کشت وصنعت و دامپروری مغان

شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860486094 (فعال)
11
افراد
21
آگهی‌ها
37
شماره ثبت
1354/9/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14824894
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱بجای آقای محمود علائی زنگیر به شماره ملی xxxxxxxxx۰به عنوان نماینده شرکت پخش سراسری ایران به شماره ثبتxxx۲۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۰به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت باقیمانده معرفی گردید و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و غیره با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد همچنین امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14771046
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴
به استناد نامه شماره xxx۵۷ ـ ۱۲/۰۵/xxx۸سازمان خصوصی سازی و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۴۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14419490
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴
به استناد نامه شماره xxx۳۳ مورخ ۱۵/۱۰/۹۷ سازمان خصوصی سازی وبرابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیرین عسل به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای یونس ژائله سعد آباد دارنده کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت دامپروری آذربایجان خاوری به شماره ثبت xxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای جلال گلچین به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و شرکت پرورش مرغ تخمگذار آذربایجان خاوری به شماره ثبت xxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای شاهین آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴. وشرکت پخش سراسری ایران به شماره ثبت xxx۲۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای محمود علائی زنگیر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت شیرین عسل سبلان به شماره ثبت xxx۰۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای یوسف علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی. و موسسه حسابداری و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۴۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14419504
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴
به استناد نامه شماره xxx۳۳ مورخ ۱۵/۱۰/۹۷ سازمان خصوصی سازی وبرابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: شرکت شیرین عسل به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای یونس ژائله سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ سمت رئیس هیئت مدیره. ب: شرکت دامپروری آذربایجان خاوری به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای جلال گلچین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ج: شرکت پرورش مرغ تخمگذار آذربایجان خاوری به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶به نمایندگی آقای شاهین آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره. د: شرکت پخش سراسری ایران به شماره ثبت xxx۲۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای محمود علائی زنگیر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره ه ـ : شرکت شیرین عسل سبلان به شماره ثبت xxx۰۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای یوسف علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره و: آقای جلال گلچین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ فرزند تیمور خارج از شرکت به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ، سفته و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل به همراه دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911277
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴
به استناد نامه شماره xxx۹۱ , xxx مورخ ۲۰/۲/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار و xxx۰/۲۰ مورخ ۱۹/۲/۹۶ سازمان خصوصی سازی وبرابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانونی شرکت در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ قرائت وباتوجه به اظهارنظر ((مقبول)) حسابرس مستقل، صورت‌های مالی مذکور، تصویب شد. سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس مستقل وبازرس قانونی شرکت برای عملکرد سا ل مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب شد. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آ گهی‌های رسمی شرکت در سال xxx۵ تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13542267
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴
به استناد نامه شماره xxx۹۱ , xxx موره ۲۰/۲/۹۶ سازمان بوروس و اوراق بهادار و xxx۰/۲۰ مورخ ۱۹/۲/۹۶ سازمان خصوصی سازی و xxx۰ , xxx مورخ ۰۱/۵/۹۶ وزیر جهاد کشاورزی و xxx۰۲/۹۶ مورخ ۰۴/۰۵/۹۶ مدیر کل ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری و برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان میرجمال الدین پور پیغمبر (کدملی xxxxxxxxx۵)، صادق نادری صومعه (کدملی xxxxxxxxx۲)، محمود علائی زنگیر (کدملی xxxxxxxxx۰) و شهریار نگاهی (کدملی xxxxxxxxx۷) رابه عنوان اعضای موظف هیئت مدیره وآقای عدیل سروی زرگر (کدملی xxxxxxxxx۹) به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13542279
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴
به استنادنامه شماره xxx۹۱ , xxx مورخ ۲۰/۰۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و xxx۰/۲۰ مورخ ۱۹/۰۲/۹۶ سازمان خصوصی سازی و xxx۰ , xxx مورخ ۰۱/۵/۹۶ وزیر جهاد کشاورزی و xxx۰۲/۹۶ مورخ ۰۴/۰۵/۹۶ مدیر کل ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری وبرابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عدیل سروی زرگر بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیات مدیره وآقای شهریار نگاهی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای میرجمال الدین پور پیغمبر بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردید. به استناد بند ۴۴ اساسنامه شرکت، کلیه اوراق و قراردادها واسناد تعهدآور شرکت باامضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره معتبر خواهدبود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12533893
آگهی تغییرات شرکت كشت وصنعت و دامپروري مغان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴
به استناد نامه شماره xxx۳۳/۲۰ مورخ ۰۲/۰۹/xxx۴ سازمان خصوصی وبرابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان اروجعلی محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰، رحیم رستمی بشماره ملیز xxxxxxxxx۶، شهریارنگاهی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ وعلی علیزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای موظف هیئت مدیره وآقای عدیل سروی زرگر بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو غیر موظف شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12533905
آگهی تغییرات شرکت كشت وصنعت و دامپروري مغان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴
به استناد نامه شماره xxx۳۳/۲۰ مورخ ۰۲/۰۹/xxx۴ سازمان خصوصی سازی وبرابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ قرائت و صورتهای مالی مذکور با تصویب شد. باتوجه به تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های رسمی شرکت در سال xxx۳ تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1670091
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپورری مغان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۶/xxx۲ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
۱ـ گزارش هیات مدیره شرکت قرائت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی شرکت درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ قرائت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت ضمنا سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های رسمی شرکت در سال ۹۲ تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402781
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان سهامی عام شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ ـ با انتخاب آقای اروجعلی محمدی بعنوان عضو موظف و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال موافقت گردید.
۲ ـ با انتخاب آقایان محمد پویانفر، شهریار نگاهی، رحیم رستمی و علی علیزاده بعنوان اعضای موظف هیئت مدیره برای مدت دو سال موافقت شد.
۳ ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/۹۲ و باستناد ماده (۳۳) اساسنامه شرکت آقای رحیم رستمی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید و همچنین باستناد بند۴۴ اساسنامه شرکت کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1193002
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان سهامی عام شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۱ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ ـ آقایان غلامرضا رازقی و عادل عبد ایمانی بعنوان اعضاء غیر موظف و حسینعلی پاکیزه و فضایل بصیری بعنوان اعضاء موظف هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ بر اساس ماده۳)۳) اساسنامه شرکت آقای حسینعلی پاکیزه بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید و بر اساس ماده (۴۴) اساسنامه شرکت کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1120490
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان سهامی عام شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۶/۹۱ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۰ قرائت و صورت های مالی مذکور توسط هیئت مدیره تصویب شد.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ شرکت انتخاب شد.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های رسمی شرکت در سال xxx۱ تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ مسئول ثبت شرکت های واحد ثبتی پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1022849
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام) شماره ثبت ۳۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت مزبور بتاریخ ۰۷/۱۲/۹۱ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: مقرر گردید تا انتصاب مدیرعامل جدید شرکت مطابق ماده ۴۳ و ۴۴ و اساسنامه شرکت، کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت آقای حسینعلی پاکیزه عضو هیئت مدیره (معاونت اداری، مالی و بازرگانی) و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ مسئول ثبت شرکتهای واحد ثبتی پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 605041
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان سهامی عام شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۶/۹۰ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ قرائت و صورتهای مالی مذکور با تاکید بر اصلاحات زیر توسط هیئت مدیره حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تصویب شد.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت انتخاب شد مجمع عمومی با پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی مذکور سال ۹۰ توسط شرکت براساس مبلغ قرارداد فی ما بین با هیئت مدیره شرکت موافقت نمود.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های رسمی شرکت در سال ۹۰ تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ مسئول ثبت شرکتهای پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10815983
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان سهامی عام شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۶/۹۰ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

۱ـ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ قرائت و صورتهای مالی مذکور با تاکید بر اصلاحات زیر توسط هیئت مدیره حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تصویب شد.

۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت انتخاب شد مجمع عمومی با پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی مذکور سال ۹۰ توسط شرکت براساس مبلغ قرارداد فی ما‌بین با هیئت مدیره شرکت موافقت نمود.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال ۹۰ تعیین شد.

مسئول ثبت شرکتهای پارس‌آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11322585
آگهی اصلاحی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپروی مغان سهامی عام شماره ثبت ۳۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx ـ ۱۰/۱/۹۰ شرکت فوق‌الذکر تاریخ دقیق صورت جلسه مجمع عمومی عادی به تاریخ ۱۳/۷/۸۹ صحیح می‌باشد که در آگهی مزبور اشتباهاً ۳۰/۶/۸۹ قید گردیده بود که مراتب بشرح فوق‌الذکر اصلاح می‌گردد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پارس‌آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10975439
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهام عام) بشماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۶/xxx۹ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

۱ـ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ قرائت و صورتهای مالی مذکور با تاکید بر اصلاحات توسط هیئت مدیره (حد اکثر ظرف «۳» ماه) تصویب شد.

۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ شرکت انتخاب شد.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال xxx۹ تعیین شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10320995
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۳/۷/۸۹ که در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۹ واصل گردیده تغییراتی بدین شرح در شرکت فوق الذکر اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ آقایان آزاد فکور علی علیزاده و سعید زربخش از عضویت در هیئت مدیره شرکت خارج و بجای نامبردگان آقایان غلامرضا رازقی و عادل عبدایمانی بعنوان اعضای غیر موظف هیئت مدیره و آقایان صمد مغانی حسینعلی پاکیزه و فضایل بصیری انزاب بعنوان اعضاء موظف هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ بموجب حکم شماره xxx۸/۱۳/xxx/۸۹ ۲۰/۹/۸۹ مدیریت شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی دامی و منابع طبیعی آقای صمد مغانی بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده است. ۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۹/۹/۸۹ آقای صمد مغانی مدیرعامل شرکت بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید و کلیه اوراق و قرار دادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهد_بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11997413
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۷ بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴
باستناد صورت جلسه‌های مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه ۱۹/۱۰/۸۸ و ۲۰/۱۰/۸۸ تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد:

۱ـ دستور جلسه تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به شرکت سهامی عام که نهایتا تصمیم گرفته شد که نوع شرکت به شرکت سهامی عام تغییر یابد.

۲ـ اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و به امضای کلیه اعضای مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت شد.

۳ـ مجمع موافقت خود را با پذیرش و عرضه سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اوراق بهادار تهران اعلام کرد و مقرر نمود که هیئت مدیره در انجام کلیه اقدامات لازم برای تحقق این امر تسریع نماید.

کفیل اداره ثبت اسناد و املاک پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10378475
آگهی تغییرات شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان بشماره ثبت ۳۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۹/۸۸ تغییراتی بشرح ذیل اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ آقای علی علیزاده بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شد. ۲ سایر شرایط طبق ثبت قبلی کماکان بقوت خود باقیست. کفیل ثبت اسناد و املاک پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات