دارو سازی سها

شرکت دارو سازی سها (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860112294 (فعال)
31
افراد
29
آگهی‌ها
2686
شماره ثبت
1327/1/17
تاریخ تأسیس

اشخاص دارو سازی سها

در این بخش تمامی اشخاصی که در دارو سازی سها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
بنابراین فرزاد کبارفرد
بنابراین فرزاد کبارفرد
از 1397/8/29
افشین محمدعلی زاده
افشین محمدعلی زاده
از 1397/8/29
کامران یوسفی
کامران یوسفی
از 1397/8/29
معصومه جرجانی
معصومه جرجانی
از 1397/8/29
عبدالحسین گلپایگانی
عبدالحسین گلپایگانی
از 1397/8/29
سیدعلی‌رضا مرتضوی
سیدعلی‌رضا مرتضوی
عضو هیئت مدیره از 1397/4/25
سید مهدی معززی
سید مهدی معززی
رئیس هیئت مدیره از 1397/4/25
مهدی امانی
مهدی امانی
از 1396/6/8
علی‌رضا دولتی
علی‌رضا دولتی
از 1396/6/8
حمید اکبری جور
حمید اکبری جور
از 1396/6/8
احمدرضا شجیعی
احمدرضا شجیعی
بازرس اصلی از 1389/7/11
مرتضی نصرالهی فکجور
مرتضی نصرالهی فکجور
بازرس علی‌البدل از 1389/7/11
فردین بلوچی
فردین بلوچی
از 1389/7/11
سید عباس سجادی
سید عباس سجادی
نائب رئیس هیئت مدیره از 1389/7/11
حسن بایرامی
حسن بایرامی
از 1389/7/11
منیژه فریور
منیژه فریور
از 1389/7/11
محمد نعیمی پور
محمد نعیمی پور
از 1389/7/11
جواد فلاح سلطان آباد
جواد فلاح سلطان آباد
رئیس هیئت مدیره از 1389/7/11
سیامک افاضلی
سیامک افاضلی
مدیر عامل از 1390/6/29
علی مشرقی
علی مشرقی
بازرس علی‌البدل از 1389/12/8
محمدعلی دلپریش
محمدعلی دلپریش
عضو هیئت مدیره از 1390/2/19
علی اصغر فرخ
علی اصغر فرخ
بازرس علی‌البدل از 1392/11/2
بردیا فرزام فر
بردیا فرزام فر
رییس هییت مدیره از 1392/11/2
ولی اله فرزان
ولی اله فرزان
بازرس اصلی از 1392/8/21
محمدعلی خلیل زاده شادباد
محمدعلی خلیل زاده شادباد
از 1392/8/21
محمدنعیم یعقوبی زاده
محمدنعیم یعقوبی زاده
بازرس علی‌البدل از 1392/8/21
مرتضی مهاجر
مرتضی مهاجر
عضو علی‌البدل هیئت مدیره از 1392/8/21
مهرداد ترکمنی
مهرداد ترکمنی
مدیر عامل از 1392/8/21
میرداود موسوی
میرداود موسوی
رئیس هیئت مدیره از 1392/8/21
محمد همتی زلان
محمد همتی زلان
از 1391/12/20
سیاوش میرزایی
سیاوش میرزایی
از 1391/12/20

شرکت‌های مادر دارو سازی سها

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در دارو سازی سها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه دارو سازی سها

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که دارو سازی سها در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14589045
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها شرکت سهامی عام به شماره ثبت 2686 و شناسه ملی 10860112294
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی 10100617632 بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ابرار اندیشان به شناسه ملی 10100642325 بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ980210797691806 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14356682
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین محمدعلیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی سها کیش (سهامی خاص) باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. خانم معصومه جرجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف سازمان تدارکات پزشکی xxxxxxxxx۰۶ بسمت رئیس هیات مدیره، آقای فرزاد کبار فردبشماره ملی xxxxxxxxx۶ از طرف شرکت پخش سها هلال (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای کامران یوسفی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ از طرف شرکت کشت و صنعت فرآورده های دارویی سها جیسا (سهامی خاص) به شماره ثبت۹۰ و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل، آقای عبدالحسین گلپایگانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ از طرف شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سهامی خاص)به شماره ثبتxxx۳ و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی منصوب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229304
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم معصومه جرجانی به نمایندگی از طرف سازمان تدارکات پزشکی به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیات مدیره. ـ آقای فرزاد کبار فرد از طرف شرکت پخش سها هلال شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و غیرموظف ـ آقای کامران یوسفی از طرف شرکت کشت و صنعت فرآورده های دارویی سها جیسا شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸به عنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل. عبدالحسین گلپایگانی از طرف شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره ـ آقای علیرضا مرتضوی از طرف شرکت بازرگانی سها کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی معرفی و منصوب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172651
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی معززی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازسازمان تدارکات پزشکی هلال احمربا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و آقای دکتر کامران یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت شرکت کشت و صنعت فرآورده های دارویی سها جیسا (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. آقای سید مهدی معززی با کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از سازمان تدارکات پزشکی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای فرزاد کبار فرد با کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پخش سها هلال (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای کامران یوسفی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت فرآورده های دارویی سها جیسا (سهامی خاص) بشناسه ملیxxxxxxxxx۹۸به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل. آقای علیرضا دولتی با کدملی به نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سهامی خاص)به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا مرتضوی با کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت بازرگانی سها کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی منصوب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. وفق ماده ۵۲ اساسنامه شر کت حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید. ۱_۵) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲_۵) ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعبه ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران ۳ ـ ۵) نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ۴ ـ ۵) اعطای تخفیفات، تسهیلات، جوایز عوامل فروش و یا اعطای فرصت تسویه حساب با شرکتهای پخش به منظور توزیع و یا شرکتهای صادر کننده جهت صادرات به منظور ترویج فروش محصولات شرکت به هر شکل که متناسب با شرایط بازار لازم باشد. ۵ ـ ۵) مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. ۶ ـ ۵) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری. ۷ ـ ۵) اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، طبق مقررات، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا"، و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا"، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۸ ـ ۵) واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سر قفلی).) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. ۱۰ ـ ۵) افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. ۱۱ ـ ۵) تصویب آیین نامه های داخلی شرکت. ۱۲ ـ ۵) تحصیل اعتبار از بانک هاو شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه. ۱۳_۵) مدیرعامل به عنوان نماینده هیات مدیره در کمیسیونهای معاملات، مناقصه و مزایده با حفظ سمت انتخاب و معرفی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14151280
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار شهروند جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13667392
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تصویب نمودند: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. اعطای تخفیفات، تسهیلات، جوایز عوامل فروش و یا اعطای فرصت تسویه حساب با شرکتهای پخش به منظور توزیع و یا شرکتهای صادر کننده جهت صادرات به منظور ترویج فروش محصولات شرکت به هر شکل که متناسب با شرایط بازار لازم باشد. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، طبق مقررات، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا «، و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا»، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سر قفلی). دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت. تحصیل اعتبار از بانکهاو شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه. مدیرعامل به عنوان نماینده هیات مدیره در کمیسیونهای معاملات، مناقصه و مزایده با حفظ سمت انتخاب و معرفی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13667396
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت پخش سهاهلال با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ شرکت بازرگانی سهاکیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ شرکت کشت و صنعت و فرآوری گیاهان دارویی سهاجیسا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13672008
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حمید اکبری جور با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر ش. م xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیات مدیره و فرزاد کبارفرد با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازپخش سهاهلال ش. م xxxxxxxxx۶۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره وسید علیرضا مرتضوی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سها کیش ش. م xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیات مدیره و علیرضا دولتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران ش. م xxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیات مدیره و مهدی امانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کشت صنعت و فرآوری گیاهان دارویی سها جیسا ش. م xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563846
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار شهروند جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331182
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ ومجوز شماره xxx۵۱/xxx مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976266
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار شهروند جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12582746
آگهی تغییرات شرکت دارو سازي سها شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تصویب و به ایشان تفیذ نمودند: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ـ ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعبه ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ـ اعطای تخفیفات، تسهیلات، جوایز عوامل فروش و یا اعطای فرصت تسویه حساب با شرکتهای پخش به منظور توزیع و یا شرکتهای صادر کننده جهت صادرات به منظور ترویج فروش محصولات شرکت به هر شکل که متناسب با شرایط بازار لازم باشد. ـ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری. ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، طبق مقررات، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا"، و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا"، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ـ واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سر قفلی) . ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. ـ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. ـ تصویب آیین نامههای داخلی شرکت. ـ تحصیل اعتبار از بانکهاو شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه. ـ مدیرعامل به عنوان نماینده هیئت مدیره در کمیسیونهای معاملات، مناقصه و مزایده با حفظ سمت انتخاب و معرفی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12510523
آگهی تغییرات شرکت دارو سازي سها شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت پخش سهاهلال با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ شرکت بازرگانی سهاکیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ شرکت کشت و صنعت و فرآوری گیاهان دارویی سهاجیسا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12510567
آگهی تغییرات شرکت دارو سازي سها شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید اکبری جور با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ فرزاد کبارفرد با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پخش سهاهلال با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ سید علیرضا مرتضوی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی سها کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ علیرضا دولتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ مهدی امانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت کشت، صنعت و فرآوری گیاهان دارویی سها جیسا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12481208
آگهی تغییرات شرکت دارو سازي سها شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت شماره ملیxxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار شهروند جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727728
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان برای دوره مالی منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727760
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۲/۱۱/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان برای دوره مالی منتهی به سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464100
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سها سهامی عام شماره ثبت ۲۶۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر و شرکت پخش سهاهلال به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و شرکت بازرگانی سهاکیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و کشت صنعت و فرآوری گیاهان دارویی سهاجیسا با شناسه ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464241
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سها سهامی عام شماره ثبت ۲۶۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان: بردیا فرزام فردارای ک.م xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر و محمد تقی خانی دارای ک.م xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پخش سهاهلال باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و علیرضا زهرایی دارای ک.م xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد عزیزی دارای ک.م xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت کشت، صنعت و فرآوری گیاهان دارویی سهاجیسا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و محمد نادری علیزاده دارای ک.م xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی سها کیش با شناسه ملی و xxxxxxxxx۰۸ ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۸ ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367183
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۱/۸/۹۲ در شرکت تعاونی مصرف کارگران داروسازی سها ۲ ثبت شده بشماره xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ که در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقایان میرداود موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و محمدعلی خلیل زاده شادباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مهرداد ترکمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و مرتضی مهاجر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال و آقای مهرداد ترکمنی به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ آقای ولی اله فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدنعیم یعقوبی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ آقایان میرداود موسوی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی خلیل زادشادباد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهرداد ترکمنی به سمت منشی هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.
۴ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء آقای مهرداد ترکمنی (مدیرعامل) به عنوان دارنده امضاء ثابت و میرداود موسوی (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب ایشان آقای محمدعلی خلیل آزادشادباد (نائب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر تعاونی معتبر میباشد.
۵ـ تصویب صورتهای مالی ۹۰ لغایت ۹۱
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095926
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی سها سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۳۹۳
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/۹۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۱۲/۹۱ که در تاریخ۵/۳/۹۲ واصل گردید: تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از۵ نفر می باشد و ماده۴۲ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیامک افاضلی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره, آقای سید عباس سجادی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقایان محمدعلی دلپریش به شماره ملیxxxxxxxxx۹ , سیاوش میرزایی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و محمد همتی زلان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095964
آگهی تصمیمات شرکت دارو سازی سها سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۳۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی بهxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10918697
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی سها سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۳۹۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۰ سیامک افاضلی به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای فلاح‌سلطان‌آباد بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9576675
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی سها سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۳۹۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۲/۹۰ محمدعلی دلپریش به کدملی xxxxxxxxx۹ بجای منیژه فریور بعنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9771711
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی سها سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۳۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10513724
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی سها سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۳۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به ش ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10554995
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی سها سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11559951
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی سها سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۳۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: احمدرضا شجیعی به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی نصرالهی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: فردین بلوچی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ و جواد فلاح‌سلطان‌آباد به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ و سید عباس سجادی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ و حسن بایرامی به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ و منیژه فریور به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی و محمد نعیمی‌پور به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ و سید هادی سمائی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی‌البدل انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۷/۸۹ جواد فلاح‌سلطان‌آباد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سید عباس سجادی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجارتی با امضاء مشترک مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11296939
آگهی تصمیمات شرکت دارو سازی سها سهامی عام ثبت شده به شماره۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۷/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۱/۸۹ واصل گردید: حمزه مقصودی بسمت بازرس اصلی و مهدی زرین بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات