پتروشیمی کازرون

شرکت پتروشیمی کازرون (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860256731 (فعال)
15
افراد
27
آگهی‌ها
1237
شماره ثبت
1387/7/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14772696
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۸ ونامه شمارهxxx۹۷,xxx مورخ ۱۲/۰۲/xxx۸ صادره اداره نظارت بر ناشران فرابورسی از تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ و شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ برای مدت دوسال انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی کاشفان (موسسه غیرتجاری) به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار (مؤسسه غیرتجاری) به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبرجنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند. ـ ترازنامه وعملکرد سودو زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14408567
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد محمدحسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به موجـب معرفی نامه شماره ۹۷/xxx۲ مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ نماینده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مصطفی ذاکری به کدملی xxxxxxxxx۲ به موجب معرفی نامه شماره ۹۷/xxxمورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیات مدیره و جناب آقای حاجی رضا نیک اندیش به کدملی xxxxxxxxx۸ به موجب معرفی نامه شماره ۹۷/۰۲,xxx م مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ نماینده شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای اسماعیل محمودی به کدملی xxxxxxxxx۵ به موجب معرفی نامه شماره xxx/xxx-۹۷ مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ نماینده شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل برای مدت باقیمانده ماموریت (تا تاریخ ۱۸/۰۷/xxx۸)انتخاب شدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیـس هیات مدیره و یکی از اعـضاء هیات مدیره متفـقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198277
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آدرس شرکت استان فارس ـ شهرستان کازرون ـ بخش جره و بالاده ـ دهستان جره ـ روستا رباطک ـ کوچه (گل رز) ـ کوچه ((کرامت بهروزی)) ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ تعیین و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14147709
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مهدی جمشیدی به کدملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا محمدی شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا راغب به کدملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع پائین دستی پترو ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم رابعه مظفری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مرتضی حیدری به کدملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. ـ اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در ذیل بند ۳۹ اساسنامه شرکت و با رعایت آئین نامه های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید. الف ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ب ـ شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. ج ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. د ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ه ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109047
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ بموجب مجوز شماره xxx۵۴ , xxx ۹/۴/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب بازرسان: موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ تهران وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745203
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۷/xxx۶ و نامه شماره xxx۶۸ , xxx مورخ ۱۳/۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ (ثبت شده در تهران) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13582440
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل بموجب مجوز شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۱۶/۵/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شد: - بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxx , xxx , xxx xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم یکهزار ریالی با نام که مبلغ xxx , xxx , xxx , xxx ریال آن از محل مطالبات حال شده و همچنین مبلغ xxx , xxx , xxx , xxx ریال آن از محل آورده نقدی بموجب گواهی شماره xxx/xxx۰/۵۴ مورخ ۲/۱۲/xxx۵ و گواهی شماره xxx/xxx۰/۵۴ مورخ ۲۵/۴/xxx۶ بانک تجارت شعبه بلوار چمران پرداخت گردید و ماده مربوط به سرمایه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی با نام ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13582443
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۵ بموجب مجوز شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۱۶/۵/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - به هیئت مدیره جهت افزایش سرمایه از مبلغ ششصد وشصت میلیارد ریال به مبلغ یکهزارودویست وسی میلیارد ریال از طریق تبدیل مطالبات حال شده و همچنین آورده نقدی تفویض اختیار داده_شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13337235
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی کازرون به آدرس جدید: خیابان امام خمینی جنب کوچه چهاردهم طبقه فوقانی ساختمان متین گستر با کد پستی xxx۴۶ xxx۷۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190877
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمود هاشم زاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ به موجب معرفی نامه شماره ۹۵/۱/xxx۷ IIPG مورخ ۰۸/۶/۰/xxx۵ نماینده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان نائب رئس هئیت مدیره و آقای حمیدرضا راغب به کد ملی xxxxxxxxx۹ به موجب معرفی نامه شماره xxx - ۲ - ۹۵ مورخ ۰۸/۰۶/xxx۵ نماینده شرکت توسعه صنایع پائین دستی پترو ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیأت مدیره ومدیرعامل و سرکار خانم رابعه مظفری به کدملی xxxxxxxxx۲ به موجب معرفی نامه شماره ۹۵/xxx/ EMC مورخ ۰۸/۰۶/xxx۵ نماینده شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیأت مدیره وآقای مهدی جمشیدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به موجب معرفی نامه شماره ۹۵/۱/۸۴ م مورخ ۰۸/۰۶/xxx۵ نماینده شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان رئیس هئیت مدیره و آقای بهیار ریاحی مهابادی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به موجب معرفی نامه شماره xxx۳ - ۹۵ - ب مورخ ۰۲/۰۴/xxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در ذیل بند ۳۹ اساسنامه شرکت و با رعایت آئین نامه‌های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. الف - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ب - شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. ج - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. د - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ه - تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13101597
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازامه و حساب سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/xxx/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ (ثبت شده در تهران) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی وموسسه حسابرسی نماگر حساب به شماره ثبت xxx۹۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12625378
آگهی تغییرات شرکت پترو شيمي كازرون شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا پوری به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سپهر سپهری به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا راغب به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده ماموریت انتخاب شدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی ازاعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. ـ اختیارات مدیرعامل مندرج در ذیل بند ۳۹ اساسنامه شرکت به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: الف: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ب: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ج: تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، د: تنظیم صورت های مالی میان دوره های در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12616956
آگهی تغییرات شرکت پترو شيمي كازرون شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای مهندس سپهر سپهری به عنوان نماینده شرکت پتروشیمی کازرون برای باقیمانده مدت ماموریت انتخاب شدند. در نتیجه ترکیب جدید هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد: آقای جلیل ابراهیم پور به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سپهر سپهری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره(نماینده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان) آقای بهیار ریاحی مهابادی به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی ناصرانی به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهرام ساکی به سمت عضو هیئت مدیره
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12372376
آگهی تغییرات شرکت پترو شيمي كازرون شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وعملکرد سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به دوره مالی منتهی به سال مالی تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگرحساب به شماره ثبت xxx۹۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخابگردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208492
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مقرر شد سال مالی شرکت از پایان شهریورماه هرسال به پایان اسفندماه هر سال تغییر یابد و لذا اولین سال مالی شرکت پس از تغییر از ابتدای مهر سال xxx۳ آغاز و در بیست ونهم اسفند ماه سال xxx۳ به پایان می رسد. سال مالی شرکت به شرح فوق تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد : سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و در روز بیست و نهم اسفند ماه همان سال به پایان می رسد .
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410203
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی کازرون (سهامی‌عام) به شماره‌ثبت ۱۲۳۷ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهیافت وهمکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد وخبرجنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ـ ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی منتهی ۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699753
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون سهامی عام شماره ثبت ۱۲۳۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۶/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷/۹۳ و باستناد نامه شماره xxxxxx/xxx ـ ۲۸/۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل حاصل گردید:
۱ ـ پس از گزارش توجیهی هیئت مدیره دایر بر لزوم افزایش سرمایه و قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت، سرمایه شرکت از مبلغ چهارصد و پنجاه و پنج میلیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون و چهارصد و هشتاد و دو هزار ریال منقسم به چهارصد و پنجاه و پنج میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار و چهارصد و هشتاد و دو سهم با نام عادی یکهزار ریالی بمبلغ ششصد و شصت میلیارد ریال از طریق تبدیل مطالبات حال شده به سهم و آورده ی نقدی مورد تصویب مجمع واقع شده و در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ ششصد و شصت میلیارد ریال منقسم به ششصد و شصت میلیون سهم با نام یکهزار ریالی که تماما پرداخت شده می باشد افزایش یافته است که مبلغ نود و هشت میلیارد و هفتصد و پنجاه و پنج میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و هفتصد و سی و سه ریال از محل مطالبات حال شده و تبدیل مطالبات به سهم و مبلغ یکصد و پنج میلیارد و سیصد و پنجاه و نه میلیون و یکصد و شصت هزار و دویست و شصت و هفت ریال بصورت نقدی بشماره حساب ۱/xxxxxx۵/xxx/xxx نزد بانک سامان شعبه میدان ونک تهران طبق گواهی xxx/xxx/۹۳ ـ ۲۶/۴/۹۳ واریز گردیده است که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681268
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون سهامی عام شماره ثبت ۱۲۳۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۹۳ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۳ شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل حاصل گردید:
۱ـ شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت مدبران اقتصاد سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت مهرآوران کوی نارون سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و در نتیجه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بنمایندگی علی ناصرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج اوران بنمایندگی بهیار ریاحی مهابادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان بنمایندگی سید ابوالحسن سید خاموشی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدبران اقتصاد بنمایندگی بهرام ساکی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت مهرآوران کوی نارون بنمایندگی جلیل ابراهیم پور بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کریم صاحبی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید و حق امضاء کلیه مکاتبات اسناد و اوراق رسمی و بهادار و تعهدآور تجاری و مالی و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی و اداری باامضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254597
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون سهامی عام شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۸/۹۲ شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه ۳۱/۶/۹۲ پس از گزارش هیئت مدیره و تایید بازرسان قانونی شرکت مورد تصویب مجمع واقع شد
۲ ـ روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
۳ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ حسابرسی مستقل و بازرس اصلی به نمایندگی مجید صفاتی و موسسه حسابرسی شراکت شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل به نمایندگی سیروس گوهری برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ سرپرست ثبت اسناد کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975646
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون سهامی عام شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل حاصل گردید:
۱ ـ صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ سی و یکم شهریور ماه نود و یک مورد تصویب مجمع قرار گرفت
۲ ـ مجید صفاتی به نمایندگی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و سیروس گوهری به نمایندگی موسسه حسابرسی شرکت بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
۳ ـ روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ کفیل ثبت اسناد کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732991
آگهی تغییراتشرکت پتروشیمی کازرون سهامی عام شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
برابر صورت جلسه مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۵/۹۱ شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمود:
۱ ـ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرسان قانونی صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال xxx۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی مجید صفاتی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی سیروس گوهری بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ ـ شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص بثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی جلیل ابراهیم پور بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران سهامی خاص بثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی احد محمدی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام بثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی سید ابوالحسن سید خاموشی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص بثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی علیرضا پوری و شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی خاص بثبت xxx۵۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی بهرام ساکی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کریم صاحبی بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال در سمت خود ابقاء گردید و حق امضا کلیه اسناد و اوراق رسمی و بهادار و تعهدآور مالی و بانکی و قرار دادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه و پایان اسفند ماه هر سال به روز اول مهر ماه سال آغاز و در روز سی و یکم شهریور ماه سال بعد به پایان میرسد تغییر یافت و بدین طریق ماده ۵۰ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ رئیس ثبت اسناد کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11854283
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون سهامی عام شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
برابر صورت جلسه مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۵/۹۱ شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمود:

۱‌ـ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرسان قانونی صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال xxx۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی مجید صفاتی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی سیروس گوهری بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۳‌ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۴‌ـ شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص بثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی جلیل ابراهیم پور بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران سهامی خاص بثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی احد محمدی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام بثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی سید ابوالحسن سید خاموشی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص بثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی علیرضا پوری و شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی خاص بثبت xxx۵۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی بهرام ساکی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کریم صاحبی بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال در سمت خود ابقاء گردید و حق امضا کلیه اسناد و اوراق رسمی و بهادار و تعهدآور مالی و بانکی و قرار دادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

۵‌ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه و پایان اسفند ماه هر سال به روز اول مهر ماه سال آغاز و در روز سی و یکم شهریور ماه سال بعد به پایان میرسد تغییر یافت و بدین طریق ماده ۵۰ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

رئیس ثبت اسناد کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 450684

آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون سهامی عام
بثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ علی محمد بساق زاده به نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی خاص بثبت xxx۵۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ جایگزین رضا حمزه لو نماینده قبلی شرکت مذکور در سمت عضو اصلی هیئت مدیره از تاریخ ثبت این صورت جلسه ۱/۱۱/۹۰ برای مدت باقیمانده انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ رئیس ثبت اسناد کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11646042
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون سهامی عام بثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ علی محمد بساق زاده به نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی خاص بثبت xxx۵۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ جایگزین رضا حمزه لو نماینده قبلی شرکت مذکور در سمت عضو اصلی هیئت مدیره از تاریخ ثبت این صورت جلسه ۱/۱۱/۹۰ برای مدت باقیمانده انتخاب گردید.

رئیس ثبت اسناد کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9584915
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ و هیات مدیره مورخ ۱۷/۶/۸۹ شرکت موصوف فوق تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید

۱ـ صورت‌های مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۸ پس از گزارش بازرسان و هیات مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت

۲ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ثبت xxx۷۲ به عنوان حسابرسی مستقل و بازرس اصلی و عباس دهدشتی نژاد به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید

۴ـ شرکت کالا بازار ایرانیان به نمایندگی جلیل ابراهیم پور به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت شادان شهر باختر به نمایندگی خلیل خلیل زاده به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت بازرگانی پتروشیمی به نمایندگی رضا حمزه لو و شرکت سرمایه گذاری ایران به نمایندگی عباس صمیمی و علیرضا پوری به نمایندگی شرکت ملی صنایع و پتروشمیی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و کریم صاحبی به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق رسمی و بهادار و تعهدآور مالی و بانکی از قبیل چک ـ سفته با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضا اصلی هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات و سایر نامه‌های اداری با امضا کریم صاحبی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود

رئیس ثبت اسناد کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10531105
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/۸۹ شرکت موصوف فوق تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ مهندس عباس صمیمی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص به ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت به جای آقای مهندس رضا حمزه لو انتخاب گردید صاحبان امضاء مجاز بر اساس آگهی شماره xxx۸۴ ۱۸/۷/۸۷ برای بقیه مدت میباشند. ثبت اسناد کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11689518
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
بموجب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۸ شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و سود و زیان شرکت پس از گزارش بازرسان و هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشماره ثبت xxx۷۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت انتشار آگهیهای شرکت انتخاب گردید.

۴ـ حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره در جلسات بصورت ماهیانه سه میلیون و پانصد هزار ریال تعیین گردید و معاملات موضوع ماده xxx بتصویب مجمع عمومی رسید.

۵ـ تعیین حق الزحمه بازرس قانونی شرکت بعهده هیئت مدیره گذاشته شد.

رئیس ثبت اسناد کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات