سیمان هرمزگان

شرکت سیمان هرمزگان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10800074158 ()
19
افراد
32
آگهی‌ها
46412
شماره ثبت
1380/4/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14543580
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه ، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۷ تصویب گردید . موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند . شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید ( سهامی عام ) به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت سرمایه گذاری سپه ( سهامی عام ) به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت چاپ نشر سپه ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13990017
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۶ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715408
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داریوش بذری با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمدحسین ایران منش با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای مهدی باشتی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت لیزینگ امید (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای حسن اصغرزاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای سیدمحمود افصح حسینی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضاء مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. هیات مدیره قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۳۷ اساسنامه و نیز سایر اختیارات خود را به شرح ذیل به استثناء بندهای ۲، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰، به مدیرعامل تفویض نمود: بند اساسنامه به شرح: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اتخاذ تصمیم درخصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716628
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمود افصح حسینی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای جعفر رحمان زاده با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت لیزینگ امید (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای حسن اصغرزاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای داریوش بذری با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدحسین ایران منش با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضاء مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. هیات مدیره قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۳۷ اساسنامه و نیز سایر اختیارات خود را به شرح ذیل به استثناء بندهای ۲، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰، به مدیرعامل تفویض نمود: بند اساسنامه به شرح نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اتخاذ تصمیم درخصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536823
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ وشرکت سرمایه گذاری سپه شناسنامه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت لیزینگ امید شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ وشرکت چاپ ونشر سپه شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ وشرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233598
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید محمود افصح حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیأت مدیره بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ و جعفررحمان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بنمایندگی ازشرکت لیزینگ امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ و عباس رحمتی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ و حسن اصغرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ و داریوش بذری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیأت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره ذیل: آقای سید محمودافصح حسینی بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای عباس رحمتی نیا بسمت عضو هیأت مدیره و آقای حسن اصغرزاده بسمت عضو هیأت مدیره و آقای داریوش بذری بسمت عضو هیأت مدیره، متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره ذیل: آقای سید افصح حسینی بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای عباس رحمتی نیا بسمت عضو هیأت مدیره و آقای حسن اصغرزاده بسمت عضو هیأت مدیره و آقای داریوش بذری بسمت عضو هیأت مدیره، متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075188
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به استثناء بندهای ۲، ۵، ۴، ۱۱، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید. اختیارات مدیر عامل شامل موارد زیر خواهد_بود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اتخاذ تصمیم درخصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075228
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید آقای محمدرضا سلیمیان با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای جعفررحمان زاده با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت لیزینگ امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای عباس رحمتی نیا با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت عضو موظف هیئت مدیره آقای حسن اصغرزاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت عضوموظف هیئت مدیره آقای داریوش بذری با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضوغیر موظف هیئت مدیره وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ذیل) آقای محمدرضا سلیمیان بسمت عضو موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای عباس رحمتی نیا بسمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای حسن اصغرزاده بسمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای داریوش بذری بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره) متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ذیل (آقای محمدرضا سلیمیان بسمت عضو موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای عباس رحمتی نیا بسمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای حسن اصغرزاده بسمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای داریوش بذری بسمت عضو غیرموظف هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830601
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا خطیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای قربان دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ وآقای معصوم نجفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ وآقای محمدرضا سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو موظف هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ وآقای جعفررحمان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل نماینده شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ذیل (آقای حمیدرضا خطیبی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قربان دانیالی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا سلیمیان بسمت عضو موظف هیئت مدیره) متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفراز اعضاء هیئت مدیره ذیل (آقای حمیدرضا خطیبی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قربان دانیالی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا سلیمیان بسمت عضو موظف هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704527
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12616548
آگهی تغییرات شرکت سيمان هرمزگان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای وحید ذاکری سنطه ء کدملی xxxxxxxxx۳به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای حمیدرضا خطیبی به کد ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶به نمایندگی آقای قربان دانیالی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت لیزینگ امید به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای جعفر رحمان زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی آقای معصوم نجفیان کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12616561
آگهی تغییرات شرکت سيمان هرمزگان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۴ ومجوزشماره xxx- xxxxxx,xxx مورخ ۱۴/۱۰/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxxریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxxسهم عادی هزار ریالی با نام که تماما از محل مطالبات و آورده نقدی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و مبلغ xxxxxxxxx۹ ریال طی گواهی شماره xxx مورخ ۲۴/۰۸/xxx۴ بانک سپه شعبه داودیه و مبلغ xxxxxxxxx ریال طی گواهی شماره xxx مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ بانک سپه شعبه داودیه واریز گردیده و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12204337
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۶۴۱۲ وشناسه‌ملی۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۳ تصویب گردید. ـ مؤسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت سرمایه گذاری سپه(سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت لیزینگ امید(سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت چاپ و نشر سپه(سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار(سهامی عام) به شماره ثبتxxx۶گرگان و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12083585
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا خطیبی شماره ملی رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام xxxxxxxxx۹ قربان دانیالی نائب رئیس هیئت مدیره شرکت چاپ ونشر سپه(سهامی خاص) xxxxxxxxx۹ معصوم نجفیان عضوهیئت مدیره شرکت مدیریت توسعه گوهران امید(سهامی خاص) xxxxxxxxx۹ جعفر رحمان زاده عضو موظف هیئت مدیره شرکت لیزینگ امید(سهامی خاص) xxxxxxxxx۴ وحید ذاکری سنطهء عضوهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) xxxxxxxxx۳برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند اختیارات هیئت مدیره به استثناءبندهای ۲، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1377908
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جعفر رحمان زاده به عنوان نماینده شرکت لیزینگ امید (سهامی خاص) در هیئت مدیره شرکت سیمان هرمزگان به جای آقای سید مصطفی موسوی بلده برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب و اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین شدند:
آقای حمیدرضا خطیبی رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) xxxxxxxxx۹
آقای قربان دانیالی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت چاپ و نشر سپه (سهامی خاص) xxxxxxxxx۹
آقای کیامرز قاسمی زانیانی عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی خاص) xxxxxxxxx۸
آقای جعفر رحمان زاده عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ امید (سهامی خاص) xxxxxxxxx۴
آقای محمدباقر عالی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) xxxxxxxxx۹
اختیارات هیئت مدیره به استثناء بندهای ۲، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376930
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۸/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی کوشامنش ش م xxxxxxxxx۱۰ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز ش م xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249076
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۲ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای حمیدرضا خطیبی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی آقای قربان دانیالی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای کیامرز قاسمی زانیانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ (به جای آقای مرتضی داداش) بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای سید مصطفی موسوی بلده به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای محمدباقر عالی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
اختیارات هیئت مدیره به استثناء بندهای ۲، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159652
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۶۰/۹۲ مورخ ۲۲/۳/۹۲ بدینوسیله اعلام می گردد سید مصطفی موسوی بلده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082993
آگهی تصمیمات شرکت سیمان هرمزگان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۹۲ حمیدرضا خطیبی به ک. م xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به ش. م xxxxxxxxx۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و قربان دانیالی به ک. م xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت چاپ و نشر سپه به ش. م xxxxxxxxx۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی داداش به ک. م xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به ش. م xxxxxxxxx۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدباقر عالی به ک. م xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه به ش م xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و سفته ها و برات و سایر اوراق تجارتی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. در ضمن اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021455
آگهی تصمیمات شرکت سیمان هرمزگان سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۸/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت لیزینگ امید سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت چاپ و نشر سپه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734185
آگهی اصلاحی شرکت سیمان هرمزگان سهامی خاصبه شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
پیروآگهی صادره به شماره xxx۵۳/ت/۳۲ مورخ ۲۸/۵/۹۱ نام قربان دانیالی به ک م xxxxxxxxx۹ و مرتضی داداش به ک م xxxxxxxxx۳ صحیح میباشد که مراتب بدینوسیله تصحیح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10291725
آگهی اصلاحی شرکت سیمان هرمزگان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
پیروآگهی صادره به شماره xxx۵۳/ ت/ ۳۲ مورخ ۲۸/۵/۹۱ نام قربان دانیالی به ک م xxxxxxxxx۹ و مرتضی داداش به ک م xxxxxxxxx۳ صحیح میباشد که مراتب بدینوسیله تصحیح میگردد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702409
آگهی تصمیمات شرکت سیمان هرمزگانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۶۴۱۲و شناسه ملی۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ قربان دانیال به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت چاپ و نشر سپه به ش م xxxxxxxxx۳۶ به جای حامد هیئت داودیان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. مرتضی داداشی به سمت رئیس هیئت مدیره و قربان دانیالی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدباقر عالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره با منشاء بندهای ۲و۵و۶و۹و۱۱و۱۲و۱۳و۱۷و۱۸و۱۹و۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11259243
آگهی تصمیمات شرکت سیمان هرمزگان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۶۴۱۲ و شناسه ملی۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ قربان دانیال به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت چاپ و نشر سپه به ش م xxxxxxxxx۳۶ به جای حامد هیئت‌داودیان به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید. مرتضی داداشی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و قربان دانیالی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدباقر عالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت‌مدیره با منشاء بندهای ۲و۵و۶و۹و۱۱و۱۲و۱۳و۱۷و۱۸و۱۹و۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 480741

آگهی تصمیمات شرکت سیمان هرمزگان
سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۱۲
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9695019
آگهی تصمیمات شرکت سیمان هرمزگان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10048078
آگهی اصلاحی شرکت سیمان هرمزگان سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ وشناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
پیرو آگهی شماره xxx۴۹/ ت ۳۲ مورخ ۱۵/۶/xxx۰ و به استناد نامه وارده شماره xxx۹۱ مورخ ۱۲/۷/xxx۰ اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند که اشتباها برای مدت نامحدود ذکر گردیده که بدین وسیله اصلاح میگردد. محمد علی ضیغمی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد باقر عالی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11084255
آگهی اصلاحی در شرکت سیمان هرمزگان سهامی عام ‌بشماره ثبت ۴۶۴۱۲ به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
پیرو آگهی xxx۴/ت۳۲ مورخ ۲۱/۲/۹۰ اختیارات هیئت مدیره به استناد بندهای ۲ و ۵و ۶و ۹ و ۱۱و ۱۲و ۱۳و ۱۷و ۱۸و ۱۹و ۲۰ در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید صحیح است و بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10724942
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان هرمزگان ثبت شده به شماره۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۲/۹۰ سید بهاء‌الدین علایی‌فرد به ش ملی xxxxxxxxx۰ به جای محسن متقیان به نمایندگی از شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره و مرتضی داداش به ش ملی xxxxxxxxx۳ به جای محمدحسین زینلی به نمایندگی از شرکت لیزینگ امید به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. مرتضی داداش به عنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اختیارات هیئت‌مدیره با استثناء بندهای ۲ و ۵ و ۶ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه اصلاح شد. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9704657
آگهی تصمیمات شرکت سیمان هرمزگان سهامی عام ثبت شده به شماره۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مدیریت سرمایه‌گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و سرمایه‌گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و لیزینگ امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10075570
آگهی تغییر محل شرکت سیمان هرمزگان سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۱/۸۹ محل شرکت به تهران میرداماد م مادر خ بهروز ش ۳۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11262436
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان هرمزگان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۶/۸۹ حامد داودیان به جای مصطفی موسوی‌بلده بعنوان رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد و اختیارات هیئت‌مدیره به استثنای بندهای ۲ و ۵ و ۶ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۷ و ۱۸ و ۲۰ و ۱۹ از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات