پشمبافی توس

شرکت پشمبافی توس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860183930 (فعال)
9
افراد
23
آگهی‌ها
2724
شماره ثبت
1355/1/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14741504
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14674796
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ و نامه شماره xxx۳۳ , xxx مورخ ۲۲/۱۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقایان سیدمهدی پورکیائی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شایان باقری حریری به کدملی xxxxxxxxx۹ جایگزین آقایان سیدمحمد پورکیائی به کدملی xxxxxxxxx۴ و فریدون باقری حریری به کدملی xxxxxxxxx۹ برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۸ گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14674800
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ و نامه شماره xxx۳۳ , xxx مورخ ۲۲/۱۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای علی فدوی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ب ) آقای بصیر رحیم زاده خراسانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ج ) آقای امیر عباس فدوی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره د ) آقای سیدمهدی پورکیائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و ) آقای شایان باقری حریری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ه ) آقای حمیدرضا وفادار اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل تا پایان دوره هیئت مدیره که ۲۰/۱۲/xxx۸ می‌باشد . ۲ ) کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14626373
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند . صورتهای مالی منتهی به سال xxx۶ به تصویب رسید و روزنامه کثیرالانتشار هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077538
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۶۵ , xxx مورخ ۱۹/۰۴/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد پورکیایی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی فدوی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بصیر رحیم زاده خراسانی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فریدون باقری حریری با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیرعباس فدوی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمید رضا وفاداراصفهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077617
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۱۲ , xxx مورخ ۱۷/۰۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان سیدمحمد پور کیایی به کدملی xxxxxxxxx۴، علی فدوی به کدملی xxxxxxxxx۱، بصیر رحیم زاده خراسانی، به کدملی xxxxxxxxx۹ فریدون باقری حریری به کدملی xxxxxxxxx۹ و امیر عباس فدوی به کدملی xxxxxxxxx۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13689786
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای فریدون باقری حریری xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد رمضان قاسم به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی فدوی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد پور کیانی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیرعباس فدوی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمید رضا وفاداراصفهانی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ تاتاریخ ۲۵/۱۱/xxx۶ انتخاب گردیدند ۲) کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651959
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ ونامه شماره xxx۷۹ , xxx مورخ ۱۵/۰۶/xxx۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین به شماره ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار هدف و اقتصاد و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018186
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آرمان نوین به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فرازمشاور رسیدگی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ انتخاب گردید. ۳ روزنامه هدف و اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار و محلی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701152
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ و نامه شماره xxx۷ , xxx مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدمحمد پور کیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و علی فدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد رمضان قاسم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و امیرعباس فدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و فریدون باقری حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701159
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ و نامه شماره xxx۷ , xxx مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رمضان قاسم بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی فدوی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقایان سیدمحمد پورکیایی و امیر عباس فدوی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای فریدون باقری حریری بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (در غیاب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360743
آگهی تغییرات شرکت پشمبافي توس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی آرمان نوین به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۴اختیارگردید. ـ روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395721
آگهی افزایش سرمایه شرکت پشمبافی توس سهامی عام به شماره‌ثبت ۲۷۲۴ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۹/xxx۳در خصوص افزایش سرمایه شرکت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی وهمچنین سند حسابداری صادره مبنی بر انتقال مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۲ ریال از حساب سود انباشته به حساب سرمایه ،هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۹ریال منقسم به xxx/xxx/۲۹سهم xxx۰ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1616379
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت وموسسه حسابرسی فراز مشاور بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۳ انتخاب گردیدوروزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126008
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۶/۴/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های دنیای اقتصاد و قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱, موسسه حسابرسی فراز مشاور به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان نوین رسیدگی به سمت بازرس علی البدل و حسابرس برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126015
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۶/۴/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های دنیای اقتصاد و قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱, موسسه حسابرسی فراز مشاور به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان نوین رسیدگی به سمت بازرس علی البدل و حسابرس برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۳ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999552
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس (سهامی عام) به شماره ثبت۲۷۲۴ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ شرکت مزبور، آقایان محمد رمضان قاسم و سیدمحمد پورکیایی و فریدون باقری حریری و علی فدوی و امیرعباس فدوی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ آقای محمد رمضان قاسم به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد پورکیایی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فریدون باقری حریری به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره (در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره) و مدیرعامل (در غیاب یکی از اعضای هیئت مدیره) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های عادی با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxx۰ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703893
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس (سهامی عام) به شماره ثبت۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های دنیای اقتصاد و قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی فراز مشاور به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ انتخاب شدند.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9881773
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی توس (سهامی عام) به شماره ثبت۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های دنیای اقتصاد و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی فراز مشاور به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی به سمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ انتخاب شدند.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 524137

آگهی تغییرات در شرکت پشمبافی توس
(سهامی عام) بشماره ثبت xxx۴
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
با استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۰ شرکت فوق، اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10107603
آگهی تغییرات در شرکت پشمبافی توس (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰
با استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۰ شرکت فوق، اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11392447
آگهی تغییرات در شرکت پشمبافی توس(سهامی‌‌ خاص) به شماره ثبت ۲۷۲۴و شناسه ‌ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه‌های دنیای اقتصاد و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت برای یکسال و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ موسسه حسابرسی بهرادمشا و خانم فریده شیرازی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸ انتخاب گردیدند.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10622037
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۲۲/۶ن مورخ ۱۹/۳/۸۹ شرکت پشمبافی توس (سهامی‎عام) به شماره ثبت xxx۴ در قسمت عنوان شرکت شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ صحیح است که اشتباهاً xxxxxxxxx۷۹ قید شده بود، لذا بدینوسیله اصلاح می‎گردد.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات