تولید نیروی برق آبادان

شرکت تولید نیروی برق آبادان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860410234 (فعال)
11
افراد
23
آگهی‌ها
4967
شماره ثبت
1387/4/8
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر تولید نیروی برق آبادان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در تولید نیروی برق آبادان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه تولید نیروی برق آبادان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که تولید نیروی برق آبادان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14817693
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی منتهی سال ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به عنوان بازرس اصلی شرکت انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت در سال xxx۸ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14587893
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : عبدالرضا گودرزی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه حفاری تدبیر ( سهامی خاص ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره ؛ علیرضا قاسمی پور افشار دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه اقتصاد مفید دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره ؛ حسین نوشین دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر ( سهامی خاص ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان مدیر عامل و عضو حقوقی هیات مدیره ؛ داریوش خرمی راد دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا ( سهامی خاص ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان عضو حقوقی هیأت مدیره ؛ علی پیرزادی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی ری نیرو ( سهامی خاص ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو حقوقی هیات مدیره ؛ موسی یاری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ مدیر قراردادها و بازرگانی شرکت بعنوان دبیر هیات مدیره . کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد . وظایف و اختیارت مدیر عامل طبق صورتجلسه هیئت مدیره ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14326507
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxxریال منقسم به چهارصد میلیون سهم یکهزار ریالی با نام از سود انباشته و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت.در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضاء گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14312394
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت مهندسی ری نیرو (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت گروه اقتصاد مفید(سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا(سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹و شرکت توسعه حفاری تدبیر (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ .
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229791
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176107
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13900339
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی آبادان به آدرس شهرستان آبادان - بخش مرکزی دهستان بهمنشیر شمالی خیابان اصلی اداره راه و ترابری آبادان به کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837570
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۴/xxx۷ به شرح ذیل مقرر گردید: آقای عبد الرضا احمدی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه حفاری تدبیر (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان رئیس هیات مدیره؛ آقای جمال الدین عزیزی بندرآبادی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه اقتصاد مفید (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره؛ آقای عبدالرضا گودرزی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل؛ آقای داریوش خرمی راد دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان عضو هیات مدیره؛ آقای علی پیرزادی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ری نیرو (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13698969
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به عنوان بازرس اصلی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13175399
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهراب فاضلی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی ری نیرو دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره - جمال الدین عزیزی بندرآبادی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه اقتصاد مفید دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره - عبدالرضا گودرزی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل - داریوش خرمی راد دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان عضو هیأت مدیره - عبدالرضا احمدی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه حفاری تدبیر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان عضو هیأت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13175396
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان سهامی عام به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را طبق صورتجلسه فوق به مدیرعامل تفویض نمود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173672
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی ری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ - شرکت گروه اقتصاد مفید به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ - شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ - شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173676
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12929836
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت درواحد ثبتی تهران به نشانی بلوار کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک xxx، طبقه ۴ به کد پستی xxxxxxxxx۶ تأسیس گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733129
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داریوش خرمی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۹/xxx۵ تعیین گردید. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733148
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورت‌های مالی سال منتهی ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12048733
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به عنوان بازرس اصلی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9388904
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان (سهامی‌عام) شماره ثبت ۴۹۶۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۳ شرکت مزبور که در تاریخ ۰۳/۱۰/xxx۳ واصل گردید:
آقای سهراب فاضلی به ش ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل ـ آقای سید حسن مداحی به ش ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت مهندسی ری نیرو (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جمال الدین عزیزی بندرآبادی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت گروه اقتصاد مفید (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرضا احمدی به ش ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت توسعه حفاری تدبیر (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اسداله اسدیان به ش ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقاً و مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً اختیارات مدیرعامل براساس ماده ۴۹ اساسنامه به ایشان تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593414
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان سهامی عام شماره ثبت ۴۹۶۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۵/۴/۹۳ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۳ واصل گردید:
۱ـ شرکت مهندسی ری نیرو (سهامی خاص) ـ شرکت گروه اقتصاد مفید (سهامی خاص) ـ شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (سهامی خاص) ـ شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص) و شرکت توسعه حفاری تدبیر (سهامی خاص) بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxx۸ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1276798
آگهی تصمیمات شرکت تولید نیروی برق آبادان (سهامی‌عام) ثبت شده بشماره ۴۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۴/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۹/۹۲ واصل گردید:
۱ـ گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال ۹۱ به تصویب مجمع رسید.
۲ـ معاملات مشمول ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت ۲۳ صورتهای مالی به تصویب مجمع رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۹۲ انتخاب گردید.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10682669
آگهی تصمیمات شرکت تولید نیروی برق آبادان(سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۹۶۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۰/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۲/۹۰ واصل گردید:

۱ـ گزارش هیئت‌مدیره به تصویب مجمع رسید.

۲ـ گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ قرائت و صورتهای مالی مذکور با تاکید بر اصلاحات توسط هیئت‌مدیره (حداکثر ظرف ۳ ماه) به تصویب مجمع رسید.

۳ـ درخصوص بند ۹ گزارش بازرس قانونی؛ هیئت‌مدیره مکلف به رعایت مفاد ماده ۳۲ اساسنامه شد.

۴ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب گردید.

۵ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

اداره ثبت اسناد و املاک آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11652120
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۴۹۶۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه ۱۷/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۴/۸۹ واصل گردید:

۱ـ آقایان عباس‌دهقان ـ محمدرضا حاجی‌حسنی ـ محمد پورانیان ـ عابدین عرب‌صادق‌آبادی و فرید بشیری بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه ۲۳/۱۲/۸۸ آقای محمود دشت‌بزرگ بسمت مدیرعامل ـ آقای فرید بشیری بسمت رئیس هیئت‌مدیره ـ آقای عباس دهقان بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انتخاب و به استناد ماده ۵۶ اساسنامه کلیه قراردادها ـ چکها ـ بروات ـ سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضا مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت اسناد و املاک آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9820649
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آبادان(سهامی عام) ثبت شده به شماره۴۹۶۷ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴
بموجب صورتجلسات مجامع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۷/۵/۸۸ و عادی بطور فوق‌العاده مورخه ۳۱/۵/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۸۸ واصل گردید:

۱ـ صورتهای مالی سال ۸۷ (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) به تصویب مجمع رسید و همچنین معاملات مشمول ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت همراه صورتهای مالی مورد تنفیذ قرار گرفت. (موضوع بند۱۳ گزارش بازرس قانونی)

۲ـ مقرر گردید ده درصد از سود عملیاتی شرکت به صاحب سهم (شرکت مادر تخصصی توانیر) پرداخت گردد.

۳ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال ۸۸ انتخاب گردید.

۴ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۵ـ آقای مسعود معین‌پور به سمت عضو جدید هیئت‌مدیره و جایگزین آقای مجید صالحی برای مدت باقیمانده تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

۶ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه ۲۸/۶/۸۸ آقای مسعود معین‌پور بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت‌مدیره انتخاب و کلیه قراردادها، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مشترک مدیرعامل (آقای محمود دشت‌بزرگ) و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره (آقای مسعود معین‌پور یا آقای عابدین عرب‌صادق‌آبادی و یا آقای سیدرضا میرزازاده‌حسینی)‌ و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت اسناد و املاک آبادان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات