لاستیک پارس

شرکت لاستیک پارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860138698 (فعال)
24
افراد
33
آگهی‌ها
1386
شماره ثبت
1355/2/2
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14659587
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ندا فرزادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه پتروشیمیایی نگین مهر قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره به جای علی اکبر شعبانی فرد جهرمی برای مابقی مدت تصدی مدیران ( لغایت ۱۲/۱۰/۹۹ ) انتخاب شدند . ۲ کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب یکی از ایشان با امضا مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک نفر دیگر از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14542872
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال ( که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال آن نقدی و مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال آن غیر نقدی می‌باشد ) منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت تامین گردیده ، افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14437974
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مهر پایدار پارس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت مجتمع صنایع لاستیک پیشرو زاگرس کرمانشاه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت توسعه پتروشیمیایی نگین مهر قشم سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت مهر گستر سمندیس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت تسمه نقاله گیتی گستر زاگرس کرمانشاه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14437991
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مهر پایدار پارس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی مهرداد فرزاد نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت مجتمع صنایع لاستیک پیشرو زاگرس کرمانشاه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی میترا فرزاد نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت توسعه پتروشیمیایی نگین مهر قشم سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی علی اکبر شعبانی فرد جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو غیرموظف هیات مدیره و شرکت مهرگستر سمندیس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی سعید فرزادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو غیرموظف هیات مدیره و شرکت تسمه نقاله گیتی گستر زاگرس کرمانشاه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی احمد آقاترک نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره غیرموظف برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ۲ کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب یکی از ایشان با امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیات مدیره و یک نفر دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد . ۳ هیات مدیره اختیارات خود مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه در بندهای ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۶ ، ۷ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۷ و ۱۸ به شرح زیر را به مدیرعامل تفویض نمود : ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارت دولتی و موسسات خصوصی . بند ۲ تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت . بند ۳ ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران . بند ۴ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان . بند ۶ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات . بند ۷ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت و واخواست اوراق تجاری . بند ۹ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ( ۳ ) این اساسنامه . بند ۱۰ واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت ( سرقفلی ) . بند ۱۱ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها . بند ۱۲ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری . بند ۱۳ اجاره استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و تعقیب این نوع تقاضاها در تمام مراحل و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن . بند ۱۴ با امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آن‌ها . بند ۱۷ احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد . بند ۱۸ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات لازم راجع بامر دادرسی اعم از حق تجدید نظر ، فرجام ، مصالحه ، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت بسند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی بداوری و تعیین داور با داوران با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولوکرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیرولوکرارا تعیین مصدق و کارشناس ، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام بدعوی متقابل و دفاع از آن ، تامین مدعی به ، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ وجه و محکوم به چه در دادگاه‌ها و چه در اداره ثبت یا دوائر آن . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13926716
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - جواد توسلی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره - علی احمد عبدالملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت رئیس هیات مدیره برزو مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - فرزاد جوکار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیات مدیره سید محمود حسینی خرمی فرزند سید هاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت (۱۴/۴/xxx۷) انتخاب گردیدند. - ۲ کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل ویکی از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. - ۳ مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد و هیات مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۴، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷ مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه شرکت به شرح زیر را به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13895271
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۶ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشاور (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه ایران جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820654
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرزاد جوکار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده جدید شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۴/۴/۹۷) انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706413
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبت ی ساوه به آدرس: ساوه محلۀ شهر صنعتی کاوه، معبر ما قبل آخر بلوار آزادی، معبر آخر خیابان نهم، قطعه xxx، طبقه همکف، شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) - کدپستی xxx۱۱ - xxx۴۳ انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13519612
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برزو مختاری به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده جدید شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ در هیئت مدیره شرکت برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۴/۴/xxx۷) انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339484
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ۲ مؤسسه حسابرسی هوشیارممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهراد مشاربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/xxx۶ انتخاب گردیدند. - ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۸/xxx۵ به تصویب رسید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092689
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مسعود بهزادپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره امیر گلشنی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمد رضا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری اتیه دماوند (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره حسن خیر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل ویکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. ۳ مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۲، ۴، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷ مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه شرکت به شرح زیر را به مدیرعامل تفویض نمود. بند ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارت دولتی و موسسات خصوصی. بند ۲ تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. بند ۴ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان. بند ۷ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت و واخواست اوراق تجاری. بند ۱۰ واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) بند ۱۱ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. بند ۱۲ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری. بند ۱۳ اجاره استیجاره و و اگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و تعقیب این نوع تقاضاها در تمام مراحل و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. بند ۱۷ احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13013780
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769042
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۸/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12217353
آگهی تغییرات شرکت لاستیک پارس سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۱۳۸۶ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهیافت و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کوشا منش به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال منتهی به ۳۰/۸/xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602945
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس سهامی عام شماره ثبت ۱۳۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ علی احمد عبدالملکی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از طرف شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) بسمت رئیس و عضو موظف هیئت مدیره، مرتضی ولی پور گودرزی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) بسمت نایب رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره، محمدرضا رستمی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره، حسین اشجعی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) بعنوان عضو موظف هیئت مدیره، حسن خیر با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و تجاری و بهادار و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد.
۲ـ هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxx۸ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568027
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) شماره ثبت ۱۳۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۴/xxx۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی ناصر حبیبی بموجب معرفی نامه شماره xxx۵۹/۲۱ ـ ۴/۴/xxx۳, محسن کاملان خباز به نمایندگی از شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بموجب معرفی نامه شماره xxx۶۶/۲۱ ـ ۷/۴/xxx۳ محمد رضا رضایی به نمایندگی لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ سید محمود حسینی خرمی به نمایندگی شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بموجب حکم شماره xxx۱۷/۲۱ ـ ۹/۴/xxx۳ ابوالفضل عبدی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به موجب حکم شماره xxx۰۴/۲۱ ـ ۹/۴/xxx۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
شxxxxxx۵ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1500357
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس سهامی عام شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ با استعفاء محمد حسین قادری از سمت مدیرعامل موافقت و حسن خیر به سمت مدیرعامل به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و تجاری و بهادار و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد.
۲ـ هیئت مدیره کلیه اختیارات خود را با توجه به ماده ۴۸ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxx۹ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1491027
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس سهامی عام شماره ثبت ۱۳۸۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ محمدرضا رستمی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام ) طبق حکم شماره xxx۵/۲۱ ـ ۱۳/۲/۹۳ بجای خداد غریب پور جهان آباد به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
شxxxxxx۰ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401533
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس سهامی عام شماره ثبت ۱۳۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ علی احمد عبدالملکی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۸ طبق حکم شماره xxx۵۰/۱۹ـ ۲۳/۳/۹۲ بسمت رئیس و عضو موظف هیئت مدیره.
۲ـ مرتضی ولی پور گودرزی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ طبق حکم شماره xxx۹/۲۱ـ ۲۵/۱۲/۹۲ بسمت نایب رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره.
۳ـ حسن خیر به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ طبق حکم شماره xxx۰/۲۱ـ ۲۵/۱۲/۹۲ بسمت عضو موظف هیئت مدیره.
۴ـ حسین اشجعی با کد ملی xxxxxxxxx بنمایندگی از طرف شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ طبق حکم شماره xxx۲/۲۱ـ ۲۶/۱۲/۹۲ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره.
۵ـ خداداد غریب پور جهان آباد با کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ طبق حکم شماره xxx۴/۲۱ـ ۲/۵/۹۱ عضو غیر موظف هیئت مدیره.
۶ـ محمد حسین قادری با کد ملی xxxxxxxxx۵ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
۷ـ کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و تجاری و بهادار و قراردادها (به جز قراردادهای پرسنلی که باامضاء مدیرعامل می باشد) و عقود اسلامی باامضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری باامضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxx۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360184
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۲ تصویب شد.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی مجید صفاتی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190113
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
به موجب صورتجلسات هیئت مدیره مورخ ۱۷/۶/۹۲ و ۳۱/۶/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ محمدحسین قادری با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران سهامی خاص به موجب حکم شماره xxx۶/۱۱ ـ ۲۸/۶/۹۲ به جای آقای حسین یوسف زاده معرفی گردید درنتیجه سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حسین مهری با کد ملی xxxxxxxxx۱ طبق حکم شماره xxx۹/۲۱ ـ ۲/۵/۹۲ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام به نمایندگی خداد داد غریب پورجهان آباد با کد ملی xxxxxxxxx۰ طبق حکم شماره xxx۴/۲۱ ـ ۲/۵/۹۲ بسمت نایب رئیس شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن سهامی خاص با نمایندگی محمود حسن زاده قرائی با کد ملی xxxxxxxxx۳ طبق حکم شماره xxx۳/۲۱ ـ ۲۳/۱۲/۹۱ بسمت عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص با نمایندگی علی احمد عبدالملکی با کد ملی xxxxxxxxx۸ طبق حکم شماره xxx۵/۱۹ ـ ۲۳/۳/۹۲ بسمت عضو موظف هیئت مدیره گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران سهامی خاص با نمایندگی محمدحسین قادری با کد ملی xxxxxxxxx۵ طبق حکم شماره xxx۶/۱۱ ـ ۲۸/۶/۹۲ بسمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق و تعهدآور مالی و بهادار و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد. مدیرعامل مجری تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره میباشد.
۲ـ هیئت مدیره اختیارات به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود مدیرعامل مجری تصمیم های هیئت مدیره بوده و انجام کلیه امور جاری و اداری شرکت، نصب و عزل و استخدام و تعدیل کلیه کارکنان و مامورین شرکت و تعیین شغل و حقوق دستمزد و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان براساس آیین نامه های مصوب تهیه و تنظیم آیین نامه مقررات داخلی شرکت به جزء آیین نامه معاملات و آیین نامه های شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و شرکت ها و موسسات خصوصی قبول عضویت و در هیئت مدیره شرکتها که شرکت لاستیک پارس در آنها سهام دار یا شریک میباشد با تصویب هیئت مدیره افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات و مسدود نمودن حساب های شرکت دریافت مطالبات شرکت واریز به حساب های شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات، تعهد و ظهرنویسی و قبولی و پرداخت از اصل و متفرعات، تعهد و ظهرنویسی و قبولی و پرداخت و واخواست اوراق و اسناد تجاری، مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت و اختراع و یا خرید یا تسهیل اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق امتیازات مربوط به آنها، اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و تعقیب این نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع و تخلیه.
عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صارده یا اجرای آن رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا" طبق ضوابط و آیین نامه های مصوب، احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات که موردنیاز شرکت باشد اقامه هرگونه دعاوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات لازم راجع به امور دادرسی اعم از حق پژوهش و تجدیدنظر خواهی و فرجام و اعاده دادرسی و مصالحه تعیین وکیل سازش و ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران با اختیار صلح، ارجاع امر به کارشناسان و تعیین کارشناسان و اعتراض به نظریه کارشناسی در دعوی خسارت در صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و وصول مدعا به اخذ وجه اعم از دادگاه ها و اجرای ثبت و استرداد دعوی و دادخواست در اتیان و قبول یا رد سوگند به طور کلی استفاده از کلیه اختیارات و حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون در تعیین وکیل و حق توکیل به غیر ولو کرارا" اقرار خواه و در ماهیت دعوی و خواه به امری که قاطع دعوی باشد در جلب شخص ثالث و ورود ثالث و اعتراض ثالث و دفاع از دعاوی نامبرده اقدام به دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده، تامین خواسته و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، تعیین میزان استهلاک ها و تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت و دادن آن به بازرس شرکت و تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و عادی به طور فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها، حفظ اموال و دارایی های شرکت و پرداخت هزینه های جاری شرکت اعم از برق، تلفن، فاکس، گاز، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های جاری و متفرقه شرکت.
شxxxxxx۱۹ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091757
آگهی تصمیمات شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) ثبت شده به شماره۱۳۸۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ با توجه به معرفی محمود حسن زاده قرائی به جای سید احمد مرتضوی به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) به موجب حکم شماره xxx۳/۲۱ ـ ۲۳/۱۲/۹۱ و معرفی علی احمد عبدالملکی به جای محمدرضا سراج القوم به عنوان نماینده شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص به موجب حکم شماره xxx۵/۱۹ ـ ۲۳/۳/۹۲ سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت بشرح ذیر تعیین گردیدند شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به نمایندگی حسین مهری بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به نمایندگی خداداد غریب پورجهان آباد بسمت نایب رئیس شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن سهامی خاص با نمایندگی محمود حسن زاده قرائی به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) به نمایندگی حسین یوسف زاده به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) با نمایندگی علی احمد عبدالملکی به سمت عضو هیئت مدیره محمدحسین قادری (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تعیین گردید کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و تجاری و بهادار و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی معتبر میباشد مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxx۳ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1023051
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس (سهامی‎ عام) بشماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۱۱/۹۱ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۸/۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس قانونی اصلی مجید صفاتی بعنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxx۵ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 731469
آگهی تغییرات در شرکت لاستیک پارس(سهامی‌ عام) به شماره ثبت ۱۳۸۶و شناسه‌ ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۱ شرکت تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ ماده ۵۹ اساسنامه در خصوص سال مالی بشرح زیر اصلاح گردید. ماده ۵۹: سال مالی شرکت از روز اول آذر ماه هر سال آغاز می شود و روز پایان آبان ماه سال بعد به پایان میرسد. اولین سال مالی شرکت بعد از اصلاح استثنائا از اول فروردین xxx۱ آغاز و روز سی ام آبان xxx۱ به پایان میرسد.
شxxxxxx۷ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11786725
آگهی تغییرات در شرکت لاستیک پارس (سهامی‌ عام) به شماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه‌ ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
به موجب صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۶/۹۱ شرکت تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است.

۱ـ ماده ۵۹ اساسنامه در خصوص سال مالی بشرح زیر اصلاح گردید. ماده ۵۹: سال مالی شرکت از روز اول آذر ماه هر سال آغاز می‌شود و روز پایان آبان ماه سال بعد به پایان میرسد. اولین سال مالی شرکت بعد از اصلاح استثنائا از اول فروردین xxx۱ آغاز و روز سی ام آبان xxx۱ به پایان میرسد.

ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710314
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۸۶و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۵/۹۱ شرکت تصمیمات ذیل درآن حاصل گردیده است.
۱ـ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) با نمایندگی حسین مهری به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) با نمایندگی خداداد غریب پور جهان آباد بسمت نایب رئیس، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) با نمایندگی سید احمد مرتضوی به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسین یوسف زاده به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) با نمایندگی محمدرضا سراج القوم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و تجاری و بهادار و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهرشرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهرشرکت معتبرمیباشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9924160
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۸۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۴/۵/۹۱ شرکت تصمیمات ذیل درآن حاصل گردیده است.

۱ـ شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (سهامی‌عام) با نمایندگی حسین مهری به سمت رئیس هیئت‌مدیره، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن (سهامی‌عام) با نمایندگی خداداد غریب‌پور‌جهان‌آباد بسمت نایب رئیس، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی‌خاص) با نمایندگی سید احمد مرتضوی به سمت عضو هیئت‌مدیره، شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی‌خاص) با نمایندگی آقای حسین یوسف‌زاده به سمت عضو هیئت‌مدیره، شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی‌خاص) با نمایندگی محمدرضا سراج‌القوم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و تجاری و بهادار و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره با مهرشرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهرشرکت معتبرمیباشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت‌مدیره میباشد.

ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609257
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس (سهامی‎ عام) بشماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) با نمایندگی غلامرضا مصطفی پور به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت کارگزاری بانک صعنت و معدن (سهامی خاص) با نمایندگی سید احمد مرتضوی به سمت نائب رئیس، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) با نمایندگی حمید علی اکبرنظری به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) با نمایندگی محمدرضا سراج القوم به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و تجاری و بهادار و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد هیئت مدیره اختیارات مندرج در صورت جلسه مورخ ۱۸/۸/۸۷ هیئت مدیره را که در روزنامه رسمی شماره xxx۰۶ مورخ ۲۴/۱۰/۷۸ منتشر گردیده عینا به مدیرعامل تفویض نمود.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی احمد موسوی به عنوان بازرس علی البدل برای دوره مالی منتهی به پایان اسفند xxx۱ انتخاب گردید.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۸ ثبت ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10299953
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس (سهامی‎ عام) بشماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) با نمایندگی غلامرضا مصطفی پور به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت کارگزاری بانک صعنت و معدن (سهامی خاص) با نمایندگی سید احمد مرتضوی به سمت نائب رئیس، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) با نمایندگی حمید علی اکبرنظری به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) با نمایندگی محمدرضا سراج القوم به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و تجاری و بهادار و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد هیئت مدیره اختیارات مندرج در صورت جلسه مورخ ۱۸/۸/۸۷ هیئت مدیره را که در روزنامه رسمی شماره xxx۰۶ مورخ ۲۴/۱۰/۷۸ منتشر گردیده عینا به مدیرعامل تفویض نمود. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی احمد موسوی به عنوان بازرس علی البدل برای دوره مالی منتهی به پایان اسفند xxx۱ انتخاب گردید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. ثبت ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11109535
آگهی تغییرات و تصمیمات در شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۱۳۸۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۰ شرکت تغییرات و تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.

۱ـ به موضوع شرکت مراتب گسترش فعالیت‌ تجاری شرکت و خرید و فروش مواد اولیه اضافه گردید که بدینوسیله ماده ۳ اساسنامه به شرح فوق تغییر و اصلاح می‌گردد.

۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی بسمت بازرس علی‎البدل برای دوره مالی منتهی به پایان اسفند xxx۰ انتخاب گردیدند.

۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10063211
آگهی تغییرات و تصمیمات در شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
به موجب صورتجلسات هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۸۹ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ شرکت تغییرات و تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ سید احمد مرتضوی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) به جای پرویز گلریز ارم ساداتی به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان تصدی دوره هیئت مدیره تعیین گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و احمد موسوی به سمت بازرس علی البدل تا پایان دوره مالی منتهی به پایان اسفند xxx۹ به جای بازرس اصلی و علی البدل قبلی انتخاب گردیدند. ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11485917
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۳/۸۹ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده‌است:

۱ـ شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (سهامی‌عام) و شرکت سرمایه‌گذاری آتیه الوند (سهامی‌خاص) و شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی‌خاص) و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن (سهامی‌عام) و شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی‌خاص) بسمت اعضاء هیئت‌مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ غلامرضا مصطفی‌پور بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (سهامی‌عام) بسمت رئیس هیئت‌مدیره، حسین مهری بنمایندگی از طرف شرکت کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی‌خاص) بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، حمید علی‌اکبر‌نظری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن (سهامی‌عام) بسمت عضو هیئت‌مدیره، پرویز گلریز‌ارم‌ساداتی بنمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی‌خاص) بسمت عضو هیئت‌مدیره، محمدرضا سراج‌القوم بنمایندگی از طرف شرکت آتیه الوند (سهامی‌خاص) بسمت مدیر‌عامل تعیین گردیدند.

کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و تجاری و بهادار بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیر‌عامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیر‌عامل با امضاء متفق رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت‌مدیره میباشد. هیئت‌مدیره اختیارات مندرج در صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۸/۸۷ خود را که در روزنامه رسمی شماره xxx۰۶ ـ ۲۴/۱۰/۸۷ منتشر گردیده‌است عیناً به مدیر‌عامل تفویض نمود.

۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب مجمع قرارگرفت.

۴ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند بسمت بازرس قانونی اصلی و عباس هشی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۵ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11727890
آگهی تصمیمات در شرکت لاستیک پارس (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۳۸۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۸/۸۸ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقای غلامرضا مصطفی‌پور به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (سهامی‌عام) بجای آقای سعید مهاجری تا پایان دوره ماموریت هیئت‌مدیره بسمت رئیس هیئت‌مدیره شرکت لاستیک پارس معرفی گردید.

۲ـ و کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور مالی و تجاری و بهادار بانکی و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل (آقای محمدرضا سراج‌القوم به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی‌‌خاص) و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره (آقای غلامرضا مصطفی‌پور، آقای حسین مهری به نمایندگی از طرف شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی‌خاص) بسمت نایب رئیس، آقای حمید علی‌‌اکبرنظری بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن (سهامی‌عام) بسمت عضو هیئت‌مدیره، آقای پرویز گلریزارم‌ساداتی به نمایندگی از طرف شرکت کارگذاری بانک صنعت و معدن (سهامی‌خاص) بسمت عضو هیئت‌مدیره) و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات