سرمایه گذاری استان مرکزی

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10780105053 (فعال)
8
افراد
33
آگهی‌ها
7089
شماره ثبت
1385/7/11
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری استان مرکزی

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری استان مرکزی دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14565289
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ موسسه داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکارن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ۳ ترازنامه و حساب سودو زیان شرکت منتهی به ۳۱/۶/xxx۷ به تصویب رسید . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966364
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۶/۱۰/۲۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تراز نامه و حساب سود وزیان شرکت در سال مالی منتهی به ۹۶/۰۶/۳۱ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ۳ شرکت تعاونی عدالت شهرستان محلات به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت تعاونی عدالت شهرستان زرندیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ شرکت تعاونی عدالت شهرستان ساوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت تعاونی عدالت شهرستان اراک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت تعاونی عدالت شهرستان دلیجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان شازند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بازرس اصلی و موسسه دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13902349
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۶ و به موجب تاییدیه شماره xxx۰۴/xxx مورخ ۳/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: وهب حبیب پور به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان اراک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632852
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۵ تصویب گردید. - ۲ موسسه آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13544376
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ و به موجب تاییدیه شماره xxx۶۳/xxx مورخ ۳۰/۳/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حسین بوجار به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده جدید شرکت تعاونی عدالت شهرستان ساوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ انتخاب گردید. در نتیجه شرکت تعاونی عدالت شهرستان ساوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی حسین بوجار به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان دلیجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی مرتضی باقری به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان زرندیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی رضا رضایی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان محلات به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی محمد قربانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت ۱۶/۱/xxx۷ انتخاب گردیدند. و شرکت تعاونی سهام عدالت اراک تاکنون نماینده‌ای جهت حضور در هیئت مدیره معرفی ننموده_است. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای نایب رئیس هیات مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213671
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره ودرغیاب ایشان با امضای اقای مرتضی باقری (عضو هیات مدیره) و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای آقایان کاظم محمدی اصل ومرتضی باقری از اعضای هیات مدیره و اوراق و مکاتبات عادی با امضای رئیس هیات مدیره و یا نائب رئیس هیات مدیره درهرحال همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897833
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ رضا رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان زرندیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت رئیس هیات مدیره کاظم محمدی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان ساوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره مرتضی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان دلیجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و محمد قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان محلات به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال لغایت (۲۶/۱۲/xxx۶) انتخاب گردیدند. و شرکت تعاونی عدالت اراک تاکنون نسبت به معرفی نماینده خود در هیات مدیره اقدام ننموده_است. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره، اوراق و مکاتبات عادی با امضاء رئیس هیات مدیره و یا یکی از اعضای هیات مدیره و در هر حال با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12789428
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742991
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ شرکت تعاونی عدالت شهرستان زرندیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵، شرکت تعاونی عدالت شهرستان ساوه به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx، شرکت تعاونی عدالت شهرستان محلات به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، شرکت تعاونی عدالت شهرستان دلیجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷، شرکت تعاونی عدالت شهرستان اراک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان اعضای اصلی هیت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان شازند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت تعاونی عدالت شهرستان کمیجان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب‍ گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679015
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12271503
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری استان مرکزی (سهامی عام) به‌شماره‌ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای مرتضی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان دلیجان به عنوان عضو اصلی هیات مدیره برای مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. ۲ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره هریک همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12241061
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۰۸۹ و‌شناسه‌ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آبان حساب به شنا سه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند.۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1369816
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری استان مرکزی سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۸۹ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۳/۱۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
آقای عزت اله عطاء الهی بنمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان محلات بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین بوجار بنمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان ساوه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم محبوبه کریمی بنمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان آشتیان بسمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود شریفی بنمایندگی از تعاونی عدالت شهرستان دلیجان بسمت عضو هیئت مدیره و علی اکبر باقر شاهی بنمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان زرندیه سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه قراردادها اسناد رسمی تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات اوراق بهادار عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در غیاب ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود مندرج در اساسنامه را بشرح صورت جلسه مذکور به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365896
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی سهامی عام شماره ثبت ۷۰۸۹ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۱/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
مرکز اصلی شرکت از نشانی قبلی به اراک، شهرک پردیس، فاز ۲، خ فردوسی ۴، ک یاس ۱۱، کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده پنج اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1317818
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری استان مرکزی سهامی عام شماره ثبت ۷۰۸۹ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی سامان پندار شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146039
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) ثبت ۳۱۹۹ کلاسه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
غلامرضا بهمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و مهدی رستم پور با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان اعضای غیر موظف هیئت مدیره انتخاب شد.
شxxxxxx۹ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042397
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی سهامی عام شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی اصول اندیشه بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نیک روشان بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669218
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری استان مرکزی سهامی عام شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۲/xxx۱ که در تاریخ ۲۵/۲/xxx۱ به این اداره واصل شد: ماده ۲۸ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: ماده ۲۸ در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصب سهامی که حق رای دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود برای بار دوم دعوت می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند، رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود، منوط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده توسط رئیس مجمع احراز می شود. بازرس موظف است صحت احراز رسمیت جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده را بررسی و در صورت عدم احراز رسمیت جلسه، نظر خود را در جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده اعلام کند. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11483706
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری استان مرکزی سهامی عام شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۸/۲/xxx۱ که در تاریخ ۲۵/۲/xxx۱ به این اداره واصل شد:

ماده ۲۸ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: ماده ۲۸ در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصب سهامی که حق رای دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود برای بار دوم دعوت می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند، رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود، منوط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده توسط رئیس مجمع احراز می‌شود. بازرس موظف است صحت احراز رسمیت جلسه‌ی مجمع عمومی فوق‌العاده را بررسی و در صورت عدم احراز رسمیت جلسه، نظر خود را در جلسه‌ی مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام کند. تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه‌ رسمی معتبر خواهد بود.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 510000
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی
(سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه مدیریت اصول نگر آریا به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز مقدس به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9611417
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده است:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه مدیریت اصول نگر آریا به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز مقدس به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.

مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 402978

آگهی اصلاحی شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی
(سهامی عام) بشماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۰۰/۹۰/۲۰ ـ ۷/۹/xxx۰ در سطر پنجم از صفحه دوم آگهی مذکور نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت محلات آقای عزت اله عطاالهی صحیح می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11860393
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۰۰/۹۰/۲۰‌‌ـ ۷/۹/xxx۰ در سطر پنجم از صفحه دوم آگهی مذکور نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت محلات آقای عزت‌اله عطاالهی صحیح می‌باشد

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 393639

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی
سهامی خاص بشماره ثبت xxx۹
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱/xxx۰ که به ضمیمه سایر مدارک لازم در تاریخ ۹/۸/xxx۰ واصل گردید:
۱ـ نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید شرکت در ۶۵ ماده و ۲۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت شد.
۲ـ در اجرای ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت بقرار ذیل است:
الف ـ موضوع شرکت: موضوع اصلی سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوریکه بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.
موضوعات فرعی: سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها با سایر اوراق بهادار حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری بیا هدف کسب انتفاع بطوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیاید. سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع، ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری، تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار، تضمین شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.
ب ـ مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی، اراک میدان امام حسین، کوی الغدیر، کوچه الغدیر ۱، کدپستی xxxxxxxxx۶ می باشد.
ج ـ شرکت دارای سهم ممتاز نمی باشد.
د ـ مدیران شرکت: شرکت تعاونی سهام عدالت محلات بنمایندگی آقای عزت اله عطایی بعنوان رئیس و عضو هیئت مدیره، شرکت تعاونی سهام عدالت ساوه بنمایندگی آقای حسین بوجار بعنوان نایب رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت اراک بنمایندگی آقای مسعود شریفی و شرکت تعاونی سهام عدالت آشتیان بنمایندگی خانم محبوبه کریمی و شرکت تعاونی سهام عدالت زرندیه بنمایندگی آقای علی اکبر باقر شاهی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علی اکبر باقر شاهی علاوه بر سمت فوق بعنوان مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند.
ه ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی و نحوه ی تقسیم سود و تشکیل اندوخته ها بشرح مواد ۲۱ و ۵۷ اساسنامه می باشد.
و ـ شرکت هیچگونه دیونی ندارد و دیون اشخاص ثالث را تضمین ننموده است.
ز ـ روزنامه نوید جهت درج و انتشار آگهی های سالیانه انتخاب شد.
۳ـ اساسنامه شرکت و صورت دارایی و اموال منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان ارائه شده شرکت در سالهای ۸۸ و ۸۹ جهت مراجعه علاقمندان در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اراک موجود می باشد. این آگهی در روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک و روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه رسمی کشور در یک نوبت منتشر می شود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت
اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11838031
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری استان مرکزی سهامی خاص بشماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱/xxx۰ که به ضمیمه سایر مدارک لازم در تاریخ ۹/۸/xxx۰ واصل گردید:

۱ـ نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید شرکت در ۶۵ ماده و ۲۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت شد.

۲ـ در اجرای ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت بقرار ذیل است:

الف‌ـ موضوع شرکت: موضوع اصلی سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بطوریکه بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

موضوعات فرعی: سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها با سایر اوراق بهادار حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیا هدف کسب انتفاع بطوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیاید. سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع، ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تامین مالی بازار‌گردانی اوراق بهادار مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار، تضمین شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

ب‌ـ مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی، اراک میدان امام حسین، کوی الغدیر، کوچه الغدیر ۱، کدپستی xxxxxxxxx۶ می‌باشد.

ج‌ـ شرکت دارای سهم ممتاز نمی‌باشد.

د‌ـ مدیران شرکت: شرکت تعاونی سهام عدالت محلات بنمایندگی آقای عزت‌اله عطایی بعنوان رئیس و عضو هیئت مدیره، شرکت تعاونی سهام عدالت ساوه بنمایندگی آقای حسین بوجار بعنوان نایب رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت اراک بنمایندگی آقای مسعود شریفی و شرکت تعاونی سهام عدالت آشتیان بنمایندگی خانم محبوبه کریمی و شرکت تعاونی سهام عدالت زرندیه بنمایندگی آقای علی‌اکبر باقر شاهی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علی‌اکبر باقر شاهی علاوه بر سمت فوق بعنوان مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند.

ه‌ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی و نحوه‌ی تقسیم سود و تشکیل اندوخته‌ها بشرح مواد ۲۱ و ۵۷ اساسنامه می‌باشد.

و‌ـ شرکت هیچگونه دیونی ندارد و دیون اشخاص ثالث را تضمین ننموده است.

ز‌ـ روزنامه نوید جهت درج و انتشار آگهی‌های سالیانه انتخاب شد.

۳ـ اساسنامه شرکت و صورت دارایی و اموال منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان ارائه شده شرکت در سالهای ۸۸ و ۸۹ جهت مراجعه علاقمندان در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اراک موجود می‌باشد. این آگهی در روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک و روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه رسمی کشور در یک نوبت منتشر می‌شود.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959119
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی سهامی خاص بشماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۸/۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۴/۸/۹۰ به این اداره واصل گردیده است :

۱ـ تغییرات زیر در سمتهای مدیران و دارندگان حق امضای شرکت ایجاد شد :

آقای عزت اله عطاءالهی به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت محلات به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین بوجار به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت ساوه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر باقر شاهی بنمایندگی از شرکت تعاونی عدالت زرندیه به سمت مدیر عامل و منشی هیئت مدیره ، آقای مسعود شریفی بنمایندگی از شرکت تعاونی عدالت اراک و خانم محبوبه کریمی نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت آشتیان به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی مدیران انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برانت و قراردادها با امضای ثابت مدیر عامل بهمراه رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و نامه‌های عادی با امضای مدیر عامل در هرحال همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11933498
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری استان مرکزی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه‌ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
به موجب صورتجلسه مجمع‌عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱/xxx۰ که در تاریخ ۲۰/۲/xxx۰ به این اداره واصل شد:

سرمایه شرکت از محل واریز نقدی سهام داران و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ پنج میلیون ریال افزایش یافت که مبلغ افزایش سرما یه برابر گواهی شماره ۴۵/xxx۷ ـ ۲۰/۲/xxx۰ بانک توسعه تعاون شعبه قائم‌مقام اراک به حساب شرکت و در نتیجه ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد:

ماده۷: سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیون ریال نقدی منقسم به پنجهزار سهم با نام یک هزار ریالی می‌باشد که تمامی آن نقدا پرداخت گردیده است.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9639412
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری استان مرکزی سهامی خاص بشماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۹ و هیئت مدیره مورخ ۸/۱۰/xxx۹ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۰/۱۱/xxx۹ به این اداره واصل گردیده است:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان در شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد تقی رضایی بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد.

۴ـ مرکز اصلی شرکت از نشانی قبلی به اراک، کوی الغدیر، کوچه الغدیر ۱، کدپستی xxxxxxxxx۶ منتقل شد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10360283
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی سهامی خاص بشماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۹ و هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/xxx۹ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۸/۱۲/xxx۹ به این اداره واصل گردیده است: آقای مسعود شریفی به نمایندگی شرکت تعاونی عدالت اراک بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عزت اله عطا الهی به نمایندگی شرکت تعاونی عدالت محلات بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر باقر شاهی به نمایندگی شرکت تعاونی عدالت زرندیه بعنوان منشی هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای حسین بوجار به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت ساوه و خانم محبوبه کریمی به نمایندگی شرکت تعاونی عدالت آشتیان بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای ابراهیم حاجیان به نمایندگی شرکت تعاونی عدالت شازند بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و نامه‌های عادی با امضای مدیر عامل و در هرحال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10682783
آگهی تغییرات شرکت تعاونی سرمایه‌گذاری استان مرکزی سهامی عام بشماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۹ که در تاریخ ۱۸/۱۲/xxx۹ به این اداره واصل شد:

نوع حقوقی شرکت از تعاونی سهامی عام به سهامی خاص تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت در ۷۴ ماده و ۱۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت شد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11828593
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (سهامی خاص) بشماره ثبت ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۸/۸۸ شرکت مذکور و برابر تائیدیه شماره xxx۶۷/۸۸ـ ۱۶/۱۲/۸۸ اداره کل تعاون استان مرکزی و نامه شماره xxx۷/۰۴/xxxـ ۱۱/۱۲/۸۸ سازمان امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۸ به این اداره واصل گردیده است:

۱ـ نوع حقوقی شرکت به تعاونی سهامی عام تغییر یافت.

۲ـ اساسنامه جدید شرکت در ۵۸ ماده و ۲۸ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11245625
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی(سهامی خاص) به شماره ثبت۷۰۸۹ و شناسه ملی۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۸/۱۰/۸۸ که در تاریخ ۹/۱۰/۸۸ به این اداره واصل شد:

۱ـ آقایان حسین خاجی به جای آقای علیرضا بیاتی به عنوان نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تفرش و آقای ابراهیم حاجیان به عنوان نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شازند به جای آقای حمید فرجی در هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

۲ـ با درخواست استعفای آقای علیرضا بیاتی از سمت مدیرعامل شرکت موافقت شد و آقای علی‌اکبر باقرشاهی به جای ایشان بعنوان مدیرعامل شرکت تا پایان مدت تصدی مدیران انتخاب گردید.

کلیه اوراق بهادار و اسناد رسمی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس و نایب رئیس هیئت‌مدیره و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر است.

ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11539504
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری استان مرکزی (سهامی خاص) به شماره ۷۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۸/۸۸ که در تاریخ ۱۷/۸/۸۸ به این اداره واصل شد.

۱-‌ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ تصویب شد.

۲-‌ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد تقی رضایی به‌عنوان بازرس علی‌البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند.

۳-‌ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات