صنایع غذائی مینو شرق

شرکت صنایع غذائی مینو شرق (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860251887 (فعال)
19
افراد
38
آگهی‌ها
1794
شماره ثبت
1378/5/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14752288
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد رضا حضرت زاد به نمایندگی از شرکت پارس گستر مینو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ، آقای غلامعباس درفشی به نمایندگی از شرکت قاسم ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ، آقای محمد پارسی به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ، آقای محمد برزگر شریفی به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و آقای فریبرز بابایی به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و اعضاء هیئت مدیره برای ادامه تصدی به شرح ذیل تعیین سمت گردیدند : ۱. آقای محمد رضا حضرت زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیئت مدیره ، آقای غلامعباس درفشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای محمد پارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره ، آقای محمد برزگر شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره ، آقای فریبرز بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره . ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14641191
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. ترازنامه ، صورت عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ۲. موسسه حسابرسی حساب گستر پویا ( به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود ( به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ۳. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14535450
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx میلیون ریال به مبلغ xxxxxx میلیون ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14132550
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای اکبر لطفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به مدت دو سال با حدود اختیارات ذیل بعنوان مدیرعامل شرکت منصوب گردید: ۱ ـ انجام کلیه امور شرکت و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ ـ تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی شرکت و بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره برای تصویب ۳ ـ نصب و عزل مدیران، مشاوران شرکت و تعیین شغل، سمت و وظایف و اختیارات آنها و تعیین حقوق و مزایا، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین های شرکت ۴ ـ پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری، رعایت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، عقد هر نوع قراداد در خصوص اموال منقول و غیر منقول و یا فسخ آن تغییر و تبدیل و مناقصه و مزایده و خرید مواد اولیه و فروش محصولات و معاوضه و غیره منطبق با آئین نامه معاملات شرکت. ۵ ـ پیشنهاد به امانت گذاشتن هر نوع سند، مدرک وجوه شرکت یا اوراق بهادار با مصوبه هیئت مدیره. ۶ ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علائم تجاری با تصویب هیئت مدیره ۷ ـ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها، در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر رای صادره یا اجرای آن ۸ ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و هر مدت و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره ۹ ـ تنظیم خلاصه دارائی و فروش شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت و همچنین تهیه برنامه بودجه عملیاتی سالانه شرکت با تائید هیئت مدیره. ۱۰ ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، یا حق حضور و مراجعه با مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا ؛ جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14096528
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: ۱. آقای محمد رضا حضرت زاد به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو و آقای غلامعباس درفشی به نمایندگی از شرکت قاسم ایران، آقای محمد اخگری به نمایندگی از شرکت پارس گستر مینو، آقای محمد برزگر شریفی به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان، آقای کامران راستی به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل تعیین سمت گردیدند: آقای محمد رضا حضرت زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیئت مدیره، آقای غلامعباس درفشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد اخگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره، آقای محمد برزگر شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره، آقای کامران راستی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره تعیین شدند. ۲. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14060520
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضاء حقوقی هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: شرکت بازرگانی پارس گستر مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت صنعتی مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت قاسم ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان اعضاء حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲. موسسه حسابرسی حساب گستر پویا (به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین (به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳. ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۴. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13842538
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای محمدرضا حضرت زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو به شناسه xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامعباس درفشی به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت قاسم ایران به شناسه xxxxxxxxx۵۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کامران راستی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد اخگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پارس گستر مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد برزگر شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده قانونی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454824
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب گردید. ۲. موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283032
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰. xxx میلیون ریال به مبلغ xxx. xxx میلیون ریال منقسم به xxx. xxx. xxx سهم ۱. xxx ریالی از محل سود انباشته تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862727
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذل تعیین گردید: آقای محمدرضا حضرت زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو به شماره ملی xxxxxxxxx۴۰) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامعباس درفشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (به نمایندگی از شرکت قاسم ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۵۷) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای میکائیل احمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (به نمایندگی از شرکت بازرگانی پارس گستر مینو به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد نبوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شماره ملی xxxxxxxxx۱۵) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید احمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس به شماره ملی xxxxxxxxx۳۸) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اکبر لطفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. ۲. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12819246
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. ۲. موسسه حسابرسی ایین محاسبان امین به شماره ثبت xxx۲۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی نما‌گر حساب به شماره ثبت xxx۹۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی پارس گستر مینو سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت صنعتی مینو سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت قاسم ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت صادراتی پرسوئیس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ برای مدت دو سال انتخاب گریدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12786161
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح پیوست تصویب نمودند. شرح اختیارات مدیرعامل انجام کلیه امور شرکت و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه و تنظیم آئین نامه‌ها ی داخلی شرکت و بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره برای تصویب نصب و عزل مدیران، مشاوران شرکت و تعیین شغل، سمت و وظایف و اختیارات آنها و تعیین حقوق و مزایای، پادش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین‌های شرکت. پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری، رعایت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، عقد هر نوع قرارداد در خصوص اموال منقول و غیر منقول و یا فسخ آن تغییر و تبدیل و مناقصه و مزایده و خرید مواد اولیه و فروش محصولات و معاوضه و غیره منطبق با آئین نامه معاملات شرکت. پیشنهاد به امانت گذاشتن هرنوع سند، مدرک وجوه شرکت یا اوراق بهادار با مصوبه هیئت مدیره. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری با تصویب هیئت مدیره اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها، در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر رای صادره یا اجرای آن. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکت‌ها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و هر مدت و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره. تنظیم خلاصه دارایی و فروش شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت و همچنین تهیه برنامه بودجه عملیاتی سالانه شرکت با تایید هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقیو کیفری، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، یا حق حضور و مراجعه با مقامات انتظامی و استعفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از اغاز تا اتمام از جمله حضور درجلسات، اعتراض به رای درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده بازرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12555264
آگهی تغییرات شرکت صنايع غذائي مينو شرق شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای حمید احمد خانی به شماره xxx۲/۹۴ مورخ ۱۰/۰۹/xxx۴ به نمایندگی شرکت صادراتی پرسوئیس به عنوان نماینده در هیئت مدیره به جایگزینی جناب آقای محمدرضا کائینی معرفی گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12550334
آگهی تغییرات شرکت صنايع غذائي مينو شرق شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا حضرت زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و جناب آقای حسن محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12223920
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۱۷۹۴ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ و آگهی دعوت مورخ ۱۷/۲/xxx۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰۰میلیون ریال به مبلغ xxx۰۰ میلیون ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181883
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید. ۲. موسسه حسابرسی پارس به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شماره ثبت xxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1552061
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق سهامی عام شماره ثبت ۱۷۹۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱. سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: آقای سید محمد مدرس نیا یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا حضرت زاد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر لطفیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل شرکت صنایع غذایی مینو شرق خارج از هیئت مدیره و آقای غلامعباس درفشی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت قاسم ایران و آقای محمدرضا کائینی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس و آقای جواد نبوتی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت در غیاب مدیرعامل باامضاء دو نفر عضو هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی باامضاء مدیرعامل وبا مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532177
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مینو شرق سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ و صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱. گزارش کتبی هیئتمدیره و بازرس قرائت و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید.
۲. موسسه حسابرسی پارس به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی راده به شماره ثبت xxx۶۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳. شرکت بازرگانی پارس گستر مینو سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای سیدمحمد مدرسنیا یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت صنعتی مینو سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰ با نمایندگی آقای محمدرضا حضرتزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت قاسم ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای حمیدرضا قدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی آقای جواد نبوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت صادراتی پرسوئیس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی آقای غلامعباس درفشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء اصلی هیئتمدیره و شرکت پارس مینو سهامی عام به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت داروئی، آرایشی و بهداشتی مینو به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء علیالبدل هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1222000
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق سهامی خاص بشماره ثبت ۱۷۹۴ به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۷/۹۲ که مدارک واصل گردیده است
۱ـ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به تصویب مجمع رسید
۲ـ اصلاح اساسنامه طبق فرمت شرکتهای بورسی که به تصویب مجمع رسید
۳ـ کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل پذیره نویسی بشرح ذیل میباشد:
۱ـ نام و شماره ثبت: شرکت صنایع غذایی مینو شرق بشماره ثبت xxx۴
۲ـ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای ان الف ـ موضوع اصلی: ۱)تولید انواع فرآورده های غذایی و صنایع تبدیلی به ویژه محصولات آردی از جمله انواع بیسکویت، کیک، ویفر، نان و محصولات شکری و سایر محصولات وابسته ۲) تولید انواع نوشابه های گازدار، بدون گاز، آب در حجم و اندازه های مختلف و سایر فرآورده های غذایی مشابه ۳) واردات ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه و اقلام موردنیاز تولید ۴) صدور محصولات و فرآورده های غذایی و آشامیدنی شرکت ۵) مشارکت و انجام هرگونه فعالیت بازرگانی ۶) شرکت بطور کلی میتواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید.
ب) موضوع فرعی: ۱)انجام معاملات در زمینه خرید ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه و سایر اقلام مورد نیاز تولید و فروش محصولات و فرآورده های تولید ۲) ارائه خدمات آزمایشگاهی برای کلیه مواد غذایی به نمایندگی سازمان استاندارد کشور و یا بصورت مستقل و حق العمل کاری برای کلیه سازمانها و موسسات دولتی و غیردولتی ۳) بسته بندی و فروش فرآورده های غذایی و کشاورزی ۴) پرورش و فروش ماهی و آبزیان ۵) فعالیت آموزش در مقاطع عالی
۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز فعالیت شرکت زاهدان کیلومتر پنج جاده چشمه زیارت و دفتر مرکزی تهران کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج شرکت پارس مینو شرکت فاقد شعب است کدپستی زاهدان xxxxxxxxx۱ کدپستی تهران xxxxxxxxx۱
۴)مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس با مدت نامحدود خواهد بود.
۵)سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ هفتاد میلیارد ریال که تماما پرداخت شده است
۶)سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است.
۷)هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت:
اشخاص حقیقی یا حقوقی/ شماره ثبت اشخاص حقوقی/ شناسه ملی اشخاص حقوقی/ نماینده/ نام پدر/ شماره شناسنامه/ کدملی/ سمت بطور کامل
شرکت بازرگانی پارس گستر ـ xxxxxx ـ xxxxxxxxx۸۰ ـ سیدمحمد مدرس نیا یزدی ـ مصطفی ـ xxx xxxxxxxxx۲ ـ رئیس هیئت مدیره
شرکت صنعتی مینو ـ ۱۷ ـ xxxxxxxxx۴۰ ـ محمدرضا حضرت زاد ـ محمد ـ xxx۳ ـ xxxxxxxxx۵ ـ نائب رئیس هیئت مدیره
شرکت قاسم ایران ـ xxx۴۴ ـ xxxxxxxxx۵۷ ـ حمیدرضا قدری ـ علی ـ xxx ـ xxxxxxxxx۱ ـ عضو هیئت مدیره
شرکت صادراتی پرسوئیس ـxxx۳۴ـxxxxxxxxx۳۸ ـ غلامعباس درفشی محمد ـ ۶۵ـxxxxxxxxx۰ ـ عضو هیئت مدیره
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان ـ xxxxxx xxxxxxxxx۱۵ ـ جواد نبوتی ـ علی اکبر ـ xxx ـ xxxxxxxxx۱ ـ عضو هیئت مدیره
شرکت صنایع غذایی مینو شرق ـ xxx۴ ـ xxxxxxxxx۸۷ ـ اکبر لطفیان ـ محمد ـ xxx۸ ـ xxxxxxxxx۶ ـ مدیرعامل
۸) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی، در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام میتواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامدار برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت.
۹)مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارائی بعد از تصفیه، تصویب میزان سود تقسیمی توسط مجامع عمومی انجام میگردد وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود، هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور ان با متابعت از قوانین و مقررات مربوط به عمل خواهد آمد.
۱۰)مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است مبلغ دیون شرکت xxxxxxxxxxxx ریال تا تاریخ منتهی به ۳۱ شهریور سال xxx۲ میباشد.
۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات
شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1121935
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۲ که مدارک واصل گردیده:
۱ـ سید محمد مدرس نیا یزدی به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی پارس گستر مینو محمدرضا حضرت زاد به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام صنعتی خرمدره جواد نبوتی به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان حمیدرضا قدری به نمایندگی از طرف شرکت قاسم ایران غلامعباس درفشی به نمایندگی از طرف شرکت صادراتی پرسوئیس اعضاء اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ سید محمد مدرس نیایزدی رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا حضرت زاد نائب رئیس هیئت مدیره، آقایان جواد نبوتی، حمیدرضا قدری، غلامعباس درفشی عضو هیئت مدیره و اکبر لطفیان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین شدند.
شxxxxxx۳ ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106373
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق سهامی خاص بشماره ثبت۱۷۹۴ دارای شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۴/۹۲ که مدارک واصل گردیده:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ شصت و پنج میلیارد ریال منقسم به شصت و پنج میلیون سهم به مبلغ هفتاد میلیارد ریال منقسم به هفتاد میلیون سهم یک هزار ریالی بانام عادی تغییر یافت.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061708
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق سهامی خاص بشماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۲ که مدارک واصل گردیده:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
۲ـ ترازنامه و صورت عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۳ـ موسسه حسابرسی پارس بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و رضا معجزاتی (موسسه حسابرسی راده) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید.
شxxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034226
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۱ که مدارک واصل گردیده: ۱ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر عضو هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxx۹ ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 952810
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۱ که مدارک واصل گردیده:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیارد ریال به مبلغ شصت و پنج میلیارد ریال منقسم به شصت و پنج میلیون سهم هزار ریالی با نام عادی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به تصویب مجمع رسید و ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شود.
شxxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10570375
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۸/۹۱ که مدارک واصل گردیده:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیارد ریال به مبلغ شصت و پنج میلیارد ریال منقسم به شصت و پنج میلیون سهم هزار ریالی با نام عادی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به تصویب مجمع رسید و ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شود.

ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703160
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرقسهامی خاص بشماره ثبت۱۷۹۴دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۱ که مدارک واصل گردیده:
۱ـ آقای رحیم نعمت پرور با کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان سهامی خاص بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین شد.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10844170
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق سهامی خاص بشماره ثبت۱۷۹۴دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۱ که مدارک واصل گردیده:

۱ـ آقای رحیم نعمت‌پرور با کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان سهامی‌خاص بعنوان عضو هیئت‌مدیره تعیین شد.

ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 601695
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینوشرق سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ که مدارک واصل گردیده:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید
۲ـ موسسه حسابرسی پارس کدملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و علی اصغر فرخ کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند
۳ـ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرس ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12000055
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینوشرق سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ که مدارک واصل گردیده:

۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید

۲ـ موسسه حسابرسی پارس کدملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند

۳ـ پس از گزارش هیئت‌مدیره و بازرس ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 571073
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق سهامی خاص بشماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ که مدارک واصل گردیده:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیارد ریال بمبلغ سی میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی بمبلغ پنج میلیارد ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۰ـ ۱۶/۱/۹۱ بانک انصار شعبه مرکزی زاهدان سهامداران بتصویب مجمع رسید و اصلاح ماده ۶ اساسنامه بشرح ذیل می باشد ماده ۶ اساسنامه سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیارد ریال منقسم به ۵ میلیون سهم بمبلغ سی میلیارد ریال منقسم به سی میلیون سهم یکهزار ریالی با نام عادی تغییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11448935
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق سهامی خاص بشماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ که مدارک واصل گردیده:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیارد ریال بمبلغ سی میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی بمبلغ پنج میلیارد ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۰ـ ۱۶/۱/۹۱ بانک انصار شعبه مرکزی زاهدان سهامداران بتصویب مجمع رسید و اصلاح ماده ۶ اساسنامه بشرح ذیل می‌باشد ماده ۶ اساسنامه سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیارد ریال منقسم به ۵ میلیون سهم بمبلغ سی میلیارد ریال منقسم به سی میلیون سهم یکهزار ریالی با نام عادی تغییر یافت.

رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11940360
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق سهامی خاص بشماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ که مدارک واصل گردیده:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیارد ریال بمبلغ سی میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی بمبلغ پنج میلیارد ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۰ـ ۱۶/۱/۹۱ بانک انصار شعبه مرکزی زاهدان سهامداران بتصویب مجمع رسید و اصلاح ماده ۶ اساسنامه بشرح ذیل می‌باشد ماده ۶ اساسنامه سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیارد ریال منقسم به ۵ میلیون سهم بمبلغ سی میلیارد ریال منقسم به سی میلیون سهم یکهزار ریالی با نام عادی تغییر یافت.

رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 437855

آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق سهامی خاص بشماره ثبت xxx۴ دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۹/۹۰ که مدارک واصل گردیده:
۱ـ آقای سید محمد مدرس نیا یزدی کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت بازرگانی پارس گستر مینو آقای محمدرضا حضرت زاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی مینو خرمدره خانم طاهره سخت باز کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس آقای حمیدرضا قدری کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت قاسم ایران آقای غلامعباس درفشی کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان و آقای اکبر لطفیان بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11992501
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق سهامی خاص بشماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۹/۹۰ که مدارک واصل گردیده:

۱ـ آقای سید محمد مدرس نیا یزدی کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت بازرگانی پارس گستر مینو آقای محمدرضا حضرت زاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی مینو خرمدره خانم طاهره سخت باز کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس آقای حمیدرضا قدری کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت قاسم ایران آقای غلامعباس درفشی کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان و آقای اکبر لطفیان بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب شدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 414165

آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۸/۹۰ که مدارک واصل گردیده:
اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل می باشد: ۱ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی مراجع قضائی، سازمانهای دولتی، نهادهای انقلابی و موسسات عمومی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق توکیل غیر ولو کرارا ۲ـ پیشنهاد نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد بازنشستگی انان با رعایت مقررات مربوطه و در قالب آئین نامه های شرکت ۳ـ پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات ۴ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات ۵ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معارضه اموال منقول و غیرمنقول و مناقصه و مزایده و غیره با مصوبه هیئت مدیره ۶ـ واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت (سرقفلی) درخصوص فعالیت شرکت با تصویب هیئت مدیره ۷ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری با تصویب هیئت مدیره ۸ـ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن ۹ـ به امانت گذاران و یا ودیعه گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و استرداد آنها در چهارچوب عملیات جاری شرکت بتصویب هیئت مدیره ۱۰ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکت و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد بتصویب هیئت مدیره ۱۱ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی اعم از حقوقی یا کیفری و هر اقدام قانونی دیگر که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا در کلیه مراجع قانونی لازم باشد ۱۲ـ تنظیم خلاصه دارایی و فروش شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت و همچنین تهیه برنامه و بودجه عملیاتی سالانه شرکت پس از تائید هیئت مدیره.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11168388
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینو شرق (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۷۹۴ به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۸/۹۰ که مدارک واصل گردیده:

اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل می‌باشد: ۱ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی مراجع قضائی، سازمانهای دولتی، نهادهای انقلابی و موسسات عمومی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق توکیل غیر ولو کرارا ۲ـ پیشنهاد نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد بازنشستگی انان با رعایت مقررات مربوطه و در قالب آئین‌نامه‌های شرکت ۳ـ پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات ۴ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات ۵ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معارضه اموال منقول و غیرمنقول و مناقصه و مزایده و غیره با مصوبه هیئت مدیره ۶ـ واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت (سرقفلی) درخصوص فعالیت شرکت با تصویب هیئت مدیره ۷ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری با تصویب هیئت مدیره ۸ـ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن ۹ـ به امانت گذاران و یا ودیعه گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و استرداد آنها در چهارچوب عملیات جاری شرکت بتصویب هیئت مدیره ۱۰ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکت و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد بتصویب هیئت مدیره ۱۱ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی اعم از حقوقی یا کیفری و هر اقدام قانونی دیگر که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا در کلیه مراجع قانونی لازم باشد ۱۲ـ تنظیم خلاصه دارایی و فروش شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت و همچنین تهیه برنامه و بودجه عملیاتی سالانه شرکت پس از تائید هیئت مدیره.

رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744308
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی قدس رضوی زاهدان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۸۸ که مدارک واصل گردیده:

۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین‌پور به عنوان بازرس علی‌البدل و موسسه آگاهان تراز توس به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۳ـ گزارش هیئت‌مدیره و حسابرسی و بازرس قانونی در مورد عملکرد سود و زیال سال منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ قرائت و مورد تصویب قرار گرفت و معاملات مشمول ماده xxx قانون تجارت به تصویب مجمع عمومی رسید.

ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11456721
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی قدس رضوی سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت‌۱۷۹۴ دارای شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۴/۹/۸۷ که مدارک واصل گردیده:

۱-با توجه به پیشنهاد هیئت‌مدیره و توضیحات مطروحه مقرر گردید به ماده ۲ اساسنامه موارد ذیل اضافه گردید: ۱ـ بسته‌بندی و فروش فراورده‌های غذایی و کشاورزی ۲ـ پرورش و فروش ماهی و آبزیان ۳ـ فعالیت آموزش در مقاطع عالی

ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات