرکت لازم تشخیص داده_شود (ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). و ماده ۳ اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13800420
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مورخ ۳۰/۱۲/۹۵ و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدعلی رضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13549856
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: از آنجائیکه طبق نامه شماره xxx/ ب/ ۹۶ شرکت بامتیر آقای سید صالح پوری حسینی از تاریخ ۱/۵/۹۶ از نمایندگی شرکت بامتیر خارج و آقای میرحسن سید کنعانی به عنوان نماینده شرکت بامتیر معرفی گردیده‌اند وطبق نامه شماره ۱۱/xxx۶/۶۰ با استعفای آقای صادق نادری صومعه از تاریخ ۲۴/۳/۹۶ از نمایندگی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان خارج و آقای نوراله نوری به عنوان نماینده شرکت کشت و صنعت مغان معرفی می‌گردد برای مدت باقی مانده تعیین سمت اعضا ء هیئت مدیره به شرح ذیل اتخاذ می‌گردد: آقای میر طاهر موسوی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای میرحسن سید کنعانی به نمایندگی از شرکت بامتیر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای یعقوب عزیز زاده فهیمی به نمایندگی از شرکت بامتیر کیش به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یعقوب عزیز زاده فهیمی به سمت مدیرعامل شرکت آقای نوراله نوری اردبیلی به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای ایرج قزوینی به نمایندگی از شرکت فرآوران دشت سبز سبلان به سمت عضو اصلی هیئت مدیره حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و اوراق تجاری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب یکی از آنها با امضاء متفق مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و یا امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479847
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۴ و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش بشماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای صفر نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر النتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره جدید شرکت به شرح ذیل آقای میر طاهر موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت فرآوران دشت سبز سبلان بشناسه ملی به نمایندگی آقای ایرج قزوینی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی آقای صادق نادری صومعه بشماره ملی شرکت بامتیر بشناسه ملی به نمایندگی آقای سیدصالح عبداله پوری حسینیبشماره ملی شرکت بامتیر کیش بشناسه ملی به نمایندگی یعقوب عزیز زاده بشماره ملی به مدت دو سال انتخاب شدند که هیئت مدیره با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام می‌دارند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479856
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میر طاهر موسوی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت بامتیر به نمایندگی آقای سیدصالح عبداله پوری حسینی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به نمایندگی آقای صادق نادری با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره، شرکت فراوران دشت سبز سبلان به نمایندگی آقای ایرج قزوینی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره، شرکت بامتیر کیش به نمایندگی آقای یعقوب عزیز زاده فهیمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل برای مدت دو سال انتخاب و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و اوراق تجاری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب یکی از آنها با امضاء متفق مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و یا امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12858513
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۳ و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حمید چگنی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و پرداخت حق الزحمه قانونی بر اساس قرارداد منعقده به هیئت مدیره تفویض شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12259147
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۴۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با استعفای آقای مهندس سید صالح پوری حسینی از سمت مدیر عاملی شرکت ، موافقت گردید - آقای میر طاهر موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای سید صالح پوری حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بامتیر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای یعقوب عزیز زاده فهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بامتیر کیش عضو هیئت مدیره و آقای یعقوب عزیز زاده فهیمی به سمت مدیر عامل شرکت- آقای اروجعلی محمدی بشمارهxxxxxxxxx به نمایندگی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - آقای ایرج قزوینی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت فرآوران دشت سبز سبلان به سمت عضو اصلی هیئت مدیره حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و اوراق تجاری و غیره با امضاء متفق مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب یکی از آن ها با امضاء متفق مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره و یا امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672088
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میر طاهر موسوی بشماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید صالح عبداله پوری حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بامتیر به سمت عضو هئیت مدیره و مدیرعامل آقای یعقوب عزیز زاده فهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بامتیر کیش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به نمایندگی آقای اروجعلی محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقـای ایرج قزوینی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت فرآوران دشت سبز سبلان به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و اوراق تجاری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب یکی از آنها با امضاء متفق مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و یا امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672101
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل: ـ آقای میر طاهر موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ـ شرکت فرآوران دشت سبز سبلان ثبت شده به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ـ شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ثبت شده به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ـ شرکت بامتیر ثبت شده به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ـ شرکت بامتیر کیش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672108
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۲و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1248747
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل سهامی ‌خاص ثبت شده به شماره ۵۴۸ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲/۷/۹۲ تصمیمات ذیر اتخاذ گردید.
۱ ـ با استعفای آقای میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی که در سمت رئیس هیات مدیره فعالیت نمودند مورد تصویب قرار گرفت و آقای رضا گیلوری به جای ایشان به عضویت هیات مدیره برای بقیه مدت هیات مدیره انتخاب گردید.
۲ ـ آقای میرطاهر موسوی به سمت رئیس هیات مدیره و آقای ایرج قزوینی به نمایندگی شرکت فرآوران دشت سبز سبلان ثبت شده به شماره xxxxxx بشناسه ملی ۸ـxxxxxxـxxx به سمت عضو هیات مدیره و آقای سید صالح عبداله پوری حسینی به نمایندگی شرکت بامتیر ثبت شده به شماره xxx۷۱ شناسه ملی ۱ـxxxxxxـxxx به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به شماره ثبت ۳۷ گرمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی آقای فضائیل بصیری انزاب به شماره کدملی ۰ـxxxxxxـxxx به سمت عضو هیات مدیره و آقای رضا گیلوری به شماره کدملی xxxxxx۳ـxxx به سمت عضو هیات مدیره و آقای ایرج قزوینی به شماره کدملی ۸ـxxxxxxـxxx به سمت مدیرعامل انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و اوراق تجاری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب یکی از آنها با امضاء متفق مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و یا امضاء متفق رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۷ ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191487
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۵۴۸ شناسه ملی۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۲ که از لحاظ امضاء ذیل دفاتر در تاریخ۱۴/۷/۹۲ تکمیل گردیده تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید.
۴ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۳ ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937737
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۴۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
آقای میرعلی اشرف عبداله پوری به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فرآوران دشت سبز سبلان به نمایندگی آقای ایرج قزوینی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای میرطاهر موسوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به نمایندگی حسین علی پاکیزه و شرکت به نمایندگی آقای رضا گیلوری به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب کلیه چکها و بروات و سفته ها و اوراق تجاری و غیر با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب یکی از آنها با امضاء متفق مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و یا امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10004193
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۴۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

آقای میرعلی اشرف‌عبداله‌پوری‌ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت فرآوران دشت سبز سبلان به نمایندگی آقای ایرج قزوینی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و آقای میرطاهر موسوی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به نمایندگی حسین علی‌پاکیزه و شرکت به نمایندگی آقای رضا گیلوری به سمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره برای بقیه مدت انتخاب کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و اوراق تجاری و غیر با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب یکی از آنها با امضاء متفق مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و یا امضاء متفق رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710281
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۵۴۸و شناسه ملی۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۵/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/۹۰ و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان حسابرسی و بازرس اصلی و آقای احمد موسوی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها شرکت انتخاب گردید.
۴ـ آقای میرطاهر موسوی ـ میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی، شرکت فرآوران دشت سبز سبلان به نمایندگی آقای ایرج قزوینی، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به نمایندگی آقای حسین علی پاکیزه، شرکت بامتیر به نمایندگی آقای رضا گیلوری بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ آقای میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت فرآوران دشت سبز سبلان به نمایندگی آقای ایرج قزوینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای میرطاهر موسوی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به نمایندگی حسنیعلی پاکیزه به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت بامتیر به نمایندگی رضا گیلوری به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و اوراق تجاری و غیره با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب یکی از انها با امضای متفق مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و یا امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9817328
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۵۴۸و شناسه ملی۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۵/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/۹۰ و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان حسابرسی و بازرس اصلی و آقای احمد موسوی بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها شرکت انتخاب گردید.

۴ـ آقای میرطاهر موسوی ـ میرعلی اشرف‌عبداله‌پوری‌حسینی، شرکت فرآوران دشت سبز سبلان به نمایندگی آقای ایرج قزوینی، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به نمایندگی آقای حسین‌علی‌ پاکیزه، شرکت بامتیر به نمایندگی آقای رضا گیلوری بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۵ـ آقای میرعلی اشرف‌عبداله‌پوری‌حسینی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، شرکت فرآوران دشت سبز سبلان به نمایندگی آقای ایرج قزوینی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای میرطاهر موسوی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به نمایندگی حسنیعلی پاکیزه به سمت عضو اصلی هیئت‌مدیره و شرکت بامتیر به نمایندگی رضا گیلوری به سمت عضو اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و اوراق تجاری و غیره با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب یکی از انها با امضای متفق مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و یا امضاء متفق رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 590310
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل (سهامی خاص) به شماره۵۴۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۰/۱۲/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ۲۴ میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxxxxx۴۷ سهم ده هزار ریالی بانام از محل تجدید ارزیابی دارائیهای شرکت (که توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی گردیده) افزایش ِیافت.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11337650
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل(سهامی خاص) به شماره۵۴۸و شناسه ملی۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
برابر صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۰/۱۲/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ۲۴ میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxxxxx۴۷ سهم ده هزار ریالی بانام از محل تجدید ارزیابی دارائیهای شرکت (که توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی گردیده) افزایش ِیافت.

ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 437970

آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۳۰/۶/۹۰ که طی وارده xxx۱۰ مورخه ۲۹/۸/۹۰ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است. ۱ـ موضوع فعالیت شرکت بشرح واردات و صادرات دام زنده و فرآورده های دامی و گوشتی مجاز از کشورهای مجاز و همچنین ادوات و تجهیزات صنعتی اصلاح که در حقیقت بند ششم ماده سه اساسنامه بشرح فوق تغییر و اصلاح می گردد و در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفتر تکمیل گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9747734
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۳۰/۶/۹۰ که طی وارده xxx۱۰ مورخه ۲۹/۸/۹۰ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است. ۱ـ موضوع فعالیت شرکت بشرح واردات و صادرات دام زنده و فرآورده‌های دامی و گوشتی مجاز از کشورهای مجاز و همچنین ادوات و تجهیزات صنعتی اصلاح که در حقیقت بند ششم ماده سه اساسنامه بشرح فوق تغییر و اصلاح می‌گردد و در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفتر تکمیل گردیده است.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10095891
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۵۴۸ به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۹/۸۹ تغییرات زیر به عمل آمده_است: ۱ موارد به انتهای بند (xxx) ماده ۳ اساسنامه الصاق گردید. و سرمایه گذاری و تولید فرآورده‌های گوشتی از قبیل سوسیس، کالباس، همبرگر و سایر صنایع تبدیلی. ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات