سرمایه گذاری استان هرمزگان

شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10800109269 (فعال)
1
افراد
8
آگهی‌ها
8151
شماره ثبت
1385/7/24
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری استان هرمزگان

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری استان هرمزگان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13295129
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بندرعباس بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بستک بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بندرخمیر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ابوموسی بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ سهام عدالت شهرستان جاسک بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677807
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12177036
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۸۱۵۱ وشناسه‌ملی۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به سال ۳۱/۰۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی اصول اندیشه به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1493428
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان سهامی عام شماره ثبت ۸۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ماده ۵۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورت جلسه اصلاح گردید.
ـ محل دفتر شرکت در بندرعباس به آدرس بلوار امام حسین ـ کوی نیایش ـ انتهای نیایش ۶۷ ـ ساختمان عدالت ـ طبقه دوم تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385008
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان سهامی عام شماره ثبت ۸۱۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹
بموجب درخواست به وارده شماره xxxxxx/۲ ـ ۱۸/۱۲/۹۲ و پیرو آگهی شماره xxx۶۳/۲ ـ ۶/۱۱ تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۶/۱۱/۹۲ صحیح میباشد که در آگهی قبلی ۲۶/۱۰/۹۲ قید گردیده بود که بدین وسیله اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندر عباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1329737
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان سهامی عام شماره ثبت ۸۱۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/ ۹۲ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده است.
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید.
۲ ـ موسسه حسابرسی آزمون سامانه و علی اصغر نجفی مهری کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264956
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ کدپستی ۷۹۱۵۱۳۴۳۴۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۸/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده:
۱ ـ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.
۲ ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
۳ ـ اعلامیه تبدیل شرکت بشرح ذیل می باشد: الف) نام و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۱
ب) موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن:
الف ـ موضوع فعالیت اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
۱ ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.
ب ـ موضوع فعالیتهای فرعی
۱ ـ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، ۲ ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار حق رای شرکتها موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد،
۳ ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله داریی های فیزیکی، پروژه هایی تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع،
۴ ـ ارائه خدمات مرتبط با اوراق بهادار از جمله:
۱ ـ۴ ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری،
۴ ـ۲ ـ تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار،
۴ ـ۳ ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار،
۴ ـ۴ ـ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار،
۵ ـ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشد و انجام آنها در مقررات منبع نشده باشند.
ج) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: کدپستی ، مرکز اصلی: استان هرمزگان ـ بندرعباس ـ بلوار امام حسین ـ کوی نیایش ـ جنب درمانگاه مرکزی امام حسین کوچه نیایش ـ ۶۷ ساختمان عدالت طبقه دوم ـ شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان کدپستی: xxxxxxxxx۳ و همچنین شرکت فاقد هیچ گونه شعب دیگری می باشد. تلفن و نمابر شرکت تلفن: xxxxxxxxx۰۱ فکس: xxxxxxxxxxxx
د) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxx/xxx/۵ ریال می باشد.
ه) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت تعاونی سهام عدالت بندرعباس شماره ثبت xxx۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی علی رئیسی نام پدر میرزا شماره شناسنامه xxx۵۶ کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، شرکت تعاونی سهام عدالت بستک شماره ثبت ۷۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بنمایندگی عبدالله مهرآزاد نام پدر محمد شماره شناسنامه ۲۲ کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس، شرکت تعاونی سهام عدالت بندرخمیر شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بنمایندگی زبیرالدین خورشیدی نام پدر عبدالحمید شماره شناسنامه ۲ کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو عادی هیئت مدیره، شرکت تعاونی سهام عدالت بندر جاسک شماره ثبت ۳۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بنمایندگی حیدر عیدزاده نام پدر جنگی یان شماره شناسنامه xxx کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو عادی هیئت مدیره، شرکت تعاونی سهام عدالت ابوموسی شماره ثبت xxx۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی آمین رنجبری نام پدر یوسف شماره شناسنامه xxx کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو عادی هیئت مدیره
و) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارائه اصل ورقه ی سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.
ز) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته: تقسیم سود: مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز از اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه برآن مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته هایی که شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحا قید شود که مبلغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهدشد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیئت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی درهرحال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.
تشکیل اندوخته: هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را بعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهدیافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.
ح) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهی های کوتاه مدت، بلند مدت و بدهی های احتمالی به تاریخ ۳۱/۶/۹۱ براساس صورتهای مالی حسابرسی شده حسابهای اسناد دریافتنی xxxxxxxxxxxx ریال می باشد.
بدهیهای جاری: حسابهای پرداختی تجاری xxxxxxxxxxxx، سایر حسابهای پرداختنی xxx، xxx، xxx، جمع بدهیهای جاری xxxxxxxxxxxx
بدهیهای غیر جاری: ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان xxx/xxx/۶۲ جمع بدهیهای غیر جاری: xxx/xxx/۶۲ جمع بدهیها xxx/xxxxxx/xxx
بدهیهای احتمالی: شرکت فاقد بدهیهای احتمالی و تعهدات سرمایه ای قابل توجه در تاریخ ترازنامه می باشد.
ط) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کیهان می باشد
۴ ـ ترازنامه و حساب و سود و زیان مربوط به سالهای ۹۰ و ۹۱ و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول شرکت در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238738
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان هرمزگان سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمده.
۱ـ نام شرکت به سرمایه گذاری استان هرمزگان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات