سیمان ازادگان یزد

شرکت سیمان ازادگان یزد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10840066120 (منحل شده)
2
افراد
11
آگهی‌ها
405312
شماره ثبت
1372/5/24
تاریخ تأسیس

اشخاص سیمان ازادگان یزد

در این بخش تمامی اشخاصی که در سیمان ازادگان یزد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13000046
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سیمان آزادگان یزد (سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت ۴۰۵۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۶۱۲۰ نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال شرکت در روزنامه رسمی به شماره xxx۶۲ مورخ ۲۹/۳/۹۵ و به موجب ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت، لذا بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت (اعم از حقیقی و حقوقی) شرکت سیمان آزادگان یزد (سهامی عام) در حال تصفیه دعوت می‌شود با در دست داشتن مدارک و مستندات مثبته مطالبات خود، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به دفتر مدیر تصفیه به نشانی تهران خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از پارک ساعی نبش کوچه ۳۴ ساختمان پزشکان طبقه ۳ واحد ۱۳ مراجعه مدارک مثبته را ارائه و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت فوق هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد_بود. پ xxxxxx۲ ۳ ۳ مدیر تصفیه شرکت سیمان آزادگان یزد در حال تصفیه ابراهیم فاضلی نیا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000063
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سیمان آزادگان یزد (سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت ۴۰۵۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۶۱۲۰ نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال شرکت در روزنامه رسمی به شماره xxx۶۲ مورخ ۲۹/۳/۹۵ و به موجب ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت، لذا بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت (اعم از حقیقی و حقوقی) شرکت سیمان آزادگان یزد (سهامی عام) در حال تصفیه دعوت می‌شود با در دست داشتن مدارک و مستندات مثبته مطالبات خود، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به دفتر مدیر تصفیه به نشانی تهران خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از پارک ساعی نبش کوچه ۳۴ ساختمان پزشکان طبقه ۳ واحد ۱۳ مراجعه مدارک مثبته را ارائه و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت فوق هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد_بود. پ xxxxxx۲ ۳ ۳ مدیر تصفیه شرکت سیمان آزادگان یزد در حال تصفیه ابراهیم فاضلی نیا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12944257
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سیمان آزادگان یزد (سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت ۴۰۵۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۶۱۲۰ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال شرکت در روزنامه رسمی به شماره xxx۶۲ مورخ ۲۹/۳/۹۵ و به موجب ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت، لذا بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت (اعم از حقیقی و حقوقی) شرکت سیمان آزادگان یزد (سهامی عام) در حال تصفیه دعوت می‌شود با در دست داشتن مدارک و مستندات مثبته مطالبات خود، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به دفتر مدیر تصفیه به نشانی تهران خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از پارک ساعی نبش کوچه ۳۴ ساختمان پزشکان طبقه ۳ واحد ۱۳ مراجعه مدارک مثبته را ارائه و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت فوق هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد_بود. پ xxxxxx۲ ۳ ۲ مدیر تصفیه شرکت سیمان آزادگان یزد در حال تصفیه ابراهیم فاضلی نیا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12944266
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سیمان آزادگان یزد (سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت ۴۰۵۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۶۱۲۰ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال شرکت در روزنامه رسمی به شماره xxx۶۲ مورخ ۲۹/۳/۹۵ و به موجب ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت، لذا بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت (اعم از حقیقی و حقوقی) شرکت سیمان آزادگان یزد (سهامی عام) در حال تصفیه دعوت می‌شود با در دست داشتن مدارک و مستندات مثبته مطالبات خود، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به دفتر مدیر تصفیه به نشانی تهران خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از پارک ساعی نبش کوچه ۳۴ ساختمان پزشکان طبقه ۳ واحد ۱۳ مراجعه مدارک مثبته را ارائه و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت فوق هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد_بود. پ xxxxxx۲ ۳ ۲ مدیر تصفیه شرکت سیمان آزادگان یزد در حال تصفیه ابراهیم فاضلی نیا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12888823
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سیمان آزادگان یزد (سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت ۴۰۵۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۶۱۲۰ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال شرکت در روزنامه رسمی به شماره xxx۶۲ مورخ ۲۹/۳/۹۵ و به موجب ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت، لذا بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت (اعم از حقیقی و حقوقی) شرکت سیمان آزادگان یزد (سهامی عام) در حال تصفیه دعوت می‌شود با در دست داشتن مدارک و مستندات مثبته مطالبات خود، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به دفتر مدیر تصفیه به نشانی تهران خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از پارک ساعی نبش کوچه ۳۴ ساختمان پزشکان طبقه ۳ واحد ۱۳ مراجعه مدارک مثبته را ارائه و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت فوق هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد_بود. پ xxxxxx۲ ۳ ۱ مدیر تصفیه شرکت سیمان آزادگان یزد در حال تصفیه ابراهیم فاضلی نیا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12888830
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سیمان آزادگان یزد (سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت ۴۰۵۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۶۱۲۰ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال شرکت در روزنامه رسمی به شماره xxx۶۲ مورخ ۲۹/۳/۹۵ و به موجب ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت، لذا بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت (اعم از حقیقی و حقوقی) شرکت سیمان آزادگان یزد (سهامی عام) در حال تصفیه دعوت می‌شود با در دست داشتن مدارک و مستندات مثبته مطالبات خود، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به دفتر مدیر تصفیه به نشانی تهران خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از پارک ساعی نبش کوچه ۳۴ ساختمان پزشکان طبقه ۳ واحد ۱۳ مراجعه مدارک مثبته را ارائه و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت فوق هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد_بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12844890
آگهی تغییرات شرکت سیمان ازادگان یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۶۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/xxx۵ ۰۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و ابراهیم فاضلی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرتصفیه تعیین گردید. آدرس محل تصفیه به نشانی تهران: تهران خیابان ولی عصرساختمان xxx۷ طبقه دوم واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12543001
آگهی تغییرات شرکت سيمان ازادگان يزد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۰۵۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۶۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658538
آگهی تغییرات شرکت سیمان ازادگان یزد سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۶۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ایران مشهود ش.م xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا گلچین پور ک.م xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی xxx۳ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241916
آگهی تغییرات شرکت سیمان آزادگان یزد شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۵۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۶۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت های مالی سال ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10315021
آگهی اصلاحی شرکت سیمان آزادگان یزد سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۳۱۲ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۶۱۲۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۱۵/ ت ۳۲/۹۰ مورخ ۱۹/۴/xxx۰ بدینوسیله اعلام می‌گردد: شرکت صنایع صنعتی و معدنی سیمگون قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسین ناجی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت و راهبری سرمایه آگاهان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حمید رضا امینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مبین متین آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای بهمن رجبی و اجارگاه به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات