سیمان البرز

شرکت سیمان البرز (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860197772 (فعال)
0
افراد
8
آگهی‌ها
1018
شماره ثبت
1381/7/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9752038
آگهی اصلاحی شرکت سیمان البرز سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۰۱۸ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۱۹۷۷۷۲
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۸۴ مورخ ۳/۸/۹۰ درج در روزنامه رسمی شماره xxx۳۱ مورخ ۲۶/۸/۹۰ نوع شرکت سیمان البرز به شماره ثبت xxx۸ سهامی‌‌عام بوده که اشتباها سهامی‌خاص درج شده بود جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد

رئیس اداره‌ثبت‌اسنادواملاک‌گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 385950

آگهی اصلاحی شرکت سیمان البرز سهامی عام
به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۸۴ مورخ ۳/۸/۹۰ درج در روزنامه رسمی شماره xxx۳۱ مورخ ۲۶/۸/۹۰ نوع شرکت سیمان البرز به شماره ثبت xxx۸ سهامی عام بوده که اشتباها سهامی خاص درج شده بود جهت اطلاع عموم آگهی می گردد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱رئیس اداره ثبت اسنادواملاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9844138
آگهی تغییرات شرکت سیمان البرز بشماره ثبت ۱۰۱۸ سهامی خاص و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۷۷۷۲
با استناد بصورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۵/۹۰ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/xxx۰ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی ایران مشهود بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزاد رای امین بعنوان بازرس علی‌البدل بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد.

۳‌ـ صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۴‌ـ آقای ناصر مقیمی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت البرز بنمایندگی آقای علی اکبر خلیلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رحیم نجفی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت مجتمع فولاد قوچان بنمایندگی آقای احمد احمدی بوئینی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای فتح‌اله صدوقی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقایان غلامرضا کریمی‌فر و حسنی هاکان امیرهان اوغلی بعنوان اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت باقی‌مانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۵‌ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت آقای رحیم نجفی مدیرعامل و متغیر یکی از دو عضو آقای ناصر مقیمی رئیس هیئت مدیره و یا آقای فتح‌اله صدوقی عضو هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری با امضاء آقای رحیم نجفی مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9820462
آگهی تغییرات شرکت سیمان البرز سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۱۸ شناسه ‌ملی ۱۰۸۶۰۱۹۷۷۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۸/۸۹ و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۸/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد:

۱ـ صورت‌های مالی منتهی به سال ۸۸ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی نیک روشان بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزاد رای امین بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۴ـ آقای ابوالفضل هاشمی‌نیا به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، آقای نیما خواجه‌مهمدی به سمت نائب رئیس، آقای مسعود بورقانی‌فراهانی و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت البرز سهامی‌عام به نمایندگی آقای ارتورول باغ‌داش و شرکت مجتمع فولاد قوچان سهامی‌‌خاص به نمایندگی آقای رحیم نجفی بعنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و آقای حسنی هاکان‌امیرهان‌‌اوغلی و آقای سهراب امیرجاملوئی بعنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از دو عضو نائب رئیس (آقای نیما خواجه‌مهمدی) یا عضو هیئت‌مدیره (آقای مسعود بورقانی‌فراهانی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.

۶ـ حدود اختیارات مدیرعامل در اجرای مفاد ماده ۶۶ اساسنامه به شرح ذیل میباشد:

۱ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.

۲ـ تهیه و اجرای آئین نامه‌های داخلی شرکت (امور اداری شرکت) پس از تائید هیات‌مدیره

۳ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها

۴ـ پیشنهاد و تنظیم بودجه سالانه جهت ارائه به هیات‌مدیره

۵ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات به حساب شرکت

۶ـ تهیه و تنظیم آئین نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مربوطه از قبیل دستورالعمل‌های استخدامی و معاملات و ارائه به هیات‌مدیره جهت تصویب

۷ـ تهیه و تنظیم چارت سازمانی شرکت، تعیین حدود و اختیارات و شرح وظایف مدیران قسمت‌های مختلف

۸ـ رسیدگی و نظارت بر روند اجرای پروژه و ارائه گزارش پیشرفت کار به هیات‌مدیره

۹ـ تشکیل جلسات هفتگی و ماهانه با حضور مدیران مربوطه در سطح شرکت و شرکت‌های گروه برای پیشبرد امور و ارائه گزارش پیشرفت کار و ابلاغ مصوبات هیات‌مدیره

۱۰ـ پیگیری و اجرای مصوبات هیات‌مدیره در جهت پیشبرد اهداف شرکت.

ثبت گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9891272
آگهی تغییرات شرکت سیمان البرز سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۱۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۷۷۷۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۴/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد:

اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید و ماده ۶۶ اساسنامه اصلاح گردید:

۱ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی:

۲ـ تهیه واجرای آئین‌نامه‌های داخلی شرکت (امور اداری شرکت) پس از تایید هیئت‌مدیره

۳ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و مرخصی, بازنشستگی و مستمری وراث آنها.

۴ـ پیشنهاد و تنظیم بودجه سالانه جهت ارائه به هیئت‌مدیره

۵ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات به حساب شرکت

۶ـ تهیه و تنظیم آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مربوطه از قبیل دستورالعمل‌های استخدامی و معاملات و ارائه به هیئت‌مدیره جهت تصویب

۷ـ تهیه و تنظیم چارت سازمانی شرکت تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف مدیران قسمتهای مختلف شرکت

۸ـ رسیدگی و نظارت بر روند اجرایی پروژه و ارائه گزارش پیشرفت کار به هیئت‌مدیره

۹ـ تشکیل جلسات هفتگی و ماهانه با حضور مدیران مربوطه در سطح شرکت و شرکتهای گروه برای پیشبرد امور و ارائه گزارش پیشرفت کار و ابلاغ مصوبات هیئت‌مدیره

۱۰ـ پیگیری و اجرای مصوبات هیئت‌مدیره در جهت پیشبرد اهداف شرکت

ثبت گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10190989
آگهی تغییرات شرکت سیمان البرز (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۷۷۷۲
باستناد به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۶/۸۷ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۸/۸۸ تغییرات ذیل درشرکت ایجاد که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم یکهزار ریالی با نام از محل آورده نقدی سهامداران با رعایت حق تقدم با افزایش xxx/xxx/xxx/۶، سرمایه شرکت به xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم یکهزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده_است افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه اصلاح گردید. ثبت گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10336860
آگهی تغییرات شرکت سیمان البرز سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۱۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۷۷۷۲
باستناد صورتجلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۸۸ و ۱۱/۵/۸۸ و هیأت مدیره مورخ ۱۲/۵/۸۸ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: ۱ صورت‌های مالی و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ مؤسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اصول نگر آریا به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. ۴ تعداد اعضای هیأت مدیره از ۷ نفر اصلی به ۵ نفر عضو اصلی کاهش یافت و اعضاء هیأت مدیره متشکل از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر علی البدل خواهدبود در نتیجه ماده ۴۹ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ۵ آقای مهدی شاد بسمت رئیس هیأت مدیره، شرکت مجتمع فولاد قوچان (سهامی خاص) بنمایندگی آقای فریدرضا هاشمی زاده به سمت نایب رئیس و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت البرز (سهامی عام) بنمایندگی آقای کیوان سلیمی به سمت عضو هیأت مدیره، شرکت چرم مصنوعی زنجان (سهامی خاص) بنمایندگی آقای رحیم نجفی به سمت عضو هیأت مدیره، آقای سیداحمد جهانتاب بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، شرکت صنایع بسته بندی کپکان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای سعید زرکش و خانم جمیله حمدخدا به عنوان عضو علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت آقای مهدی شاد رئیس هیأت مدیره و متغیر یکی از دو نفر آقای فریدرضا هاشمی زاده نایب رئیس هیأت مدیره و یا آقای سیداحمد جهانتاب مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری با امضاء آقای سیداحمد جهانتاب مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس ثبت گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11867503
آگهی تغییرات شرکت سیمان البرز سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۱۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۷۷۷۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه ۲۶/۱۲/۸۷ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد:

۱ـ آقای مهدی شاد بسمت رئیس هیئت‌مدیره، شرکت چرم مصنوعی زنجان (سهامی‌خاص) با نمایندگی آقای محمدحسین جزایری بسمت نایب‌رئیس، آقای مجیدرضا محسنی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سیداحمد جهانتاب (خارج از سهامداران) به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند سایر اعضاء هیئت‌مدیره در سمت خویش ابقاء شدند.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره (آقای مهدی شاد) و متغییر یکی از دو نفر مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره (آقای فریدرضا هاشمی‌زاده) همراه با مهر شرکت معتبر و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.

ثبت گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات