سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان

شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860405350 (فعال)
9
افراد
21
آگهی‌ها
3427
شماره ثبت
1385/7/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13451700
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. صورتهای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۴ تصویب گردید. ۲. موسسه حسابرسی داریا روش به شماره ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مالی اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک دوره مالی ابقاء گردیدند. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه صبح اقتصاد بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12911488
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. شرکت تعاونی سهام عدالت چابهار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ نمایندگی آقای فرهاد حسنی مریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تعاونی سهام عدالت زاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی آقای فرهاد شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت زهک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی آقای علی رخشانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت منشی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت نیکشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای محمد حسین یوسفی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرهاد شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با دو امضاء آقای فرهاد حسنی مریان رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد شهرکی مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره در صورت غیاب رئیس هیئت مدیره با دو امضاء آقای علی رخشانی فر منشی هیئت مدیره و آقای فرهاد شهرکی مدیرعامل و نائب رئیس به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است. اوراق عادی و نامه‌ها با امضاء آقای فرهاد شهرکی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12911492
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. شرکت تعاونی سهام عدالت چابهار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای فرهاد حسنی مریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تعاونی سهام عدالت زاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی آقای فرهاد شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت زهک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی آقای علی رخشانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای فرهاد شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت مدیرعامل تعیین شدند. ۲. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با دو امضاء آقای فرهاد حسنی مریان رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد شهرکی مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره در صورت غیاب رئیس هیئت مدیره با دو امضاء آقای علی رخشانی فر منشی هیئت مدیره و آقای فرهاد شهرکی مدیرعامل و نائب رئیس به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است. اوراق عادی و نامه‌ها با امضاء آقای فرهاد شهرکی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12833542
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰
بند ۲ آگهی تغییرات شرکت فوق به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱/۲/xxx۵ (صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: شرکت تعاونی سهام عدالت زاهدان به شماره ثبت xxx۳ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان چابهار به شماره ثبت xxx و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سرباز به شماره ثبت ۴۸ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زهک به شماره ثبت xxx و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کنارک به شماره ثبت xxx و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خاش به شماره ثبت xxx و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سراوان به شماره ثبت xxx و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12761756
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ تصویب گردید. ۲. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی سهام عدالت زاهدان به شماره ثبت xxx۳ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ (با نمایندگی خانم فریبا کمالی خالقداد به شماره ملی xxxxxxxxx۶) و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان چابهار به شماره ثبت xxx و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ (با نمایندگی آقای فرهاد حسنی مریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳) و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سرباز به شماره ثبت ۴۸ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ (با نمایندگی آقای محمدحسین یوسفی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱) و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زهک به شماره ثبت xxx و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ (با نمایندگی آقای علی رخشانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۳) و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کنارک به شماره ثبت xxx و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ (با نمایندگی آقای مسلم نیاز به شماره ملی xxxxxxxxx۱) بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خاش به شماره ثبت xxx و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ (با نمایندگی آقای ایوب بهادری به شماره ملی xxxxxxxxx۸) و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سراوان به شماره ثبت xxx و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ (با نمایندگی آقای فرهاد شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹) بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. موسسه حسابرسی داریا روش به شماره ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مالی اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک دوره مالی ابقاء گردیدند. ۴. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه صبح اقتصاد را بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. طی مجوز شماره xxx۵۷ , xxx مورخ ۲۴/۵/xxx۴ سازمان بورس و اواق بهادار ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758915
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. صورتهای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ تصویب گردید. ۲. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مالی اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک دوره مالی ابقاء گردیدند. طی مجوز شماره xxxxxx , xxx مورخ ۱۸/۵/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758942
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ تصویب گردید. ۲. شرکت تعاونی سهام عدالت زاهدان به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و شرکت تعاونی تعاونی سهام عدالت زهک به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شرکت تعاونی سهام عدالت نیکشهر به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و شرکت تعاونی سهام عدالت چابهار به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شرکت تعاونی سهام عدالت کنارک به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت سرباز به شماره ثبت ۴۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و شرکت تعاونی سهام عدالت ایرانشهر به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. موسسه حسابرسی داریا روش به شماره ثبت xxx۰۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مالی اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره ثبت xxx۸۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک دوره مالی انتخاب شدند. ۴. روزنامه اطلاعات را بعنوان روزنامه اول و روزنامه صبح اقتصاد را بعنوان روزنامه دوم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. طی مجوز شماره xxxxxx , xxx مورخ ۱۹/۶/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667863
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری استان سیستان و بلوچستان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۹۱ که مدارک واصل گردیده:
۱ ـ مجمع عمومی باتفاق آرا با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و اساسنامه شرکت اشتباه صورت گرفته در ماده ۵۴ اساسنامه را اصلاح بنابراین سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر سال آغاز می شود و در پایان شهریور ماه سال بعد به پایان می رسد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11306118
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری استان سیستان و بلوچستان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۹۱ که مدارک واصل گردیده:

۱‌ـ مجمع عمومی باتفاق آرا با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و اساسنامه شرکت اشتباه صورت گرفته در ماده ۵۴ اساسنامه را اصلاح بنابراین سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر سال آغاز می‌شود و در پایان شهریور ماه سال بعد به پایان می‌رسد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 640054
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمو می عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/۹۱ و ۰۵/۰۹/۹۰ که مدارک واصل گردیده:
۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد روزنامه اصلی و روزنامه صبح اقتصاد روزنامه علی البدل جهت نشر آگهی ها شرکت تعیین گردید.
۲ ـ شرکت حسابرسی دانشگر محاسب شماره ثبت xxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مالی محمد تقی رضائی کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال ا انتخاب شدند.
۳ ـ فرهاد حسن مریان رئیس هیئت مدیره. آقای فرهاد شهر کی نایب رئیس هیئت مدیره. آقای عبدالصمد حنیف خالقی و علی رخشانی فرو سید محمد رضا میررازقی عضو هیئت میره بمدت باقی مانده دوره قانونی و آقای محمد حسین یوسفی پور بعنوان دبیر هیئت برای مدت یک سال تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء فرهاد حسن مریان رئیس هیئت مدیره فرهاد شهرکی مدیرعامل و در صورت غیبت رئیس هیئت مدیره با دو امضاء عبدالصمد حنیف خالقی عضو هیئت مدیره و فر هاد شهرکی مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء فرهاد شهرکی مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است
۴ ـ گزارش کتبی هیئت و بازرسان قرائت و صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/۹۰ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11409863
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمو می‌عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/۹۱ و ۰۵/۰۹/۹۰ که مدارک واصل گردیده:

۱‌ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد روزنامه اصلی و روزنامه صبح اقتصاد روزنامه علی‌البدل جهت نشر آگهی‌ها شرکت تعیین گردید.

۲‌ـ شرکت حسابرسی دانشگر محاسب شماره ثبت xxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مالی محمد تقی رضائی کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال ا انتخاب شدند.

۳‌ـ فرهاد حسن مریان رئیس هیئت مدیره. آقای فرهاد شهر کی نایب رئیس هیئت مدیره. آقای عبدالصمد حنیف خالقی و علی رخشانی فرو سید محمد رضا میررازقی عضو هیئت میره بمدت باقی مانده دوره قانونی و آقای محمد حسین یوسفی پور بعنوان دبیر هیئت برای مدت یک سال تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء فرهاد حسن مریان رئیس هیئت مدیره فرهاد شهرکی مدیرعامل و در صورت غیبت رئیس هیئت مدیره با دو امضاء عبدالصمد حنیف خالقی عضو هیئت مدیره و فر‌هاد شهرکی مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء فرهاد شهرکی مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است

۴‌ـ گزارش کتبی هیئت و بازرسان قرائت و صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/۹۰ به تصویب رسید.

رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580049
اگهی اصلاحی پیرو شماره ۹۶۵۸۱/۲-۲۳/۱۲/۹۰ شرکت سرمایه‌گذاری استان سیستان و بلوچستان سهامی‌خاص بشماره ثبت ۳۴۲۷ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰
با ستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۰ که مدارک واصل گردیده :
۱- تعاونی سهام عدالت زاهدان بمایند گی اقای فرهاد شهرکی کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۸ تعاونی سهام عدالت زهک بنمایندگی علی رخشانی فر کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ تعاونی سهام عدالت نیکشهر بنمایندگی سید محمدرضا میررازقی کدملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx تعاونی سهام عدالت چابهار بنمایندگی فرهاد حسنی مریان کدملیxxxxxxxxx۳ کدپستیxxxxxxxxx۳ تعاونی سهام عدالت کنارک بنمایندگی عبدالصمد حنیف خالقی کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستیxxxxxxxxx۱ بعنوان اعضائ اصلی هیئت مدیره تعاونی سهام عدالت سراوان بنمایندگی نواب دهواری تعاونی سهام عدالت ایرانشهر بنمایندگی محمدادریس ستوان بعنوان اعضائ علی البدل هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند .
۲- فر هاد شهر کی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فرهاد حسنی مریان نائب رئیس هیئت مدیره.عبدالصمد حنیف خالقی منشی و سیدمحمدرضا میررازقی و علی رخشانی فر عضو هیئت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهداور از قبیل چک وسفته و برات با دو امضاء فرهاد شهرکی رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل وفرهادحسنی مریان نائب رئیس هیئت مدیره و در صورت غیاب نائب رئیس هیئت مدیره با دو امضائ عبدالصمدحنیف خالقی منشی هیئت مدیره و فرهاد شهرکی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضائ فرهاد شهرکی و با مهر شرکت معتبر است
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11682243
اگهی اصلاحی
پیرو شماره xxx۸۱/۲-۲۳/۱۲/۹۰ شرکت سرمایه‌گذاری استان سیستان و بلوچستان سهامی‌خاص بشماره ثبت xxx۷ دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰

با ستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۰ که مدارک واصل گردیده :

۱- تعاونی سهام عدالت زاهدان بمایند گی اقای فرهاد شهرکی کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۸ تعاونی سهام عدالت زهک بنمایندگی علی رخشانی فر کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ تعاونی سهام عدالت نیکشهر بنمایندگی سید محمدرضا میررازقی کدملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx تعاونی سهام عدالت چابهار بنمایندگی فرهاد حسنی مریان کدملیxxxxxxxxx۳ کدپستیxxxxxxxxx۳ تعاونی سهام عدالت کنارک بنمایندگی عبدالصمد حنیف خالقی کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستیxxxxxxxxx۱ بعنوان اعضائ اصلی هیئت مدیره تعاونی سهام عدالت سراوان بنمایندگی نواب دهواری تعاونی سهام عدالت ایرانشهر بنمایندگی محمدادریس ستوان بعنوان اعضائ علی البدل هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند .

۲- فر هاد شهر کی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فرهاد حسنی مریان نائب رئیس هیئت‌مدیره.عبدالصمد حنیف خالقی منشی و سیدمحمدرضا میررازقی و علی رخشانی‌فر عضو هیئت‌مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهداور از قبیل چک وسفته و برات با دو امضاء فرهاد شهرکی رئیس هیئت‌مدیره‌ومدیرعامل‌وفرهادحسنی مریان نائب رئیس هیئت‌مدیره و در صورت غیاب نائب رئیس هیئت‌مدیره با دو امضائ عبدالصمدحنیف‌خالقی منشی هیئت‌مدیره و فرهاد شهرکی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضائ فرهاد شهرکی و با مهر شرکت معتبر است

رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 553136
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۲۷ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ که مدارک واصل گردیده:
۱ ـ اساسنامه جدید شرکت در ۶۵ ماده ۲۵ تبصره بتصویب رسید و اساسنامه مصوب جز لاینفک این صورت جلسه میباشد و اساسنامه قبلی کان لم یکن تلقی میشود و نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 553162
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۲۷ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ که مدارک واصل گردیده:
۱ ـ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکهزار سهم هزار ریالی با نام از محل سود و زیان انباشته شرکت به پنج میلیون ریال منقسم به پنج هزار سهم هزار ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10467077
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۲۷ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ که مدارک واصل گردیده: ۱ اساسنامه جدید شرکت در ۶۵ ماده ۲۵ تبصره بتصویب رسید و اساسنامه مصوب جز لاینفک این صورت جلسه میباشد و اساسنامه قبلی کان لم یکن تلقی میشود و نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11284046
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۲۷ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ که مدارک واصل گردیده:

۱‌ـ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکهزار سهم هزار ریالی با نام از محل سود و زیان انباشته شرکت به پنج میلیون ریال منقسم به پنج هزار سهم هزار ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 472675

اگهی تغییرات شرکت سر مایه گذاری استان سیستان و بلوچستان سهامی خاص بشماره ثبتxxx۷
دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
با ستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۰ که مدارک واصل گردیده :
۱ ـ محل شرکت در زاهدان به خ دانشگاه ۱ انتهای میلان روبروی شرکت خدمات مسافر تی زاهدان تور طبقه دوم کد پستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11896054
اگهی تغییرات شرکت سر مایه گذاری استان سیستان و بلوچستان سهامی‌خاص بشماره ثبت۳۴۲۷ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰
با ستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۰ که مدارک واصل گردیده :

۱ ـ محل شرکت در زاهدان به خ دانشگاه ۱ انتهای میلان روبروی شرکت خدمات مسافر تی زاهدان تور طبقه دوم کد پستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت

رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10161114
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۴۲۷ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۸۸ که مدارک طی شماره xxx ۱۹/۰۱/۸۹ اداره کل تعاون استان واصل گردیده: ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ شرکت دانشگر محاسب بعنوان بازرس اصلی و محمد تقی رضائی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرسان قرائت و صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/۸۸ بتصویب رسید. رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10154719
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۷ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۸۸ و ۱۲/۲/۸۸ که مدارک طی شماره xxx۲ - ۱۶/۲/۸۸ اداره کل تعاون استان واصل گردیده: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ - شرکت حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی و آقای اصغر خرمی دیزجی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ - آقای فرهاد شهرکی، محمد انور طاهری، محمد عیسی حقانی، فرهاد حسنی مریان، محمد ادریس ستوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محمدرضا شهرکی و عبدالصمد برج دهقان به مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۴ - آقای فرهاد شهرکی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمد ادریس ستوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرهاد حسنی مریان منشی هیئت مدیره، محمد انور طاهری و محمد عیسی حقانی عضو هیئت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فرهاد شهرکی و نایب رئیس محمد ادریس ستوان و در غیاب نایب رئیس با امضای منشی هیئت مدیره فرهاد حسنی مریان و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای فرهاد شهرکی مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ۵ - پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۸۷ به تصویب رسید. رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات