عمران و توسعه همه مردم دنیا

شرکت عمران و توسعه همه مردم دنیا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860417190 (فعال)
15
افراد
22
آگهی‌ها
109
شماره ثبت
1386/6/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14759006
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۸ بموجب مجوز شماره xxx۷۸,xxx - ۸/۵/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید - نام شرکت بموجب شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹ به " عمران و توسعه همه مردم دنیا " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14759044
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۸ بموجب مجوز شماره xxx۷۸,xxx - ۸/۵/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و شهرداری سروستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱وشرکت سبزورز شیراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شرکت اندیشه سبز کشاورز جنوب سروستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شرکت رعد پیمان هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت ندای فروغ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و شرکت فنی و مهندسی رعد مه شکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند - موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شماره ثبت xxx۱۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقایان امیر ناصر دخانی و کیانوش کیانی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه نیم نگاه جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ تصویب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14759081
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۸ بموجب مجوز شماره xxx۷۸,xxx - ۸/۵/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای سیف اله جوان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت اندیشه سبز کشاورز جنوب سروستان به سمت رییس هیات مدیره خانم مرضیه دینکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت رعد پیمان هامون به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای علیرضا دژبد به شماره ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت سبزورز شیراز به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدمهدی شاطرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز به سمت عضو هیئت مدیره آقای ابراهیم طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شهرداری سروستان به سمت عضو هیئت مدیره آقای افشین شفیعی سروستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵(خارج از اعضاء هیات مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال خانم نغمه اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱(خارج از اعضاء هیئت مدیره) به عنوان منشی هیات مدیره برای مدت ۱ سال - همه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و چک ها و سفته ها و بروات با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از امضاهای رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیات مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14416330
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ که بموجب نامه شماره xxx۳۱,xxx مورخه ۱۹/۰۹/xxx۷ مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت شامل زمین و ساختمان از مبلغ xxx۰۰ میلیون ریال به xxxxxx میلیون ریال افزایش یافت ۲- مرکز اصلی شرکت از سروستان، مجتمع گردشگری رویا با کدپستی xxxxxxxxx۷ به استان فارس، شهرستان سروستان، بخش مرکزی، شهر سروستان، محله شهرک صنعتی، خیابان سروستان فسا، کوچه گردشگری، منطقه نمونه گردشگری سروستان، مجتمع گردشگری رویا به کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14380562
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
سمت اعضای هیات مدیره بدین گونه تعیین گردید: ۱- آقای قاسم شیخیان کازرونی به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و سمت رییس هیات مدیره ۲- آقای منصور کیارش به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و سمت نایب رییس هیات مدیره ۳- آقای محسن شفیعی به شماره شناسنامه ۷۶ و کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ۴- آقای ابراهیم طاهری به شماره شناسنامه ۱۵ و کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شهرداری سروستان به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ۵- آقای محمدمهدی شاطرزاده به شماره شناسنامه xxx۷ و کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ب- آقای افشین شفیعی سروستانی به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۵ (سهامدار خارج از هیات مدیره) برای مدت ۲ سال به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. پ- همه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و چک ها و سفته ها و بروات با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از امضاهای رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381065
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. ۲ ـ اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال بدین گونه انتخاب گردیدند: الف) اعضای اصلی: ۱ ـ شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ ۲ ـ شهرداری سروستان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ۳ ـ آقای قاسم شیخیان کازرونی دارای کدملی xxxxxxxxx۷ ۴ ـ آقای منصور کیارش دارای کدملی xxxxxxxxx۶ ۵ ـ آقای محسن شفیعی دارای کدملی xxxxxxxxx۸ ب) اعضای علی البدل: ۱ ـ شرکت سبزورز شیراز دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ۲ ـ آقای عزیزاله امین دارای کدملی xxxxxxxxx۰ پ) موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبت xxx و دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شماره ثبتxxx۱۸ و دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقایان امیر ناصر دخانی و کیانوش کیانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند و روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14379505
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
سمت اعضای هیات مدیره بدین گونه تعیین گردید: ۱- آقای قاسم شیخیان کازرونی به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و سمت رییس هیات مدیره ۲- آقای منصور کیارش به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و سمت نایب رییس هیات مدیره ۳- آقای محسن شفیعی به شماره شناسنامه ۷۶ و کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ۴- آقای ابراهیم طاهری به شماره شناسنامه ۱۵ و کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شهرداری سروستان به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ۵- آقای محمدمهدی شاطرزاده به شماره شناسنامه xxx۷ و کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ب- آقای افشین شفیعی سروستانی به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۵ (سهامدار خارج از هیات مدیره) برای مدت ۲ سال به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. پ- همه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و چک ها و سفته ها و بروات با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از امضاهای رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14379807
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. ۲ ـ اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال بدین گونه انتخاب گردیدند: الف) اعضای اصلی: ۱ ـ شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ ۲ ـ شهرداری سروستان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ۳ ـ آقای قاسم شیخیان کازرونی دارای کدملی xxxxxxxxx۷ ۴ ـ آقای منصور کیارش دارای کدملی xxxxxxxxx۶ ۵ ـ آقای محسن شفیعی دارای کدملی xxxxxxxxx۸ ب) اعضای علی البدل: ۱ ـ شرکت سبزورز شیراز دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ۲ ـ آقای عزیزاله امین دارای کدملی xxxxxxxxx۰ پ) موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبت xxx و دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شماره ثبتxxx۱۸ و دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقایان امیر ناصر دخانی و کیانوش کیانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند و روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376357
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
سمت اعضای هیات مدیره بدین گونه تعیین گردید: ۱- آقای قاسم شیخیان کازرونی به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و سمت رییس هیات مدیره ۲- آقای منصور کیارش به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و سمت نایب رییس هیات مدیره ۳- آقای محسن شفیعی به شماره شناسنامه ۷۶ و کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ۴- آقای ابراهیم طاهری به شماره شناسنامه ۱۵ و کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شهرداری سروستان به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ۵- آقای محمدمهدی شاطرزاده به شماره شناسنامه xxx۷ و کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ب- آقای افشین شفیعی سروستانی به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۵ (سهامدار خارج از هیات مدیره) برای مدت ۲ سال به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. پ- همه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و چک ها و سفته ها و بروات با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از امضاهای رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14308057
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
سمت اعضای هیات مدیره بدین گونه تعیین گردید: ۱- آقای قاسم شیخیان کازرونی به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و سمت رییس هیات مدیره ۲- آقای منصور کیارش به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و سمت نایب رییس هیات مدیره ۳- آقای محسن شفیعی به شماره شناسنامه ۷۶ و کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ۴- آقای ابراهیم طاهری به شماره شناسنامه ۱۵ و کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شهرداری سروستان به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ۵- آقای محمدمهدی شاطرزاده به شماره شناسنامه xxx۷ و کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ب- آقای افشین شفیعی سروستانی به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۵ (سهامدار خارج از هیات مدیره) برای مدت ۲ سال به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. پ- همه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و چک ها و سفته ها و بروات با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از امضاهای رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14308059
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. ۲ ـ اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال بدین گونه انتخاب گردیدند: الف) اعضای اصلی: ۱ ـ شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ ۲ ـ شهرداری سروستان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ۳ ـ آقای قاسم شیخیان کازرونی دارای کدملی xxxxxxxxx۷ ۴ ـ آقای منصور کیارش دارای کدملی xxxxxxxxx۶ ۵ ـ آقای محسن شفیعی دارای کدملی xxxxxxxxx۸ ب) اعضای علی البدل: ۱ ـ شرکت سبزورز شیراز دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ۲ ـ آقای عزیزاله امین دارای کدملی xxxxxxxxx۰ پ) موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبت xxx و دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شماره ثبتxxx۱۸ و دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقایان امیر ناصر دخانی و کیانوش کیانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند و روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376089
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۱۰۹ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره بدین گونه تعیین گردید: ۱ ـ آقای قاسم شیخیان کازرونی به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و سمت رییس هیات مدیره ۲ ـ آقای منصور کیارش به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و سمت نایب رییس هیات مدیره ۳ ـ آقای محسن شفیعی به شماره شناسنامه ۷۶ و کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ۴ ـ آقای ابراهیم طاهری به شماره شناسنامه ۱۵ و کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شهرداری سروستان به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ۵ ـ آقای محمدمهدی شاطرزاده به شماره شناسنامه xxx۷ و کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ب ـ آقای افشین شفیعی سروستانی به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۵ (سهامدار خارج از هیات مدیره) برای مدت ۲ سال به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. پ ـ همه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و چک ها و سفته ها و بروات با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از امضاهای رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580120
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب بازرسان: موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبت xxx و به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا نادری به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۵ تصویب گردید روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244617
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قاسم شیخیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رییس هیات مدیره و آقای منصور کیارش به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای عزیزاله امین به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز، آقای ناصر شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سبزورز شیراز و آقای احمد صفاریان به کدملی xxxxxxxxx ۰ به نمایندگی از شرکت اندیشه سبز کشاورز جنوب سروستان به عنوان اعضا اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند آقای افشین شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۵ (خارج از هیات مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و چک‌ها و سفته‌ها و بروات با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از امضاهای رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244620
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز با نمایندگی آقای عزیزاله امین با کدملی xxxxxxxxx۰ وکدپستی xxxxxxxxx۱، شرکت سبزورزشیراز با نمایندگی آقای ناصر شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱، شرکت اندیشه سبز کشاورز جنوب سروستان با نمایندگی آقای احمدصفاریان با کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸، آقای منصور کیارش با کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶، آقای قاسم شیخیان با کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و شرکت ندای فروغ با نمایندگی آقای محمدجواد عدالتی با کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شهرداری سروستان با نمایندگی آقای محمدحسین هادی پور با کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای غلامرضا نادری به عنوان بازرس اصلی وآقای سیدمحسن قرشی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990772
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی سروستان به آدرس جدید: سروستان مجتمع گردشگری «رویا» تصویب گردید. بدین رو کد پستی از xxxxxxxxx۷ و به xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12561376
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه و سرمايه گذاري همه مردم دنيا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ آقای غلامرضا نادری با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی وآقای سیدمحسن قرشی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659364
آگهی تغییرات شرکت عمران، توسعه و سرمایه‌گذاری همه مردم دنیا (سهامی‌عام) به شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه تاریخ ۰۱/۰۳/xxx۳ و هیات مدیره تاریخ ۱۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی کشور و خبر جنوب درج و منتشر می گردد.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
۲ـ آقای قاسم شیخیان با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رییس هیات مدیره، آقای منصور کیارش با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رییس هیات مدیره، آقای عزیزاله امین با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز، آقای ناصر شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سبزورز شیراز و آقای احمد صفاریان با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت اندیشه سبز کشاورز جنوب سروستان به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت ندای فروغ با نمایندگی آقای محمدجواد عدالتی با کدملی xxxxxxxxx۸ و شهرداری سروستان با نمایندگی آقای محمدحسین هادی پور با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره و آقای افشین شفیعی (خارج از هیات مدیره) با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ آقای غلامرضا نادری با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن قرشی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و چک ها و سفته ها و بروات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از امضاهای رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ رئیس ثبت اسناد و املاک سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229264
آگهی تصمیمات شرکت عمران، توسعه و سرمایه‌گذاری همه مردم دنیا سهامی عام شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰
بموجب صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل الذکر در شرکت فوق صورت گرفت که جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی کشور و خبر جنوب درج و منتشر می گردد.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
۲ـ آقای غلامرضا نادری بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن قرشی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ گزارش هیئت مدیره به مجمع درخصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به xxx/xxx/xxx/۹۰ ریال در جلسه مجمع عمومی قرائت و با اکثیرت قاطع آرا در جلسه با سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره موافقت شده است. مجمع هیئت مدیره را مکلف نمود تا سرمایه شرکت را طی یک یا چند مرحله و حداکثر طی دو سال بمبلغ مصوب: از محل واریز نقدی و یا مطالبات اشخاص از شرکت افزایش دهد. ضمنا تمام تصمیمات درخصوص نحوه پرداخت سهام جدید و چگونگی استفاده از حق تقدم و بقیه موارد مندرج در قانون تجارت و عملی شدن افزایش سرمایه و ثبت آن را علاوه بر مجمع فوق به هیئت مدیره تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 930736
آگهی تغییرات شرکت عمران توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا (سهامی عام) شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰
بموجب صورت جلسات مجامع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/xxx۱ و ۳/۶/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/xxx۱ تغییرات ذیل الذکر در شرکت فوق صورت گرفت که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه های نیم نگاه و خبر جنوب درج و منتشر می گردد.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۰ بتصویب رسید.
۲ـ آقای افشین شفیعی به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز بسمت مدیرعامل، آقای قاسم شیخیان بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای منصور کیارش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمد جواد عدالتی به نمایندگی از شرکت ندای فروغ و سید ابوذر حسینی به نمایندگی از شهرداری سروستان بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقایان ناصر شفیعی به نمایندگی از شرکت سبزورز شیراز و احمد صفاریان به نمایندگی از شرکت اندیشه سبز کشاورز جنوب سروستان بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز شماره ثبت xxx به نشانی شیراز، بعد از خیابان عفیف آباد کوچه ۵۳ نبش مرکز تجاری جهانی، ساختمان نوین طبقه دوم واحد xxx بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا نادری بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و چک ها و سفته ها و بروات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ روزنامه های کثیرالانتشار نیم نگاه و خبر جنوب جهت انتشار آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ سرپرست ثبت اسناد و املاک سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10504792
آگهی تغییرات شرکت عمران توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا (سهامی عام) شماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰
بموجب صورت جلسات مجامع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/xxx۱ و ۳/۶/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/xxx۱ تغییرات ذیل الذکر در شرکت فوق صورت گرفت که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه‌های نیم نگاه و خبر جنوب درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۰ بتصویب رسید. ۲ آقای افشین شفیعی به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت سروستان کشاورز بسمت مدیرعامل، آقای قاسم شیخیان بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای منصور کیارش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمد جواد عدالتی به نمایندگی از شرکت ندای فروغ و سید ابوذر حسینی به نمایندگی از شهرداری سروستان بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقایان ناصر شفیعی به نمایندگی از شرکت سبزورز شیراز و احمد صفاریان به نمایندگی از شرکت اندیشه سبز کشاورز جنوب سروستان بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز شماره ثبت xxx به نشانی شیراز، بعد از خیابان عفیف آباد کوچه ۵۳ نبش مرکز تجاری جهانی، ساختمان نوین طبقه دوم واحد xxx بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا نادری بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و چک‌ها و سفته‌ها و بروات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ روزنامه‌های کثیرالانتشار نیم نگاه و خبر جنوب جهت انتشار آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. سرپرست ثبت اسناد و املاک سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9673643
آگهی تغییرات شرکت عمران توسعه و سرمایه‌گذاری همه مردم دنیا سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۷۱۹۰ اداره ثبت اسناد و املاک سروستان
بموجب صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۹۰ تغییرات ذیل‌الذکر در شرکت فوق صورت گرفت که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه نیم‌نگاه و خبر جنوب درج و منتشر می‌گردد:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید.

۲ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار نیم‌نگاه و خبرجنوب جهت انتشار آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۳ـ موسسه حسابرسی کارای فارس بشماره ثبت xxx به نشانی شیراز، بلوار معالی‌آّباد، نبش خیابان پزشکان، روبروی پارک ملت ساختمان یاقوت‌‌ـ طبقه سوم واحد ده بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا نادری فرزند عبدالعظیم به ش ش xxx با کد ملی xxxxxxxxx۹ ساکن سروستان بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۴ـ مقرر گردید کل سود شرکت تقسیم نگردد و در هنگام افزایش سرمایه بنا به صلاحدید هیئت مدیره به سرمایه شرکت منتقل گردد.

رئیس ثبت اسناد و املاک سروستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات