یار آب شهر

شرکت یار آب شهر (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10860068053 (فعال)
5
افراد
11
آگهی‌ها
4896
شماره ثبت
1380/2/6
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان مشاور از سازمان برنامه و بودجه یزد
صدور 1395/7/27 انقضا 1399/7/25

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14589312
آگهی تغییرات شرکت یار آب شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۸۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقای جلیل حسانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ آقای منصور حیدرنژاد شورک به کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای محمدرضا امراللهی خرانق به کد ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ آقای سید محمد رضوانی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ۴ صورتهای مالی شرکت منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14589301
آگهی تغییرات شرکت یار آب شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۸۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۸ اقای جلیل حسانی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا امراللهی خرانق به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای منصور حیدر نژاد شورک به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999825
آگهی تغییرات شرکت یار آب شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۸۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) آقای سید محمدرضوانی نژادبه کدملی xxxxxxxxx۳ سمت بازرس اصلی و آقای مهدی شیبانی به کدملی xxxxxxxxx۳ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۲) روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد ۳) صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۶ موردتصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432842
آگهی تغییرات شرکت یار آب شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۸۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای منصور حیدرنژاد شورک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا امراللهی خرانق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جلیل حسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای سیدمحمد رضوانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای مهدی شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ صورتهای مالی منتهی به سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432850
آگهی تغییرات شرکت یار آب شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۸۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۶ آقای منصور حیدرنژاد شورک به سمت نائب رئیس هیأت مدیره وآقای محمدرضا امراللهی خرانق به سمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره و آقای جلیل حسانی سمت رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949216
آگهی تغییرات شرکت یار آب شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۸۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۵/xxx۵ ماده ۳۳ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: ماده ۳۳) سهام وثیقه مدیران هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل ۱ ٪سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفردا یا مشترکابر شرکت وارد شودبه صندوق شرکت بسپاردوثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی‌باشدولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد_ماند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777845
آگهی تغییرات شرکت یار آب شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۸۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ - آقای سیدمحمد رضوانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ - ترازنامه مالی شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12184741
آگهی تغییرات شرکت یار آب شهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۸۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱)سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: آقای منصور حیدرنژاد شورک به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا امراللهی خرانق به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای جلیل حسانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته و بروات شرکت و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ممهور بمهرشرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12184748
آگهی تغییرات شرکت یار آب شهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۸۹۶ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۰۶۸۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱)اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:آقای جلیل حسانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای منصور حیدرنژاد شورک به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا امراللهی خرانق به کدملی xxxxxxxxx۱ ۲)آقای سیدمحمد رضوانی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی شیبانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳)روزنامه کثیرالانتشار جام یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1458219
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور یار آب شهر یزد سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۹۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۸۰۵۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقای سید محمد رضوانی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی شیبانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11041520
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور یاراب شهر سهامی خاص بشماره ثبت ۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۸۰۵۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۶/۸۹ محل شرکت تغییر و به آدرس یزدـ خیابان مسکن و شهرسازی‌ـ کوچه پشت درمانگاه شماره ۹ـ کوی ششم لادن‌ـ پلاک ۲۹ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید.

ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات