گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین

شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10800021304 (فعال)
14
افراد
27
آگهی‌ها
84290
شماره ثبت
1370/4/4
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14823920
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزان سالی مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مؤسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14772946
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عبداله اسدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سراج القوم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت محصولات کاغذی لطیف به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عباس سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنایع چوب خزر کاسپین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و اوراق بهادار با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای جانشین معرفی شده از جانب مدیرعامل و تایید شده در هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. ـ اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی و مراجع قضایی؛ ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آیین نامه های مصوب؛ ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر؛ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت؛ ـ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی؛ ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات و ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه ایران در چارچوب آیین نامه های مصوب؛ ـ واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب، پیشه و تجارت(سر قفلی)؛ ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان، تصویر و علایم تجاری و یا خرید، تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات، ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها؛ ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجارتی؛ ـ عقد هرگونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن؛ ـ اقامه هرنوع دعوی حقوق و جزایی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هریک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مزکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای اختیارات مورد نیاز اداری از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و عاده دادرسی، استرداد اسناد و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرای اجراییه و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و... و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عذل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت به جز مصالحه و سازش که در اختیار هیئت مدیره شرکت است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14596158
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبداله اسدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان عضو هیئت مدیره ( غیر موظف ) معرفی شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14596170
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند : شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ - شرکت محصولات کاغذی لطیف ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ - شرکت صنایع چوب و خزر کاسپین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ - شرکت فیبر بابلسر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ - شرکت صنایع کاغذسازی کاوه ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14356088
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت .
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیاربهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14017789
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14017857
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13955695
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۹/xxx مورخه ۱۷/۱۲/۹۶ ساز مان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن مهدی پوردامیر دارنده کارت ملی به شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره (غیرموظف). کریم ملک آسا دارنده کارت ملی به شماره xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره (موظف). محمدرضا سراج القوم دارنده کارت ملی به شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و اوراق بهادار با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد_بود. کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای جانشین معرفی شده از جانب مدیرعامل و تایید شده در هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد_بود. با توجه به اختیارات هیئت مدیره بر اساس مفاد اساسنامه شرکت، هیئت مدیره با تفویض ۱۱ بند از اختیارات خود به شرح موارد ذیل به مدیرعامل موافقت نمودنمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی و مراجع قضائی؛ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آیین نامه‌های مصوب؛ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر؛ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت؛ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی؛ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات و ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه ایران در چارچوب آیین نامه‌های مصوب؛ واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب، پیشه و تجارت (سرقفلی)؛ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان، تصویر و علایم تجاری و یا خرید، تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات، ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها؛ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجارتی؛ عقد هرگونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن؛ اقامه هر نوع دعوی حقوقی وجزایی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز اداری از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرای اجراییه و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و … و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت به جز مصالحه و سازش که در اختیار هیئت مدیره شرکت است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451274
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره شرکت بشرح زیر برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ شرکت صنایع چوب خزر کاسپین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ شرکت محصولات کاغذی لطیف به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت صنایع کاغذسازی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13361765
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۴ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683876
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648372
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت تأمين اجتماعي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکرتکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648410
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت تأمين اجتماعي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارزش مبلغ اسمی سهام از xxxxxx ریالی به xxx۰ ریالی کاهش یافت. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام می باشد که بدینوسیله ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. نشانی شرکت به آدرس: تهران شهرک غرب ـ خیابان دادمان ـ خیابان شفق ـ کوچه آبشار ـ پلاک ۱ طبقه ۵ کدپستیxxxxxxxxx۳ انتقال یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12396344
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، و حساب سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب شد ـ مؤسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷، به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل، برای یک سال مالی تعیین شدند ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208141
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرخ سمیعی ک.م xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت فیبر بابلسر ش.م xxxxxxxxx۹۶ و آقای محمدرضا وزوائی ک.م xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت محصولات کاغذی لطیف ش.م xxxxxxxxx۷۷ و آقای محمد مهدی حاجی قربانی ک.م xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه ش.م xxxxxxxxx۲۸ و آقای مهدی الهی دارنده ک.م xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین ش.م xxxxxxxxx۷۶ و آقای سید محسن موسوی ک.م xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و دبیر هیأت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ش.م xxxxxxxxx۵۲ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و اوراق بهادار با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خاهد بود. کلیه مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی وخصوصی و مراجع قضائی. ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آیین نامه های مصوب. ـ افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت. ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات و ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه ایران در چارچوب آیین نامه های مصوب. ـ واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب، پیشه و تجارت (سرقفلی). ـ تقدیم درخواست وپیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان، تصویر و علایم تجاری و یا خرید، تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات، ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها. ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجارتی. ـ عقد هرگونه قرارداد، اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجرو اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجا ره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. ـ اقامه هر نوع دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هر گونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز اداری از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش و فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرای اجراییه و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و.... و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت به جز مصالحه و سازش که در اختیار هیأت مدیره شرکت است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12151689
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت صنایع چوب خزر کاسپین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ ـ شرکت محصولات کاغذی لطیف به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ـ شرکت فیبر بابلسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ـ شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9399833
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۴۲۹۰ و شناسه‌ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۱۵اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر عضواصلی به ۳ یا ۵ نفرعضو اصلی تغییر یافت. ماده ۹ اساسنامه (نقل وانتقال سهام شرکت) بشرح ذیل اصلاح گردید: مجمع اختیارات خود را در خصوص نقل و انتقال سهام به هیئت مدیره واگذار نمود و نقل و انتقال سهام با موافقت هیات مدیره انجام میگیرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9399949
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۴۲۹۰ و شناسه‌ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محسن موسوی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) دارنده شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره وآقای مهدی الهی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت صنایع کاغذسازی کاوه (سهامی عام) دارنده شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا وزوائی به کدملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی خاص) دارنده شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی حاجی قربانی دارای کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و اوراق بهادار با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود کلیه مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196343
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی انتخاب شد.
موسسه حسابرسی هادی تهرانxxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 472204

آگهی تصمیمات شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی
سهامی خاص ثبت شده به شمارهxxx۹۰
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیائی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی داریوش رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت صنایع چوب خزر کاسپین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی عبداله اسدزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت محصولات کاغذی لطیف به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی ایرج طالب علی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۱۰/۹۰ ایرج طالب علی بسمت رئیس هیئت مدیره و عبداله اسدزاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین اخلاصی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۵و۱۰ از ماده ۲۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10875223
آگهی تصمیمات شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره۸۴۲۹۰ و شناسه ملی۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیائی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی داریوش رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت صنایع چوب خزر کاسپین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی عبداله اسدزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت محصولات کاغذی لطیف به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی ایرج طالب‌علی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۷/۱۰/۹۰ ایرج طالب‌علی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عبداله اسدزاده بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین اخلاصی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود در بندهای ۵و۱۰ از ماده ۲۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11841836
آگهی تصمیمات شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدور به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و محمود صدر به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9724543
آگهی تصمیمات شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی سهامی‌خاص ثبت‌شده‌بشماره۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/۸۹ گلاله عبداله پور به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای عبدالحمید خاری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیائی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، فرهاد مویدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها بروات سفته‌ها اسناد و اوراق بهادار و کلیه قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات شرکت با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10322384
آگهی تغییر محل شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۷/xxx۹ محل شرکت به تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه غربی پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12015602
آگهی تصمیمات شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲۹۰و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به سمت بازرس اصلی و محمود صدر به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10811077
آگهی اصلاحی شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی سهامی به شماره ثبت ۸۴۲۹۰ به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
پیرو آگهی شماره xxx۵۹/۳۲ مورخ ۸/۱۲/۸۸ نام عبدالحمید خاری نماینده شرکت سرمایه‎گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‎مدیره صحیح می‎باشد که بدینوسیله اصلاح می‎شود.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9995020
آگهی تصمیمات شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۶/۱۱/۸۸ عبداله اسدزاده به جای بهرام مرندی بنمایندگی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین بسمت عضو هیات‌مدیره و فرهاد مویدی به نمایندگی شرکت محصولات کاغذی لطیف بسمت رئیس هیات‌مدیره و عبدالمجید خاری به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین بسمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات‌مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات