مدیریت سرمایه گذاری نسل هدایت

شرکت مدیریت سرمایه گذاری نسل هدایت (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10780095189 (منحل شده)
3
افراد
3
آگهی‌ها
6093
شماره ثبت
1384/2/15
تاریخ تأسیس

اشخاص مدیریت سرمایه گذاری نسل هدایت

در این بخش تمامی اشخاصی که در مدیریت سرمایه گذاری نسل هدایت دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1769506
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری نسل هدایت (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۵۱۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وآقایان علی آذری به کدملیxxxxxxxxx۹ و مجید پیله ور به کدملیxxxxxxxxx۶ و هادی هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۹ به عنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. نشانی محل تصفیه: اراک خ ـ شهید مطهری کوچه شهید مطهری ک ـ شهید خزایی پلاک۹۸ کدپستیxxxxxxxxx۶ می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1024027
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری نسل هدایت سهامی عام شماره ثبت ۶۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۵۱۸۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۲ خانم طهورا صاحب الزمانی و آقایان مجید جباری مستی شراهی علی آذری سید محمد آل طه مجید پیله ور بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم معصومه پیله وری و آقای سید مصطفی آل طه بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ آقایان سعید حیدری هزاوه بعنوان بازرس اصلی و محمود رضا اسحاقی بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه جوان جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۹۱: آقای مجید جباری مستی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی آذری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد آل طه بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید پیله ور و خانم طهورا صاحب الزمانی بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ مسئول ثبت شرکت‌های اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9720449
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری نسل هدایت سهامی عام بشماره ثبت ۶۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۵۱۸۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱/۸۸ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۳/۷/۸۸ باین اداره واصل گردیده است:

۱ـ خانم طهور صاحب الزمانی و آقایان هادی هاشمی، مجید پیله ور، سید محمد آل طه، علی آذری بعنوان اعضای اصلی و خانم مهناز جباری و آقای سید مصطفی آل طه بعنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ آقایان سعید حیدری هزاوه بسمت بازرس اصلی و آقای محمود رضا اسحاقی بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد.

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱/۸۸: آقای هادی هاشمی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم طهور صاحب الزمانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید پیله ور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات