آهنگری تراکتورسازی ایران

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860114150 (فعال)
8
افراد
27
آگهی‌ها
4055
شماره ثبت
1366/9/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14491128
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۰۸/۱۱/۹۷ و xxx xxxxxx , xxx مورخ ۲۷/۱۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت ازطریق صدورسهام جدید ازتعداد xxxxxxxxx۰ سهم به تعداد xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی از محل سود انباشته ازمبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید . سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به تعداد xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156271
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxx/xxxxxx,xxx مورخ ۱۴/۰۵/xxx۷ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از سوی مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/xxx۷ مبنی بر افزایش سرمایه از مبلغ ۱.xxx.xxx میلیون ریال به ۲.xxx.xxx میلیون ریال به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه شرکت و مقررات موجود در لایحه اصلاحی قانون تجارت و با تحقق افزایش سرمایه یاد شده، سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد xxxxxxxxx۰ سهم به تعداد xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام عادی از محل مطالبات(xxx.xxx.xxx سهم xxx۰ ریالی به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال) و از محل آورده نقدی(xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال) که مجموعا به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال می باشد، از مبلغ ۱.xxx.xxx میلیون ریال به مبلغ ۲.xxx.xxx میلیون ریال افزایش یافت. ضمنا مبلغ افزایش از محل آورده نقدی بموجب گواهی شماره xxx مورخه ۱۳/۰۵/xxx۷ بانک سپه شعبه تراکتورسازی به حساب سپرده قرض الحسنه شماره xxxxxxxxxxxx۶ واریز گردیده و مطالبات سهامداران بموجب تاییدیه شمارهxxxxxx۶ مورخ ۰۶/۰۵/xxx۷ توسط بازرس قانونی و حسابرس شرکت(سازمان حسابرسی) تایید گردیده و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح می گردد: سرمایه شرکت مبلغ ۲.xxx.xxx میلیون ریال منقسم به تعداد ۲.xxx.xxx.xxx سهم xxx۰ ریالی با نام عادی تماما" پرداخت شده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14148601
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۳,xxx مورخ ۲۵/۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه وسود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ شرکت مورد تائید و تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال xxx۷ تعیین گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت در سال xxx۷ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016886
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۵ , xxx مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا باویلی تبریزی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالمجید قندریز با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای پدرام باویلی تبریزی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای پیام باویلی تبریزی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جلال الدین حیرت انگیز چرندابی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پولاد قطعه بامسئولیت محدود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را بشرح بند‌های ۱ ۴ ۷ ۹ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از آقایان محمدرضا باویلی تبریزی و پدرام باویلی تبریزی و پیام باویلی تبریزی و در غیاب مدیرعامل با امضاء ریاست هیئت مدیره و دو تن از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر عادی و یا برجسته شرکت خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016875
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۵ , xxx مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پولاد قطعه (بامسئولیت محدود) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی آقای عبدالمجید قندریز آقای محمدرضا باویلی تبریزی با کدملی xxxxxxxxx۳ آقای پیام باویلی تبریزی با کدملی xxxxxxxxx۵ آقای عبدالمجید قندریز با کدملی xxxxxxxxx۳ آقای پدرام باویلی تبریزی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14000031
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۶ , xxx مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه وسود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ شرکت مورد تائید و تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۶ تعیین گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت در سال xxx۶ تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486901
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره ۲۸/xxxxxx/xxx ۲۹/۳/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از سوی مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۵ مبنی بر افزایش سرمایه از مبلغ xxx. xxx میلیون ریال به ۱. xxx. xxx میلیون ریال به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه شرکت و مقررات موجود در لایحه اصلاحی قانون تجارت و با تحقق افزایش سرمایه یاد شده، سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد xxxxxxxxx سهم به تعداد xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام عادی از محل مطالبات (xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی به مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال) و از محل آورده نقدی (xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی به مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال) مجموعا «به مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال می‌باشد، از مبلغ xxx. xxx میلیون ریال به مبلغ ۱. xxx. xxx میلیون ریال افزایش یافت. ضمنا مبلغ افزایشی از محل آورده نقدی بموجب گواهی شماره xxx مورخه ۳۰/۰۳/xxx۶ بانک سپه شعبه تراکتورسازی به حساب سپرده قرض الحسنه شماره xxxxxxxxxxxx۶ واریز گردیده و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح می‌گردد: سرمایه شرکت مبلغ ۱. xxx. xxx میلیون ریال منقسم به تعداد xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام عادی تماما» پرداخت شده می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214597
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پولاد قطعه (با مسئولیت محدود) بانمایندگی جلال ا لدین حیرت انگیز چرندابی به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره پیام باویلی تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیات مدیره محمدرضا باویلی تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره. عبدالمجید قندریزبه کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره پدرام باویلی تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهایی است و حق امضاء برای کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آور از جمله چک، سفته و غیره با مدیر عامل و به اتفاق یکی از آقایان محمدرضا باویلی تبریزی و پدرام باویلی تبریزی و پیام باویلی تبریزی و درغیاب مدیرعامل با امضای ریاست هیئت مدیره و دوتن از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر عادی و یا برجسته شرکت خواهدبود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214607
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه وسود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال xxx۵ تعیین گردید. شرکت پولاد قطعه (با مسئولیت محدود) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ آقای محمد رضا باویلی تبریزی با کدملی xxxxxxxxx۳ آقای پیام باویلی تبریزی با کدملی xxxxxxxxx۵ آقای عبدالمجید قندریز با کدملی xxxxxxxxx۳ آقای پدرام باویلی تبریزی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905798
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۱۲/۰۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازطریق صدورسهام جدید ازتعداد xxxxxxxxx سهم به تعداد xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت ازمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به تعداد xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644948
آگهی تغییرات شرکت آهنگري تراكتورسازي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وسود و زیان سال مالی شرکت منتهی به۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال xxx۴ تعیین گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت در سال xxx۴تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700852
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پولاد قطعه به شماره ملی xxxxxxxxx۷۸ بنمایندگی پیام باویلی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره ومحمدرضا باویلی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره وعبدالمجید قندریز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره جلال الدین حیرت انگیز چرندابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و پدرام باویلی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت تعیین و انتخاب شدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح بند های ۱ ۴ـ ۷ـ ـ ۹ ۱ـ ۱ ۱ـ ۲ ۱ـ ۳ ۱ـ ۴ ۱ـ ۵ ۱ـ ۶ را به مدیرعامل تفویض نمود. حق امضاء کلیه مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهایی است و حق امضاء برای کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با مدیرعامل و به اتفاق یکی از آقایان محمد رضا باویلی تبریزی و پدرام باویلی تبریزی و پیام باویلی تبریزی و در غیاب مدیرعامل با امضای ریاست هیئت مدیره و دو تن از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر عادی و یا برجسته شرکت خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700853
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه وسود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ شرکت مورد تائید و تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای یکسال مالی تعیین گردید. روزنامه های اطلاعات ودنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت در سال xxx۳تعیین گردید. شرکت پولادقطعه (بامسئولیت محدود) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بنمایندگی عبدالمجید قندریز به کدملی xxxxxxxxx۳ محمد رضا باویلی تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۳ جلال الدین حیرت انگیزچرندابی به کدملی xxxxxxxxx۵ عبدالمجید قندریز به کدملی xxxxxxxxx۳ پدرام باویلی تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531503
آگهی تغییرات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۲و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید ازشصت و چهارمیلیون سهم یکهزار ریالی به سیصد وبیست میلیون سهم یکهزار ریالی از محل مطالبات حال شده و واریز نقدی از مبلغ شصت وچهارمیلیارد ریال به سیصد و بیست میلیارد ریال افزایش یافت و مبلغ افزایشی نقدی طی گواهی شمارهxxxمورخ ۲۵/۰۴/xxx۳بانک سپه شعبه تراکتورسازی تبریزبه حساب شماره xxxxxx۹ واریز گردید در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ سیصدو بیست میلیارد ریال منقسم به سیصد وبیست میلیون سهم یکهزار ریالی با نام می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1195600
آگهی تصمیمات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۳/۵/۹۲ که در تاریخ ۱۶/۷/۹۲ به این اداره واصل گردیده: صورتهای مالی (ترازنامه ـ حساب سود و زیان) سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حسابرس برای سال ۹۲ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و پولاد قطعه (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای محمدرضا باویلی تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای عبدالحمید قندریز به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و آقای پدرام باویلی تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. سپس آقای نعمت اله عفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا باویلی تبریزی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالحمید قندریز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای جلال الدین حیرت انگیز چرندابی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای پدرام باویلی تبریزی به سمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل انتخاب و حق امضا در کلیه مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهایی است و حق امضا کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با مدیرعامل به اتفاق یکی از آقایان محمدرضا و پدرام هر دو باویلی تبریزی و ممهور به مهر شرکت خواهد بود و هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح بندهای ۱ـ۴ـ۷ـ۹ـ۱۱ـ۱۲ـ۱۳ـ۱۴ـ۱۵ـ۱۶ را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxx۸ اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 878376
آگهی تصمیمات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ که در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب و سپس سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال xxx۱ تعیین و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10623787
آگهی تصمیمات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰
برابر صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ که در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب و سپس سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال xxx۱ تعیین و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10188457
آگهی اصلاحی
برابر تقاضای وارده بشماره xxx۱۲/۴/۲/xxx ۱۱/۱۲/۹۰ شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در آگهی تصمیمات شماره xxx۳۴/۴/۲/xxx ۸/۸/۹۰ نوع شرکت اشتباها (سهامی خاص) قید شده که صحیح آن (سهامی عام) می‌باشد بدینوسیله اصلاح گردید. مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11153594
آگهی تصمیمات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی خاص)بشماره ثبت ۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی و هیئت‎مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۰ـ ۲۶/۵/۹۰ که در تاریخ ۲۸/۷/۹۰ به این اداره واصل گردیده: موضوع اصلی شرکت عبارتست از خرید و واردات مواد اولیه و تولید و فروش و صادرات انواع قطعات آهنگری مورد مصرف در صنایع خودرو و سایر واردات و خرید و فروش انواع ماشین‎آلات صنعتی و تجهیزات مربوط به توسعه شرکت و صنایع وابسته و اقدام در زمینه نصب و راه‎اندازی و مباشرت و مشاورت در انتخاب آنها طراحی و ساخت انواع قالبها و ابزارآلات مخصوص و تجهیزات صنعتی مورد نیاز صنایع آهنگری کشور و فروش و صادرات آنهاـ انجام هرگونه عملیات و عقد قرارداد مربوط به موضوع شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارج از کشور انجام هرگونه عملیات مونتاژ و ماشینکاری قطعات صنعتی و خودروئی غیرصنعتی و فولادریزی و ذوب و چدن‎ریزی و نورد و فروش و صادرات آنها موضوع فرعی شرکت عبارت است از: سرمایه‎گذاری در سهام سایر شرکتها اعم از شرکتهای پذیرفته شده در بورس و یا خارج از بورس سرمایه‎گذاری در سهام شرکت‎های خارج از کشور انجام هرگونه فعالیتهای بازرگانی و خدماتی در داخل و خارج از کشور و ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب و سازمان حسابرسی شماره ثبت xxx۹۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس قانونی حسابرسی انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردیده و شرکت نورد آریان فولاد شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت پولاد قطعه شماره ثبت xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ کدپستی xxxxxxxxx۷ آقای عبدالمجید قندریز به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و پدرام باویلی‎تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و محمدرضا باویلی‎تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت‎مدیره و شرکت تولیدی موتور و گیربکس راکسل سایپا سهامی خاص شماره ثبت xxx۱۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی‎البدل انتخاب گردیدو سپس محمدرضا باویلی‎تبریزی و عبدالمجید قندریز به ترتیب به سمت رئیس هیئت‎مدیره و نائب رئیس هیئت‎مدیره به مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند و جلال‎الدین حیرت‎انگیزچرندابی کدملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پولاد قطعه به سمت مدیرعامل تعیین شدند و هیئت‎مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را بشرح بندهای ۱ـ۴ـ۷ـ۹ـ۱۱ـ۱۲ـ۱۳ـ۱۴ـ۱۵ـ۱۶ را به مدیرعامل تفویض نمود. و پدرام باویلی‎تبریزی به عنوان عضو موظف هیئت‎مدیره و قائم‎مقام مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهایی است و حق امضاء برای کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهداور از جمله چک، سفته، ... با مدیرعامل و به اتفاق یکی از آقایان محمدرضا باویلی‎تبریزی و پدرام باویلی‎تبریزی خواهد بود.

اداره ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11020623
آگهی تصمیمات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران(سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۵۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰
برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۸/۸۹ که در تاریخ ۱۸/۸/۸۹ به این اداره واصل گردیده: حق امضا کلیه مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهائی است و حق امضا برای کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک؛ سفته، با مدیرعامل و به اتفاق یکی از آقایان محمدرضا باویلی‌تبریزی و پدرام باویلی‌تبریزی و اصغر خوش‌فهم خواهد بود.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11244626
آگهی تصمیمات شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۰۵۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۴۱۵۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۹/۶/۸۹ و هیئت‌مدیره‌های مورخه ۱۵/۷/۸۹ و مورخ ۲۳/۷/۸۹ که در تاریخ ۲۴/۷/۸۹ به این اداره واصل گردیده‎: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ تصویب و سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرس در سال xxx۹ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردیده و سپس ۱ـ شرکت پولاد قطعه (بامسئولیت‎محدود) ۲ـ شرکت تولید موتور و گیربکس و آکسل سایپا (سهامی‎خاص) ۳ـ صندوق بازنشستگی پس‎انداز رفاه کارکنان صنعت نفت (سهامی‎خاص) ۴ـ آقای عبدالمجید قندریز ۵ـ آقای پدرام باویلی‎تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت‎مدیره به مدت دو سال انتخاب و سپس آقای محمدرضا باویلی‎تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پولاد قطعه با (مسئولیت‎محدود) بشماره ثبت xxx۰ تبریز بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷ آقای اصغر خوش‎فهم به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تولید موتور گیربکس آکسل سایپا (سهامی‎خاص) بشماره ثبت xxx۱۹ تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و کدملی xxxxxxxxx۱ آقای غلامرضا رمضان‎نیا به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی پس‎انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (سهامی‎خاص) بشماره ثبت xxxxxx تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا باویلی‌تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‎مدیره آقای عبدالمجید قندریز به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره آقای جلال‎الدین حیرت‎انگیزچرندابی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت‎مدیره و آقای پدرام باویلی‎تبریزی بسمت عضو موظف قائم‎مقام مدیرعامل انتخاب و اختیارات هیئت‎مدیره در بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید و حق امضا کلیه مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهائی است و حق امضا برای کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از جمله چک و سفته و ... با مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضای هیئت‎مدیره خواهد بود.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10091468
آگهی تصمیمات
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۵/۱۱/۸۸ شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۵ بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، آقای محمدجعفر شیخ علیالواسانی به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو (سهامی عام) و آقای محمد محمدی به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی موتور، گیربکس واکس سایپا (سهامی خاص) و آقای محمد خادمی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) و آقای حسن نوروزی به نمایندگی از طرف شرکت نورد آریان فولاد (سهامی خاص) و آقای پدرام باویلی تبریزی به نمایندگی از طرف شرکت پولاد قطعه (بامسئولیت محدود) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب و آقای محمد خادمی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد محمدی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجعفر شیخ علیا لواسانی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10270371
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶ و ۳۰/۱/۸۹ شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، شرکت پولاد قطعه و شرکت تولیدی موتور گیربکس آکسل سایپا و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و شرکت ایران خودرو (به وکالت شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) و شرکت نورد آریان فولاد عنوان اعضای هیئت مدیره جدید بمدت دو سال انتخاب و سپس آقای مجید باویلی تبریزی به نمایندگی از طرف شرکت پولاد قطعه (با مسئولیت محدود) و آقای محمدجعفر شیخ علیالواسانی به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو (سهامی عام) و آقای محمد محمدی به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی و موتور گیربکس و آکسل سایپا (سهامی خاص) و آقای علی اکبر دیلمانی زاد به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) و آقای حسن نوروزی به نمایندگی از طرف شرکت نورد آریان فولاد (سهامی خاص) و آقایان محمد محمدی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر شیخ علیالواسانی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را بشرح بندهای ۴ ۷ ۹ ۱۱ ۱۲ ۱۴ ۱۶ را به مدیرعامل تفویض نمود و حق امضاء کلیه مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهایی است و حق امضاء برای کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با مدیرعامل و به اتفاق هر یک از اعضاء هیئت مدیره خواهد_بود. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10203593
آگهی اصلاحی
برابر تقاضای وارده به شماره xxx۰۱/۲/xxx ۲/۱۰/۸۸ شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۵ بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، در آگهی تصمیمات به شماره xxx۰۱/۲/xxx ۳۰/۹/۸۸ تاریخ صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره اشتباها مورخ ۱۶ و ۳۰/۱/۸۹ قید شده_بود که تاریخ ۱۶ و ۳۰/۱/۸۸ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9816275
آگهی تصمیمات
باستناد صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی مروخ ۲۸/۴/۸۸ شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ تصویب و سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال xxx۸ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10900790
آگهی تصمیمات
برابر صورت‌جلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۰/۸۷ شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی‌عام) ثبت‌شده به‌شماره xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ آقای علی‌اکبر دیلمانی‌زاد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهام‌خاص) بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن قاسمی به نمایندگی از شرکت نوردآریان فولاد (سهام‌خاص) بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدجعفر شیخ‌علیالواسانی به نمایندگی از شرکت ایران خودرو (سهامی‌عام) بسمت مدیرعامل برای باقیمانده انتخاب و هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده سی و هفت اساسنامه بشرح بندهای ۴ ـ ۷ ـ ۹ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ ۱۶ را به مدیرعامل تفویض و حق امضاء در کلیه مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهایی و حق امضاء برای کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با مدیرعامل و به اتفاق هر یک از اعضای هیئت‌مدیره خواهد بود.

ثبت شرکتهای ثبت تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11229678
آگهی تصمیمات
برابر صورت‌جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده ۱۵/۷/۸۷ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۸/۸۷ شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی‌عام) ثبت‌شده به‌شماره xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، شرکت ایران خودرو، شرکت نورد آریان فولاد، شرکت تولیدی موتور گیربکس و آکسل سایپا، صندوقهای بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان شرکت ملی نفت بعنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره بمدت دو سال تعیین، سپس آقای علی‌اکبر دیلمانی‌زاد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی‌خاص) بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن قاسمی به نمایندگی از شرکت نورد آریان فولاد (سهامی‌خاص) بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدجعفر شیخ‌علیالواسانی به نمایندگی از شرکت ایران خودرو (سهام‌عام) بسمت مدیرعامل انتخاب و هیئت‌مدیره اختیارات بندهای ۴ ـ ۷ ـ ۹ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ ۱۶ مندرج در ماده سی و هفت اساسنامه را به مدیرعامل تفویض و حق امضاء اداری با مدیرعامل به تنهایی و حق امضاء برای کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با مدیرعامل و به اتفاق هر یک از اعضای هیئت‌مدیره خواهد بود.

ثبت شرکتهای ثبت تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات