مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر

شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860308036 ()
15
افراد
23
آگهی‌ها
269865
شماره ثبت
1376/8/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14811454
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت های مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه مورخ ۳۰/۹/۹۷ صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی.xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیر الانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14426235
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند. آقای ابوالقاسم جعفری پور به شماره ملیxxxxxxxxx۹به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت رئیس هیأت مدیره خانم حمیده مومنی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰به سمت نایب رئیس هیأت مدیره خانم زهرا اخوان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیأت مدیره آقای اله کرم حاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای عبدالله انتظاری خوزانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸به سمت عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکتمعتبر میباشد. هیأت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای۱،۴،۷،۸،۱۱،۱۲،۱۳،۱۸،۱۹،۲۰،۲۱،۲۳و۲۴ ماده۵۱اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14399814
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالقاسم جعفری پور به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و حمیده مومنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و زهرا اخوان پور به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و مرتضی آریان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و هوشنگ نصیری جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و اله کرم حاتمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل با یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت انجام پذیرد. هیأت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱،۴،۷،۸،۱۱،۱۲،۱۳،۱۸،۱۹،۲۰،۲۱،۲۳و۲۴ ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213263
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۰۹/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. اشخاص حقوقی زیر بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت به پخش به سناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و موسسه حسابرسی ره بین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177910
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14065465
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالقاسم جعفری پور به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره حمیده مومنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت توسعه صنایع بهشهرشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره احسان بادپا به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهپخش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره مرتضی آریان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت صنعتی بهپاک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره هوشنگ نصیری جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت عضو هیئت مدیره محسن بازارنوی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام پذیرد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد، علاوه برآن هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱، ۴، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۴ ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14060457
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و موسسه حسابرسی ره بین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661439
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا آصفی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بسمت رئیس هیأت مدیره خانم حمیده مومنی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت توسعه صنایع بهشهرشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیأت مدیره آقای احسان بادپا کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهپخش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای مرتضی آریان کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت صنعتی بهپاک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت عضو هیأت مدیره آقای هوشنگ نصیری جونقانی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت عضو هیأت مدیره آقای محسن بازارنوی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12841128
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مورخ ۳۰/۹/xxx۴ و صورت‌های سود و زیان منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. اعضاءاصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیرانتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهرتهران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ وشرکت به پخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و موسسه حسابرسی آریا بهروش شماره ملی xxxxxxxxx۷۸ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12268860
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قند سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۹۸۶۵ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هوشنگ نصیری جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهرا ن (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بجای سهیلا علیزاده بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره رابدین شرح انتخاب گردیدند.حمیدرضا آصفی رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱احسان بادپا نائب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۷مرتضی آریان عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ هوشنگ نصیری جونقانی عضو هیأت مدیر ه به شماره ملی xxxxxxxxx۶خانم حمیده مومنی عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ محسن بازارنوی مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام پذیرد. هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱،۴،۷،۸،۱۱،۱۲،۱۳،۱۸،۱۹،۲۰،۲۱، ۲۳و۲۴ ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12244153
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قند سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۹۸۶۵ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰و موسسه حسابرسی هشیاربهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۴۶ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418606
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قند شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل ۲ سال تعیین گردیدند:
شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۹۰
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۵۸
شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۴۵
شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۵۸
شرکت به پخش (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۲۴
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018777
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و محمدحسن سعادتیان فریور به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 909583
آگهی تغییر محل شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۷/۹۱ محل شرکت به تهران، خیابان قائم مقام فراهانی خیابان بیست و چهارم پلاک۸ کدپستیxxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10134550
آگهی تغییر محل شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۷/۹۱ محل شرکت به تهران، خیابان قائم مقام فراهانی خیابان بیست و چهارم پلاک ۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854921
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر به ش م xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی حمیدرضا آصفی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش م xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی حمیدرضا فتاحی کسیلی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بهپخش به ش م xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی محسن بازارنوی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل شرکت صنعتی بهپاک به ش م xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی مرتضی آریان به ک م xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به ش م xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی سهیلا علیزاده به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند کلیه اوراق تعهدآور شرکت و کلیه چک برات و سفته ها و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است: هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11309477
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت۲۶۹۸۶۵و شناسه ملی۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر به ش م xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی حمیدرضا آصفی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش م xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی حمیدرضا فتاحی‌کسیلی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت بهپخش به ش م xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی محسن بازارنوی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل شرکت صنعتی بهپاک به ش م xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی مرتضی آریان به ک م xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به ش م xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی سهیلا علیزاده به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند کلیه اوراق تعهدآور شرکت و کلیه چک برات و سفته‌ها و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است: هیئت‌مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10986215
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهرسهامی عام ‌به شماره ثبت۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و محمدحسن سعادتیان‌فریور به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11792198
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵و شناسه ‌ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: فیروز کاظمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ بجای شادمان‌ فتحی به نمایندگی از شرکت به پخش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و حمیدرضا فتاحی‌کسیلی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ بجای رضا صحرایی به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش‌ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و محسن بازارنوی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به جای محمدعلی شاملو به نمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9583959
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی‌عام ثبت شده به شماره۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن سعادتیان‌فریور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10323806
آگهی افزایش سرمایه شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهرسهامی عام بشماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۱/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10416425
آگهی اصلاحی شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی‎عام بشماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
پیرو آگهی صادره بشماره xxx۵/ ت ۳۲ مورخ ۳۰/۱/۸۹ نام شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر و تاریخ وصول صورتجلسه ۱۸/۱/۸۹ و نام بازرس علی‎البدل محمدحسن سعادتیان فریور صحیح می‎باشد. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11188099
آگهی تصمیمات شرکت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و محمدحسن سعادتیان‌فرپور به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت توسعه صنایع بهشهر ـ شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ـ شرکت بهپاک ـ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران ـ شرکت به پخش. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۱/۸۹ ایرج ندیمی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان توسعه صنایع بهشهر تهران به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا آصفی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شادمان فتحی به نمایندگی شرکت به‌پخش بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمدعلی شاملو به نمایندگی صنعتی بهپاک و رضا صحرایی به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر به سمت اعضاء هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات