سرمایه گذاری ایساتیس پویا

شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860150516 (فعال)
11
افراد
32
آگهی‌ها
7068
شماره ثبت
1383/9/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14752215
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۸ وتائیدیه شماره xxx۲۵ , xxx مورخ ۰۷/۰۵/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار آقای فرهنگ مجاهد با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سفیران بهار یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ( ۲۸/۰۴/xxx۹ ) انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14752252
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ و تائیدیه شماره xxx۴۹ , xxx مورخ ۰۹/۰۵/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ) موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند ۲ ) روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها شرکت انتخاب گردید ۳ ) صورتهای مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14630114
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویاسهامی عام به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/xxx۸ بنابرتفویض حاصله مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ درخصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره درنتیجه : سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده اشخاص ومبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل پرداخت نقدی افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید : سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده میباشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14401664
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱)سمت هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۰۴/xxx۹ بقرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدعلی خاکباز به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای سید علی اصغر خبیری به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمود معین الدین به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره و آقای علی اصغر عبدالرحیمیان بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سفیران بهار یزد به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره و آقای سید علی محمد خبیری به عنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل ۲)کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای نائب رئیس هیات مدیره ممهور به مهر شرکت میباشد. مدیرعامل کلیه اوراق عادی را به تنهایی امضاء خواهد نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14401669
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱)اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان سید علی اصغر خبیری با کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدعلی خاکباز با کدملی xxxxxxxxx۸ و سید علی محمد خبیری با کدملی xxxxxxxxx۴ و محمود معین الدین با کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری سفیران بهار یزد با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ۲) صورتهای مالی منتهی به سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۳)روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید. ۴)موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14027068
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۶ و تائیدیه شماره xxx۲۸ , xxx مورخ ۱۴/۰۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل سود انباشته و آورده نقدی ریال (مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال از سود انباشته و مبلغ باقیمانده xxxxxxxxx۸۰ ریال از محل آورده نقدی) افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۷) سرمایه شرکت مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم یک هزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721362
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۶ محل شرکت در واحد ثبتی یزد به آدرس یزد - شهرستان یزد - بخش مرکزی - شهر یزد - وحدت - کوچه شرق - بلوار جمهوری اسلامی - پلاک ۶۲ - ساختمان مجتمع تجاری انا - طبقه ششم - کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569406
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ و بنا به مجوز شماره xxx۳۲/xxx مورخ ۲۱/۵/xxx۶ سازمان بورس و اوارق بهادار، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - شرکت موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند ۲ - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد ۳ - صورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ مورد تصویب مجمع واقع شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13172922
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیئت مدیره عبارتند از: آقای سید علی اصغر خبیری با کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکتهای فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت مهندسی ایساتیس پویای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ وشرکت سرمایه گذاری سفیران بهار یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت نورد مفتول ایساتیس پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند ۴ صورتهای مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13172923
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۵ آقای محمد علی خاکباز بنمایندگی از شرکت مهندسی ایساتیس پویای ایرانیان به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای سید علی اصغر خبیری به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای امیر جدی بنمایندگی از شرکت نورد مفتول ایساتیس پویا به عنوان عضو هیات مدیره آقای علی اصغر عبدالرحیمیان بنمایندگی از شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد به عنوان عضو هیات مدیره آقای سید علی محمد خبیری بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سفیران بهار یزد به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند وهمچنین آقای سید علی محمد خبیری با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت می‌باشد مدیرعامل کلیه اوراق عادی را به تنهایی امضاء خواهد_نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354461
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴تصمیات ذیل اتخاذ شد:۱ ـ ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۳ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس و حسابرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر بعنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12106506
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۰۶۸ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۳/xxx۳ در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره در نتیجه سرمایه شرکت از آورده نقدی به مبلغ xxxxxxxxx۰ریال و مطالبات حال شده به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxxریال افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: ماده ۷: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده است
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657048
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) با توجه به استعفای کاظم رستگاری از هیئت مدیره در نتیجه مسعود فانیان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعلی اصغر خبیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای روح اله خان بیوکی به کد ملی xxxxxxxxx۲ (به نمایندگی از شرکت صنایع مفتول ایساتیس پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲) و بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای علی اصغر عبدالرحیمیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ (به نمایندگی از شرکت مهندسی ایساتیس پویای ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵) بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و آقای سیدعلی محمد خبیری به کد ملی xxxxxxxxx۴ (به نمایندگی از شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶) بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و آقای سیدعلی محمد خبیری بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲) کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل کلیه اوراق عادی را بتنهایی امضاء خواهد نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528018
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ تصویب گردید که سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران تا پایان سال xxx۵ افزایش یابد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1488878
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۳ بنا بر اختیار تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۳ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره در نتیجه سرمایه شرکت از محل سود سال xxx۲ از مبلغ ۸۰ میلیارد ریال بمبلغ xxx میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید:
ماده ۷) سرمایه شرکت مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به یکصد میلیون سهم یکهزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1488879
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۳ تصویب گردید که سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰ میلیارد ریال بمبلغ xxx میلیارد ریال از محل سود سهام سال xxx۲ افزایش یابد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1488880
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱) سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: آقای مسعود فانیان بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای کاظم رستگاری (بنمایندگی از شرکت صنایع مفتول ایساتیس پویا) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای سیدعلی اصغر خبیری بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و آقای علیرضا رعیتی شوازی (بنمایندگی از شرکت مهندسی ایساتیس پویای ایرانیان) و بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید علی محمد خبیری (بنمایندگی از شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد) و بعنوان عضو و دبیر هیئت مدیره
۲) کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت می باشد. مدیرعامل کلیه اوراق عادی را بتنهایی امضا خواهد نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1488881
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱) اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع مفتول ایساتیس پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای کاظم رستگاری کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت مهندسی ایساتیس پویای ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی آقای علیرضا رعیتی شوازی کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ با نمایندگی سیدعلی محمد خبیری کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقایان سیدعلی اصغر خبیری کد ملی xxxxxxxxx۸ و مسعود فانیان کد ملی xxxxxxxxx۳ (اعضای اصلی هیئت مدیره) و آقای فرهنگ مجاهد کد ملی xxxxxxxxx۵ و ولی رضا کربلاییان کد ملی xxxxxxxxx۰ (اعضای علی البدل هیئت مدیره)
۲) موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس و حسابرس اصلی و شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس و حسابرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳) روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۴) صورت های مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219124
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ بنا به تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۱ به هیئت مدیره ۲ ـ سرمایه شرکت بمبلغ ۸۰ میلیارد ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده است افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138430
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ با توجه به استعفای آقای مهدی ناظمی اردکانی از سمت مدیرعامل شرکت در نتیجه آقای سید علی محمد خبیری بعنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند ۲ ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و حق امضای کلیه اوراق عادی بتنهایی با امضای مدیرعامل معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1073346
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۱ سرمایه شرکت از محل سود انباشته شده سال xxx۱ بمبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۶۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده است افزایش یافت ماده ۷ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ تراز مالی منتهی به ۳۰/۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت
۲ ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
۳ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شماره ثبت xxx۲۹ بعنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 676352
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۹ ریال منقسم به xxx/xxx/۴۹ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده است میباشد ۲ ـ بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: با توجه به استعفای اعضای هیئت مدیره آقایان سید علی اصغر خبیری و کاظم رستگاری و مسعود فانیان شرکت مهندس ایساتیس پویای ایرانیان به نمایندگی آقای علیرضا رعیتی شوازی و شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد به نمایندگی آقای سید علی محمد خبیری بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان ولی رضا کربلائیان و فرهنگ مجاهد بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای مسعود فانیان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم رستگاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی ناظمی خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای سید علی اصغر خبیری بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد به نمایندگی آقای سید علی محمد خبیری بعنوان دبیر و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای عضو موظف هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد و مدیرعامل یا عضو موظف هیئت مدیره کلیه اوراق عادی را بتنهایی امضاء خواهد نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10092767
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۹ ریال منقسم به xxx/xxx/۴۹ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده است میباشد ۲ بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: با توجه به استعفای اعضای هیئت مدیره آقایان سید علی اصغر خبیری و کاظم رستگاری و مسعود فانیان شرکت مهندس ایساتیس پویای ایرانیان به نمایندگی آقای علیرضا رعیتی شوازی و شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد به نمایندگی آقای سید علی محمد خبیری بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان ولی رضا کربلائیان و فرهنگ مجاهد بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای مسعود فانیان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم رستگاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی ناظمی خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای سید علی اصغر خبیری بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد به نمایندگی آقای سید علی محمد خبیری بعنوان دبیر و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای عضو موظف هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد و مدیرعامل یا عضو موظف هیئت مدیره کلیه اوراق عادی را بتنهایی امضاء خواهد_نمود. رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620064
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ سرمایه شرکت از مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال از محل سود انباشته سال xxx۰ بمبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید ماده ۶: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت گردید و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۰۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای حسین شیخی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517235
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال از محل سود انباشته سال xxx۰ بمبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید ماده ۶: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت گردید و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۰۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای حسین شیخی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 422544

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا
سهامی خاص بشماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۴ ریال بمبلغ چهل و پنج میلیارد ریال از محل آورده نقدی مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۷ ریال و از محل سود سهام با مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید ماده ۶: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۴۵ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما" پرداخت گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ کفیل ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10205266
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی خاص بشماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۴ ریال بمبلغ چهل و پنج میلیارد ریال از محل آورده نقدی مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۷ ریال و از محل سود سهام با مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید ماده ۶: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۴۵ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما " پرداخت گردید. کفیل ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11736172
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی‌خاص بشماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی‌عادی مورخ ۳۰/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ تصویب گردید.

۲‌ـ روز نامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۳‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بسمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

کفیل ثبت یزد‌
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10133899
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی خاص بشماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ با توجه به استعفای مدیرعامل قبلی در نتیجه آقای سید علی‎اصغر خبیری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و آقای کاظم رستگاری به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای مسعود فانیان به سمت نایب رئیس کلا برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد و حق امضای اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11799791
آگهی تغییرات سرمایه گذاری ایساتیس پویا سهامی خاص بشماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ با توجه به استعفای مدیرعامل قبلی در نتیجه آقای سید علی‎محمد خبیری خارج از هیئت‎مدیره به سمت مدیرعامل و آقای سید علی‎اصغر خبیری به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای مسعود فانیان به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و آقای کاظم رستگاری عضو هیئت‎مدیره جهت بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهداور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره مهمور به مهر شرکت و حق امضای کلیه اوراق عادی با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9690068
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
به موجب صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱/۲/۹۰ و هیات‌مدیره مورخ۵/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱‌ـ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۱۵ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۲۴ ریال افزایش یافت و ماده۶ اساسنامه بشرح ذیل اتخاذ گردید: ماده۶: سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/۲۴ ریال منقسم بهxxx/xxx/۲۴ سهمxxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت گردید.

ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9782372
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۷۰۶۸و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۱۰/۸۹ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده۱۲/۶/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۹ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۱۵ریال افزایش یافت و ماده۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده۶: سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/۱۵ریال منقسم بهxxx/xxx/۱۵سهم هزار ریالی با نام که تماماً پرداخت گردیده است.

ثبت اسناد یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات