یاراب شهر

شرکت یاراب شهر (نامشخص)

شناسه ملی 10860068052
5
افراد
4
آگهی‌ها
۴۸۹۶
شماره ثبت
-
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1063536
آگهی تغییرات شرکت یاراب شهر سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۸۰۵۲
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۶/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ آقای محمدرضا امرللهی خرانق به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جلیل حسانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای منصور حیدر نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ـ آقای سید محمد رضوانی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی شیبانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ۴ ـ صورتهای مالی سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۲/۹۲ آقای جلیل حسانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور حیدر نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا امرللهی خرانق بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10272039
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور یاراب شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۸۰۵۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای سید محمد رضوانی به سمت بازرس اصلی و آقای محمد علی جعفری نسب به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۳ صورتهای مالی سال xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت. مسئول ثبت شرکتهای یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 585270
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور یاراب شهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۸۰۵۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ آقای سید محمد رضوانی به سمت بازرس اصلی و آقای محمد علی جعفری نسب به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ۳ـ صورتهای مالی سال xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ مسئول ثبت شرکتهای یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9732815
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور یاراب شهر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۸۹۶و شناسه ملی۱۰۸۶۰۰۶۸۰۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقایان محمدرضا امرا...خرانق و جلیل حسانی و منصور حیدرنژاد.

۲ـ آقای سید محمد رضوانی به سمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی جعفری‌نسب به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۶/۲/۹۰ آقای جلیل حسانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای منصور حیدرنژاد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا امرالهی‌‌خرانق به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات