شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود

شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860098232 (فعال)
21
افراد
20
آگهی‌ها
38749
شماره ثبت
1387/4/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14702895
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای محمد بیات بیدکرپه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت اعتباری کوثر مرکزی(سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره - -۲ آقای مهدی حسن نژاد بهتاش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳- آقای محمدرضا رمضانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه راهبرد مبین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ - آقای سینا کرامتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان(سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره ۵- آقای محمدرضا کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سایناگستر پردیسان(سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای رضا سامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضای هیأت مدیره) -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14603115
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی شرکت و آقای سید مهدی رشیدی همدان به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تا ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14603117
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت اعتباری کوثر مرکزی ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت گروه راهبرد مبین کوثر ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی شرکت ساینا گستر پردیسان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342037
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد بیات بیدکرپه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد فهیمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه راهبرد مبین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای سینا کرامتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای سید عابد حسینی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت نو اندیشان یکتا برق فردوس (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای رضا سامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا ۲ ـ کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر نامه های عادی واداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14341231
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ - صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239785
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۴ اساسنامه بند ۳ به شرح ذیل تغییر یافت وماده مربوطه به شرح ذکر شده اصلاح گردید: " هیئت مدیره می تواند در هر موقع در داخل کشور شعب یا نمایندگی با تصویب مجمع عمومی فوق العاده دایر یا منحل نماید "
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242415
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت گروه راهبرد مبین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت نو اندیشان یکتا برق فردوس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13500971
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت خبرگان پارس پویا (حسابداران رسمی به شماره عضویت xxxxxx) با نمایندگی آقای حسین نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن مرادی جزء به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه وطن امروز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13366262
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ و برابر نامه xxx۱/۴۱ مورخ ۰۹/۰۳/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رحیم گلبداغی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت اعتباری کوثر مرکزی به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن مبشر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت گروه راهبرد مبین کوثر به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره سینا کرامتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد محمد نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف نواندیشان یکتا برق فردوس به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۰۲/۰۹/۹۶ انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبرمی باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256655
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای پیمان محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946546
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ ونامه شماره xxx۱/۴۱ مورخ ۹/۳/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی محمدی دارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت اعتباری کوثرمرکزی (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمهدی طبائی عقدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه راهبرد مبین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد حسین مدهوش طوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیدمحمدرضا شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت ارزش آفرینان کوثرکیش (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محسن مبشر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت نواندیشان یکتا برق فردوس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. وظایف و اختیارات مدیرعامل بشرح ردیفهای ۱ الی ۲۰ مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه شرکت به وی تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875285
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/xxx۴ و نامه شماره xxx۱/۴۱ مورخ ۹/۳/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد عشقی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه راهبرد مبین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی محمدی دارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین مدهوش طوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید محمد رضا شریفی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن مبشر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شرکت نو اندیشان یکتا برق فردوس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید حسین فخر طه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875287
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۴ و نامه شماره xxx۱/۴۱ مورخ ۹/۳/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای مصطفی محمدی دارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت گروه راهبرد مبین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای جواد عشقی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی آقای محمد حسین مدهوش طوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایمدگی آقای سید محمد رضا شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت نو اندیشان یکتا برق فردوس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی آقای محسن مبشر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن مرادی جزء به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی (سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۴) انتخاب شدند. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360870
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۴ و نامه شماره xxx۲/۴۱ مورخ ۱۶/۴/xxx۴سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد عشقی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مشانیر به سمت رئیس هیأت مدیره ـ آقای مصطفی محمدی دارانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پارس گستر کیش به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ آقای محمد حسین مدهوش طوسی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار به سمت عضو اصلی هیأت مدیره ـ آقای سیدمحمدرضا شریفی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایران ایر تور به سمت عضو اصلی هیأت مدیره ـ آقای محسن مبشر با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت دیزل سنگین ایران به سمت عضواصلی هیأت مدیره ـ آقای سیدحسین فخر طه باکدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360872
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/xxx۴ و نامه شماره xxx۲/۴۱ مورخ ۱۶/۴/xxx۴سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید. ـ اعضا اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر به شماره ثبت xxx۳۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ـ شرکت پارس گستر کیش به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ـ شرکت تعاونی چند منظوره هسایار به شماره ثبت xxx۷۱و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ـ شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به شماره ثبت xxx۹۱و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ـ شرکت دیزل سنگین ایران به شماره ثبت xxx۸و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تعیین گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12192300
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۵/xxx۲ و نامه شماره xxx۴۰/۴۱ مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی اگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن سعیدی بیلندی به عنوان باززرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه قدس یا خراسان جهت نشر آگهی های شرکت در سال xxx۲ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12192301
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/xxx۳ و نامه شماره xxx۹/۴۱ مورخ ۱۵/۰۲/xxx۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید بیلندی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی (سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳) انتخاب شدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10907871
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۰۸۸ بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۸:

۱ـ مرکز اصلی شرکت از آدرس (قبلی) نیشابور کیلومتر ۳۰ اتوبان مشهد به آدرس (جدید): کیلومتر ۵۵ جاده مشهد، نیشابور تغییر یافت.

در نتیجه ماده ۴ اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9709321
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۵/xxx۸:

باستناد ماده ۵۵ اساسنامه شرکت که در تاریخ ۱۰/۱۱/۸۶ در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید، هیئت مدیره کلیه اختیارات مشروح مندرج در ماده فوق الاشاره را به مدیرعامل تنفیذ نمود.

رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11768061
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۳۰۸۸ و بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۸/۸۷ که در تاریخ ۲۳/۱/۸۸ به این اداره واصل گردیده است: متن ذیل به انتهای تبصره ۲ ذیل ماده ۲ اساسنامه بشرح ذیل افزوده گردید: (مگر با اخذ مجوز از هیئت عالی واگذاری باستناد بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی) در نتیجه ماده ۲ اساسنامه بشرح فوق اصلاح می‌گردد. و برابر حکم شماره xxx۲/۱۱ مورخ ۲۶/۸/۸۷ آقای همایون حائری خیاوی بجای آقای محمد احمدیان بعنوان نماینده شرکت مادر تخصصی توانیر در هیئت مدیره شرکت مزبور انتخاب گردید و باستناد صورت جلسه هیئت مدیره ۱۴/۱۰/۸۷ که در تاریخ ۲۳/۱/۸۸ به این اداره واصل گردید.

۱ـ آقای مهندس همایون حائری خیاوی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن قنبری بسمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۲ـ الف) کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت باامضاء مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره معتبر می‌باشد.

ب) کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری بامضاء مشترک مدیرعامل (آقای مهندس علی قالیشویان) و (آقای مهندس محمد حسن قنبری یا نماینده وی) همراه با مهر شرکت کماکان معتبر و بقوت خود باقی است.

و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوق مورخ ۱۰/۶/۸۸ که در تاریخ ۱۰/۸/۸۸ به این اداره واصل گردیده است:

۱ـ در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۸۸ انتخاب گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات