سیماب رزین

شرکت سیماب رزین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860139534 (فعال)
9
افراد
29
آگهی‌ها
516
شماره ثبت
1366/3/19
تاریخ تأسیس
این شرکت در زمینه تولید کننده انواع رزین های پایه آبی (امولسیونی) از قبیل 1- امولشن اکریلیک خالص 2- کوپلیمر اکریلیک استایرن 3- کوپلیمر اکریلیک وینیل استات 4- دیسپرس کننده ها و رسوب دهنده های پلی کربولسلیک در تاریخ 1372/01/25 تاسیس شده است

مجوزها

دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی از 1396/10/2

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14824933
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۷ تصویب گردید. ـ ۲ موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14625203
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ با استعفای علیرضا اخوین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ از سمت مدیرعامل موافقت و سامرند ناسوتی میاندوآب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل ( خارج از شرکت ) برای باقیمانده مدت تصدی مدیران انتخاب گردید . ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک ، سفته و . . . . با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . کلیه نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239571
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx۱۸,xxx مورخ ۲۵/۶/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ـ ۲اساسنامه شرکت مشتمل بر۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ـ ۳ ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۵ ـ سرمایه شرکت مبلغxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰۰ سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ـ ۴ اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به شرح ذیل می باشد: ـ ۱ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت سیماب زرین (سهامی عام) به شماره ثبت xxx ـ ۲ موضوع فعالیت: موضوع اصلی فعالیت تولید انواع موارد امولسیون اکریلیک، واردات مواد اولیه جهت تولید واردات ماشین آلات مربوطه به موضوع شرکت، صادرات کالاهای ساخته شده، اخذ نمایندگی از شرکت های خارجی و داخلی و هر نوع عملیات مجاز بازرگانی و تولیدی به نحوی از انحا که با موضوع شرکت مربوط باشد. ـ ۳ مرکز اصلی شرکت و نشانی شعب شرکت: شهر ساوه ـ شهرک صنعتی کاوه ـ بلوار آزادی ـ خیابان هفدهم ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ شرکت فاقد شعبه می باشد. ـ ۴مدت شرکت: نامحدود ـ ۵ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxxxxxxxx۰۰ ریال ـ ۶ سهام ممتاز: فاقد سهام ممتاز می باشد ـ ۷ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: محمد رضا یغمایی فرزند نصرت اله به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، غلامرضا علیپوریان فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علیرضا اخوین فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، محمد رضا اشکان فرزند موسی به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۸ و فرزاد اربابیان فرزند احمد به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و بهاره اربابیان فرزند فرزاد به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره می باشند. ـ ۸ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می توانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم برسانند.هر نماینده برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت.در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت. اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. ـ ۹ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: مجمع عمومی سالیانه در خصوص میزان سود تقسیمی تصمیم خواهد گرفت. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود.به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل اندوخته کنار گذاشته شود. موارد اختیاری انحلال شرکت طبق مندرجات ماده ۵۲: مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رای به انحلال شرکت بدهد.گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که در اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند.این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود.تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد.مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور حداقل ۷۵ د رصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. ماده ۵۳ ـ تصفیه شرکت: هرگاه شرکت طبق مندجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰ ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین کبله دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهی های کوتاه مدت xxxxxxxxx۹۱ ریال بدهی های بلند مدت xxxxxxxxx۲۸ ریال بدهی های احتمالی: ندارد. جمع بدهی ها: xxxxxxxxx۱۹ ریال ۱۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار: اطلاعات ضمنا اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان موجود می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14224080
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ محمدرضا یغمائی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رییس هیأت مدیره ـ غلامرضا علیپوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رییس هیأت مدیره ـ علیرضا اخوین به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ـ محمدرضا اشکان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره ـ فرزاد اربابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ ۲کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره (محمدرضا یغمایی، غلامرضا علیپوریان ، علیرضا اخوین، محمدرضا اشکان و فرزاد اربابیان) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14224103
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا یغمایی به کدملی xxxxxxxxx۷ و غلامرضا علیپوریان به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمدرضا اشکان به کدملی xxxxxxxxx۸ و علیرضا اخوین به کدملی xxxxxxxxx۷ و فرزاد اربابیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و بهاره اربابیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14207777
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای لصلی هیئت مدیره از سه نفر به پنج نفر و تعداد اعضای علی البدل هیئت مدیره به یک نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181575
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به xxx۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14154099
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۳/xxx۷ مبنی بر تفویض اختیار افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۳/۹۷ به هیئت مدیره تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم با نام xxxxxx ریالی که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته نشده تامین گردیده، افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14092643
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13876368
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی ساوه به آدرس: شهرستان ساوه بخش مرکزی دهستان طراز ناهید آبادی شهرصنعتی کاوه شهرصنعتی کاوه بلوار آزادی خیابان هفدهم پلاک ۱۹ ساختمان سیماب رزین قطعه xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13814153
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - محمدرضا یغمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رییس هیات مدیره و غلامرضا علیپوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رییس هیات مدیره و علیرضا اخوین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به عنوان اعضای هیات مدیره لغایت ۲۸/۴/۹۸ انتخاب شدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره (رئیس هیات مدیره، نایب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13731974
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxxxxx ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده است و از طریق اندوخته طرح و توسعه شرکت تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوط در اساسنامه بدین شرح اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضا گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13542218
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محمدرضا یغمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، غلامرضا علی پوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و علیرضا اخوین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شماره ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014376
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل، برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12382191
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱آقایان محمدرضا یغمایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، غلامرضا علیپوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و علیرضا اخوین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۲موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شماره ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ـ ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12382205
آگهی تغییرات شرکت سیماب رزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ محمد رضا یغمایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، غلامرضا علیپوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و علیرضا اخوین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1755477
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیماب رزین سهامی خاص شماره ثبت ۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۸/۹۳ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۸/۹۳ شرکت تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ پنج میلیارد ریال مبلغ پانزده میلیارد ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه سرمایه شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید.
ماده ۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال منقسم بر xxx/xxx ریال سهم بانام xxx/xxx ریالی تماما پرداخت شده می باشد.
شxxxxxx۱ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577537
آگهی تصمیمات در شرکت سیماب رزین سهامی خاص شماره ثبت ۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۵/۴/xxx۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ ـ ترازنامه و صورت سود و زیان سالی مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت
۲ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
۳ ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس قانونی اردشیر شهبندیان با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۵ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1446451
آگهی تصمیمات در شرکت سیماب رزین سهامی خاص شماره ثبت ۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به موجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۶/۲/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱. با استعفا غلامرضا علیپوریان از سمت مدیرعامل و محمدرضا اشکان از سمت نایب رئیس مورد موافقت قرار گرفت.
۲. علیرضا اخرین به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمدرضا یغمایی رئیس هیئت مدیره غلامرضا علیپوریان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۳. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ برات با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۴ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360183
آگهی تصمیمات در شرکت سیماب رزین سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ با استعفاء خانم مهرک صفرزادگان گیلان از سمت قائم مقام مدیرعامل موافقت گردید.
۲ـ محمدرضا یغمایی رئیس هیئت مدیره، محمدرضا اشکان نایب رئیس غلامرضا علیپوریان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مقرر شد.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158266
آگهی تصمیمات در شرکت سیماب رزین (سهامی‎ خاص) بشماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس قانونی اردشیر شهبندیان با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034240
آگهی تصمیمات در شرکت سیماب رزین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل درآن حاصل گردیده است: ۱ غلامرضا علیپوریان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا یغمایی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا اشکان نایب رئیس، مهرک صفرزادگان گیلان قائم مقام مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبر و حدود اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه میباشد درغیاب مدیرعامل امضاء قائم مقام مدیرعامل مورد تایید میباشد. ش xxxxxx۲ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704992
آگهی تصمیمات در شرکت سیماب رزین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۵۱۶و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین شد.
۲ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی، اردشیر شهبندیان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11729198
آگهی تصمیمات در شرکت سیماب رزین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۵۱۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:

۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین شد.

۲ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی، اردشیر شهبندیان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 391114

آگهی تصمیمات در شرکت سیماب رزین
(سهامی خاص) ثبت شده به شمارهxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ۲۲/۴/۹۰ که در تاریخ۱۶/۷/۹۰ به این اداره ارسال گردیده تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ ـ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردیدند.
۳ ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین (حسابداران رسمی) به سمت بازرس قانونی و اردشیر شهبندیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxx ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10633971
آگهی تصمیمات در شرکت سیماب رزین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۵۱۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ۲۲/۴/۹۰ که در تاریخ۱۶/۷/۹۰ به این اداره ارسال گردیده تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.

۱‌ـ ترازنامه و صورت‌ سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲‌ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردیدند.

۳‌ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین (حسابداران رسمی) به سمت بازرس قانونی و اردشیر شهبندیان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9708795
آگهی تصمیمات در شرکت سیماب رزین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به موجب صورت‌جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ۳/۲/۹۰ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱‌ـ غلامرضا علیپوریان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره، محمدرضا یغمایی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدرضا اشکان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11115496
آگهی تصمیمات در شرکت سیماب رزین(سهامی خاص) ثبت شده به شماره۵۱۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به موجب صورت‌جلسه مجمع عادی به طور فوق‌العاده مورخ۴/۱۱/۸۹ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.

۱‌ـ موسسه حسابرسی رئوف‌اندیش امین (حسابداران رسمی) به سمت حسابرس و بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11647681
آگهی تصمیمات در شرکت سیماب رزین(سهامی‌‌ خاص) ثبت شده بشماره ۵۱۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.

۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ اردشیر شهبندیان به سمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت اتخاذ گردید.

ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات