معادن بافق

شرکت معادن بافق (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10840008904 (فعال)
9
افراد
11
آگهی‌ها
57
شماره ثبت
1371/1/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14724069
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۷ بتصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14495671
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباسعلی بنفشه کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت خدمات یازرگانی پیمان امیر بسمت رییس هیات مدیره آقای مهدی محمدخانی بسمت نایب رییس هیات مدیره آقای حمید علی محمدی کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت صنعتی الکترو نیکتا تنگ بسمت عضو هیات مدیره آقای غلامرضا میرابی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت صنایع چوب کلاته رودبار بسمت عضو هیات مدیره آقای محمود علی محمدی کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت نوین آلیاژ سمنان بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت میباشد و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با متفق امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا نایب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14174888
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
پیرو آگهی مکانیزه به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۴/۰۵/xxx۷اعلام میدارد ۱- شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر ۲-شرکت نوین آلیاژ سمنان ۳-شرکت گروه صنعتی الکترو نیکتا تنگ ۴-شرکت صنایع چوب کلاته رودبار ۵- آقای محمد مهدی محمد خانی به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و نام اشخاص حقیقی ذکر شده بعنوان اعضای هیات مدیره زائد می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14154772
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از:۱- شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی یوسف محمدی با کدملی xxxxxxxxx۴- شرکت نوین آلیاژ سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی آقای اکبر تفضلی هرندی به کدملی xxxxxxxxx۱ -شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰به نمایندگی مسعود شمیمی نوری با کدملی xxxxxxxxx۱ -شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی با کدملی xxxxxxxxx۸ -آقای مهدی محمد خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ ۷برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.۲-موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی وبه عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند ۳-روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد۴- صورتهای مالی منتهی به سال ۹۶مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13553618
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ موسسه کاربرد ارقام را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۲ روزنامه اطلاعات و کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۳ صورتهای مالی سال xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032042
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدماتی بازرگانی پیمان امیر بنمایندگی آقای محمد علیمحمدی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی محمدخانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ بنمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت نوین آلیاژسمنان بنمایندگی آقای محمود علی محمدی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور با دو امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032043
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسامه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ۲ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۳ - شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ - شرکت نوین آلیاژ سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ - شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ - شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ - آقای مهدی محمد خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۴ - صورتهای مالی سال xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12328817
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ۲ ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ـ موسسه حسابرسی همیارحساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 664036
آگهی تغییرات شرکت معادن بافقسهامی عام بشماره ثبت ۵۷به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۴/۴/۹۱ تصمیمات و تغییرات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی همیار حساب را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس علی‎البدل برای سال مالی xxx۱ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰، شرکت نوین آلیاژ سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴، شرکت صنعتی الکترونیکی تاتونگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰، شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ همچنین بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۷/۴/۹۱ شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به نمایندگی آقای یوسف محمدی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی محمدخانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ به نمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری، شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی بسمت اعضای هیئت مدیره و شرکت نوین آلیاژ سمنان به نمایندگی آقای محمود علیمحمدی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 446196

آگهی تاسیس شعبه
به موجب نامه شماره xxx۲/۴۷/۷ ـ ۱/۸/۹۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۹۰ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بافق محل شعبه شرکت معادن بافق سهامی عام در تهران ـ یوسف آباد خیابان سید جمال الدین اسدآبادی خ شانزدهم پ ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۹ تاسیس گردیده است که در این اداره به شماره ثبت xxx۲۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به ثبت رسیده و امضای ذیل دفاتر در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ تکمیل گردید و مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاریشمارهxxx۵۷/ث۳۲/۹۰
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10181495
آگهی تاسیس شعبه
به موجب نامه شماره xxx۲/۴۷/۷ ۱/۸/۹۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۹۰ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بافق محل شعبه شرکت معادن بافق سهامی عام در تهران یوسف آباد خیابان سید جمال الدین اسدآبادی خ شانزدهم پ ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۹ تاسیس گردیده است که در این اداره به شماره ثبت xxx۲۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به ثبت رسیده و امضای ذیل دفاتر در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ تکمیل گردید و مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات