صنایع کاغذ مراغه

شرکت صنایع کاغذ مراغه (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860369754 (فعال)
10
افراد
22
آگهی‌ها
497
شماره ثبت
1371/6/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14806001
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ مراغه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۶۲,xxx مورخ ۲۶/۰۵/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ثبت xxx۹۴ و شناسه ملی:xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی رضا ارزیتون به شماره ملی:xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و محمدحسین محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۷ انتخاب شدند. روزنامه حمایت به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه رصد به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14230921
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ مراغه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ و برابر مجوز شماره xxx۸۶,xxx مورخه ۲۳/۰۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ثبتxxx۹۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۷ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14159486
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ مراغه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای علی اکبر علیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره آقایان امیر بهزاد عسکریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و قاسم درویش زاده قلعه به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14159516
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ مراغه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۳ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مزبور اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14159528
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ مراغه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۷۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی عسگریان دماوندی به شماره ملی:xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر علیائی فرد به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای امیر بهزاد عسکریان دماوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ آقای قاسم درویش زاده قلعه به شماره ملی:xxxxxxxxx۲ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای حسن توکلی آبکنار به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938720
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ مراغه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۷۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به آدرس جدید: استان آذربایجان شرقی شهرستان مراغه بخش مرکزی دهستان فره ناز روستای ورجوی ک شهید ابراهیم عبادی جاده اصلی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی: xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13699443
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ مراغه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و جمال استاد محمد قلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و قاسم درویش زاده قلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی اکبر علیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان امیر بهزاد عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد جواد استاد محمدقلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ثبت xxx۹۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای رضا ارزیتون به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۶ انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ شرکت به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13699475
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ مراغه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۷۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی عسگریان دماوندی به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و جمال استاد محمدقلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و قاسم درویش زاده قلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای علی اکبر علیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای اصلی هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126724
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ مراغه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ثبت xxx۹۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی رضا ارزیتون به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و محمدحسین محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار رصد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360519
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ مراغه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان بشماره ثبت xxx۹۴ و بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208732
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ مراغه شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۹۷ وشناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس محمدحسین محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. مهدی عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۹ علیرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۳ جمال استادمحمدقلی به کدملی xxxxxxxxx۱ قاسم درویش زاده قلعه به کدملی xxxxxxxxx۲ علی اکبر علیائی فرد به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و امیربهزاد عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ محمدجواد استادمحمدقلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208733
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ مراغه شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۹۷ وشناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۷۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا عسگریان دماوندی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره مهدی عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره جمال استاد محمد قلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره قاسم درویش زاده قلعه به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره علی اکبر علیائی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره امیر بهزاد عسگریان دماوندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد جواد استاد محمد قلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفراز پنج نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155789
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ مراغه شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۲۹ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: ماده ۲۹: هیئت مدیره شرکت مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و در صورت نیاز و عندالاقتضاء مجمع می تواند ۲ نفر عضو علی البدل نیز تعیین نماید که در مجامع عمومی عادی (عادی سالیانه، عادی بطورفوق العاده) و با اختیارات لازم برای اداره امور شرکت برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد. ماده ۳۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: دارندگان حق امضاء مجاز شرکت را هیئت مدیره تعیین می نمایند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213624
آگهی تغییرات
پیرو آگهی شماره xxx۷/۳/xxx ـ ۱/۳/۹۲ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ شرکت صنایع کاغذ مراغه سهامی عام شماره ثبتی xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می گردد:
۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام و آقای رضا معظمی بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ مسئول ثبت شرکتهای مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1121833
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ مراغه (سهامی عام)
پیرو آگهی شماره xxx۶۱/۳/xxx ـ ۲۳/۷/۹۱ و باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۹۲ شرکت صنایع کاغذ مراغه (سهامی عام) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می گردد:
۱ـ آقای حسین میرزایی بعنوان نماینده شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام) و آقای بهرام نجفلی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا در هیئت مدیره منصوب گردیدند.
۲ـ آقایان حسین میرزایی بسمت رئیس و آقای بهرام نجفلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۳ـ سایر موارد برابر ثبت اولیه می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ سرپرست ثبت مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906012
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ مراغه (سهامی عام)
پیرو آگهی شماره xxx۹۶/۳/xxx ـ ۱۷/۵/۹۱ و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۸/۶/۹۱ شرکت صنایع کاغذ مراغه (سهامی عام) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می گردد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و آقای کوروش شایان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس ثبت مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10732295
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ مراغه (سهامی عام)
پیرو آگهی شماره xxx۹۶/۳/xxx‌ـ ۱۷/۵/۹۱ و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۸/۶/۹۱ شرکت صنایع کاغذ مراغه (سهامی عام) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می‌گردد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و آقای کوروش شایان بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

رئیس ثبت مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725510
آگهی تغییرات
پیرو آگهی شماره xxx۴۳/۳/xxx ـ۱۷/۵/۹۱ و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۴/۵/xxx۱ شرکت صنایع کاغذ مراغه (سهامی عام) بشماره ثبتی xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می گردد:
۱ـ آقای رضا پهلوانی به عنوان نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری و آقای میلاد روشناس بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیده اند.
۲ـ آقای رضا پهلوانی به سمت مدیرعامل انتخاب و مقرر گردید کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره (آقای حسین فروغی) و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مشارالیه با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxx۵ ثبت مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11106469
آگهی تغییرات
پیرو آگهی شماره xxx۴۳/۳/xxx ـ۱۷/۵/۹۱ و به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه ۴/۵/xxx۱ شرکت صنایع کاغذ مراغه (سهامی‌عام) بشماره ثبتی xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می‌گردد:

۱ـ آقای رضا پهلوانی به عنوان نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری و آقای میلاد روشناس بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در هیئت‌مدیره شرکت انتخاب گردیده‌اند.

۲ـ آقای رضا پهلوانی به سمت مدیرعامل انتخاب و مقرر گردید کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت‌مدیره (آقای حسین فروغی) و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مشارالیه با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.

ثبت مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703896
آگهی تغییرات
پیرو آگهی شماره xxx۲/۳/xxxـ۷/۵/۸۸ و به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۲/۵/xxx۰ و هیئت مدیره مورخه ۷/۴/xxx۱ شرکت صنایع کاعذ مراغه (سهامی عام) بشماره ثبتی xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می گردد:
۱ـ صندوق بازنشستگی کشوری با نمایندگی آقای موسی احمدزاده، شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری با نمایندگی آقای غلامرضا نصیری، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با نمایندگی آقای حسین فروغی امجد، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با نمایندگی آقای صادق بهروزی، شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا با نمایندگی آقای حسین بخشی زاده بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ آقایان حسین فروغی امجد به سمت رئیس، حسین بخشی زاده به سمت نایب رئیس و موسی احمدزاده با سمت مدیرعامل انتخاب و مقرر گردید کلیه چکها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxx۶ ثبت مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10633691
آگهی تغییرات
پیرو آگهی شماره xxx۲/۳/xxxـ۷/۵/۸۸ و به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه ۲۲/۵/xxx۰ و هیئت‌مدیره مورخه ۷/۴/xxx۱ شرکت صنایع کاعذ مراغه (سهامی‌عام) بشماره ثبتی xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می‌گردد:

۱ـ صندوق بازنشستگی کشوری با نمایندگی آقای موسی احمدزاده، شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری با نمایندگی آقای غلامرضا نصیری، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با نمایندگی آقای حسین فروغی‌امجد، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با نمایندگی آقای صادق بهروزی، شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا با نمایندگی آقای حسین بخشی‌زاده بعنوان اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲ـ آقایان حسین فروغی‌امجد به سمت رئیس، حسین بخشی‌زاده به سمت نایب رئیس و موسی احمدزاده با سمت مدیرعامل انتخاب و مقرر گردید کلیه چکها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.

ثبت مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10679438
آگهی تغییرات
پیرو آگهی شمارهxxx۲۳/۳/xxxـ۲۶/۱۱/۸۷ و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۳/xxx۸ شرکت صنایع کاغذ مراغه (سهامی‌عام) بشماره ثبتیxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی میشود:

۱ـ موسسه حسابرسی اهمیت‌نگر و آقای یعقوب خیری به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سالxxx۷ مورد تصویب مجمع قرارگرفت.

ثبت مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات