بانک سینا

شرکت بانک سینا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860246171 ()
14
افراد
35
آگهی‌ها
535178
شماره ثبت
1364/3/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14713826
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۸ مورخ ۱۸/۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص ذیل به مدت دو سال به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند : آقای محمد رضا پیشرو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای قربان دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای محمدرضا ساروخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای غلامعباس نعمت اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علیرضا تقدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14713852
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۱/ ۹۸ مورخ ۲۶/۳/xxx۸ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا پیشرو xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای قربان دانیالی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای غلامعباس نعمت اللهی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای علیرضا تقدیری xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدرضا ساروخانی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور بانک ، با ۲ امضاء مجاز از بین امضاء مدیرعامل با امضاء قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت ( بانک ) و یا با امضاء مدیرعامل و یکی از آقایان محمدرضا ساروخانی و علیرضا تقدیری همراه با مهر شرکت ( بانک ) و در غیاب مدیرعامل با امضاءقائم مقام مدیرعامل ویکی ازآقایان محمدرضا ساروخانی وعلیرضا تقدیری همراه با مهر شرکت ( بانک ) معتبر می‌باشد . هیأت مدیره کلیه اختیارات موضوع ماده ( ۸۴ ) به شرح موارد ذیل را به مدیرعامل با حق تفویض و توکیل به غیرولو کرارا ، تفویض نمود : ۱. نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاههای دولتی ، مؤسسات عمومی غیردولتی ، مراجع قضایی ، شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ؛ ۲. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک ؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر ؛ ۳. ایجاد و تعطیلی شعبه ، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط ؛ ۴. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز ؛ ۵. دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک ؛ ۶. صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ؛ ۷. انعقاد هر نوع قرارداد ؛ تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ( ۳ ) اساسنامه بانک و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات ؛ ۸. به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها ؛ ۹. به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا ؛ ۱۰. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجراء آن ؛ ۱۱. احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات . تبصره اختیارت مدیرعامل در امور اجرایی منحصر به موارد فوق نیست . شرح موارد فوق برای ذکر مثال بوده و به هیچ وجه به اختیارات مدیرعامل در امور اجرایی به ترتیب مقرر در صدر ماده خللی وارد نمی‌سازد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14392060
آگهی تغییرات شرکت بانك سينا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۳۵۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخه ۲۲/۷/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/ xxx۷ انتخاب گردید. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار بانک جهت درج آگهی های بانک در سال xxx۷ انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14056020
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۰۵/۹/xxx۶ و تاییدیه بانک مرکزی به شماره xxx۵۹/۹۷ مورخ ۲۸/۱/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13906726
آگهی تأسیس شرکت بانک سینا - شعبه قشم
آگهی تأسیس شرکت بانک سینا - شعبه قشم


خلاصه مفاد تقاضانامه و اظهارنامه شرکت بانک سینا – شعبه قشم که در مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ تحت شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد.


۱-نام و نوع شرکت: بانک سینا (سهامی عام)


۲-مدت شرکت : از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود.


۳-مرکز اصلی شرکت :تهران – خیابان استاد مطهری – شماره xxx (پلاک xxx جدید)


۴-موضوع شرکت :به شرح ماده ۳ اساسنامه.


۵-میزان سرمایه : مبلغ ده هزار میلیارد ریال.


۶-مدیران شرکت:آقایان محمد مخبر به سمت رئیس هیأت مدیره ، محمدرضا پیشرو به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ، قربان دانیالی ، محمدرضا ساروخانی ، غلامعباس نعمت اللهی و علیرضا تقدیری به سمت اعضای هیأت مدیره می باشند.


۷-محل و مرجع ثبت : اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری.


۸-مدیر شعبه: آقای سیاوش نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر شعبه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.


۹-نحوه امضاء اوراق و اسناد شعبه : مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ی عادی و اداری با امضای مدیر شعبه و قائم مقام شعبه (معاون) همراه با مهر شعبه و در چهارچوب آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره بانک معتبر می باشد.


۱۰-محل شعبه : منطقه آزاد قشم –بلوار ولی عصر – مجتمع تجاری مسکونی پردیس – طبقه همکف - پلاک ۸- کد پستی xxxxxxxxx۳


۱۱- موضوع فعالیت شعبه : بانکداری غیر برون مرزی و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شماره xxx/۸۸ مورخ ۲۵/۰۳/۸۸ سازمان منطقه آزاد قشم که طی نامه شماره xxx۰/م س/۹۶ مورخ ۱۸/۰۹/۹۶ مدیریت جذب سرمایه و بازاریابی تا تاریخ ۲۵/۰۳/۹۷ تمدید گردیده است.


رویا زاهدنیا


رئیس اداره ثبت شرکتها

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13787154
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ به استناد مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۷/۰۸/xxx۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در جزیره قشم، به نشانی: قشم بلوار ولی عصر مجتمع تجاری مسکونی پردیس کد پستی xxxxxxxxx۳، تأسیس گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488721
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۱۳/۱۰/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مخبر با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا پیشرو با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل قربان دانیالی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره محمدرضا ساروخانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره غلامعباس نعمت اللهی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره علیرضا تقدیری با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره، در اجرای تبصره ماده (۵۶) اساسنامه مصوب، کلیه اختیاراتی را که متضمن امور اجرایی بانک (شرکت) است، به هیئت عامل تفویض نمود. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانک، با ۲ امضاء مجاز از بین امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت (بانک) و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت (بانک) و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (بانک)، معتبر باشد. همچنین در اجرای مفاد مواد (۸۲) و (۸۴) اساسنامه مصوب، هیئت مدیره کلیه اختیارات موضوع ماده (۸۴) از جمله موارد ذیل را به مدیرعامل با حق تفویض و توکیل به غیر ولو کرارا، تفویض نمود: نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیریهای لازم در خصوص آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد؛ تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرا آن. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488729
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۱۳/۱۰/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و شرکت آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. محمد مخبر با کدملی xxxxxxxxx۲ محمدرضا پیشرو با کدملی xxxxxxxxx۵ محمدرضا ساروخانی با کدملی xxxxxxxxx۴ قربان دانیالی با کدملی xxxxxxxxx۹ غلامعباس نعمت اللهی با کدملی xxxxxxxxx۸ علیرضا تقدیری با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12759603
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱/۹/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳، مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بانک سینا، انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های بانک تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12284591
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۳/۱۹و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۴/۹/۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ xxx۴/۴/۲۵ بانک مرکزی و مجوز شماره xxx/xxxxxx مورخ۹۴/۴/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازxxxxxxxxxxxx۰ مبلغ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ریال منقسم بهxxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شمارهxxx/xxxمورخ xxx۴/۳/۱۸ مورخ xxx۴/۳/۱۸بانک سینا شعبه نمونه شهید بهشتی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304671
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxxمورخ ۲۵/۴/xxx۴بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۰/۵/xxx۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل برxxx ماده و ۲۲ تبصره به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304888
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxxمورخ ۲۹/۴/xxx۴ اعلام می دارد به استناد صورتجلسة هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ و اجازة مجمع عمومی فوق العادة(نوبت دوم) مورخ ۰۳/۰۹/xxx۳ و مجوز شمارة xxxxxx مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ بانک مرکزی و مجوز شمارة xxxxxx/xxxمورخ ۲۹/۰۴/xxx۴سازمان بورس و اوراق بهادار صحیح می باشد که مراتب بدین وسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387251
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxxمورخ ۱۵/۶/xxx۴بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید. محمد مخبر xxxxxxxxx۲ رئیس هیئت مدیره محمدرضا پیشرو xxxxxxxxx۵ نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سید محمد بدر طالع xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره حمیدرضا فرتوک زاده xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره عباس کمرئی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387255
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxxمورخ ۱۵/۶/xxx۴بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای کورش پرویزیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و حسین فرزان اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ اشخاص مشروح ذیل برای باقیمانده مدت تصدی، به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره انتخاب نمود. محمدرضا پیشرو با کد ملی xxxxxxxxx۵ عباس کمرئی با کد ملی xxxxxxxxx۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155457
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۹۰۴ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ ومجوزxxx۸۴مورخ ۱۷/۲/xxx۴بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا پیشروxxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل بانک برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. "کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانک، با ۲ امضاء مجاز از بین امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا معاون وی در امور مالی و پشتیبانی همراه با مهر شرکت(بانک) و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهرشرکت (بانک) معتبر میباشد". اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی بانک سینا در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تصویب ساختار سازمانی از سطح مدیر به پایین، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، در چارچوب سیاست کلان مصوب هیئت مدیره و ضوابط و مقررات جاری بانک، اخذ و اعطای نمایندگی بانکها و مؤسسه های مالی و پولی و اعتباری داخلی و خارجی و همچنین قبول نمایندگی شرکتها در برابر اشخاص ثالث، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت و پرداخت وجوه به حساب اشخاص نزد بانکها، ـ ظهر نویسی و تضمین اوراق بهادار، شامل اوراق مشارکت و همچنین قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری، ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک، ـ صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع بانک باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیة ایقاعات، ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملة کلیة حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها و قبول نگهداری اسناد و اوراق بهادار و وجوه امانات، ـ رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً، ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها چه در دادگاه ها و چه در اداره ها و داویر ثبت اسناد، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، تأمین مدعی به و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، . ـ تعیین میزان استهلاک دارائیها، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و قانون مالیاتهای مستقیم.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727245
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۳ ومجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره xxxxxx/۹۳ مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کوروش پرویزیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و آقای محمد مخبر به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا فرتوک زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد بدر طالع به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین فرزان اصل به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانک، با ۲ امضاء مجاز از بین امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا معاون وی در امور مالی و بودجه همراه با مهر شرکت(بانک) و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و معاون مدیرعامل در امور مالی و بودجه و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت(بانک)، معتبر میباشد. همچنین هیئت مدیره، مدیرعامل(بالاترین مقام اجرایی شرکت) را به عنوان نمایندة خود در اقدام نسبت به موارد ذیل تفویض نمود: نمایندگی بانک سینا در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تصویب ساختار سازمانی از سطح مدیر به پایین، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، در چارچوب سیاست کلان مصوب هیئت مدیره و ضوابط و مقررات جاری بانک، اخذ و اعطای نمایندگی بانکها و مؤسسه های مالی و پولی و اعتباری داخلی و خارجی و همچنین قبول نمایندگی شرکتها در برابر اشخاص ثالث، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت و پرداخت وجوه به حساب اشخاص نزد بانکها، ظهر نویسی و تضمین اوراق بهادار، شامل اوراق مشارکت و همچنین قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری، دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک، صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع بانک باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیة ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملة کلیة حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها و قبول نگهداری اسناد و اوراق بهادار و وجوه امانات، رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها چه در دادگاهها و چه در اداره ها و داویر ثبت اسناد، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، تأمین مدعی به و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تعیین میزان استهلاک دارائیها، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و قانون مالیاتهای مستقیم.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727229
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای کوروش پرویزیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد مخبر به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای حمید رضا فرتوک زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید محمد بدر طالع به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای حسین فرزان اصل به کدملی xxxxxxxxx۶ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362898
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362899
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کوروش پرویزیان به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جایگزین آقای عبدالناصر همتی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و حسین فرزان اصل به نمایندگی از طرف شرکت گسترش الکترونیک سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای ایرج پورحسین اکبریه به کد ملی xxxxxxxxx۰ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره گردید.
کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانک، با ۲ امضاء مجاز از بین امضاء مدیرعامل و یکی از معاونین وی شامل معاون امور مالی یا معاون اعتبارات و سرمایه گذاری همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و یکی از معاونین مدیرعامل شامل معاون امور مالی یا معاون امور اعتبارات و سرمایه گذاری همراه با مهر بانک، معتبر می باشد.
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360759
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای کوروش پرویزیان ک م xxxxxxxxx۱ بجای آقای عبدالناصر همتی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356197
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356226
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد مخبر کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف بنیاد علوی بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای عبدالناصر همتی کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای ایرج پورحسین اکبریه کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت گسترش الکترونیک سینا و آقای حمیدرضا فرتوک زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور بانک، با دو امضاء مجاز از بین امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا یکی از معاونین وی شامل معاون امور مالی و بودجه یا معاون امور اعتبارات و سرمایه گذاری همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره و یکی از معاونین مدیرعامل شامل معاون امور مالی و بودجه یا معاون امور اعتبارات و سرمایه گذاری با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854923
آگهی تصمیمات شرکت بانک سینا سهامی عام به شماره ثبت۲۹۰۴ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شرکت گسترش الکترونیک سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت کارگزاری بورس بهگزین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11841933
آگهی تصمیمات شرکت بانک سینا سهامی عام به شماره ثبت۲۹۰۴و شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شرکت گسترش الکترونیک سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت کارگزاری بورس بهگزین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 801355
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک سیناسهامی عام به شماره ثبت۲۹۰۴و شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۶ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۶ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق اندوخته مازاد تجدید ارزیابی دارائیها تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۶/۷/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10429189
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک سینا سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۶ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۶ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق اندوخته مازاد تجدید ارزیابی دارائیها تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۶/۷/۹۱ تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670039
آگهی تصمیمات شرکت بانک سینا سهامی عام به شماره ثبت۲۹۰۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۳/۹۱ و به موجب مجوز شمارهxxxxxxـ ۲۶/۴/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه و با اصلاحات مربوطه در مجوز فوق الذکر تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9919022
آگهی تصمیمات شرکت بانک سینا سهامی عام به شماره ثبت۲۹۰۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲/۳/۹۱ و به موجب مجوز شمارهxxxxxxـ ۲۶/۴/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه و با اصلاحات مربوطه در مجوز فوق‌الذکر تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 542059

آگهی تغییرات شرکت بانک سینا
سهامی عام بشماره ثبتxxx۴
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۹۰ امضا کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور بانک با دو امضا مجاز از بین امضا مدیرعامل با یکی از اعضا هیئت مدیره و یا یکی از معاونین وی شامل معاون امور مالی یا معاون امور اعتبارات و سرمایه گذاری همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره و یکی از معاونین مدیرعامل شامل معاون امور مالی یا معاون امور اعتبارات و سرمایه گذاری با مهر بانک معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10514654
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا سهامی عام بشماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۹۰ امضا کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور بانک با دو امضا مجاز از بین امضا مدیرعامل با یکی از اعضا هیئت مدیره و یا یکی از معاونین وی شامل معاون امور مالی یا معاون امور اعتبارات و سرمایه گذاری همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره و یکی از معاونین مدیرعامل شامل معاون امور مالی یا معاون امور اعتبارات و سرمایه گذاری با مهر بانک معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11524408
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک سینا سهامی عام بشماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۱/۲/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۴ سهم xxx۰ ٍریالی با‌نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۱ ریال به موجب گواهی‌های شماره xxx/xxx و xxx/xxx مورخ ۲۳/۵/۹۰ و ۹/۷/۹۰ بانک سینا شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۶/۷/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11055155
آگهی تصمیمات شرکت بانک سینا سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که درتاریخ ۳/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10958133
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک سینا سهامی‌ عام بشماره ثبت۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۸/۴/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۹/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۳ سهم xxx/۱ ریالی با‌نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx و xxx/xxx مورخ ۱۳/۹/۸۹ و ۲۰/۷/۸۹ بانک سینا شعبه نمونه ـ xxx پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۲/۹/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9708534
آگهی تصمیمات در شرکت بانک سینا سهامی عام بشماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲۷/۵/۸۹ محمد مخبر به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بنیاد علوی بسمت رئیس هیات‌مدیره و عبدالناصر همتی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل و ایرج پورحسین‌اکبریه به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک سینا و سید محمد بدرطالع به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بورس بهگزین و حمیدرضا فرتوک‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا بسمت اعضای هیا‌ت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین و کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور بانک با دو امضا مجاز از بین امضا مدیرعامل و یکی از معاونین وی شامل معاون امور مالی یا معاون امور اعتبارات و سرمایه‌گذاری همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات‌مدیره و یکی از معاونین مدیرعامل شامل معاون امور مالی یا معاون امور اعتبارات و سرمایه‌گذاری همراه با مهر بانک معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9584581
آگهی تغییرات در بانک سینا سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۴/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. بند ۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات