نخریسی و نساجی خسروی خراسان

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860062290 (فعال)
12
افراد
23
آگهی‌ها
206
شماره ثبت
1313/12/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14695382
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـ مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب شد. ۳ ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14610865
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222162
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۷ و نامه شماره xxx۶۲,xxx مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شد. ـ صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. ـ آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت کشت و صنعت انابد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره وحسن عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسن الستی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال xxx۷ انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202408
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx۶۲,xxx مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای جلیل ارغند به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و آقای کیوان شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی سرماگذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و آقای هادی بهروزنیا به شمارملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی فرش آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ وآقای سید محمد داودی مقدم به شمارملیxxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت کشت و صنعت انابد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ وآقای جواد غزنوی دوزنده به شمارملیxxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و آقای علی فدیشه ای به شمارملی xxxxxxxxx۱بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ویا دونفراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712545
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ عبارت «تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵» از قلم افتاده_است که به این وسیله اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564769
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال xxx۶ تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100011
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلیل ارغند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید آتش باری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای هادی بهروزنیابه شمارملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عضو هیئت مدیره آقای سید محمد داودی مقدم به شمارملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت انابد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عضو هیئت مدیره آقای جواد غزنوی دوزنده به شمارملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عضو هیئت مدیره آقای علی فدیشه‌ای به شمارملی xxxxxxxxx۱ به مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضاء هئیت مدیره ویا دونفراز اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032232
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۰۰ , xxx مورخ ۱۵/۶/xxx۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۹ بخش، ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032259
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ ونامه شماره xxx۰۰ , xxx مورخ ۱۵/۶/xxx۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر برای مدت یکسال بعنوان بازرس اصلی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردید. آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت کشت و صنعت انابد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و حسن عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسن الستی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال xxx۵ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12602377
آگهی تغییرات شرکت نخريسي و نساجي خسروي خراسان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۴ و نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۶/۵/xxx۴ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۳ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر انتقال مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۱ ریال از حساب سود انباشته به حساب سرمایه، هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: سرمایه شرکت مبلغxxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx.xxx.xxx سهم یک هزار ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12561800
آگهی تغییرات شرکت نخريسي و نساجي خسروي خراسان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا ـ رهیافت بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مهرگان تراز و همکاران بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گریدند. روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12106684
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای جوادغزنوی دوزنده بعنوان نماینده آستان قدس رضوی جایگزین آقای شربت دار گردیدوآقای جلیل ارغند بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا دانش کاظمی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان هادی بهروز نیا وسید محمد داودی مقدم و جوادغزنوی دوزنده به عنوان اعضا هیئت مدیره و آقای عباس ابوئی مهریزی را مجدداً به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی تاتاریخ ۲۵/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1435210
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام) شماره ثبت۲۰۶ شناسه ملی۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت فوق مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ آقایان موسی شربت دار به نمایندگی از طرف آستان قدس رضوی، جلیل ارغند به نمایندگی از طرف موسسه سازمان اقتصادی رضوی، حمیدرضا دانش کاظمی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، هادی بهروزنیا به نمایندگی از طرف شرکت تهیه و تولید فرش آستانقدس، و سید محمد داودی مقدم به نمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت انابد بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان حسن متقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و حسن الستی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال برگزیده شدند و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۳ آقایان جلیل ارغندیه سمت رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا دانش کاظمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان موسی شربت دار، سید محمد داودی مقدم و هادی بهروزنیا بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس ابویی مهریزی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل (آقای عباس ابویی مهریزی) و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۸ رئیس ثبت اسناد و املاک زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1132867
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت فوق مورخ ۱/۳/۹۲ ضمن تصویب صورتهای مالی سال ۹۱ و انتخاب روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx و آقای احمد حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 603414
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت فوق آقایان موسی شربت دار بنمایندگی از طرف آستان قدس رضوی، جلیل ارغند بنمایندگی از طرف موسسه سازمان اقتصادی رضوی، سید محمد داودی مقدم بنمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت انابد، حمیدرضا دانش کاظمی بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، هادی بهروزنیا بنمایندگی از شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس بعنوان اعضای اصلی و آقایان حسن متقیان و حسن الستی بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال برگزیده شدند و باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۱ آقای جلیل ارغند بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا دانش کاظمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، موسی شربتدار و سید محمد داودی مقدم و هادی بهروزنیا بسمت عضو هیئت مدیره و همچنین آقای عباس ابوئی مهریزی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 603480
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت فوق که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده است. ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۸۹، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و آقای حسن سعیدی بیلندی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10893591
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت فوق آقایان موسی شربت دار بنمایندگی از طرف آستان قدس رضوی، جلیل ارغند بنمایندگی از طرف موسسه سازمان اقتصادی رضوی، سید محمد داودی مقدم بنمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت انابد، حمیدرضا دانش کاظمی بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، هادی بهروزنیا بنمایندگی از شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس بعنوان اعضای اصلی و آقایان حسن متقیان و حسن الستی بعنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال برگزیده شدند و باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۱ آقای جلیل ارغند بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا دانش کاظمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، موسی شربتدار و سید محمد داودی مقدم و هادی بهروزنیا بسمت عضو هیئت مدیره و همچنین آقای عباس ابوئی مهریزی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11110984
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت فوق که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده است. ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۸۹، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و آقای حسن سعیدی بیلندی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10378506
((آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰))
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی در مورخه ۱۳/۴/۸۹ ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۸۸ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن سعیدی بیلندی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت اسناد و املاک زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11033536
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۱۲/۸۸ اشخاص حقوقی ذیل:

۱ـ آستان قدس رضوی ۲ـ موسسه سازمان اقتصادی رضوی ۳ـ شرکت کشت و صنعت انابد ۴ـ شرکت سرمایه‌گذاری ملی ۵ـ شرکت تهیه و تولید فروش آستان قدس رضوی بعنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و آقایان حسن متقیان و حسن الستی بعنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. و بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱/۸۹ آقای جلیل ارغند به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت انابد بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا دانش‌کاظمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقایان موسی شربت‌دار به نمایندگی از شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی, سید محمد داودی‌مقدم به نمایندگی از آستان قدس رضوی و هادی بهروزنیا به نمایندگی از موسسه سازمان اقتصادی رضوی بسمت اعضای هیئت‌مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, برات و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

اداره ثبت اسناد و املاک زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10010665
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/۸۸ شرکت فوق آقایان سید محمد داوودی بنمایندگی از طرف آستان قدس رضوی و هادی بهروزنیا بنمایندگی از طرف موسسه سازمان اقتصادی رضوی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای جلیل ارغند بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا دانش کاظمی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برگزیده شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای سرپرست شرکت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اداره ثبت اسناد و املاک زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11425691
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۴/۸۸ شرکت فوق ضمن تعیین روزنامه یومیه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال ۸۷ موسسه حسابداری و خدمات مدیریت آگاهان ترازتوس بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن سعیدی‌بیلندی بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت اسناد و املاک زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11242438
((آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰))
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۵/۸۸ شرکت فوق کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود

اداره ثبت اسناد و املاک زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات