سرمایه گذاری استان یزد

شرکت سرمایه گذاری استان یزد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860176791 (فعال)
5
افراد
19
آگهی‌ها
8338
شماره ثبت
1385/8/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14398635
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/xxx۷ بنابه تائیدیه شماره xxx۶۹,xxx مورخ ۲۸/۷/۹۷ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت ۲ ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی حافظ گام بعنوان بازرس قانونی وحسابرس مستقل اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بعنوان بازرس علی البدل وحسابرس مستقل علی البدل انتخاب شدند۳ ـ روزنامه اطلاعات و بشیر یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13788064
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مهریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بافق به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اشکذر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ابرکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اردکان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲) موسسه حسابرسی وخدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس قانونی وحسابرس مستقل اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بازرس قانونی وحسابرس مستقل علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شد ند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531568
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۵ موسسه حسابرسی آرشین حساب حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس قانونی وحسابرس مستقل اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526581
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۵ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۹۵ , xxx مورخ ۰۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس قانونی وحسابرس مستقل اصلی وموسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۲) صورتهای مالی منتهی به سال ۳۱/۰۶/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت ۳) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و بشیر یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954248
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ با توجه به تغییر محل شرکت ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: یزد بلوار شهید بهشتی کوچه ۱۵ حافظ پلاک ۳ کدپستی xxxxxxxxx۶ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791552
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد ۳ صورتهای مالی سال مالی ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12690873
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضادهستانی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اردکان به کدملی xxxxxxxxx۲۹ وخانم نسرین علی قاسمی بافقی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بافق به کدملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی وآقای امیر حسین رادمنش به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان یزد به کدملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی وآقای محمد رضا فلاح به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تفت به کدملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی وآقای احمدرضا زارع خورمیزی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت مهریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ سمت نماینده و عضو هیئت مدیره عضو اصلی برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدوحق امضاکلیه اسنادواوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک اقایان احمدرضا زارع خورمیزی وامیر حسین رادمنش یارضا دهستانی اردکانی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشدوحق امضا اوراق عادی ومکاتبات اداری به نماینده هیئت مدیره اقای احمدرضا زارع خورمیزی همراه با مهر شرکت واگذار گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12469276
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري استان يزد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اردکان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بافق به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مهریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ (اعضای اصلی هیئت مدیره) و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ابرکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان میبد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ (اعضای علی البدل هیئت مدیره)
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12128745
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۸۳۳۸ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱- موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر به شماره ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان حسابرس وبازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲- صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698468
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۲ صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698470
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۲ در خصوص اصلاح ماده ۵۴ اساسنامه شرکت سال مالی شرکت از پایان سال تقویمی به سی و یکم شهریور اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698476
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱)صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت ۲)موسسه محاسب کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.۳)روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1208801
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد سهامی عام شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ شرکت سهام عدالت ابرکوه به نمایندگی آقای عبدالرسول زارع رئیس آبادی ـ شرکت سهام عدالت مهریز به نمایندگی آقای احمد رضا زارع خورمیزی ـ شرکت سهام عدالت تفت به نمایندگی محمد رضا فلاح ـ شرکت سهام عدالت یزد به نمایندگی امیر حسین رادمنش ـ شرکت سهام عدالت اردکان به نمایندگی آقای رضا دهستانی اردکانی بعنوان اعضای اصلی و شرکت سهام عدالت طبس به نمایندگی خانم سمیه رئوفی ـ شرکت سهام عدالت میبد به نمایندگی آقای سید ابوالفضل اسعدی بعنوان اعضا علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ آقای امیر حسین رادمنش بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا دهستانی اردکانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رضا زارع خورمیزی بسمت عضو هیئت مدیره و منشی ـ آقایان عبدالرسول زارع رئیس آبادی و محمد رضا فلاح بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا حق شناسی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و قرارداد شرکت با امضا مشترک آقایان محمد رضا حق شناسی و امیر حسین رادمنش یا رضا دهستانی اردکانی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و حق امضا اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل آقای محمد رضا حق شناسی و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916070
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد سهامی عام شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۱ آقای عبدالرسول زارع رئیس آبادی عضو هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و آقای محمد رضا فلاح بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن هاشمی زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رضا زارع و آقای رضا دهستانی بسمت اعضای هیئت مدیره کلا برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای شرکت با امضای مشترک آقایان عبدالرسول زارع رئیس آبادی و محمد رضا فلاح یا حسن هاشمی زاده همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و حق امضای اوراق عادی و مکاتبات اداری به مدیرعامل آقای عبدالرسول زارع رئیس آبادی و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واگذار گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11809231
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد سهامی عام شماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۱ آقای عبدالرسول زارع رئیس آبادی عضو هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و آقای محمد رضا فلاح بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن هاشمی زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رضا زارع و آقای رضا دهستانی بسمت اعضای هیئت مدیره کلا برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای شرکت با امضای مشترک آقایان عبدالرسول زارع رئیس آبادی و محمد رضا فلاح یا حسن هاشمی زاده همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و حق امضای اوراق عادی و مکاتبات اداری به مدیرعامل آقای عبدالرسول زارع رئیس آبادی و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واگذار گردید.

رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 466540

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد سهامی خاص بشماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بروزآوران ژرف اندیشی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ صورتهای مالی سال ۸۹ و ۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ کفیل ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10715158
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد سهامی خاص بشماره ثبت ۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بروزآوران ژرف اندیشی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ صورتهای مالی سال ۸۹ و ۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.

کفیل ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11079472
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری استان یزدبشماره ثبت۸۳۳۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۹/۱۰/۸۹ ۱ـ مستند به شمارهxxx۷/۲/۸۹ ـ۳/۸/۸۹ سازمان خصوصی‌سازی۲ـ مصوبه مجلس شورای اسلامی بشمارهxxx۵۹/xxxـ۳۱/۵/۸۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نوع شرکت به سهامی‌خاص تبدیل و اساسنامه شرکت در حالت سهامی‌خاص به قوت خود باقی است.

ثبت اسناد یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10767778
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۳۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه ـ صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی ۸۸ـ۸۷ از تاریخ ۱/۷/۸۷ لغایت ۳۱/۶/۸۸ مورد تایید قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به سمت بازرس اصلی و آقای سید محمد کشاورزیان به سمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی ۸۹ ـ ۸۸ انتخاب گردیدند.

و به موجب صورتجلسات هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۸۸ و ۲۵/۱۰/۸۸ و با توجه به استعفاء آقای سید علی‌اصغر خبیری و آقای محمدرضا اسدی از عضویت در هیئت‌مدیره در نتیجه آقای خلیل رضایی‌شورکی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و آقای حسن زارع‌شاهی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسن هاشمی‌زاده به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی‌اکبر سمیعی‌اشکذری و آقای محمدرضا فلاح به سمت اعضاء هیئت‌مدیره کلا برای بقیه مدت تصدی انتخاب و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و قرارداد شرکت با امضاء مشترک آقایان خلیل رضایی‌شورکی و حسن زارع‌شاهی یا حسن هاشمی‌زاده همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و حق امضاء اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل آقای خلیل رضایی‌‌شورکی و یا هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت واگذار گردید.

ثبت شرکتهای یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات