شرکت پتروشیمی خراسان

شرکت شرکت پتروشیمی خراسان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860328848 (فعال)
17
افراد
20
آگهی‌ها
2750
شماره ثبت
1369/4/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14745224
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی آقای علی محقر بعنوان رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای فریبرز کریمایی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)، شرکت پترو فرهنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای محب اله دولت زاده بعنوان عضو هیئت مدیره (غیر موظف)، شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای رسول طاعتی بعنوان عضو هیئت مدیره (غیرموظف) و سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی آقای حسین شفیعی بعنوان عضو هیئت مدیره (موظف) انتخاب گردیدند. ـ براساس ماده xxx قانون تجارت، آقای حسین شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. ـ در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت در خصوص تعیین صاحبان امضاء مجاز جهت حساب های بانکی شرکت، هیئت مدیره مصوب نمود کلیه چک های صادره تا مبالغ یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی با مهر شرکت و مبالغ بیش از یک میلیارد ریال با تایید اسناد توسط مدیرمالی و امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در رابطه با اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت قابل اقدام می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14745245
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت پترو فرهنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14072457
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019562
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با استعفای آقای سید اسماعیل موسوی ترشیزی (نماینده سازمان تامین اجتماعی) از سمت مدیرعاملی شرکت پتروشیمی خراسان موافقت و در نتیجه آقای حسین شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (نماینده سازمان تامین اجتماعی) و به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) منصوب گردیدند. براساس ماده ۴۲ اساسنامه شرکت، اعضاء هئیت مدیره حدود اختیارات مدیر عامل شرکت را به شرح زیر تصویب نمودند: - ۱ مسئولیت اداره کلیه امور اجرایی و حفظ حقوق و منافع شرکت در حدود بودجه مصوب و بر اساس آئین نامه‌ها و مقرارت مربوطه. ۲ - کلیه انتصابات بجز رئیس مجتمع، مدیران مالی و بازرگانی که به تایید هیئت مدیره خواهد_رسید. ۲ - ۲ - ۱ انفصال، ارتقاء، اعطای پاداش، تعیین حقوق و دستمزد، جذب یا اخراج نیرو مطابق با دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های شرکت خواهد_بود. - ۳ افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با تصویب هیات مدیره و با رعایت مفاد اساسنامه و مقرارت جاری کشور. - ۴ انجام کلیه مکاتبات اداری مربوط به امور جاری شرکت. - ۵ تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه‌ای شرکت برای طرح در هیئت مدیره. - ۶ تهیه گزارش عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی سالیانه شرکت جهت بررسی و تائید هیئت مدیره. - ۷ ارائه گزارش‌های عملکرد در فواصل سه ماهه شرکت به هیئت مدیره. - ۸ تعهد، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز با تصویب هیئت مدیره. - ۹ پیشنهاد تحصیل هر نوع وام یا اعتبار از بانک‌ها و سایر موسسات به هر مبلغ و به هر مدت و شرایط مربوطه، همراه با رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا با تصمیم هیات مدیره. - ۱۰ بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در جهت انجام امور توسعه و یا سرمایه گذاری و مشارکت‌های جدید به هیات مدیره. - - - در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت در خصوص تعیین صاحبان امضاء مجاز جهت حساب‌های بانکی شرکت، هیئت مدیره مصوب نمود کلیه چک‌های صادره تا مبالغ xxx میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی با مهر شرکت و مبالغ بیش از xxx میلیون ریال با تایید اسناد توسط مدیرمالی و امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در رابطه با اوراق و اسناد تعهد آور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت قابل اقدام می‌باشد. - ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828161
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد بجنورد به آدرس: استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد، بخش گرمخان، دهستان گرمخان، آبادی پتروشیمی، کیلومتر ۱۷ جاده بجنورد - شیروان، پتروشیمی خراسان با کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602699
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به نمایندگی آقای حمید دیانت پی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت پترو فرهنگ به نمایندگی آقای احمدترکمان پری با کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان بنمایندگی آقای قاسم منظری توکلی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به نمایندگی آقای عبدالمجید قندریز با کد ملی xxxxxxxxx۳ و سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی آقای رضاتوکلی بنیزی با کد ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602720
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی آقای علی محقر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) و گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای فریبرز کریمایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) و شرکت پتروفرهنگ به نمایندگی آقای محب اله دولت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره (غیر موظف) و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به نمایندگی آقای رسول طاعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (موظف) و سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی آقای سید اسماعیل موسوی ترشیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (موظف) انتخاب گردیدند. در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت در خصوص تعیین صاحبان امضاء مجاز جهت حساب‌های بانکی شرکت، هیئت مدیره مصوب نمود کلیه چک‌های صادره تا مبالغ xxx میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی با مهر شرکت و مبالغ بیش از xxx میلیون ریال با تایید اسناد توسط مدیرمالی و امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در رابطه با اوراق و اسناد تعهد آور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت قابل اقدام می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488343
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088629
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - برابر نامه شماره xxx۰ مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ مبنی بر عضویت شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به عنوان عضو هیئت مدیره ضمن تشکر از خدمات آقای یاسر ضیائی در سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره، جناب آقای رسول طاعتی انبوهی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ جایگزین آقای یاسر ضیائی به عنوان نماینده حقیقی (عضو غیر موظف) شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا با موافقت و تصویب اعضای هیات مدیره انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057020
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ برابر نامه شماره xxx۵/xxx۴۸ مورخ ۱۶/۰۵/xxx۵ مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)، و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ مبنی بر عضویت شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان عضو هیئت مدیره ضمن تشکر از خدمات آقای محمدرضا میراحمدی در سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره، جناب آقای فریبرز کریمائی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ جایگزین آقای محمدرضا میراحمدی به عنوان نماینده حقیقی (عضو غیرموظف) شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با موافقت و تصویب اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855354
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت - سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784539
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سیداسماعیل موسوی ترشیزی با شماره ملی xxxxxxxxx۰، جایگزین آقای سیدحسین میرافضلی به عنوان نماینده حقیقی (عضو موظف) سازمان تامین اجتماعی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677987
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیداسماعیل موسوی ترشیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل جدید شرکت انتخاب گردیدند. ۲ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل می‌باشد: مسئولیت اداره کلیه امور اجرایی و حفظ حقوق و منافع شرکت در حدود بودجه مصوب و بر اساس آئین نامه‌ها و مقرارت مربوطه. کلیه انتصابات بجز رئیس مجتمع، مدیران مالی و بازرگانی که به تایید هیئت مدیره خواهد_رسید. انفصال، ارتقاء، اعطای پاداش، تعیین حقوق و دستمزد، جذب یا اخراج نیرو مطابق با دستورالعمل‌ها و ایین نامه‌های شرکت خواهد_بود. افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با تصویب هیئت مدیره و با رعایت مفاد اساسنامه و مقرارت جاری کشور. انجام کلیه مکاتبات اداری مربوط به امور جاری شرکت. تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه‌ای شرکت برای طرح در هیئت مدیره. تهیه گزارش عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی سالیانه شرکت جهت بررسی و تائید هیئت مدیره. ارائه گزارش‌های عملکرد در فواصل سه ماهه شرکت به هیئت مدیره. تعهد، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز با تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد تحصیل هر نوع وام یا اعتبار از بانک‌ها و سایر موسسات به هر مبلغ و به هر مدت و شرایط مربوطه، همراه با رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا با تصمیم هیئت مدیره. بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در جهت انجام امور توسعه و یا سرمایه گذاری و مشارکت‌های جدید به هیئت مدیره. ۳ در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت در خصوص تعیین صاحبان امضاء مجاز جهت حساب‌های بانکی شرکت، هیئت مدیره مصوب نمود کلیه چک‌های صادره تا مبالغ xxx میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی با مهر شرکت و مبالغ بیش از xxx میلیون ریال با تایید اسناد توسط مدیرمالی و امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در رابطه با اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت قابل اقدام می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12436851
آگهی تغییرات شرکت شركت پتروشيمي خراسان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ برابر نامه شماره xxx۴/xxx۸/ص پ مورخ ۸/۶/xxx۴ مدیرعامل شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)، و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۲/xxx۴ مبنی بر عضویت شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره غیرموظف هیئت مدیره، جناب آقای محمدرضا میراحمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ جایگزین آقای حسینعلی زادمهر به عنوان نماینده حقیقی (عضو غیرموظف) شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12347188
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۷۵۰ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بنمایندگی آقای علی محقر به شماره ملیxxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت پتروفرهنگ بنمایندگی آقای محب اله دولت زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و سازمان تامین اجتماعی بنمایندگی آقای سید حسین میر افضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲را به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ ـ حدود اختیارات مدیرعامل شرکت را به شرح زیر تصویب نمودند ۱. مسئولیت اداره کلیه امور اجرایی و حفظ حقوق و منافع شرکت در حدود بودجه مصوب و بر اساس آئین نامه ها و مقرارت مربوطه. ۲. انتصاب ، انفصال و ارتقاء ، (اعطای پاداش بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره به هر یک از کارکنان شرکت) ۳. جذب یا اخراج نیرو (در چارچوب مصوبه هیأت مدیره محترم می بایست انجام پذیرد) ۴. اخذ و پرداخت وجوه و باز کردن حساب ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه و مقرارت جاری کشور. ۵. انجام مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور جاری شرکت. ۶. تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه ای شرکت برای طرح در هیئت مدیره. ۷. تهیه گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی سالیانه شرکت جهت بررسی و تائید هیئت مدیره. ۸. ارائه گزارش های عملکرد در فواصل سه ماهه شرکت به هیئت مدیره. ۹. تعهد، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز با تصویب هیئت مدیره. ۱۰. پیشنهاد تحصیل هر نوع وام یا اعتبار از بانک ها و سایر موسسات به هر مبلغ و به هر مدت و شرایط مربوطه ، همراه با رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً جهت اتخاذ تصمیم هیئت مدیره. ۱۱. بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد تجدید یا توسعه عملیات شرکت یا سرمایه گذاری و مشارکتهای جدید به هیئت مدیره و اخذ مصوبه. ۱۲. مدیرعامل می تواند به تشخیص خود قسمتی از اختیارات اداری و اجرائی خود را به هر یک از مدیران بلافصل خود تفویض و مراتب را به هیأت مدیره اعلام نماید. ۱۳. اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها ، دادسرا ، مراجع قضایی و یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوع ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ، ۱۴. تفویض اختیارات ، کتبی و با تصریح اختیاراتی که اعطاء می شود انجام پذیر خواهد بود. ـ ـ در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت در خصوص تعیین صاحبان امضاء مجاز جهت حساب های بانکی شرکت ، هیئت مدیره مصوب نمود کلیه چک های صادره تا مبالغ xxx میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و مدیر مالی و مبالغ بیش از xxx میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب آنها با امضاء دو تن از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت صورت پذیرد. و در رابطه با اوراق و اسناد تعهد آور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو تن از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت قابل اقدام می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252143
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۷۵۰ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ xxx۳/۱۲/۲۹ ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، مورد تصویب مجمع قرارگرفت . سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضاء هیات مدیره شرکت انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بنمایندگی بهروزخالق ویردی با کدملی xxxxxxxxx۴ سازمان تامین اجتماعی بنمایندگی بهروزخالق ویردی با کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت پترو فرهنگ بنمایندگی احمدترکمان پری باکدملی xxxxxxxxx۸ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان بنمایندگی قاسم منظری توکلی با کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا بنمایندگی حرمت عزیزپور با کدملی xxxxxxxxx۶
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9394583
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای یاسر ضیایی شیرکلائی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده حقیقی (عضو غیرموظف) شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1688010
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۷۵۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674807
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای علی محقر با شماره ملی xxxxxxxxx۸ جایگزین آقای محسن حبیب به عنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) برای مدت باقیمانده دوره هیئت مدیره انتخاب گردید.
با توجه به استعفای مدیرعامل شرکت و ضرورت تعیین مدیرعامل مطابق مفاد ماده xxx قانون تجارت، آقای سید حسین میرافضلی عضو موظف هیات مدیره با تعیین مدیرعامل جدید بعنوان سرپرست تعیین و در چارچوب اختیارات مصوب جهت مدیرعامل انجام وظیفه می نماید.
با عنایبت به معرفی و جابجایی سمت اعضای هیات مدیره با موافقت و تصویب هیات مدیره ترکیب جدید به شرح زیر می باشد.
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به نمایندگی آقای علی محقر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به نمایندگی آقای حسینعلی زادمهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره
شرکت پترو فرهنگ به نمایندگی آقای محب اله دولت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به نمایندگی آقای عباس نیاوند به شماره ملی بسمت عضو هیئت مدیره xxxxxxxxx۶
سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی آقای سیدحسین میرافضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ رئیس ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674808
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحسین میرافضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید.
کلیه قراردادها، اسناد مالی و قانونی و تعهدآور و چک های صادره و سایر اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت ، معتبر و قانونی است و امضاء اداری و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ رئیس ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات