قند نیشابور

شرکت قند نیشابور (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860445038 (فعال)
15
افراد
32
آگهی‌ها
67
شماره ثبت
1344/5/31
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14612594
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ و نامه شماره xxx/xxxxxx/xxx مورخ ۱۹/۱۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۷ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ، با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره هیئت مدیره شرکت ، افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از حساب سود انباشته به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد : ماده ۵ اصلاحی : سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14581224
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای مقداد بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت پاکسان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای علیرضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای سعید زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیأت مدیره جناب آقای حسین صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای سید مهدی راستی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت توسعه صنعتی آرین ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . - کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت اعم از چک‌ها ، بروات ، سفته‌ها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد . صدور چک و حواله بانکی در بانکهای ملت و صادرات نیشابور و بانک کشاورزی فیروزه با امضای مدیرعامل و مدیر مالی شرکت آقای محمد قائمی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ضمنا به منظور تسریع و تسهیل در پرداخت‌های ضروری روزانه منجمله پرداخت کرایه حمل کامیون‌ها ، حساب شماره xxxxxxxxx در بانک کشاورزی شهرستان فیروزه معتبر و چک‌های صادره از حساب مذکور با امضای آقای محمد قائمی وآقای رشید حاجی سلطانی و در هر حال همراه با مهر شرکت و فقط برای چک‌های با مبالغ حداکثر یکصد میلیون ریال معتبر می‌باشد . کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . - اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14511880
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ شرکت پاکسان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت آرین گستر تابان سبز ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14447676
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . - موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14369931
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/xxx۷ و نامه شماره xxx۳۸/xxx مورخ ۲۱/۰۹/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای مقداد بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای علیرضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای سید مهدی راستی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت توسعه اقتصادی آرین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان عضو هیات مدیره آقای سجاد حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای سعید زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت شکر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیات مدیره. برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۸ انتخاب شدند.
- کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت اعم از چک ها ، بروات ، سفته ها و اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل و رئیس هیات مدیره با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. صدور چک و حواله بانکی در بانکهای ملت و صادرات نیشابور و بانک کشاورزی فیروزه با امضای مدیرعامل و مدیر مالی شرکت آقای محمد قائمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً به منظور تسریع و تسهیل در پرداخت های ضروری روزانه منجمله پرداخت کرایه حمل کامیون ها، حساب شماره xxxxxxxxx در بانک کشاورزی شهرستان فیروزه معتبر و چک های صادره از حساب مذکور با امضای آقای محمد قائمی وآقای رشید حاجی سلطانی و در هر حال همراه با مهر شرکت و فقط برای چک های با مبالغ حداکثر یکصد میلیون ریال معتبر می باشد .کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
- بعضی از اختیارات هیات مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل نفویض گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035457
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ و نامه شماره xxx۰۱ , xxx مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدرضا حسینی اولی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای تقی علی اکبرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت شکر شاهرود (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سیدمهدی راستی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت توسعه اقتصادی آرین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مقداد بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۸ انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. صدور چک و حواله بانکی در بانکهای ملت و صادرات نیشابور و بانک کشاورزی فیروزه با امضای مدیرعامل و مدیر مالی شرکت آقای محمد قائمی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا به منظور تسریع و تسهیل در پرداخت‌های ضروری روزانه منجمله پرداخت کرایه حمل کامیون‌ها، حساب شماره xxxxxxxxx در بانک کشاورزی شهرستان فیروزه معتبر و چک‌های صادره از حساب مذکور با امضای آقای محمد قائمی و آقای رشید حاجی سلطانی و در هر حال همراه با مهر شرکت و فقط برای چک‌های با مبالغ حداکثر یکصد میلیون ریال معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. بعضی از اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975750
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ و نامه شماره xxx۷۰ , xxx مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید فاضل جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای حسن سانقه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. آقای علیرضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای تقی علی اکبرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت شکر شاهرود (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل. آقای سید مهدی راستی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت توسعه اقتصادی آرین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان عضو هیأت مدیره تعیین شدند. - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک، بروات، سفته و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا به منظور تسریع و تسهیل در پرداخت‌های ضروری روزانه منجمله پرداخت کرایه حمل کامیون‌های حامل شکر خام و چغندر، یک حساب در بانک کشاورزی شهرستان فیروزه افتتاح و چک‌های صادره از حساب مذکور با امضای مدیر کارخانه به اتفاق مدیر امور مالی یا مدیر فنی کارخانه و درصورت عدم حضور مدیر کارخانه با امضای مدیر امور مالی و مدیر فنی کارخانه و در هر حال همراه با مهر شرکت و فقط برای چک‌های با مبالغ حداکثر چهل میلیون ریال معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975803
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ و نامه شماره xxx۷۰ , xxx مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. - شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت شکر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت توسعه اقتصادی آرین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت اعضا اصلی هیأت مدیره اعضاء و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت اعضا علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846382
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) آقای علیرضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو هیئت مدیره جانشین آقای حمیدرضا فتاحی کسیلی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۰/۹۶ گردید. ب) هیئت مدیره قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477017
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید فاضل جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای حسن سانقه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا فتاحی کسیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای تقی علی اکبرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت شکر شاهرود (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و خانم الهام خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده تصدی تا تاریخ ۲۳/۱۰/۹۶ انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست و چک‌های صادره از بانک کشاورزی شهرستان فیروزه با امضای مدیر کارخانه به اتفاق مدیر امور مالی شرکت آقای محمد قائمی یا مدیر فنی کارخانه و در صورت عدم حضور مدیر کارخانه با امضای مدیر امور مالی شرکت، آقای محمد قائمی و مدیر فنی کارخانه و در هر حال همراه با مهر شرکت و فقط برای چک‌های با مبالغ حداکثر چهل میلیون ریال معتبر می‌باشدو کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. قسمتی از اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353073
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرسان اصلی وموسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12741460
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: جناب آقای حمیدرضا فتاحی کسیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و جناب آقای حمیدرضا آصفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شکر شاهرود (سهامی عام) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وجناب آقای سید فاضل جلالی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پاکسان (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره وجناب آقای حسن سانقه به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و خانم الهام خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد علی شاملو با کد ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضای هیات مدیره) را به سمت مدیر عامل برای مدت دوسال انتخاب نمودند وکلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل و رئیس هیات مدیره با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجاری در شهرستان نیشابور و مشهد و فیروزه با امضای مدیر عامل و مدیر مالی شرکت آقای محمد قائمی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره انجام میگیرد.. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12741500
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) xxxxxxxxx۲۹ , شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ وشرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت شکر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت بیمه پوشش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی بهمند را به بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و صورتهای مالی تاریخ ۳۱/۰۶/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12147166
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند نیشابور شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۷ و‌شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه سال مالی منتهی ۳۱/۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت آگهی های شرکت تعیین گردید . موسسه حسابرسی آزمون پردازبه بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1747273
آگهی افزایش سرمایه شرکت سهامی قند نیشابور سهامی عام شماره ثبت ۶۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۹/۹۳ شرکت فوق که در تاریخ ۵/۹/۹۳ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال و افزایش تعداد سهام از xxx/xxx/۸۱ سهم xxx۰ ریالی بانام به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام از محل آورده غیر نقدی برابر نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین سود انباشته مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ و باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۹/۹۳ و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر انتقال مانده حساب سود انباشته بحساب سرمایه و نظریه کارشناسی و با توجه به مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۹/۸/۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تهران هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می گردد.
۳ـ ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماماً پرداخت گردیده است.
شxxxxxx۶ رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1432365
آگهی اصلاحی شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۶۷ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
پیرو آگهی تغییرات شرکت فوق به شماره xxx۵۱ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ در بند ۶ آگهی آقای حسن سانقه به نمایندگی شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر بوده که اشتباهاً آقای محسن سانقه قید گردیده که بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxx۳ رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1310297
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۶۷ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۷/۱۰/۹۲ که در مورخ ۹/۱۰/۹۲ و هیئت مدیره شرکت فوق مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۲ به این اداره واصل گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
۲ ـ مجمع تصویب نمود مبلغ xxx/۲۵ میلیون ریال خالص بابت سود هر سهم xxx ریال بین سهامداران تقسیم گردد.
۳ ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر النتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز بسمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی همیار حساب بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و موسسه حسابرسی آزمون پرداز بعنوان حسابرس قانونی شرکت نیز انتخاب شد.
۵ ـ ۱ ـ شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) ۲ ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) ۳ ـ شرکت پاکسان (سهامی عام) ۴ ـ شرکت شکر (سهامی عام) و ۵ ـ شرکت بیمه پوشش (سهامی خاص) بعنوان اعضای اصلی و ۱: شزکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) و ۲ ـ شرکت مدیریت صنعتی قند توسعه بهشهر (سهامی عام) بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۶ ـ آقای سید فاضل جلالی به نمایندگی شرکت پاکسان بسمت رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا آصفی به نمایندگی شرکت شکر نایب رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا فتاحی کسیلی به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر زرین و آقای محسن سائقه به نمایندگی شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر و خانم الهام خلیلی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بعنوان اعضای هیات مدیره تعیین و آقای محمدعلی شاملو خارج از اعضای هیات مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۷ نیز بسمت مدیرعامل تعیین و حق امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل: چک, سفته, بروات و غیره با مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت خواهد بود. اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک, سفته, بروات و اوراق تجاری در نیشابور و مشهد و فیروزه با امضای مدیرعامل و مدیر مالی شرکت آقای محمد قائمی همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره انجام می گیرد.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238908
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام) ثبت شده به شماره۶۷ و به شناسه ملی۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ:۲۷/۷/xxx۲:
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۳۶ ریال منقسم بهxxx/xxx/۳۶ سهم یکهزار ریالی بانام به مبلغxxx/xxx/xxx/۸۱ ریال منقسم بهxxx/xxx/۸۱ سهم یکهزار ریالی بانام که مبلغxxx/xxx/xxx/۱۷ ریال بابت افزایش سرمایه بصورت نقدی برابر گواهی شمارهxxx۱/۰۲/xxx/۳۴ مورخ۱۸/۸/xxx۲ بانک تجارت شعبه آرژانتین تهران واریز گردید که مبلغxxx/xxx/۵۶ ریال اضافه واریزی سهامداران بوده که به حساب آنان منظور گردید و مبلغxxx/xxx/xxx/۱۷ ریال از محل مطالبات سهامداران بشرح پیوست و سود انباشته به مبلغxxx/xxx/xxx/۵ ریال و از محل اندوخته طرح و توسعه به مبلغxxx/xxx/xxx/۵ ریال با توجه به مجوز شمارهxxxxxx/xxx مورخ۵/۸/xxx۲ سازمان بورس اوراق بهادار تهران افزایش یافت در نتیجه ماده۷ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034136
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور سهامی عام شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ آقای سید فاضل جلالی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت پاکسان سهامی عام بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا آصفی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت شکر شاهرود سهامی عام بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا فتاحی کسیلی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره خانم الهام خلیلی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی داوری دولت آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ آقای محمد علی شاملو با کد ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضا هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها بروات سفته‌ها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک سفته برات و اوراق تجاری در شهرستان نیشابور و مشهد و فیروزه با امضای مدیرعامل و مدیر مالی شرکت آقای محمد قائمی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت انجام می‌گیرد. ۴ ضمنا اختیارات مدیرعامل در جلسه مذکور مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11953436
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور سهامی عام شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۳۱/۲/۹۱:

۱ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 633356
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور سهامی عام شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۳۱/۲/۹۱:
۱ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11312168
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور سهامی عام شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۳۱/۲/۹۱:

۱ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 483069

آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور سهامی عام
بشماره ثبت ۶۷ و بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مورخ ۲۱/۱۰/۹۰:
۱ـ ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۱/۶/۹۰ و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز (حسابداران رسمی) و موسسه حسابرسی همیار حساب بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11822330
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور سهامی عام بشماره ثبت ۶۷ و بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مورخ ۲۱/۱۰/۹۰:

۱ـ ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۱/۶/۹۰ و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۳ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز (حسابداران رسمی) و موسسه حسابرسی همیار حساب بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11182060
آگهی اصلاحی شرکت قند نیشابور (سهامی عام)ثبت شده بشماره ۶۷ و بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۶۲ـ ۱/۱۲/۸۹ بند ۲ سطر دوم عبارت (و در غیاب مدیرعامل باامضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت) از قلم افتاده که بدین وسیله بشرح ذیل اصلاح می‌گردد. از کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها و بروات و سفته‌ها و اوراق تجاری باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک سفته برات و اوراق تجاری در شهرستان نیشابور و تخت جلگه با امضاء مدیرعامل و مدیر مالی شرکت آقای محمد قائمی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11562680
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۷ و به شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۸۹

۱ـ آقای حمیدرضا فتاحی کسیلی به نمایندگی از طرف شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی‌خاص ) به سمت رئیس هیئت‌مدیره آقای حمیدرضا آصفی به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به سمت نائب‌رئیس آقای محمدعلی شاملو به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و آقای سید فاضل جلالی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سیدمحسن فاضلیان به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران ـ سما سهامی عام به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند

۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک ـ برات سفته‌ها و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک سفته برات و اوراق تجاری در شهرستان نیشابور و تخت جلگه با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای محمد قائمی همراه با مهر شرکت خواهدبود

رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10503267
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور سهام عام ثبت شده بشماره ۶۷ و بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۱۰/۸۹: ۱ عملکرد و صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ تصویب گردید. ۲ ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۱ شهریور xxx۹ و حساب‌های سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۸۹ تصویب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای علی مشرقی آرانی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۵ شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)، شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) و شرکت شکر (سهامی عام) بسمت اعضای علی البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11593324
آگهی تغییرات شرکت قندنیشابور (سهامی عام)ثبت شده به شماره ۶۷ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخه ۵/۱۲/۸۸ که در تاریخ ۱۸/۱/۸۹ به این اداره واصل گردیده است.

۱ـ برابر نامه شماره xxx/م/۸۸ـ۲۷/۱۱/۸۸ شرکت توسعه صنایع بهشهر، آقای ایرج ندیمی به جای آقای حسین محمدی تربتی (به عنوان نماینده شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)) به عنوان رئیس هیأت مدیره تعیین گردید.

۲ـ عضویت و سمت سایر اعضاء هیأت مدیره تعیین گردید .

۳ـ‌کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل رئیس و یا نائب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره ومهر شرکت خواهد بود.

۴ـ کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود.

۵ـ اسناد و اوراق تعهداور شرکت اعم از چک ، بروات، سفته و اوراق تجاری در شهرستان نیشابور وتخت جلگه با امضاء مدیر عامل ومدیر امور مالی آقای محمد قائمی همراه با مهر شرکت خواهد بود.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11040578
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور سهامی عام بشماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت مورخ ۲۸/۱۰/۸۸:

۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ مؤسسه حسابرسی بهمند و آقای علی مشرقی آرانی بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. همچنین مؤسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس حسابرس قانونی شرکت انتخاب شد.

۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12012783
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند نیشابور(سهامی عام) به شماره ثبت ۶۷ و به شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۹/۸/۸۸:

۱ـ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک، براتف سفته و اوراق تجاری در شهرستان نیشابور و تخت جلگه با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی (آقای محمد قائمی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت اسنادو املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10589555
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند نیشابور(سهامی عام) به شماره ثبت ۶۷ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۶/۸۸ بنابر حکم شماره xxx/xxx مورخ ۹/۶/xxx۸ آقای مصطفی نیری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملت به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید.

رئیس ثبت اسنادو املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9780798
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق مورخ ۳/۵/xxx۸:

۱- آقای محمد علی شاملو به عنوان نماینده شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۲- آقای محمد علی شاملو به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.

۳- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات