تولیدی کوچین

شرکت تولیدی کوچین (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10860432653 (فعال)
6
افراد
33
آگهی‌ها
971
شماره ثبت
1384/9/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14619621
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۷ به تصویب رسید . ۲ موسسه آتیه اندیش نمودگر به شماره ثبت xxx۹۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی ، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378797
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین سهامی خاص به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
-۱ محل شرکت در واحد ثبتی محمودآباد به آدرس استان مازندران شهرستان محمودآباد بخش مرکزی دهستان هرازپی غربی روستا شهرک صنعتی تشبندان خیابان شقایق خیابان گلایل پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14365943
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین سهامی خاص به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
-۱ محل شرکت در واحد ثبتی محمودآباد به آدرس استان مازندران شهرستان محمودآباد بخش مرکزی دهستان هرازپی غربی روستا شهرک صنعتی تشبندان خیابان شقایق خیابان گلایل پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14067436
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۶ به تصویب رسید. - ۲ موسسه آتیه اندیش نمودگر به شماره ثبت xxx۹۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768051
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به سیصد و پنجاه و هفت سهم بانام، به ارزش هر سهم xxxxxx۰۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ بانک سپه شعبه خیابان هراز آمل مبلغ xxxxxxxxx ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661145
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۰۶/xxx۸ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره. ۲ آقای بهروز رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا تاریخ ۲۸/۰۶/xxx۸ انتخاب گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و سایر عقود و قراردادها و غیره با امضای متفق دو نفر از چهار نفر (سه نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد هریک از نامبردگان فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661147
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۰۶/xxx۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۸/۰۶/xxx۸.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432264
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815230
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۴ به تصویب رسید - موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای هاشم صرافی ملایری فرزند صادق شناسنامه شماره xxx صادره از ملایر متولد xxx۲ کارت ملی شماره xxxxxxxxx۹ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به شرکت معین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12427215
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۰۶/xxx۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۸/۰۶/xxx۶.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12427228
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۰۶/xxx۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهروز رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضای هیئت مدیره). ـ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و سایر عقود و قراردادها و غیره با امضای متفق دو نفر از چهارنفر (سه نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد هریک از نامبردگان فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12310680
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) در خصوص انتخاب بازرسان: موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای موسی محسنی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای هاشم صرافی ملایری با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ب) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات. جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ج) پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از تاریخ ۰۱/۰۷/۹۳ منتهی به ۱۰/۱۰/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12092479
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۷۱ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـ ترازنامه وصورت مالی شرکت در سال مالی منتهی به xxx۳/۰۶/۳۱ به تصویب مجمع رسید. ۳ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12092485
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۷۱ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳بعنوان بازرس اصلی و آقای هاشم صرافی ملایری فرزندصادق شناسنامه شماره xxx صادره از ملایر متولدxxx۲ به شماره ملی xxxxxxxxx۹رابه سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ ترازنامه و صورت مالی سال منتهی به xxx۲/۰۶/۳۱به تصویب مجمع رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706586
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین سهامی خاص شماره ثبت ۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۳ شرکت مزبور تغییر ذیل اعمال گردید:
۱ـ سال مالی شرکت به یازدهم دی ماه هر سال تا دهم دی ماه سال بعد تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxx۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محمود آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1395287
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین سهامی خاص شماره ثبت ۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ شرکت مزبور تغییر ذیل اعمال گردید: ۱ـ با خروج آقای نصرت اله امیر صالحی از شرکت تعداد اعضای هیئت مدیره از چهار نفر به سه نفر تقلیل یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxx۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1372545
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین سهامی خاص شماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۹۲شرکت مزبور تغییر ذیل اعمال گردید.
۱ ـ سرمایه شرکت از هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال به بیست و هشت میلیارد ریال منقسم به سیصد و پنجاه سهم با نام هشتاد میلیون ریالی هم بصورت نقدی و هم از طریق مطالبات حاصل شده سهامداران افزایش یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220186
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین سهامی خاص شماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۲ شرکت تغییرات ذیل اعمال گردید.
۱ ـ آقایان غلامعلی سلیمانی ـ رمضان سلیمانی ـ بهمن سلیمانی ـ نصرت اله امیر صالحی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲سال انتخاب شدند.
۲ ـ آقای غلامعلی سلیمانی بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای رمضان سلیمانی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان بهمن سلیمانی ـ نصرت اله امیر صالحی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند.
۳ ـ آقای بهروز رحمانی خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۴ ـ کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد هر یک از ۵نفر (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل) با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1008066
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت، تغییرات ذیل اعمال گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و آقای جواد وقار بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663997
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین(سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۷۱و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت تغییرات ذیل اعمال گردید:
۱) اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۴ نفر افزایش یافت.
۲) آقای سورنا امیرصالحی یک سهم از ۲۸ سهم الشرکه خود را به آقای نصرت اله امیرصالحی انتقال داد.
۳) آقای نصرت اله امیرصالحی به عضویت هیئت مدیره شرکت انتخاب گردید.
۴) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات با امضای متفق دو نفر از مدیران شرکت (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای هر یک از مدیران شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۸ اداره ثبت اسناد و املاک محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 576543
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
باستناد صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۳/۱/۹۱ شرکت تغییرذیل اعمال گردید:
۱ـ آقای بهروز رحمانی خارج از اعضای هیات مدیره، بعنوان مدیرعامل جدید شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب گردید.
شxxxxxx۱ اداره ثبت اسناد و املاک محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10922994
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
باستناد صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق‌العاده و هیات‌مدیره مورخ ۲۳/۱/۹۱ شرکت تغییرذیل اعمال گردید:

۱ـ آقای بهروز رحمانی خارج از اعضای هیات‌مدیره، بعنوان مدیرعامل جدید شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 479055

آگهی تغییرات شرکت نولیدی کوچین
(سهامی خاص) به شماره ثبتxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور تغییر ذیل اعمال گردید.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش و آقای جواد وقار به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx اداره ثبت اسناد و املاک محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11245953
آگهی تغییرات شرکت نولیدی کوچین (سهامی خاص) به شماره ثبت۹۷۱و شناسه ملی۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور تغییر ذیل اعمال گردید.

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش و آقای جواد وقار به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای یکسال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11708763
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/۹۰ و مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۳۰/۳/۹۰ شرکت مزبور تغییرات ذیل اعمال گردید.

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش و آقای احمد مخبری بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی‎البدل شرکت برای یکسال انتخاب شدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب گردید.

۳ـ سال مالی شرکت از اول مهرماه هر سال تا آخر شهریور ماه سال بعد تصویب گردید توضیحا شروع اولین سال مالی جدید از تاریخ ۱/۷/۹۰ میباشد.

اداره ثبت اسناد و املاک محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10620769
آگهی تغییرات شرکت تولید غذایی کوچین (سهامی خاص) بشماره ثبت۹۷۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ۷/۳/۹۰ شرکت تغییرات ذیل اعمال گردید:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ پانزده میلیارد ریال به هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال منقسم به سیصد و پنجاه سهم پنجاه میلیون ریالی افزایش یافت که تماما نقدا طی گواهی شمارهxxx ـ ۱/۴/۹۰ بانک سپه شعبه هراز آمل بحساب شرکت واریز گردید.

۲ـ مقرر گردید شرکت مذکور از علامت تجاری ثبت شده شمارهxxxxxx شرکت کاله برای انواع تولیدات سس شرکت بمدت یکسال استفاده نماید.

ثبت اسناد و املاک محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10431492
«آگهی تغییرات»
شرکت تولیدی کوچین (مسئولیت محدود) بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۷/۱۱/۸۹ شرکت تغییرات ذیل اعمال گردید. ۱ نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدماتی نمودگر روش بعنوان بازرس اصلی و آقای جواد وقار بسمت بازرس علی‎البدل برای یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ آقایان غلامعلی، رمضان و بهمن همگی سلیمانی بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ آقای غلامعلی سلیمانی به عنوان رئیس، آقای رمضان سلیمانی نائب رئیس و آقای بهمن سلیمانی عضو هیئت مدیره انتخاب و آقای نصرت اله امیرصالحی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از چهار نفر (سه نفر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر بوده و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء منفرد هر یک از نامبردگان فوق با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ثبت اسناد و املاک محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11475007
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین (مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکت مورخ ۰۵/۱۱/۸۹ تغییر ذیل اعمال گردید:

۱ـ آقایان غلامعلی سلیمانی، رمضان سلیمانی، بهمن سلیمانی و سورنا امیرصالحی هر یک با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش دادند.

۲ـ آقایان هاشم صرافی‌ملایری، محمدهادی شریعت‌زاده، محمود زارع‌بیدکی، حمیدرضا منصوریان، امیرهوشنگ شجاعی و مهران سیدی‌راد هر یک با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش دادند.

۳ـ آقایان امیراسماعیل سلیمانی و امیرحسین سلیمانی هر یک با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال افزایش دادند.

۴ـ در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت.

ثبت اسناد و املاک محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11012283
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین (مسئولیت محدود) بشماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکت مورخ ۲۵/۹/۸۹ تغییر ذیل اعمال گردید.

۱ـ آقای غلامعلی سلیمانی با برداشت مبلغ پنج میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال از صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را به مبلغ یک میلیارد ریال کاهش داد.

۲ـ آقای امیراسمعیل سلیمانی با پرداخت مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال به صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را به مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال افزایش داد.

۳ـ آقای امیرحسین سلیمانی با پرداخت مبلغ دو میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال به صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را به مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال افزایش داد.

۴ـ خانم فیروزه اکبرزاده با برداشت مبلغ دویست و پنجاه و میلیون ریال کلیه سهم‌الشرکه خود، از شرکت خارج گردید.

۵ـ آقای مهران سیدی‌راد با پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال به شرکت وارد شد.

درنتیجه برداشت و گذاشت سهم‌الشرکه‌های فوق هیچگونه تغییری در سرمایه شرکت از مبلغ حاصل نشد.

ثبت اسناد و املاک محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11056197
آگهی تغییرات شرکت تولیدی غذای کوچین(سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۷۱و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۸/۸۹ شرکت تغییر ذیل اعمال گردید.

۱ـ نوع شرکت از سهامی‌خاص به مسئولیت محدود تغییر و درنتیجه ماده یک اساسنامه اصلاح گردید.

ثبت اسناد و املاک محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11365177
آگهی تغییرات شرکت تولیدی غذایی کوچین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مورخ ۱۴/۶/۸۹ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند.

۱ـ به ماده دوم اساسنامه انواع غذاهای آماده طبخ غذاهای آماده مصرف انواع سالادها و فرآورده‌های بسته‌بندی سیب‌زمینی خام و طبخ‌شده صادرات و واردات کالاهای بازرگانی برندسازی، برون‌سازی (تولید در شرکتی دیگر با برندهای متعلق به این شرکت) هرگونه خرید و فروش کالاهای مجاز اخذو اعطای نمایندگی و تاسیس شعب در داخل و خارج کشور و انجام اقدامات دیگر مرتبط با فعالیت شرکت اضافه گردید و موضوع شرکت با افزایش فوق اصلاح گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10539986
آگهی تغییرات شرکت تولیدی غذایی کوچین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره شرکت مزبور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان غلامعلی سلیمانی، رمضان سلیمانی و بهمن سلیمانی بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش و آقای مهران سیدی راد به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقای غلامعلی سلیمانی بعنوان رئیس، آقای رمضان سلیمانی بعنوان نایب رئیس و آقای بهمن سلیمانی بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۵ آقای نصرت الله امیرصالحی بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء منفرد هریک از چهار نفر با مهرشرکت معتبر خواهدبود. اداره ثبت اسناد و املاک محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11099692
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین (سهامی خاص)بشماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۸۸ شرکت مزبور تصمیم ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیارد ریال به دوازده میلیارد و پانصد میلیون ریال افزایش و مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون ریال که در تعهد اعضاء بوده بموجب گواهی شماره xxx۴ـ ۱۶/۱۲/۸۸ بانک سپه آمل بحساب شرکت واریز گردید و در نتیجه ماده پنج اساسنامه اصلاح می‌گردد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات