پرسی ایران گاز هرمزگان

شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10800081846 (فعال)
9
افراد
23
آگهی‌ها
62894
شماره ثبت
1381/9/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14779320
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
به موجب آگهی تغییرات شماره ی xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۰۱/۰۵/xxx۸ و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۸ مرکز اصلی شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان سهامی خاص از واحد ثبتی هرمزگان به واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان، اصفهان ـ شاهین شهر ـ منطقه صنعتی ابزاران ـ خیابان نساجان ـ پلاک ۵ به کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و در این اداره تحت شماره xxx۹۴ به ثبت رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14728842
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکزاصلی شرکت از استان هرمزگان واحد ثبتی بندرعباس به استان اصفهان واحد ثبتی اصفهان به آدرس : اصفهان شاهین شهر منطقه صنعتی ابزاران خیابان نساجان پلاک ۵ کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14585982
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه در تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۷ و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه رایمند و همکاران به شماره ثبت xxx۷۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . اعضاء هیات مدیره برای دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت پرسی ایران گاز ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت پرسی ایران گاز خوزستان ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ شرکت پرسی ایران گاز تهران ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14585986
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای عزت الله گوروهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل آقای مرتضی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره آقای امیر صدیق دربندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت عضو غیر موظف و نایب رئیس هیات مدیره آقای عزت ا . . . گوروهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز خوزستان ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت عضو موظف هیات مدیره . کلیه اسناد و اوراق بهادر بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب اعضاء با امضا مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14351327
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود، بشرح ذیل و مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲ ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت حداکثر تا دو ماه قبل از ابتدای آن سال و پیشنهاد آن به مجمع عمومی تصویب. ۳ ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات. ۴ ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۵ ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی و انصراف از آن اعم حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، پیشنهاد تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، پیشنهاد تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۶ ـ تعیین میزان استهلاک. ۷ ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماره یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. ۸ ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۹ ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ۱۰ ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۱۱ ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. ۱۲ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302276
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مرتضی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره آقای امیر صدیق دربندی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره آقای عزت اله گوروهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت عضو موظف هیئت مدیره آقای عزت اله گوروهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب اعضا با امضا مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیرهبا امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14297936
آگهی اصلاحیه شرکت پخش گاز مایع ایرانیان منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص ) شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۰۶۷۱ - شماره ثبت ۲۹۷۶
پیرو آگهی تغییرات به شماره ۹۶/xxx/xxx۷ مورخ xxx۶/۰۲/۱۸نماینده شرکت: آقای حسین اسمعیلی به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ تعیین گردید صحیح می باشدکه مراتب بدینوسیله اعلام و اصلاح می گردد.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221693
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: ـ آقای مرتضی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره آقای امیر صدیق دربندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت عضو غیرموظف و عضو هیئت مدیره ـ عزت الله گوروهانی فرزند حاجی مراد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت عضو موظف و نائب رئیس هیئت مدیره آقای عزت الله گوروهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل (خارج از شرکت) ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14124360
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۶ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14124368
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مرتضی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو غیرموظف و رئیس هیات مدیره آقای اکبر علی زاده اعتمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان عضو غیرموظف و نایب رئیس هیئت مدیره آقای امیر صدیق دربندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو غیرموظف و عضو هیات مدیره ـ آقای عزت اله گوروهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431799
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت پرسی ایران گاز خوزستان سهامی خاص به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13441448
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای مرتضی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیات مدیره. شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای نوشاد زینلی به شماره ملی xxxxxxxxx بسمت عضو هیات مدیره. شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای اکبر علی زاده اعتماد ی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیات مدیره آقای عزت اله گورهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر عامل خارج از شرکت - کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیر عامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431801
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات تفویض شده به مدیرعامل بشرح ذیل می‌باشد: مدیرعامل در خصوص تفویض حدود اختیارات هیئت مدیر ه به وی برابر ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب xxx۷ مدیرعامل شرکت در حدو. د اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده_است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد همچنیین برابر ماده ۴۲ اساسنامه که سند اداره شرکت محسوب ومقررات خاص نحوه اداره شرکت را مشخص می‌نمایید هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشرحه مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نماید. تفویض اختیارات مذکور توسط هیأت مدیره به هیچ وج ناقص اختیارات تام هیأت مدیره نبوده و قابل عدول می‌باشد لیکن از انجا که برابر با ماده xxx قانون فوق الاشاره هیأت مدیره محتررم شرکت ملزم میباشد حدود اختیارات مدیرعامل را تعیین نمایید به منظور رعایت قانون تجارت و ماده ۴۲ اساسنامه و همچنیین جلوگیری از ایراد بازرس قانونی شرکت بدینوسیله پیشنهاد می‌گردد احختیارات مندرج در بند ۱ و ۱۲ از ماده ۴۰ اساسنامه به شرح ذیل توسط هیأت مدیره محترم عامل شرکت تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلسیه اداغرات دولتی و موسسات خصوصی غیر دولتی و موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی وکیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها و دادسرا‌ها مراجع قضایی یتا غیر قضایی اختصاصی عمومی و دیوان عدالت عمومی از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هریک از ج رائم قاضی یا غیر قضای اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از اغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه وسازش استرداد اسناد یا داد خواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت یب سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوی به داوری تعیین و گزینش داور منتخب (باحق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واحد محکوم به وجوه ابدایی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنه ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای حدود ثالث قبول یا رد سوگند تامیین خواست تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431803
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید علیرضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13359508
آگهی تاسیس شرکت پخش گاز مایع ایرانیان منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۷۰۶۷۱
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مزبور که در تاریخ xxx۵/۱۲/۲۵ تحت شماره xxx۶ در دفتر ثبت شرکتهای واحد ثبتی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌گردد: ۱ موضوع شرکت: کلیه عملیات بازرگانی، صنعتی، خدماتی مرتبط با گاز مایع و فرآورده‌های گازی تولید، توزیع و فروش محصولات صادرات و واردات و خدمات حمل و نقل مربوط به کلیه اقسام گاز و فرآوره‌ها فعالیتهای صنعتی، بازرگانی و خدماتی مربوطه در داخل کشور و مناطق آزاد سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها مشارکت در بخش خصوصی و بانکها و موسسات اعتباری داخلی انجام هرگونه عملیات و معاملات در چهار چوب قوانین و مقررات منطقه آزاد چابهار. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) ۲ مرکزاصلی شرکت: منطقه آزاد چابهار پیکره هفتم صنعتی قطعات شماره xxx ۴ Dو xxx ۴ D کدپستی: xxxxxxxxx۴ ۳ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx. xxx. xxx (یکصد میلیون) ریال نقدی منقسم به xxx۰ (یکهزار) سهم با نام xxx. xxx (صد هزار) ریالی می‌باشد که xxx ٪ آن نقدا برابر گواهی بانکی به شماره ۷۷ مورخ xxx۵/۱۲/۲۴ به شماره حساب xxxxxxxxx۳ نزد بانک ملت شعبه منطقه آزاد چابهار پرداخت گردیده است. ۵ مدیران و صاحبان امضاء مجاز: آقای عزت الله گوروهانی به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سعید رضا زهی به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید هاشم غلامی امیر سالاری به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.. کلیه مکاتبات و اسنادواوراق واسناد بهادار و تعهدآور تجاری و بهادار و بانکی، قراردادهاوعقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاءمنفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. ۶ بازرسان و مدت تصدی آنان: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای محسن قرائی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۷ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075639
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: مرتضی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت رئیس هیات مدیره. - آقای سید محمود معصومی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت نائب رئیس هیات مدیره. - اکبر علی زاده اعتماد ی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت هیات مدیره. آقای عزت ا … گورهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان خارج از شرکت بسمت مدیر عامل تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیر عامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764394
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۰/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12159143
آگهی تغییرات شرکت پرسی‌ایران گاز هرمزگان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: مرتضی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره سیدمحمود معصومی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره عزت الله گوروهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت عضو هیئت مدیره آقای عزت الله گوروهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیابت اعضاء با امضا مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12159151
آگهی تغییرات شرکت پرسی‌ایران گاز هرمزگان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: مرتضی کمال به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ سیدمحمود معصومی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ عزت الله گوروهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای اسدالله نیکویی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653917
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۵۳۸۷ و شناسه ملی۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی کمال به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت پرسی ایران گاز تهران با نمایندگی آقای سیدمحمود معصومی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت پرسی ایران گاز خوزستان سهامی خاص با نمایندگی آقای عزت اله گورهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عزت اله گورهانی به مشخصات فوق به سمت مدیرعامل تعیین گردید ه اند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب اعضاء با مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1562421
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۵۳۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای اسدالله نیکویی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1231687
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان سهامی خاص شماره ثبت ۵۳۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/ ۹۲ تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمده.
۱ـ آقای مجتبی نادری به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز بسمت رئیس هیئت مدیره، مسعود آدینه سطری به نمایندگی از طرف پرسی ایران گاز تهران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، غلامرضا احمدی به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز خوزستان بسمت عضو هیئت مدیره و عزت اله گورهانی خارج از شرکت بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11107980
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان سهامی خاص به بشماره ثبت ۵۳۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۰۲/۹۰ که در مورخ ۱۸/۰۴/۹۰ به این اداره ارائه گردیده است تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمده:

۱‌ـ حشمت اله کاظمی راد به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز بسمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره. سیدامیررضا صبورابوانی به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز مازندران بعنوان غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا احمدی به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز گاز کرمانشاه بعنوان عضو غیر مظف هیئت مدیره و عزت الله گورهانی خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

سرپرست ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات