سرمایه گذاری استان خراسان شمالی

شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860323668 (فعال)
6
افراد
11
آگهی‌ها
2131
شماره ثبت
1385/11/17
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری استان خراسان شمالی

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری استان خراسان شمالی دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14729283
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان، صورت جریان وجه نقد و یادداشتهای توضیحی همراه برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ به تصویب مجمع عمومی رسید. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۲۸ به نمایندگی آقای عباس حسنی کبوترخانی بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۷ به نمایندگی آقای جواد عیش آبادی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970987
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت شهرستان فاروج به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای میلاد عباسی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره و شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت شهرستان بجنورد به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای مسلم بشارتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت شهرستان شیروان به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای حمید حصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان دبیر هیأت مدیره و آقای ابراهیم قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. حدود و اختیارات مدیرعامل برابر ماده ۴۷ اساسنامه شرکت می‌باشد. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک , سفته , برات و اوراق بهادار با امضای آقای میلاد عباسی ثانی (رئیس هیأت مدیره) و در غیاب ایشان آقای مسلم بشارتی (نایب رئیس هیأت مدیره) به اتفاق آقای ابراهیم قربانی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای آقای ابراهیم قربانی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943186
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی بجنورد به آدرس: استان خراسان شمالی - شهرستان بجنورد - بخش مرکزی - شهر بجنورد - قیام - بزرگراه مدرس - چهارراه شهدای دانش آموز - پلاک ۰ - طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943208
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت شهرستان مانه و سملقان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت شهرستان اسفراین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت شهرستان بجنورد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت شهرستان شیروان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت شهرستان فاروج به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت شهرستان جاجرم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت وجه نقد و یادداشتهای توضیحی همراه برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13921874
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان (حسابدارن رسمی) به شماره xxx۲۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۱۹ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892474
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی شرکت شامل: ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توزیع سهام عدالت شهرستان مانه و سملقان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت توزیع سهام عدالت شهرستان اسفراین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت توزیع سهام عدالت شهرستان بجنورد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت توزیع سهام عدالت شهرستان شیروان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت تعاونی توزیع سهام عدالت شهرستان فاروج به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و توزیع سهام عدالت شهرستان جاجرم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای عباس حسنی کبوتر خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835985
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه مورخ ۳۱/۰۶/۹۲ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ به تصویب مجمع عمومی رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش (حسابدارن رسمی) به شماره ثبت xxx۴۷ به نمایندگی آقای فتحعلی ولائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان (حسابدارن رسمی) به شماره xxx۲۸ به نمایندگی آقای عباس حسنی کبوتر خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692605
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از تعاونی سهامی عام به سهامی عام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552715
آگهی تغییرات کانون شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۵۹۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۲ , xxx مورخه ۲۴/۴/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ - شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ - شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ - شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ - شرکت سرمایه گذاری استان گلستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ - شرکت سرمایه گذاری استان گیلان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ - شرکت سرمایه گذاری استان فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری استان قزوین شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ - شرکت سرمایه گذاری استان تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730618
آگهی تغییرات در شرکت صنایع سیمان دشتستانسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۹۲۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: علی رئیسی به کد ملی xxxxxx۵۴ به جای مسعود گل رخان خالدی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10968757
آگهی تغییرات در شرکت صنایع سیمان دشتستان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۲/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: علی رئیسی به کد ملی xxxxxx۵۴ به جای مسعود گل‌رخان‌خالدی به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ در هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات