نمایشگاههای بین المللی هرمزگان

شرکت نمایشگاههای بین المللی هرمزگان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10800083662 (فعال)
1
افراد
2
آگهی‌ها
5573
شماره ثبت
1381/12/18
تاریخ تأسیس

اشخاص نمایشگاههای بین المللی هرمزگان

در این بخش تمامی اشخاصی که در نمایشگاههای بین المللی هرمزگان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13273775
آگهی تغییرات شرکت نمایشگاههای بین المللی هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۳۶۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسمعیل شیرینکام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055165
آگهی تغییرات شرکت نمایشگاههای بین المللی هرمزگان سهامی عام شماره ثبت ۵۵۷۳ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۳۶۶۲
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ و ۸/۲/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد:
۱ـ آقایان سیروس بشیر زاده هنگامی بسمت رئیس هیئت مدیره، ناصر احمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، ابراهیم دهباشی، مسعود محمد شاهی و آرش نیک بین بسمت اعضا هیئت مدیره و آقای یعقوب عالیشان کرمی خارج از شرکت بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند و کلیه اسناد و قرار دادهای تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۲ ـ آقایان علی طبسی و محمد دلیلی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ سرپرست ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات