فرآورده های سیمان شرق

شرکت فرآورده های سیمان شرق (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860260078 (فعال)
11
افراد
35
آگهی‌ها
28483
شماره ثبت
1382/12/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14637070
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای سیف الله گرجی به شماره شناسنامه xxx۱ و کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سیمان شرق ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۲۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت رئیس هیات مدیره . ۲ - آقای محمد حق شناس محمد به شماره شناسنامه xxx۸ و کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت معادن زغال سنگ شرق ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۲۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره . ۳ - آقای مزدک رحمانی به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سیمان سفید شرق ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیات مدیره . ۴ - آقای محمد قاسمی فرد به شماره شناسنامه xxx۹ و کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۳۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیات مدیره . ۵ - آقای مجتبی غیور به شماره شناسنامه xxx۴۴ و کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آهک صنعتی سیمان شرق ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۴۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۰۵/۰۴/xxx۹ انتخاب شدند و کلیه اوراق بهادار ، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . تفویض اختیار هیات مدیره به مدیرعامل به شرح صورتجلسات تصویب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205896
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان شرق (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۲۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ شرکت سیمان سفید شرق (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت معادن زغال سنگ شرق (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۲۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۳۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ شرکت آهک صنعتی سیمان شرق (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۴۵ و شناسه xxxxxxxxx۰۵
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205905
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی توکلی کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سیمان شرق (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد قندهاریون کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت معادن زغال سنگ شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیف اله گرجی کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سیمان سفید شرق (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عصاریان دربان کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مزدک رحمانی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آهک صنعتی سیمان شرق (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد ملکی زاده (خارج از سهامداران) شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیریت عامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14008657
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای آقای بهروز زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸۴ از نمایندگی شرکت سیمان سفید شرق به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ آقای سیف اله گرجی به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت مذکور در هیئت مدیره تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742639
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراازنامه مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.. م وسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت xxx۷۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس قانونی وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شماره ثبت xxx۹۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان به منظور درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی آتی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498473
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت سیمان سفید شرق به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای بهروز زندی شماره ملی: xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره ۲ شرکت آهک صنعتی سیمان شرق به شماره ثبت xxx۴۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای محمد جلالی شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره ۳ شرکت سیمان شرق به شماره ثبت xxx۲۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای علی توکلی شماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیات مدیره ۴ شرکت معادن زغال سنگ شرق به شماره ثبت xxx۲۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای احمد قندهاریون شماره ملی: xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیات مدیره ۵ شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد به شماره ثبت xxx۳۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای محمد عصاران دربان شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیات مدیره ۶ آقای احمد ملکی زاده (خارج از سهامداران) به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل برای مدت باقی مانده دوره تصدی تا تاریخ ۰۲/۰۴/xxx۷ انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به همراه با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404434
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به ۳۱ مرداد ماه xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت.. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۸۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۵۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان به منظور درج آگهی‌های شرکت برای یک سال مالی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248787
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
پیرو آگهی تغییرات به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۸/۰۶/xxx۵ در انتهای سطر دهم و ابتدای سطر یازدهم عبارت ((سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است)) صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014447
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورخ ۱۹/۱/۹۴ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره و نامه شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۲۹/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و اعلامیه پذیره نویسی مندرج در روزنامه‌های خراسان به شماره xxx۱ مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ و روزنامه جهان اقتصاد به شماره xxx۲ مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ و روزنامه اطلاعات به شماره xxx۹۴ مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ و اطلاعیه تمدید پذیره نویسی درج در روزنامه‌های خراسان به شماره xxx۲۲ مورخ ۱۶/۰۱/۹۵ و جهان اقتصاد به شماره xxx۴ مورخ ۱۶/۰۱/۹۵ و روزنامه اطلاعات به شماره xxx۰۶ مورخ ۱۶/۰۱/۹۵ و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه مبلغ ۷۲. xxx. xxx. xxx ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و واریز مبلغ ۷. xxx. xxx. xxx ریال از محل آورده نقدی سهامداران طی گواهی بانک شهر شعبه مشهد به شماره xxx , xxx مورخ ۳/۴/xxx۵ هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxxxxx ریال و تعداد سهام از xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010234
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی توکلی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سیمان شرق (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره. و آقای احمد قندهاریون به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت معادن زغال سنگ شرق (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. و آقای محمدرضا اولی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان سفید شرق (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره. و آقای محمد عصاریان دربان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره. و آقای سیدمحمدرضا طباطبایی حکیم به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت آهک صنعتی سیمان شرق (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای احمد ملکی زاده (خارج از سهامداران) به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۰۲/۰۴/xxx۷ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شد. کلیه اوراق بهادار، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010564
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سیمان شرق (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شرکت سیمان سفید شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و شرکت معادن زغال سنگ شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و شرکت آهک صنعتی سیمان شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴۵ و شناسه xxxxxxxxx۰۵. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970568
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۳۱ مرداد ماه xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار خراسان به منظور درج آگهی‌های شرکت برای یک سال مالی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12531086
آگهی تغییرات شرکت فرآورده هاي سيمان شرق شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برابر حکم نمایندگی شرکت معادن زغال سنگ شرق آقای احمد قندهاریون به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رییس هیات مدیره جایگزین آقای حسن سزاوار ذاکران در ترکیب هیات مدیره گردید..برابر حکم نمایندگی شرکت آهک صنعتی سیمان شرق آقای علی رضا بنویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره جایگزین آقای سیدمحمد علی موسوی فرد در ترکیب هیات مدیره گردید..آقای احمد ملکی زاده (خارج از اعضا) به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل جدید شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. در نتیجه ترکیب اعضای هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۰۴/۰۴/xxx۵ به شرح ذیل می باشد: آقای علی توکلی به سمت رییس هیات مدیره آقای احمد قندهاریون به سمت نایب رییس هیات مدیره آقایان شهریار تولائی و محمدرضا اولی و علی رضا بنویدی به سمت عضو هیات مدیره آقای احمد ملکی زاده (خارج از اعضا) به عنوان مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. همچنین اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید:.نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام, کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی, موسسات عمومی و مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.تهیه وتنظیم آیین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره برای تصویب.تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق ودستمزد وپاداش کارکنان و نصب وعزل و ترفیع و تنبیه آنها و ارائه آن به هیات مدیره برای تصویب.افتتاح هرنوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات قانونی دیگر پس از تصویب هیات مدیره.دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و متفرعات آن به نام و به حساب شرکت.صدور, ظهر نویسی, قبولی, پرداخت و واخواست اوراق تجاری.انعقاد هر نوع قرارداد تغییر, تبدیل و فسخ در خصوص اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد وانجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در خصوص ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت.تحصیل تسهیلات از بانکها, شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه و ضوابط موضوعه.اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها, دادسرا ها, مراجع قضایی یا غیر قضایی, اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت اعم از کیفری حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ازجمله حضور درجلسات اعتراض به رای, درخواست تجدیدنظر, فرجام, واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه وسازش, استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا, ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند, تعیین جاعل, حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور, درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها, تعیین مصدق و کارشناس, انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر, اقرار در ماهیت دعوای ورود ثالث, قبول یا رد سوگند, تامین خواسته, تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.تنظیم گزارشات مدیریتی ماهانه و ارائه آن به هیات مدیره.تنظیم صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره پس از پایان سال مالی و ارائه آن در مهلت قانونی به هیات مدیره.تنظیم و ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت کلیه مقررات و آئین نامه های شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط اعلامی سازمان مذکور
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1730040
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های سیمان شرق سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا نصیری (خارج از اعضای هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل جدید شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۰۴/۰۴/xxx۵ انتخاب گردید وحدود وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض شد و کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل (آقای علیرضا نصیری) به همراه یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698383
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های سیمان شرق سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدو صورتهای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638137
آگهی افزایش سرمایه شرکت فرآورده‌های سیمان شرق سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۸/۳/xxx۲، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ پنجاه میلیارد ریال به مبلغ یکصد میلیارد ریال و افزایش تعداد سهام از پنجاه میلیون سهم xxx۰ ریالی به یکصد میلیون سهم xxx۰ریالی با نام ازمحل تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرارگرفت وبه استناد آگهی پذیره نویسی منتشره در روزنامه خراسان به شماره xxx۵۱ مورخ ۲۷/۱۲/xxx۲ موضوع اعمال ماده xxx قانون تجارت با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ پنجاه میلیارد ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال منقسم به یکصد میلیون سهم xxx۰ ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627124
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی توکلی به نمایندگی از شرکت سیمان شرق (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره. آقای حسن سزاوار ذاکران به نمایندگی از شرکت معادن زغال سنگ شرق(سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیات مدیره. آقای محمد رضا اولی به نمایندگی ازشرکت سیمان سفید شرق (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره. آقای شهریار تولائی به نمایندگی از شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره. آقای سید محمد علی موسوی فرد به نمایندگی ازشرکت آهک صنعتی سیمان شرق (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره. آقای سید محمد علی موسوی فرد به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۲ـ کلیه اوراق بهادار، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقاً با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ـ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627126
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ شرکت سیمان شرق (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲۸ ـ شرکت سیمان سفید شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx ـ شرکت معادن زغال سنگ شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲۳ ـ شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳۵ ـ شرکت آهک صنعتی سیمان شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴۵
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1508799
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌‌های سیمان شرق سهامی عام شماره ثبت ۲۸۴۸۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ با توجه به استعفای شرکت سیمان سفید شرق به نمایندگی آقای کاظم امانی قدیم از سمت ریاست هیئت مدیره:
آقای علی توکلی به نمایندگی از شرکت سیمان شرق بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن سزاوار ذاکران به جای آقای هوشنگ خندان به نمایندگی از شرکت معادن ذغال سنگ شرق بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد علی موسوی فرد به نمایندگی از شرکت آهک صنعتی سیمان شرق بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا اولی به جای آقای کاظم امانی قدیم به نمایندگی از شرکت سیمان سفید شرق بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کاظم عبداللهی خیر آبادی به نمایندگی از شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۴/xxx۳ منصوب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد، قراردادها و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و امضای کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضای مدیر عامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1508953
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۸۴۸۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.
شxxxxxx۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1346710
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های سیمان شرق (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۶/۹۲ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۲، مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا به سمت حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065098
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های سیمان شرق (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۲/۹۲ شرکت مزبور و با وتوجه به نامه نمایندگی شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد، آقای کاظم عبداللهی خیرآبادی به سمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای شهریار تولایی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره گردید.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 956763
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق سهامی عام شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۶/xxx۱ ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۱، موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۲ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10462134
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق سهامی عام شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۶/xxx۱ ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۱، موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۲ انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885349
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق سهامی عام شماره ثبت ۲۸۴۸۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور حدود اختیارات و وظایف مدیر عامل بشرح صورت جلسه به وی تفویض شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9722750
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق سهامی عام شماره ثبت ۲۸۴۸۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور حدود اختیارات و وظایف مدیر‌عامل بشرح صورت جلسه به وی تفویض شد.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 754530
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق سهامی عامشماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور شرکتهای سیمان شرق سهامی عام شماره ثبت xxx۸ سیمان سفید شرق سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx آهک صنعتی سیمان شرق سهامی خاص شماره ثبت xxx۴۵ زغال سنگ شرق سهامی خاص شماره xxx۲۳ حمل و نقل سپهر سیمان مشهد سهامی خاص شماره ثبت xxx۳۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ آقای کاظم امانی قدیم نماینده شرکت سیمان سفید شرق بشماره ثبت xxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هوشنگ خندان دل نماینده شرکت معادن زغال سنگ شرق بشماره ثبت xxx۲۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد علی موسوی فرد نماینده شرکت آهک صنعتی سیمان شرق بشماره ثبت xxx۴۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی توکلی نماینده شرکت سیمان شرق بشماره ثبت xxx۸ و آقای شهریار تولایی نماینده شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد بشماره ثبت xxx۳۵ بسمت اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور و رسمی و بانکی باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضا مکاتبات و اوراق عادی با مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10179692
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق سهامی عام شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور شرکتهای سیمان شرق سهامی عام شماره ثبت xxx۸ سیمان سفید شرق سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx آهک صنعتی سیمان شرق سهامی خاص شماره ثبت xxx۴۵ زغال سنگ شرق سهامی خاص شماره xxx۲۳ حمل و نقل سپهر سیمان مشهد سهامی خاص شماره ثبت xxx۳۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ آقای کاظم امانی قدیم نماینده شرکت سیمان سفید شرق بشماره ثبت xxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هوشنگ خندان دل نماینده شرکت معادن زغال سنگ شرق بشماره ثبت xxx۲۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد علی موسوی فرد نماینده شرکت آهک صنعتی سیمان شرق بشماره ثبت xxx۴۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی توکلی نماینده شرکت سیمان شرق بشماره ثبت xxx۸ و آقای شهریار تولایی نماینده شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد بشماره ثبت xxx۳۵ بسمت اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور و رسمی و بانکی باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و امضا مکاتبات و اوراق عادی با مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 595700
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق سهامی عام بشماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۷/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۰، موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی شلیله بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۱ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10669941
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق سهامی عام بشماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۷/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۰، موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی شلیله بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۱ انتخاب گردیدند.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 561600
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ آقای علی توکلی به عنوان نماینده جدید شرکت معادن ذغال سنگ شرق در هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۲/۹۱ معرفی گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11345611
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق (سهامی عام)به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ آقای علی توکلی به عنوان نماینده جدید شرکت معادن ذغال‌سنگ شرق در هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۲/۹۱ معرفی گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11323950
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۹/۵/۹۰ شرکت مزبور، سال مالی شرکت از روز اول شهریور ماه هر سال آغاز و روز آخر مرداد ماه سال بعد به پایان خواهد رسید لذا اولین دوره مالی شرکت پس از تغییر حاضر از روز اول اسفند تا آخرین روز مرداد ماه سال بعد خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11322904
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق سهامی عام بشماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۸۹ موسسه حسابرسی آزموده کاران بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۹۰ انتخاب گردیدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو‌ـ مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9571227
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های سیمان شرق(سهامی عام) به شماره ثبت ۲۸۴۸۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۲/۸۹ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۳۰/۱۱/۸۸، مؤسسه حسابرسی آزموده‌کاران و آقای علی‌اصغر فرخ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال و شرکتهای سیمان شرق (سهامی‌عام) ـ سیمان کردستان (سهامی‌عام) ـ سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر (سهامی‌خاص) ـ مدیریت و بازرگانی غدیر (سهامی‌خاص) ـ معادن زغال سنگ شرق (سهامی‌خاص) بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۵/۸۹ آقای کاظم امانی‌قدیم (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر) بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای هوشنگ خندان‌دل (نماینده شرکت سیمان شرق) بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای ابوالفضل افشاری (نماینده شرکت سیمان کردستان) و آقای روزعلی نیک‌آبادی (نماینده شرکت معادن زغال سنگ شرق) بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و آقای سید محمدعلی موسوی‌فرد (نماینده شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت برگزیده‌شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات