سیمان هگمتان

شرکت سیمان هگمتان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10820049324 (فعال)
12
افراد
31
آگهی‌ها
27
شماره ثبت
1368/2/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14804421
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت سیمان تهران (سهامی عام) و عضو موظف به سمت رئیس هیئت مدیره به جای آقای محمد نبی حبیبی انتخاب گردید. ۲ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ ۲۲/۰۳/۹۹ تعیین گردیدند: آقای محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت سیمان تهران (سهامی عام) به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محسن رستمی باکدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت سیمان ایلام (سهامی عام) باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمجتبی حسینی مقدم باکدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره نماینده شرکت پریفاب (سهامی خاص) باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ آقای مسعود حقیری باکدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت صنایع گیلان سبز(سهامی خاص) باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳به عنوان عضو هیئت مدیره آقای آرمان ثنائی باکدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت صنایع سیمان نهاوند(سهامی خاص) باشناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به عنوان عضو هیئت مدیره ۳ ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها، سفته ها و دیگر اوراق تجاری با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.همچنین کلیه چک ها تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و آقای مهران افشاری معاون مالی و اداری شرکت با شماره ملی xxxxxxxxx۰ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14439858
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای سید مجتبی حسینی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت پریفاب ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره انتخاب وجایگزین آقای منصور قدمی گردید . ۲ آقای مسعود حقیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت صنایع سیمان گیلان سبز ( سهامی خاص ) باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره انتخاب وجایگزین آقای حسین چهرگانی گردید . همچنین آقایان محمد نبی حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآرمان ثنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده تا تاریخ ۲۲/۳/xxx۹ درسمت خود ابقا گردیدند . ۳ حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها ، سفته‌ها و دیگر اوراق تجاری با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . همچنین اوراق ، اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چک‌ها و قراردادها تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل وآقای مهران افشاری معاون مالی و اداری شرکت با شماره ملی xxxxxxxxx۰ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ۴ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را مطابق با ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220835
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -۱سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد نبی حبیبی باکدملیxxxxxxxxx۲ نماینده شرکت سیمان تهران (سهامی عام) باشناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محسن رستمی باکدملیxxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سیمان ایلام(سهامی عام) باشناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای منصور قدمی باکدملیxxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل وعضو هئیت مدیره نماینده شرکت پریفاب(سهامی خاص)باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ آقای حسین چهرگانی باکدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت صنایع گیلان سبز(سهامی خاص) باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳به عنوان عضو هیئت مدیره آقای آرمان ثنائی باکدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت صنایع سیمان نهاوند(سهامی خاص) باشناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به عنوان عضو هیئت مدیره -۲ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفرازاعضاء هیئت مدیره "متفقاً" و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره "متفقاً" به همراه مهر شرکت معتبرمیباشد واوراق، اسناد، چکها و قراردادها تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضا مدیرعامل و معاون مالی و اداری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. -۳ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را مطابق با ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181305
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - شرکت سیمان تهران به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ـ شرکت صنایع سیمان نهاوند به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ـ شرکت سیمان ایلام به شماره ثبت xxx۲۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ـ شرکت پریفاب به شماره xxx۰۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ - شرکت صنایع سیمان گیلان سبز به شماره ثبت xxxxxxو شناسه xxxxxxxxx۴۳ ۲ - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14074433
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۶ به تصویب رسید ۲ سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷ انتخاب شد ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13806043
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به شرح ذیل تعیین و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد: استان همدان، شهرستان رزن، بخش قروه درجزین، دهستان درجزین علیا، روستای چانگرین، محله: پائین، جاده (وسمق) خیابان (اصلی) وکدپستی xxxxxxxxx۳ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602237
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد نبی حبیبی باکدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان تهران (سهامی عام) باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محسن رستمی باکدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ایلام (سهامی عام) باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای منصور قدمی باکدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت پریفاب (سهامی خاص) باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت مدیرعامل وعضوهیأت مدیره آقای حسین چهرگانی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان گیلان سبز (سهامی خاص) باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضوهیأت مدیره آقای آرمان ثنائی باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان لوشان (سهامی خاص) باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضوهیأت مدیره - ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره (متفقا) ممهور به مهر شرکت معتبرمی باشد و اوراق، اسناد، چکها و قراردادها تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضا مدیرعامل و معاون مالی و اداری همراه با مهر شرکت دارای اعتباراست. - ۳ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را مطابق با ماده ۳۷ اساسنامه به شرح پیوست به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598304
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت سیمان تهران به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ شرکت سیمان لوشان به شماره ثبت ۷۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت سیمان ایلام به شماره ثبت xxx۲۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت پریفاب به شماره xxx۰۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت صنایع سیمان گیلان سبز به شماره ثبت xxxxxx و شناسه xxxxxxxxx۴۳ ۲ سازمان حسابرسی باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۶ انتخاب گردید. ۳ ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۵ و عملکرد هیئت مدیره شرکت به تصویب مجمع رسید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418431
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره با توجه به تغییرات نماینده حقوقی برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۱/۲/۹۶ به قرار ذیل تعیین شد: - آقای محمد نبی حبیبی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو موظف و رئیس هئیت مدیره به نمایندگی از شرکت سیمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ - آقای شمس اله محمدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سیمان ایلام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ - آقای آرمان ثنائی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سیمان لوشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ - آقای حسین چهرگانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سیمان گیلان سبز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ - آقای منصور قدمی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت سیمان پریفاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ - ۲ حق امضاءکلیه اوراق و اسناد تعهدآورشرکت و همچنین کلیه چک‌ها، سفته‌ها ودیگر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، همچنین اوراق و اسناد تعهدآور وکلیه چک‌ها و قراردادها تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و اداری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418441
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ بموجب معرفی نامه شماره ۹۵/۱/۱/xxx۶ مورخ ۱۹/۱۱/۹۵ آقای محسن رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت سیمان ایلام (سهامی عام) و به سمت عضو غیر موظف و نائب رئیس هیئت مدیره بجای آقای شمس اله محمدی برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱/۲/۹۶ انتخاب شد. - ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآورشرکت و همچنین کلیه چک‌ها، سفته‌ها و دیگر اوراق تجاری با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، همچنین اوراق و اسناد تعهدآور وکلیه چک‌ها و قراردادها تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و اداری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979931
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرمان ثنائی به شماره ملی ۱ xxxxxx xxx به عنوان نماینده شرکت سیمان لوشان (سهامی خاص) و به سمت عضو موظف هیئت مدیره بجای آقای مسعود حقیری برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، سفته‌ها و دیگر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدهمچنین اوراق واسناد تعهد آوروهمچنین کلیه چک‌ها و قراردادها تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و معاون مالی و اداری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. - ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871239
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۹۴ به تصویب مجمع رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۵ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12686910
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد طاهری به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان گیلان سبز به عنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره آقای محمد مهدی رئیس زاده به نمایندگی از شرکت سیمان تهران به عنوان عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره آقای شمس اله محمدی به نمایندگی از شرکت سیمان ایلام به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای مسعود حقیری به نمایندگی از شرکت سیمان لوشان به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره آقای منصور قدمی به نمایندگی از شرکت پریفاب به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. همچنین اوراق، اسناد، چک‌ها و قرادادها تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی واداری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را مطابق با ماده ۳۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306206
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۷ وشناسه‌ملی۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضای هیات مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: ـ آقای سید بهاءالدین علائی فرد به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدمهدی رئیس زاده به عنوان عضو غیرموظف و نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای اکبر مجیدپور به عنوان عضو موظف هئیت مدیره و مدیرعامل ـ آقای شمس اله محمدی به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره ـ آقای مسعود حقیری به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره ۲ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود همچنین اوراق ، اسناد ، چکها و قراردادها تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضا مدیرعامل و معاون مالی و اداری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۳ ـ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را مطابق با ماده ۳۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12250188
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۷ وشناسه‌ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ شرکت سهامی عام سیمان تهران به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و شرکت سهامی خاص سیمان لوشان به شماره ثبت ۷۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت سهامی عام سیمان ایلام به شماره ثبت xxx۲۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و شرکت سهامی خاص پریفاب به شماره ثبت xxx۰۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و شرکت سهامی خاص صنایع سیمان گیلان سبز به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.۲ـ ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۳ ، عملکرد هیئت مدیره و پروژه های آتی شرکت به تصویب مجمع رسید. ۳ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۴ انتخاب گردید. ۴ ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12062984
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۷ و شناسه‌ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای سید بهاءالدین علائی فرد به نمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان گیلان سبز (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxxبه عنوان عضوهیئت مدیره برای بقیه مدت تا تاریخ۱۱/۱/۹۴انتخاب گردید و بقیه اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل درسمتهای خود برای بقیه مدت ابقاء شدند. ـ آقای سید عطاء اله سیدان باشماره ملیxxxxxxxxx۴به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای اکبر مجیدپوربا شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای سید بهاءالدین علائی فرد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای شمس اله محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای مسعود حقیری با شماره ملی xxxxxxxxx۳به عنوان عضو هیئت مدیره ۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین اوراق، اسناد، چکها و قرادادها تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی واداری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9423256
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ برابر حکم شمارة xxx۸/۱/۱/۹۳ مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ شرکت سیمان تهران و بموجب تفویض اختیار شرکت پریفاب (سهامی خاص) آقای اکبر مجیدپور بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت برای بقیه مدت تا تاریخ ۱۱/۱/۹۴ انتخاب گردیدند. سمت بقیه اعضای هیئت مدیره همانند قبل عبارت است از: آقای سید عطاءاله سیدان بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای شمس اله محمدی بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مسعود حقیری بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا بنی اسدی راد بعنوان عضو هیئت مدیره ۲ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود همچنین اوراق، اسناد، چکها و قرادادها تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی واداری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471116
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان سهامی عام شماره ثبت ۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ که طی نامه شماره xxx۸ مورخ ۱۶/۰۲/xxx۳ به این اداره اعلام گردید، جلسه فوق تشکیل و نسبت به تعیین وظایف و مسئولیت های اعضای معرفی شده برای مدت باقیمانده به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:
۱ـ آقای سید عطاء اله سیدان به نمایندگی از طرف شرکت سیمان تهران به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره.
۲ـ آقای داود مختارپور به نمایندگی از طرف شرکت پریفاب به عنوان عضو موظف، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل.
۳ـ آقای شمس اله محمدی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ایلام به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره.
۴ـ آقای محمدرضا بنی اسدی راد به نمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان گیلان سبز به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره.
۵ـ آقای مسعود حقیری به نمایندگی از طرف شرکت سیمان لوشان به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. مدیرعامل با توجه به آئین نامه معاملات می تواند قراردادهای منعقده را تا سقف تعیین شده در آئین نامه به تنهایی امضا نماید.
۷ـ به موجب صورتجلسه مذکور، هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را مطابق با ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxx۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401512
آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی شرکت سیمان هگمتان سهامی عام شماره ثبت ۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۹۲ که طی نامه شماره xxx۲۱ مورخ ۲۷/۱۲/xxx۲ به این اداره واصل شده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل قرائت و توضیحات لازم در هر مورد توسط ایشان ارائه گردید.
۲ـ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت و توضیحات لازم ارائه گردید.
۳ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ باتفاق آرا بتصویب مجمع رسید.
۴ـ پیشنهاد تقسیم سود به ازای هر سهم xxx۰ ریال مورد تایید قرار گرفت.
۵ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردید.
۶ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۱ رئیس ثبت اسناد و املاک رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1237162
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان (سهامی‌عام) شماره ثبت ۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۸/۹۲ که طی نامه شماره xxx۶ مورخ ۱۴/۸/۹۲ به این اداره اعلام گردید، جلسه فوق تشکیل و نسبت به تعیین وظایف و مسئولیت های اعضای معرفی شده برای مدت باقیمانده به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:
۱ـ آقای جعفر سرقینی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان تهران به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره.
۲ـ آقای داود مختارپور به نمایندگی از طرف شرکت پریفاب به عنوان عضو موظف، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل.
۳ـ آقای شمس اله محمدی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ایلام به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره.
۴ـ آقای محمدرضا بنی اسدی راد به نمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان گیلان سبز به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره.
۵ـ آقای مسعود حقیری به نمایندگی از طرف شرکت سیمان لوشان به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. مدیرعامل با توجه به آئین نامه معاملات میتواند قراردادهای منعقده را تا سقف تعیین شده در آئین نامه به تنهایی امضا نماید.
۷ـ به موجب صورتجلسه مذکور، هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را مطابق با ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxx۲ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139708
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان (سهامی‌عام) شماره ثبت۲۷ شناسه ملی۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/xxx۲ و پیرو مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردید:
۱ـ آقای جعفر سرقینی به سمت رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)
۲ـ آقای داود مختارپور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف)
۳ـ آقای شمس اله محمدی به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره
۴ـ آقای محمدباقر عالی به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره
۵ـ آقای مسعود حقیری به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره
بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. مدیرعامل با توجه با آئین نامه معاملات می تواند قراردادهای منعقده را تا سقف تعیین شده در آئین نامه به تنهایی امضا نماید به موجب صورتجلسه مذکور هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxx۸ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043550
آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی شرکت سیمان هگمتان سهامی عام شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱/۹۲ که طی نامه شماره xxx۱ مورخ ۱۷/۱/۹۲ به این اداره واصل شده_است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ گزارش هیئت مدیره توسط مدیر عامل قرائت و توضیحات لازم در هر مورد توسط ایشان ارائه گردید. ۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت و توضیحات لازم ارائه گردید. ۳ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۱ باتفاق آرا بتصویب مجمع رسید. ۴ پیشنهاد تقسیم سود به ازای هر سهم xxx ریال مورد تایید قرار گرفت. ۵ شرکت سهامی عام سیمان تهران شرکت سهامی خاص سیمان لوشان، شرکت سهامی عام سیمان ایلام، شرکت سهامی خاص پریفاب و شرکت سهامی خاص صنایع سیمان گیلان سبز بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۶ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۹۲ انتخاب گردید. ۷ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بتنهایی یا تواما بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ رئیس ثبت اسناد و املاک رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689101
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان سهامی عام شماره ثبت ۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره شماره xxx مورخ ۱۲/۴/xxx۱ که طی نامه شماره xxx۸ مورخ ۲۱/۴/xxx۱ به این اداره اعلام گردید، جلسه فوق تشکیل و نسبت به تعیین وظایف و مسئولیت های اعضای معرفی شده برای مدت باقی مانده بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:
۱ـ آقای جعفر سرقینی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان تهران بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره.
۲ـ آقای داود مختار پور به نمایندگی از طرف شرکت پریفاب بعنوان عضو موظف، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل.
۳ـ آقای شمس اله محمدی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ایلام بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره.
۴ـ آقای سید هدایت رضوی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان گیلان سبز بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره.
۵ـ آقای مسعود حقیری به نمایندگی از طرف شرکت سیمان لوشان بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. مدیر عامل با توجه به آئین نامه معاملات می تواند قراردادهای منعقده را تا سقف تعیین شده در آئین نامه بتنهایی امضاء نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10316553
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان سهامی عام شماره ثبت ۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره شماره xxx مورخ ۱۲/۴/xxx۱ که طی نامه شماره xxx۸ مورخ ۲۱/۴/xxx۱ به این اداره اعلام گردید، جلسه فوق تشکیل و نسبت به تعیین وظایف و مسئولیت‌های اعضای معرفی شده برای مدت باقی مانده بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردید: ۱ آقای جعفر سرقینی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان تهران بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای داود مختار پور به نمایندگی از طرف شرکت پریفاب بعنوان عضو موظف، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. ۳ آقای شمس اله محمدی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ایلام بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. ۴ آقای سید هدایت رضوی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان گیلان سبز بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. ۵ آقای مسعود حقیری به نمایندگی از طرف شرکت سیمان لوشان بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مدیر عامل با توجه به آئین نامه معاملات می‌تواند قراردادهای منعقده را تا سقف تعیین شده در آئین نامه بتنهایی امضاء نماید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 614526
آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی شرکت سیمان هگمتان سهامی عام شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ که طی نامه شماره xxx۸ مورخ ۲۳/۲/۹۱ به این اداره واصل شده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل قرائت و توضیحات لازم در هر مورد توسط ایشان ارایه گردید.
۲ـ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت و توضیحات لازم ارایه گردید.
۳ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه صورت حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به اتفاق آرا بتصویب مجمع رسید.
۴ـ پیشنهاد تقسیم سود به ازای هر سهم xxx ریال مورد تایید قرار گرفت.
۵ـ سازمان حسابرس بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۹۱ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه آنان به هیئت مدیره تفویض گردید.
۶ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9884896
آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی شرکت سیمان هگمتان سهامی عام شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ که طی نامه شماره xxx۸ مورخ ۲۳/۲/۹۱ به این اداره واصل شده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل قرائت و توضیحات لازم در هر مورد توسط ایشان ارایه گردید.

۲ـ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت و توضیحات لازم ارایه گردید.

۳ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه صورت حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به اتفاق آرا بتصویب مجمع رسید.

۴ـ پیشنهاد تقسیم سود به ازای هر سهم xxx ریال مورد تایید قرار گرفت.

۵ـ سازمان حسابرس بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۹۱ انتخاب و اختیار تعیین حق‌الزحمه آنان به هیئت مدیره تفویض گردید.

۶ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11800090
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) شماره ثبت ۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
برابر صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۰ که طی نامه شماره xxx۷ مورخ ۲۷/۷/۹۰ به این اداره اعلام گردید، جلسه فوق تشکیل و نسبت به تعیین وظایف و مسئولیت‎های اعضای معرفی شده برای مدت باقیمانده به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

۱ـ آقای جعفر سرقینی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان تهران به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ آقای داود مختارپور به نمایدنگی از طرف شرکت پریفاب به عنوان عضو موظف، نایب رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل.

۳ـ آقای عبدالحمید توسلیان به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ایلام به عنوان عضو غیرموظف هیئت‎مدیره.

۴ـ آقای سید هدایت رضوی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان گیلان سبز به عنوان عضو غیرموظف هیئت‎مدیره.

۵ـ آقای مسعود حقیری به نمایندگی از طرف شرکت سیمان لوشان به عنوان عضو غیرموظف هیئت‎مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‎ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‎مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. مدیرعامل با توجه به آئین‎نامه معاملات می‎تواند قراردادها منعقده را تا سقف تعیین شده در آئین‎نامه به تنهایی امضا نماید.

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11360268
آگهی تغییرات شرکت سیمان هگمتان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۷ و شناسه ملی۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۱/۱/xxx۰ که طی نامه شمارهxxx مورخ۷/۲/xxx۰ به این اداره اعلام گردید جلسه فوق تشکیل و نسبت به تعیین وظایف و مسئولیت‌های اعضای معرفی‌شده برای مدت دو سال به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

۱ـ آقای جعفر سرقینی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان تهران به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ آقای داود مختارپور به نمایندگی از طرف شرکت پریفاب به عنوان عضو موظف، نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل.

۳ـ آقای میرعبدالعلی مصطفوی‌نسب به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ایلام به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره.

۴ـ آقای سید هدایت رضوی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع سیمان گیلان سبز به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره.

۵ـ آقای مسعود حقیری به نمایندگی از طرف شرکت سیمان لوشان به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد تعهداور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقاً به همراه مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً به همراه مهرشرکت معتبر خواهدبود. مدیرعامل با توجه به آئین‌نامه معاملات می‌تواند قراردادهای منعقده را تا سقف تعیین شده در آئین‌نامه به تنهایی امضا نماید.

۷ـ به موجب صورتجلسه مذکور، هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود ‌را مطابق با ماده۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض نمود.

ثبت اسناد و املاک شهرستان‌رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10573657
آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) با شماره ثبت ۲۷و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۱۲/۸۹ که طی نامه شماره xxx۳ مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ به این اداره واصل شده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ گزارش هیئت‌مدیره توسط مدیرعامل قرائت و توضیحات لازم در هر مورد توسط ایشان ارائه گردید.

۲‌ـ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت و توضیحات لازم ارائه گردید.

۳‌ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت‌حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۸۹ به اتفاق آرا به تصویب مجمع رسید.

۴‌ـ پیشنهاد تقسیم سود به ازای هر سهمxxx ریال مورد تایید قرار گرفت.

۵‌ـ شرکت سهامی‌‌عام سیمان تهران‌ـ شرکت سهامی خاص سیمان لوشان‌ـ شرکت سهامی‌عام سیمان ایلام‌ـ شرکت سهامی‌خاص پریفاب شرکت سهامی‌خاص صنایع سیمان گیلان سبز بعنوان اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.

۶‌ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالیxxx۰ انتخاب گردید.

۷‌ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9853670
آگهی تغییرات شرکت «سیمان هگمتان» سهامی عام بشماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی: ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۸۹ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:

۱ـ گزارش حسابرس مستقل و بازرس توسط سازمان حسابرسی قرائت و توضیحات لازم ارائه گردید.

۲ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان شرکت مربوط به سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ باتفاق آرا به تصویب مجمع رسید.

۳ـ پیشنهاد تقسم سود به ازاری هر سهم xxx ریال (خالص) مورد تائید قرار گرفت.

۴ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۸۹ انتخاب گردید.

۵ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11627964
آگهی تغییرات شرکت «سیمان هگمتان» سهامی عام بشماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی: ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه مورخ ۵/۳/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد:

۱ـ تغییر سال مالی شرکت از پایان اسفند به پایان دی ماه هر سال مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ تغییر اساسنامه شرکت مطابق با نمونه اساسنامه سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفت.

اداره ثبت اسناد و املاک رزن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات