فولاد هرمزگان جنوب

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10800154024 (فعال)
11
افراد
21
آگهی‌ها
12886
شماره ثبت
1390/5/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14765909
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای رضا یزد خواستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای فرزاد ارزانی بیرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. ـ شرکت فولاد متیل سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مختار بخشیان خراجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره. ـ شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان به شماره ثبت ۲۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴به نمایندگی آقای مهدی تولائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره ـ شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام به شماره ثبت xxx۵۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵به نمایندگی آقای کریم فخارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره. ـ آقای فرزاد ارزانی بیرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و چکها و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و همچنین پرداختها،اسناد و اوراق بهادار و قرارداد تا سقف xxx میلیارد ریال با امضاءمدیرعامل و معاون مالی و اقتصادی دارای اعتبار می باشد. ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام،کلیه ادارات دولتی و غیردولتی،موسسات عمومی،مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی۲ـ پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیات مدیره ۳ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر با مصوبه هیات مدیره.۴ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۵ ـ صدور،ظهرنویسی،قبولی،پرداخت و واخواست اوراق تجاری۶ ـ انعقاد هر نوع قرارداد،تغییر،تبدیل،فسخ و یا اقاله آن به استثناء اموال غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت آئین نامه معاملات شرکت ۷ ـ اقامه هر گونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر گونه دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاها،دادسرا،مراجع قضایی یا غیرقضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری،از طرف شرکت،دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی و یا غیرقضایی عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری،با حقوق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام،از جمله حضور در جلسات،اعتراض به رأی،دادخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی.۸ ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تأیید هیات مدیره۹ ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ماهه به حسابرس و بازرس پس از تأیید هیات مدیره کلیه اعضاء برای مدت دو سال شمسی جهت تصدی سمت های فوق انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14705122
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه و صورتهای مالی و صورت سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ به تصویب رسید . - موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت xxx۹۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . - روزنامه‌های دنیای اقتصاد و گسترش صمت به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند . - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت فولاد مبارکه اصفهان ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۵۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت فولاد متیل ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۶۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۵۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14128612
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ که طی نامه شماره xxx۰۷,xxx مورخ ۳/۴/xxx۷ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. - موسسه حسابرسی بهراد مشاربه شماره ثبت xxx۹۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه های دنیای اقتصاد و گسترش صمت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780307
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای امیر حسین نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای محمد جعفر پارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای فرزاد ارزانی بیرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت فولاد متیل (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مختار بخشیان خراجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی آقای مهدی تولائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سمت عضو هیئت مدیره. آقای فرزاد ارزانی بیرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678940
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ که طی نامه شماره xxx۶۲ , xxx مورخ ۲۲/۷/xxx۶ به تایید سازمان بورس و اوراق بهاداررسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشاربه شماره ثبت xxx۹۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و گسترش صمت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرارذیل تعیین گردیدند شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت فولاد متیل (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451929
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای امیرحسین نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای محمد جعفر پارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای فرزاد ارزانی بیرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد متیل (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مختاربخشیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی آقای مهدی تولائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرزاد ارزانی بیرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) کلیه اوراق و اسناد مالی و چکها و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی ازاعضا هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و همچنین پرداختها، اسناد و اوراق بهادار و قراردادها تا سقف ۵۰ میلیارد ریال با امضا مدیرعامل و معاون مالی و اقتصادی معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیات مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر با مصوبه هیات مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن به استثناء اموال غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت آئین نامه معاملات شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی و یا غیر قضایی عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرسی و حسابرس پس از تایید هیات مدیره تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پس از تایید هیات مدیره. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097665
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای امیرحسین نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای امیرمسعود هراتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای فرزاد ارزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد متیل (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مختاربخشیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی آقای مهدی تولائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد مالی و چکها و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و همچنین پرداختها، اسناد و اوراق بهادار و قراردادها تا سقف ۵۰ میلیارد ریال با امضا مدیرعام ل و معاون مالی و اقتص ادی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918967
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و صمت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12278535
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۸۸۶ وشناسه‌ملی۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: ـ شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای بهرام سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۴ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای امیرمسعود هراتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای فرزاد ارزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت فولاد متیل (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۶۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای محمود ارباب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی آقای مهدی تولائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای امیرمسعود هراتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و چکها و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.و همچنین پرداختها، اسناد و اوراق بهادار و قراردادها تا سقف ۵۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و اقتصادی معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12278500
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۱۲۸۸۶ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تا تاریخ ۳۱/۰۳/xxx۶ انتخاب گردیدند: شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۱ و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ ـ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ ـ شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۵۹ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ ـ شرکت فولاد متیل (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۶۰ و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ ـ شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۷ و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبتxxx۲۱ و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ثبتxxx۰ و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. روزنامه های دنیای اقتصاد و صمت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629695
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای مظفر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه های دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206258
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۹ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۵ منقسم به یک میلیارد و پانصد میلیون سهم با نام به ارزش هر سهم xxx/۱۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۰۱/۰۸/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ مسئول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160074
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۰۵/xxx۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷ با نمایندگی آقای علی اباذری سیوندی و شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی سهامی خاص شماره ثبت xxx۵۹ با نمایندگی آقای حسین هاشمی تختی نژاد شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ با نمایندگی آقای محمد مسعود سمیعی نژاد و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای مرتضی آقاجانی و شرکت فولاد متیل سهامی خاص شماره ثبت xxx۶۰ با نمایندگی آقای علی شریفی تا تاریخ ۱۲/۰۵/xxx۴.
۲ ـ سمت اعضاء هیئت مدیر ه بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اباذری سیوندی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین هاشمی تختی نژاد بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت فولاد متیل سهامی خاص با نمایندگی آقای علی شریفی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام با نمایندگی آقای مرتضی آقا جانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام با نمایندگی آقای محمد مسعود سمیعی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی آقا جانی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۲/۰۵/xxx۴.
۳ ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و چک ها و تعهدات شرکت با امضا مرتضی آقاجانی مدیرعامل و محمد مسعود سمیعی نژاد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد آقای محمد مسعود سمیعی نژاد حق امضا خود را تا سقف ۵۰ میلیارد ریال برای قراردادها و ۳۰ میلیارد ریال برای چک و سایر اسناد و اوراق بهادار به معاون مالی و اقتصادی شرکت تفویض نمودند. در تاریخ ۱۲/۰۶/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ مسئول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123872
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۸۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان بازرس اصلی، آقای مظفر شفیعی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۲/۵/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بندر عباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018031
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۸۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۹ ریال منقسم به نهصد و چهل میلیون سهم با نام، به ارزش هر سهم xxx/۱۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 904663
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب سهامی خاص بشماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام با نمایندگی آقای محمدمسعود سمیعی نژاد به سمت رئیس هیت مدیره و شرکت فولاد متیل سهامی خاص با نمایندگی آقای علی شریفی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین هاشمی تختی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اباذری سیوندی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام با نمایندگی آقای مرتضی آقاجانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی آقاجانی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۵/xxx۲
۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و چکها و تعهدات شرکت با امضا مرتضی آقاجانی مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره (محمدمسعود سمیعی به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان حسین هاشمی تختی به نمایندگی از شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی علی شریفی به نمایندگی از شرکت متیل علی اباذری سیوندی به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و پرداختها و اسناد و اوراق بهادار تا سقف ۳۰ میلیارد ریال و قراردادها تا سقف ۵۰ میلیارد ریال با امضا مدیرعامل و معاون مالی و اقتصادی دارای اعتبار باشد.
در تاریخ ۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxx۷ ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11782356
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب سهامی خاص بشماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی‌عام با نمایندگی آقای محمدمسعود سمیعی‌نژاد به سمت رئیس هیت‌مدیره و شرکت فولاد متیل سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی شریفی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسین هاشمی‌‌تختی‌نژاد به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی اباذری‌سیوندی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد سهامی‌عام با نمایندگی آقای مرتضی آقاجانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مرتضی آقاجانی (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۵/xxx۲

۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و چکها و تعهدات شرکت با امضا مرتضی آقاجانی مدیرعامل و یکی از اعضا هیات‌مدیره (محمدمسعود سمیعی به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان حسین هاشمی‌تختی به نمایندگی از شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی علی شریفی به نمایندگی از شرکت متیل علی اباذری‌سیوندی به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و پرداختها و اسناد و اوراق بهادار تا سقف ۳۰ میلیارد ریال و قراردادها تا سقف ۵۰ میلیارد ریال با امضا مدیرعامل و معاون مالی و اقتصادی دارای اعتبار باشد.

در تاریخ ۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687999
آگهی تغییراتشرکت فولاد هرمزگان جنوب سهامی خاصشماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان بازرس اصلی، آقای سید حسین عرب زاده بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۰۳/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ مسئول ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10099435
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان بازرس اصلی، آقای سید حسین عرب زاده بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۰۳/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 532226

آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
۱ ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ریال منقسم به چهارصد و نود و هشت میلیون و چهارسهم با نام ، به ارزش هر سهم xxx/۱۰ریال که تمامااز طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۸/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت .
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ مسئول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11775112
آگهی تاسیس شرکت فولاد هرمزگان جنوب سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۵/xxx۰ تحت شماره xxx۸۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

۱‌ـ موضوع شرکت: بهره برداری از کارخانه فولاد‌سازی هرمزگان واقع در ۱۵ کیلومتری غرب شهر بندرعباس‌ـ انجام هرگونه فعالیت تولیدی و معاملاتی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد‌ـ مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت‌های جدید یا خرید یا تعهد سهام در شرکت‌های موجود‌ـ کمک و مساعدت به موسسات فرهنگی آموزشی و ورزشی‌ـ انجام سایر اموری که به نحوی از انحا به پیشبرد اهداف شرکت کمک کند‌ـ انجام هرگونه عملیات یپمانکاری تولید تعمیرات آموزش انتقال دانش فنی.

۲‌ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.

۳‌ـ مرکز اصلی شرکت: ۱‌ـ۳‌ـ استان هرمزگان‌ـ شهر بندرعباس کیلومتر ۱۵ جاده بندرعباس به بندر شهید رجائی شرکت فولاد هرمزگان جنوب کدپستی xxxxxxxxx۹

۴‌ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۰/۵/xxx۰ نزد بانک ملی شعبه گمرک بندرعباس پرداخت گردیده است.

۵‌ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام بشماره ثبت xxx۱ با نمایندگی آقای محمد مسعود سمیعی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی سهامی خاص بشماره ثبت xxx۵۹ با نمایندگی آقای علیرضا خیاط بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان سهامی خاص بشماره ثبت ۲۷ با نمایندگی آقای علی اباذری سیوندی بسمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام بشماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای مرتضی آقاجانی بسمت عضو هیئت مدیره.

۵ـ۵ـ شرکت فولاد متیل سهامی خاص بشماره ثبت xxx۶۰ با نمایندگی آقای علی شریفی بسمت عضو هیئت مدیره.

۶‌ـ۵‌ـ آقای مرتضی آقاجانی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶‌ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷‌ـ اختیارات مدیر‌عامل: مطابق اساسنامه می‌باشد

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱‌ـ۱‌ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران بشماره ثبت xxx۰ بعنوان بازرس اصلی

۲‌ـ۲‌ـ آقای سید حسین عرب زاده بعنوان بازرس علی‌البدل

مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری‌ـ واحد ثبتی بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات