تولید برق سنندج مپنا

شرکت تولید برق سنندج مپنا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860220367 (فعال)
9
افراد
16
آگهی‌ها
6402
شماره ثبت
1387/4/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14834454
آگهی تغییرات شرکت تولید برق سنندج مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 6402 و شناسه ملی 10860220367
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: 1-- شرکت گروه مپنا (سهامی عام)به شناسه ملی 10101431259 2- شرکت تولید برق عسلویه مپنا(سهامی عام) به شناسه ملی10102931830 3- شرکت تولید آب وبرق قشم مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی 14000013695 4- شرکت تولید برق توس مپنا (سهامی خاص)به شناسه ملی 10102569710 5- شرکت تولید برق پرند مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی10320814852 - ترازنامه، حساب سود و زیان، سود(زیان)انباشته و صورت جریان وجوه نقد مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. - " مجمع ، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (به شناسه ملی 10100439645)را به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار (به شناسه ملی10840017999)را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب نمود. ش980713352826188  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14465126
آگهی تغییرات شرکت تولید برق سنندج مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود را مندرج در اساسنامه شرکت را به شرح ذیل طبق ماده ۳۷ به استثنای بندهای ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۹ ، ۲۱ ، ۲۲ ماده مذکور به مدیرعامل شرکت تفویض می‌نماید . ۱ - بند ۸ ماده ۳۷ اساسنامه : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ؛ ۲ - بند ۹ ماده ۳۷ اساسنامه : افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی داخلی و خارجی دیگر ؛ خلیل بهبهانی سید علی بنی هاشمی شاهپور مظفری گودرزی رئیس هیأت مدیره نایب رئیس هیأت مدیره عضو هیأت مدیره سید محمد رضا شریفی وحید خدیوی عضو هیأت مدیره عضو هیأت مدیره و مدیر عامل ۳ - بند ۱۰ ماده ۳۷ اساسنامه : دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ؛ ۴ - بند ۱۷ ماده ۳۷ اساسنامه : اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ؛ ۵ - بند ۱۸ ماده ۳۷ اساسنامه : تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ؛ ۶ - بند ۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه : پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی ؛ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14358216
آگهی تغییرات شرکت تولید برق سنندج مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷
آگهی تغییرات شرکت تولید برق سنندج مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

- اصلاح برخی از بندهای ماده ۳۷ اساسنامه شرکت - سایر شرح مصوبه : مجمع پس از بحث و بررسی و باتوجه به پیشنهاد هیأت مدیره درخصوص تغییرات برخی از بندهای ماده۳۷ ، بدینوسیله بندهای ۱الی۵ ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح زیر اصلاح ومورد تصویب قرارداد.
۱- بند ۱ ماده۳۷ اساسنامه : تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل؛
۲- بند ۲ ماده۳۷ اساسنامه : تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد به پیشنهاد مدیر عامل ؛
۳- بند ۳ ماده۳۷ اساسنامه : تصویب بودجه سالانه شرکت به پیشنهاد مدیر عامل؛
۴- بند ۴ ماده۳۷ اساسنامه : تصویب سند راهبردی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل؛
۵- بند ۵ ماده۳۷ اساسنامه : تصویب سند جامع توسعه سیستم ها؛
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14133336
آگهی تغییرات شرکت تولید برق سنندج مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵)را به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار (به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹)را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ تراز نامه و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079685
آگهی تغییرات شرکت تولید برق سنندج مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۵ ماده و ۱۶ تبصره به تصویب مجمع رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768800
آگهی تغییرات شرکت تولید برق سنندج مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵) به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده (به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13731238
آگهی تغییرات شرکت تولید برق سنندج مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مپنا (سهامی عام). به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای خلیل بهبهانی طی حکم شماره ۵ , xxx مورخ ۰۸/۱۲/۹۵ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت تولید برق توس مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت نا یب رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای سید علی بنی هاشمی طی حکم شماره ۱۳/xxx۱ مورخ ۰۸/۱۲/۹۵ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت تولید آب و برق قشم مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای شاهپور مظفری گودرزی طی حکم شماره xxx۰/xxx۰ مورخ ۰۹/۱۲/۹۵ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت تولید برق پرند مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بسمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای سید محمد رضا شریفی طی حکم شماره xxx/xxx۷ مورخ ۰۹/۱۲/۹۵ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت تولید برق عسلویه مپنا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل با نمایندگی آقای وحید خدیوی طی حکم شماره xxx/xxx۰ مورخ ۰۸/۱۲/۹۵ به شماره ملی xxxxxxxxx۴ کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609230
آگهی تغییرات شرکت تولید برق سنندج مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه مپنا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ شرکت تولید برق پرند مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ شرکت تولید برق توس مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت تولید آب وبرق قشم مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت تولید برق عسلویه مپنا (سهامی عام) به شنلسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13297782
آگهی تغییرات شرکت تولید برق سنندج مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند (به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶) را به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار (به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹) را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب نمود. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854510
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا درتاریخ ۲۵/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی عام گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا به شماره ثبت - به شناسه ملی - ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: الف - موضوعات اصلی احداث، مدیریت و اجرای طرح‌های نیروگاهی و صنعتی اعم از گازی، سیکل ترکیبی یا بخاری و بهره برداری ازآن جهت تولید برق، خرید، فروش و صدور برق. انجام پروژه‌های تولید وانتقال برق از مرحله مطالعاتی و امکان سنجی تا مرحله انتقال به کارفرما. طراحی، احداث و مهندسی، ساخت قطعات و تجهیزات، تعمیر و نگهداری و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با موضوع و اهداف شرکت. تامین منابع مالی، مشارکت و سرمایه گذاری‌های مستقیم در تولید انرژی و پروژه‌های صنعتی با استفاده از شیوه هایی نظیر ساخت، تملک، بهره برداری (B. O. O) و ساخت، بهره برداری، واگذاری (B. O. T) و روشهای مشابه در داخل و خارج از کشور. شرکت می‌تواند در موضوع و حدود فعالیتهای خود از طرق زیر اقدام نماید. فعالیت‌های مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای قانونی صورت خواهد_پذیرفت. مباشرت یا مبادرت به هر فعالیتی در زمینه‌های: طراحی و مهندسی خدمات بازرگانی و تجاری و تامین تجهیزات عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی طراحی و ساخت تجهیزات نیروگاهی و صنعتی هماهنگی بین مشاوران، سازندگان و اجرا کنندگان طرح آموزش خدمات پس از فروش، شامل. بهره برداری، تامین قطعات یدکی، تعمیرات موردی و سرویسهای ادواری، ارتقا ونوسازی نیروگاهی و مجتمع‌های صنعتی تامین منابع مالی از منابع داخل و خارج از کشور به منظور فعالیت در زمینه موضوع شرکت مشارکت با تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات نیروگاهی داخل و خارج از کشور ب – موضوعات فرعی همکاری و یا مشارکت با هر نوع شرکت یا موسسه یا سازمان به منظور برنامه ریزی، راه اندازی، مدیریت و تمرکز نیروگاههای تولید نیروی برق در داخل کشور تاسیس شرکت و احداث کارخانجات ساخت و تولید تجهیزات نیروگاهی و احداث نیروگاه تولید برق، احداث خطوط انتقال و خرید و فروش برق تاسیس، تصدی، نظارت، اجاره یا رهن استیجاره هرگونه واحدی در زمینه موضوع شرکت خرید امتیاز یا فروش امتیاز در زمینه موضوع شرکت د رخواست و اخذ وام از اشخاص حقیقی و حقوقی درزمینه موضوع شرکت و ارائه تسهیلات به شرکتهای زیر مجموعه واردات و یا صادرات وسایل و ابزارو ماشین آلات و تجهیزات در زمینه موضوع شرکت فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی در طرح‌های نیروگاهی و صدور خدمات مهندسی سازماندهی و جلب مشارکت ارگانها و سازندگان داخلی در احداث نیروگاههای کشور (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان میرداماد نبش کوچه کجور پلاک xxx کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰۰ سهم با نام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱/xxx مورخ ۱۳/۸/۹۴ نزد بانک سینا شعبه میدان مادر کد xxx پرداخت گردیده است. اشخاص حقوقی زیر به عنوان عضو حقوقی هیات مدیره برای مدت دوسال تعیین شده‌اند شرکت گروه مپنا سهامی عام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و با نمایندگی آقای عباس علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ وبا نمایندگی آقای اسداله دلگشایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی عام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و با نمایندگی آقای محسن میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق سنندج مپناسهامی سهامی عامبه شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و با نمایندگی آقای سید علی بنی هاشمی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق پرند مپنا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۵۲ و با نمایندگی آقای خلیل بهبهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضوونایب رئیس هیات مدیره آقای محسن میرزائی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود با دو امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیر عامل با دو امضای اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضای اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای مدیر عامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: مطابق اساسنامه میباشد. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی. شهریار دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. به موجب نامه شماره xxx۰/xxx مورخ ۲۶/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار اگهی گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12601937
آگهی تغییرات شرکت توليد برق سنندج مپنا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ را به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافتxxxxxxxxx۶۰ را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب نمود. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12139911
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سنندج شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۶۴۰۲ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- نام شرکت به "تولید برق سنندج مپنا " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12139895
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سنندج شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۶۴۰۲ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای خلیل بهبهانی طی حکم شماره xxx۳/xxx۰ مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ به شماره ملی xxxxxxxxx۸بعنوان رئیس هیات مدیره به نمایندگی از طرف شرکت گروه مپنا (سهامی عام) .به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ - آقای سید علی بنی هاشمی طی حکم شماره xxx/xxx۱ مورخ۲۵/۱۱/۹۳ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق توس مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ - آقای وحید خدیوی طی حکم شماره xxx/xxx۰مورخ۲۵/۱۱/۹۳به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل وعضو هیات مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق عسلویه مپنا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ - آقای مهندس سید محمد رضا شریفی طی حکم شماره xxx/xxx۷مورخ ۲۵/۱۱/۹۳ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق پرند مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ - آقای مهندس شاهپور مظفری گودرزی طی حکم شماره xxx۷/xxx۰مورخ ۲۵/۱۱/۹۳به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید آب و برق قشم مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند تا بر اساس مواد اساسنامه شرکت وظایف محوله خود را انجام دهند. ضمنا کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل معتبر می باشد -
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115602
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سنندج شرکت سهامی عام به‌شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ شرکت گروه مپنا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ـ شرکت تولید برق پرند مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ـ شرکت تولید برق توس مپنا(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ شرکت تولید آب وبرق قشم مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ شرکت تولید برق عسلویه مپنا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766824
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سنندج شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای خلیل بهبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸بعنوان رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت گروه مپنا(سهامی عام).به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ ـ آقای سید علی بنی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق توس مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ آقای وحید خدیوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل وعضو هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق عسلویه مپنا (سهامی عام) به شماسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ـ آقای مهندس سید محمد رضا شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق پرند مپنا(سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ ـ آقای مهندس شاهپور مظفری گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت آب و برق قشم مپنا(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان اعضا هیأت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692025
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سنندج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) ترازنامه وحساب سود زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ب): موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین را به سمت بازرس اصلی وحسابرس مستقل شرکت وموسسه حسابرسی آروین ارقام پارس را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. د): روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات