سهامی کارخانجات ریسندگی و بافندگی درخشان یزد

شرکت سهامی کارخانجات ریسندگی و بافندگی درخشان یزد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10840000926 (فعال)
0
افراد
1
آگهی‌ها
5
شماره ثبت
1316/5/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10500903
آگهی تغییرات شرکت درخشان یزد به شماره ثبت ۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۰۹۲۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ با توجه به استعفای آقای سید علی حسینی از عضویت هیئت مدیره آقای علی اکبر جعفریان عضو علی البدل به عنوان عضو اصلی برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا سه نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات