سرمایه گذاری مسکن الوند

شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10780114515 (فعال)
7
افراد
27
آگهی‌ها
8057
شماره ثبت
1386/10/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14466249
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۷ به تصویب رسید . ۲ - سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید . ۳ - روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید . ۴ - شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ، شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ، شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ، شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ، شرکت پارس مسکن سامان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14473902
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - علی رحمتی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضوهیئت مدیره ، علیرضا نور بهشت به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، اسماعیل عطایی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ، حمیدرضا زمرد به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره ، ابوالفضل محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره وحمیدرضا زمرد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۲ - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ۳ - اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد : نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیات مدیره . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیات مدیره . افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ، عقد هر نوع قرارداد ، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیات مدیره . تهیه و خرید هر نوع مصالح ، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیات مدیره . درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها ، مؤسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز . تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هرسال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیات مدیره . جذب نیرو ، عزل ، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق ، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت . اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت . اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14446186
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ و پیرو آگهی صادره بشماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۶/۱۰/۹۷: در سطر سوم آگهی مذکور مبلغ واریز نقدی جهت افزایش سرمایه ، مبلغ xxxxxxxxx۸۵ ریال صحیح می‌باشد . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14433169
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۵/۹۷ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از طریق مطالبات حال شده و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از طریق واریز نقدی سهامداران به موجب گواهی شماره xxx۳/xxx۱ مورخ ۱۵/۱۰/xxx۷ بانک مسکن شعبه مسقل مرکزی تامین گردیده ، افزایش یافته_است . ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14310262
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ حمیدرضا زمرد به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل شرکت برای باقی مانده مدت تصدی مدیران لغایت ۲۱/۱۰/xxx۷انتخاب گردید. ـ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ ۳ اختیارات تفویضی به مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۵ می باشد./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13895391
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294895
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ۴ شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱، شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴، شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳، شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294901
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اسماعیل عطایی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا نور بهشت به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجید امیری به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره، حمیدرضازمرد به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره، ابوالفضل محمودی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا نوربهشت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: ۱) نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیأت مدیره. ۲) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره. ۳) افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ۴) عقد هر نوع قرارداد، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و ایین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیأت مدیره. ۵) تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و ایین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیأت مدیره. ۶) درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز. ۷) تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هرسال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیأت مدیره. ۸) جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. ۹) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100742
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - مجید امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده جدید شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ در هیئت مدیره بجای محمد حسین غفاری برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۲۴/۱۲/xxx۵) انتخاب گردید. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831019
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12588465
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري مسكن الوند شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۲ ـ اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به شرح ذیل می باشد: ـ ۱ شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند سهامی عام) به شماره ثبتxxx۷ وشناسه ملی ـ ۲ موضوع شرکت: الف: تهیه و خرید یا اجاره یا تملک جهت اجرای پروژه های ساختمانی.ب: مطالعه و طراحی و اجرای طرحها و پروژه های شهرسازی و ساختمانی اعم از مسکونی، اداری، تجاری، تاسیساتی.پ: انجام کارهای مقاطعه کاری اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار.ت: قبول مشاوره و نظارت و اجرا و انجام کارها و پروژه های ساختمانی بصورت پیمانکاری یا امانی.ث: تهیه و تولید مصالح و کلیه لوازم و ماشین آلات ساختمانی جه به صورت ایجاد کارخانه و یا خرید از داخل یا خارج به منظور استفاده و یا فروش آنها ج: خرید و وارد نمودن ماشین آلات مورد نیاز و مصالح ساختمانی و سایر وسایل و مواد و لوازمی که برای انجام موارد فوق لازم باشد. چ: جذب سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت مدنی در ایجاد، ساخت، توسعه و تکمیل پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و صنایع مرتبط با آنها.ح: واگذاری واحد ها و ساختمانها و تاسیسات احداثی متعلق به شرکت بصورت فروش قطعی (نقدی یا اقساطی) یا اجاره به شرط تملیک یا امانی یا به هر طریق دیگر خ: دریافت و کسب اعتبار یا هرگونه تسهیلات مالی از طریق اخذ تسهیلات یا مشارکت مدنی با بانکها و سایر وسایل و مواد و لوازمی که برای انجام مواد فوق لازم باشد. چ: جذب سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارک مدنی در ایجاد، ساخت، توسعه و تکمیل پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و صنایع مرتبط با آنها. ح: واگذاری واحد ها و ساختمانها و تاسیسات احداثی متعلق به شرکت بصورت فروش قطعی (نقدی یا اقساطی) یا اجاره به شرط تملیک یا امانی و یا به هر طریق دیگر خ: دریافت و کسب اعتبار یا هرگونه تسهیلات مالی از طریق اخذ تسهیلات یا مشارکت مدنی با بانکها و سایر سازمانهای تامین کننده منابع مالی یا پیش فروش مستحدثات. د: هرنوع سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از سرمایه گذاری مستقیم یا خرید و فروش سهام چه در داخل و یا خارج از کشور ذ: انجام کلیه اموری که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع و اهداف شرکت باشد. ـ ۳ مرکز اصلی شرکت: اراک ـ کوی الهیه ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ و فاقد شعبه می باشد. ـ ۴ مدت شرکت: از زمان تاسیس به مدت نامحدود می باشد. ـ ۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام می باشد که تماما پرداخت گردیده است. ـ ۶ تعداد و امتیازات سهام ممتاز: سهام ممتاز منتشر نشده است. ـ ۷ مدیران شرکت: شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ با نماندگی علیرضا نوربهشت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی اسماعیل عطائی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی حمید رضا زمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹، شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی محمد حسین غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳با نمایندگی ابوالفضل محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره می باشند. ـ ۸ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجمع عمومی، صاحبان سهام می توانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرفه نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا تبصره در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهم ـ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام ـ اصل ورقه سهم تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بصورت انفرادی و جمعی ـ ۹ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، بر اساس اساسنامه شرکت و اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق با قانون تجارت انجام می شود.به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. ـ ۱۰ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق با صورتهای مالی حسابرسی شده میان دوره ای به تاریخ ۹۳/۱۲/۲۹ مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال می باشد و شرکت فاقد بدهی های احتمالی می باشد. ـ ۱۱ روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات همچنین اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم تبدیل شرکت در سالهای ۹۲ و ۹۳ و صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان مرکزی و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان موجود می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12351831
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۰۵۷ و شناسه‌ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم یکهزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق افزایش تعداد سهام افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. /
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12270766
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای اسماعیل عطایی مقدم به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره وشرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علیرضا نوربهشت به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره وشرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ (سهامی خاص) به نمایندگی آقای حمیدرضا زمرد به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای ابوالفضل محمودی به کد ملیxxxxxxxxx۹ وشرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای محمد حسین غفاری به کدملیxxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیات مدیره و آقای علیرضا نوربهشت به کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ برات ـ سفته و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۳ ـ اختیارات مدیرعامل به شرح زیرمی باشد: نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیات مدیره ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیات مدیره ـ افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ عقد هر نوع قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی درچهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیات مدیره ـ تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسائل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی دراجرای مصوبات هیات مدیره ـ درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت درچهارچوب عقود مجاز ـ تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ظوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیات مدیره ـ استخدام، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت ـ اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمیباشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12270767
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن(سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز(سهامی خاص)به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ وشرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ و شرکت پارس مسکن سامان(سهامی خاص)به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9389301
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ۳ ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به۳۱/۶/xxx۳ به تصویب رسید./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280894
آگهی تصمیمات شرکت پارس مسکن الوند سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۵۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۵/۹/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۸/۹/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
برابر تایید نام شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx ـ ۴/۱۰/۹۲ اداره کل ثبت شرکتها نام شرکت به سرمایه گذاری مسکن الوند تغییر یافت و ماده یک اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1260829
آگهی تصمیمات شرکت پارس مسکن الوند سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۵۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۹/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۴/۹/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهیهای سالیانه شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای اسماعیل عطائی مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا نور بهشت به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای حمیدرضا زمرد به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵، محمد حسین غفاری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و ابوالفضل محمودی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه های اداری باامضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مذکور می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 875900
آگهی تصمیمات شرکت پارس مسکن الوند سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۹/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۸/۹/۹۱ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11705804
آگهی تصمیمات شرکت پارس مسکن الوند سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۹/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۸/۹/۹۱ به این اداره واصل گردیده است:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید.

۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد.

مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757344
آگهی تصمیمات شرکت پارس مسکن الوند سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده است: آقای اسماعیل عطایی مقدم به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین غفاری به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا زمرد به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا نور بهشت بعنوان مدیرعامل (خارج از شرکت) بمدت دو سال انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ مسئول ثبت شرکت های ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9998606
آگهی تصمیمات شرکت پارس مسکن الوند سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده است: آقای اسماعیل عطایی مقدم به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین غفاری به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا زمرد به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا نور بهشت بعنوان مدیرعامل (خارج از شرکت) بمدت دو سال انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر باشد.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 526335

آگهی تصمیمات شرکت پارس مسکن الوند سهامی خاص
بشماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۹/۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۳/۱/۸۹ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس شرکت بمدت یک سال انتخاب شد.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
۴ـ شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام و شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران سهامی عام و شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11564796
آگهی تصمیمات شرکت پارس مسکن الوند سهامی خاص بشماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۹/۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۳/۱/۸۹ به این اداره واصل گردیده است:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید.

۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس شرکت بمدت یک سال انتخاب شد.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد.

۴ـ شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران سهامی عام و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس سهامی خاص بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.

مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11960036
آگهی تصمیمات شرکت پارس مسکن الوند سهامی خاص بشماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۳/۱/xxx۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۹/۲/xxx۰به این اداره واصل گردیده است :

۱ـ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10306384
آگهی تصمیمات شرکت پارس مسکن الوند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۶/۸۹ شرکت مذکور که در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن حجی زاده کلاته سالاری به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۸۹: آقای علیرضا نوربهشت (خارج از شرکت) به سمت مدیرعامل و آقای محمدحسین غفاری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا زمرد به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اسماعیل عطایی مقدم به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک , سفته , برات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۸۹ می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9647621
آگهی تصمیمات شرکت پارس مسکن الوند سهامی خاص بشماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/xxx۹ شرکت مذکور که در تاریخ ۷/۲/۸۹ به این اداره واصل گردیده است

۱ـ سمت‌های مدیران و دارندگان حق امضای شرکت بشرح زیر تعیین شد. آقای علیرضا نور بهشت (خارج از شرکت) بعنوان مدیرعامل، آقای اسماعیل عطایی مقدم بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام) بعنوان رئیس و عضو هیئت مدیره، آقای حمید رضا زمرد بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص) بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالفضل محمودی بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس اراک (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر است.

۲ـ اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۸۸ می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10903619
آگهی تصمیمات شرکت پارس مسکن سهامی خاص بشماره ثبت ۸۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵
به موجب صورت جلسه‌های مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۸۸ که در تاریخ ۲۴/۱۰/۸۸ به این اداره واصل شد:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ تصویب شد.

۲ـ موسسه حسابرسی فریوران و آقای جواد بستانیان به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب شد.

۴ـ آقای اسماعیل عطایی مقدم به عنوان مدیرعامل(خارج از شرکت) و آقای علیرضا نور‌بهشت به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام) به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره آقای حمید‌رضا زمرد به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران(سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس و عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل محمودی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس(سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته بروات و عقود ‌اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر است.

۶ـ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۸۸ می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات