سرمایه گذاری استان همدان

شرکت سرمایه گذاری استان همدان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10820067317 (فعال)
8
افراد
20
آگهی‌ها
6689
شماره ثبت
1385/7/17
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری استان همدان

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری استان همدان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه گذاری استان همدان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سرمایه گذاری استان همدان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14664748
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی به قرار ذیل انتخاب گردیدند : موسسه حسابرسی وخدمات مالی آتیه اندیش نمودگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شماره ثبت xxx۹۳ به عنوان حسابرس وبازرس اصلی موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شماره ثبت xxx۵۶ به عنوان حسابرس علی البدل شرکت ۲ - روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی واطلاعیه‌های شرکت انتخاب گردید . ۳ - صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613835
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت ازآدرس قبلی به آدرس جدید: همدان - خیابان هنرستان - انتهای آپارتمانها - پلاک ۳۹ –کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت وماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13599187
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی وخدمات مالی آتیه اندیش ارقام بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدبیر گران مستقل بعنوان حسابرس علی البدل شرکت جهت سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152739
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری استان همدان شرکت سهامی عام به‌شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورت های مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ شرکت به تصویب رسید. ۲ ـ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سیاق نوین بعنوان بازرس علی البدل شرکت جهت سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ انتخاب گردیدند ۳ ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار وروزنامه همدان پیام به عنوان روزنامه محلی جهت درج آگهی واطلاعیه های شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9428844
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان همدان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ شرکت به تصویب رسید. ۲ـ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به عنوان بازرس علی البدل شرکت جهت سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار وروزنامه همدان پیام به عنوان روزنامه محلی جهت درج آگهی واطلاعیه های شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242860
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸۹ شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۲ تغییرات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ نوع شرکت از سهامی خاص به سهام عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبل شد و اعلامیه تبدیل بشرح ذیل می باشد: نام شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهامی عام بشماره ثبت xxx۹، موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن: الف ـ موضوع فعالیت اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که بتنهایی یا بهمراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. ب ـ موضوع فعالیت های فرعی: ۱. سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی، سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز ۲. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته به خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد. ۳. سرمایه گذاری در سایر دارائی ها از جمله دارائی های فیزیکی پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۴. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله ۱ ـ۴ ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری ۲ ـ۴ـ تأمین مالی بازار گردانی اوراق بهادار، ۳ـ۴ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار، ۴ـ۴ـ تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار. ۵. شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارائی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات و صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد مرکز شرکت به همدان خیابان هنرستان بعد از آپارتمانها پلاک ۳۹ مدت شرکت نامحدود سرمایه شرکت ده میلیارد ریال منقسم به ده میلیون سهم عادی یک هزار ریالی می باشد که فاقد سهام ممتاز است هویت کامل اعضاء هیئت مدیره: آقای سیف الله یونسی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان همدان شماره ثبت xxx۸ رئیس هیئت مدیره خانم معصومه باقری کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کبود راهنگ شماره ثبت xxx نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم عبدالملکی کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ملایر شماره ثبت xxx۴ عضو اصلی هیئت مدیره آقای اسلام خسروی کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نهاوند شماره ثبت xxx عضو اصلی هیئت مدیره رجبعلی مینائی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بهار شماره ثبت xxx عضو اصلی هیئت مدیره آقای مصطفی وفایی کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اسد آباد شماره ثبت xxx عضو علی البدل هیئت مدیره آقای یوسف زینتی مشفق کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رزن شماره ثبت xxx عضو علی البدل هیئت مدیره آقای ابراهیم شمس اللهی کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تویسرکان شماره ثبت xxx عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای نصرت الله کرمی کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر عامل شرکت شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مراجع عمومی قبل از تشکیل هر یک از مجامع عمومی هر صاحب رسمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهام متعلق به خود یا سند دیگری که حاکی از تعلق سهام به وی باشد به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند فقط سهامداران حق ورود به مجامع را دارند که ورقه ورودی را دریافت کرده باشند مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارائی بعد از تصفیه سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص مالی شرکت نهایی زیانهای سال مالی قبلی و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری و پاداش هیئت مدیره که مجمع عمومی با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و این اساسنامه تعیین نموده است به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی دوره عملکرد و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که در هر صورت که نباید از ۱۰% کل سود ویژه سالیانه کمتر باشد برای تقسیم بین دارندگان سهام تخصیص می دهد مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است. جمع کل بدهی های شرکت xxx/xxx/xxx/xxx/۷ ریال که شامل بدهی های حسابرسی بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال و بدهی های غیر جاری بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۶ ریال و بدهی های احتمالی بمبلغ xxx/xxx/xxx/۹ ریال می باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت دنیای اقتصاد و همدان پیام و اساسنامه شرکت و در ترازنامه حساب سود و زیان آن که مربوط به ۲ سال قبل از اتخاذ تصمیم به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان موجود می باشد.
۲ـ آقای سیف الله یونسی رئیس هیئت مدیره خانم معصومه باقری نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم عبدالملکی و آقای اسلام خسروی و آقای رجبعلی مینائی هر ۵ نفر عضو اصلی هیئت مدیره و آقای نصرت الله کرمی مدیر عامل همگی برای مدت دو سال انتخاب دشند.
۳ـ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با مدیر عامل (آقای نصرت الله کرمی) و رئیس هیئت مدیره (آقای سیف الله یونسی) یا نایب رئیس هیئت مدیره (خانم معصومه باقری) با مهر شرکت معتبر است.
۴ـ مؤسسه حسابرسی آئین محاسبان امین بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای کامران خدائی بعنوان بازرس علی البدل جهت سال منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994326
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری استان همدان سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۱ و مجمع عمومی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۱ و ۳۰/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ بموضوع شرکت امور بازرگانی واردات و صادرات اضافه شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
۲ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید.
۳ـ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اسد آباد با نمایندگی آقای مصطفی وفایی بسمت به رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کبودرآهنگ با نمایندگی خانم معصومه باقری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان همدان با نمایندگی آقای سیف اله یونسی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نهاوند با نمایندگی آقای اسلام خسروی و شرکت تعاونی سهام عدالت تویسرکان با نمایندگی آقای ابراهیم شمس الهی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رزن با نمایندگی آقای یوسف زینتی مشفق و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بهار با نمایندگی آقای رجبعلی مینایی هر هفت نفر بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ملایر بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای نصرت اله کرمی بسمت مدیرعامل برای دو سال انتخاب شدند و حق امضا در کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با مدیرعامل (آقای نصرت اله کرمی) و رئیس هیئت مدیره (آقای مصطفی وفایی) یا نایب رئیس هیئت مدیره (خانم معصومه باقری) با مهر شرکت معتبر است.
۴ـ موسسه حسابرسی محاسبان توانا بسمت بازرس اصلی و آقای مجید قدیانی بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب شدند.
۵ـ روزنامه دنیای اقتصاد و همدان پیام جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 639258
آگهی اصلاحی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری استان همدان (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷
پیرو آگهی تاسیس شماره xxx۹ مورخ ۳۰/۸/xxx۹ و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۶/xxx۹ ماده هفت اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد.
ماده هفت: سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال منقسم به ده میلیون سهم یک هزار ریالی بانام می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10603692
آگهی اصلاحی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری استان همدان (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷
پیرو آگهی تاسیس شماره xxx۹ مورخ ۳۰/۸/xxx۹ و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۶/xxx۹ ماده هفت اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد.

ماده هفت: سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال منقسم به ده میلیون سهم یک هزار ریالی بانام می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 598203
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری استان همدان سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
آقای ابراهیم عبدالملکی بنمایندگی تعاونی سهام عدالت شهرستان ملایر بجای آقای اسلام خسروی بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین شدند حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل آقای نصرت ا... کرمی و رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم عبدالملکی و در غیاب وی نایب رئیس خانم معصومه باقری با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10871869
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری استان همدان سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

آقای ابراهیم عبدالملکی بنمایندگی تعاونی سهام عدالت شهرستان ملایر بجای آقای اسلام خسروی بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین شدند حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل آقای نصرت ا... کرمی و رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم عبدالملکی و در غیاب وی نایب رئیس خانم معصومه باقری با مهر شرکت معتبر است.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11421937
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری استان همدان سهامی خاص بشماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد

تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر به ۷ نفر افزایش یافت و ماده ۳۷ اساسنامه اصلاح شد

صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید

آقای مصطفی وفایی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اسدآباد و آقای رجبعلی مینایی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بهار بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای یوسف زینتی مشفق به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت رزن عضو علی‌البدل هیئت مدیره انتخاب شدند

موسسه حسابرسی داوران حساب بسمت بازرس و حسابرس شرکت جهت سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ انتخاب شدند

روزنامه دنیای اقتصاد و همدان پیام بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ شرکت تعیین شد

آقای سیف‌ا... یونسی به جای آقای حاجی طاعتی عزت بعنوان نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت همدان انتخاب شد

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11133315
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸۹ شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ سی ام دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

۱ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید.

۲ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه همدان پیام جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.

۳ـ موسسه حسابرسی داوران حساب بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین بعنوان بازرس حسابرس علی‌البدل شرکت جهت سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ انتخاب شد.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10486022
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸۹ شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای نصرت الله کرمی فرزند سیف الله برای بقیه مدت بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. ۲ آقای ابراهیم اللهی بعنوان نماینده تعاونی سهام عدالت تویسرکان تعیین گردید. ۳ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با مدیرعامل شرکت آقای نصرت الله کرمی و رئیس هیئت مدیره و آقای اسلام خسروی و در غیاب وی نایب رئیس خانم معصومه باقری با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10308209
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان همدان به شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیت مدیره مورخ ۲۴/۶/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال از محل پرداخت نقدی افزایش یافت و ماده ۷ (هفت) اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد. ماده ۷: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۱۰ ریالی با نام می‌باشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10130653
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان همدان با شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اسلام خسروی به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نهاوند بسمت رئیس هیئت مدیره خانم معصومه باقری به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کبودر آهنگ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم زهرا الوندی به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تویسرکان بسمت منشی هیئت مدیره حاجی طاعتی عزت به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان همدان و ابراهیم عبدالملکی به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ملایر هر پنج نفر عضو اصلی هیئت مدیره و آقایان یوسف زینتی مشفق به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رزن، یزدان آشتاب به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بهار، آقای مصطفی وفائی به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اسدآباد اعضای علی البدل هیئت مدیره همگی برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ آقای سید حسین مهدیون بعنوان مدیر عامل انتخاب شد. ۴ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با مدیر عامل شرکت و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9568134
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷
بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱/۳/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان همدان به نمایندگی آقای حاجی طاععتی‌عزت، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نهاوند به نمایندگی آقای اسلام خسروی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کبودر آهنگ به نمایندگی خانم معصومه باقری و شرکت تعاوی سهام عدالت شهرستان ملایر به نمایندگی آقای ابراهیم عبدالملکی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تویسرکان به نمایندگی آقای ابراهیم شمس‌الهی به عنوان اعضاء اصلی هیات‌مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اسدآباد به نمایندگی آقای نصرت‌اله کرمی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رزن به نمایندگی خانم زهرا بختیاری‌بسطام به سمت اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره برای بقیه مدت انتخاب گردیدند.

۲ـ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نهاوند بسمت رئیس هیات‌مدیره، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ملایر به عنوان نایب رئیس هیات‌مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تویسرکان به سمت منشی هیات‌مدیره انتخاب گردیدند

۳ـ اقای سید حسن مهدیون‌ کماکان در سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند.

۴ـ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با مدیرعامل و یکی ازا عضاء هیات‌مدیره و آقای نصرت‌اله کرمی با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10357643
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهامی خاص ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۸/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ بیلان و ترازنامه مالی شرکت منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. ۲ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ موسسه داوران حساب بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ انتخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10327824
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۸۸ و ۱/۷/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. ۱ تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره از ۷ نفر به ۵ نفر کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه نیز اصلاح شد. ۲ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان همدان بنمایندگی آقای محمد جواد شیخ، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نهاوند بنمایندگی آقای سعید خدامرادی، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کبودرآهنگ بنمایندگی آقای سعید شیرزادی، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ملایر بنمایندگی آقای سعید محبی فرد، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تویسرکان بنمایندگی آقای افشار سرکانیان هر پنج نفر بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اسد آباد بنمایندگی آقای نصرت اله کرمی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رزن بنمایندگی آقای محسن عابدی علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب شدند. ۳ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره ۱/۷/۸۸ آقای محمد جواد شیخ نماینده تعاونی سهام عدالت همدان بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سعید خدامرادی نماینده تعاونی عدالت شهرستان نهاوند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند همچنین آقای سید حسن مهدیون بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10108780
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای اسلام خسروی بنمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نهاوند رئیس هیئت مدیره، آقای موسی قربانی امین بنمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بهار بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، خانم مریم گمار بنمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تویسرکان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای حاجی طاعتی بنمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان همدان عضو اصلی هیئت مدیره و خانم معصومه باقری بعنوان نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کبودرآهنگ علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند بقیه اعضاء هیئت مدیره در سمتهای خود باقی ماندند. ۲ آقای سید حسن مهدیون (خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات