تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک

شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10780066547 (فعال)
12
افراد
21
آگهی‌ها
3186
شماره ثبت
1377/12/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14442414
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ۲ - آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و غزاله سحر خیز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ۳ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14308424
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. ـ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و غزاله سحر خیز قاسم فر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب شد./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613256
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت از محل قبلی در تهران به آدرس: تهران خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) - بن بست بابک مرکزی - پلاک ۶ - واحد پنجم غربی - کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13459334
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مسعود شاهمرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره عباس برگریزان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره عباس غفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره اصغر صفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره و محمد علی درزی رامندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ هیات مدیره اختیارات خود مندرج در مفاد بند ۱، ۴، ۵، ۸، ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13327750
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ عباس برگریزان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمدعلی درزی رامندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مسعود شاهمرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و عباس غفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و اصغر صفریان به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزمون پردازان ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و بهاره السادات جدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12570455
آگهی تغییرات شرکت توليدي و صنعتي آميژه سازه اراك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیارد ریال به مبلغ شصت میلیارد ریال منقسم به شصت میلیون سهم با نام یکهزار ریالی از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت تامین گردیده، افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390528
آگهی تغییرات شرکت توليدي و صنعتي آميژه سازه اراك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳به تصویب رسید. ۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا مراد آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ـ آقای مسعود شاهمرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم شهین شاه مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷و آقای اصغر صفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عباس غفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای عباس برگریزان با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12444525
آگهی تغییرات شرکت توليدي و صنعتي آميژه سازه اراك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود شاهمرادی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای عباس برگریزان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقایان عباس غفوری به کدملیxxxxxxxxx۰ و اصغر صفریان به کدملیxxxxxxxxx۲ و خانم شهین شاهمرادی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیأت مدیره و آقای محمد علی درزی رامندی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآوربا امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. هیأت مدیره اختیارات خود مندرج درمفاد بند۱، ۴، ۵، ۸، ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۲۵ و۲۶ وماده۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772998
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی امیژه سازه اراک سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۱۸۶ و شناسه‌ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای مسعود شاهمرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی شاهمرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس غفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰، اصغر صفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم شهین شاهمرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای محمد علی درزی رامندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره مفاد بند ۱، ۴، ۵، ۸، ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. /
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772997
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی امیژه سازه اراک سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و محمد رضا گلچین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ۳ آقایان مسعود شاهمرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، مصطفی شاهمرادی چادگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، عباس غفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و اصغر صفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم شهین شاهمرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۴ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9422810
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی امیژه سازه اراک سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱مرکز اصلی شرکت از نشانی قبلی به اراک کیلومتر هفت اتوبان اراک ـ قم ـ خیابان صنعت (چیپال) ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. ـ ۲ شعبه شرکت در تهران از نشانی قبلی به تهران نلسون ماندلا (بلوار آفریقا) ـ بن بست بابک مرکزی ـ پلاک ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383956
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک (سهامی‌عام) به شماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
آقای محمدعلی درزی رامندی به کدملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل جدید شرکت برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت (۲۵/۴/xxx۴) انتخاب شد و مقرر شد کلیه قراردادها و اسنادرسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته، بروات، اوراق بهادار و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1346983
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک سهامی عام شماره ثبت ۳۱۸۶ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۶/۷/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهیهای سالیانه شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای محمد شاهمرادی چادگانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل (خارج از شرکت)، آقای مسعود شاهمرادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی شاهمرادی چادگانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، عباس غفوری بشماره ملی xxxxxxxxx۰، اصغر صفریان به کد ملی xxxxxxxxx۲، خانم شهین شاه مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باامضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و سایر اوراق عادی و مراسلات باامضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173090
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک سهامی عام شماره ثبت ۳۱۸۶ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ به این اداره و اصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسس حسابرسی ایران مشهود بعنوان بازرس اصلی آقای محمدرضا گلچین پور بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های سالیانه تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ رئیس ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 558190
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک (سهامی عام) به شماره ثبت۳۱۸۶ و شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ۲۲/۹/xxx۰ شرکت مذکور که در تاریخ۱۴/۱۰/xxx۰ به این اداره واصل گردیده است:
۱ ـ آقای محمدعلی درزی رامندی به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) و آقای مسعود شاهمرادی به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی شاهمرادی بعنوان نائب رئیس و عضو هیات مدیره، اصغر صفریان و عباس غفوری و خانم شهین شاهمرادی بعنوان اعضای هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته، بروات، اوراق بهادار و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه می باشد.
شxxxxxx۰ شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10342917
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۲/۹/xxx۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۴/۱۰/xxx۰ به این اداره واصل گردیده است: ۱ آقای محمدعلی درزی رامندی به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) و آقای مسعود شاهمرادی به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی شاهمرادی بعنوان نائب رئیس و عضو هیات مدیره، اصغر صفریان و عباس غفوری و خانم شهین شاهمرادی بعنوان اعضای هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته، بروات، اوراق بهادار و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه می‌باشد. شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662677
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده است:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۹ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین‌پور به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد.

ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11769557
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک(سهامی عام) بشماره ثبت ۳۱۸۶و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۸۹ که در تاریخ ۳۱/۴/۸۹ به این اداره واصل شد:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی ایران مشهود بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین‌پور بعنوان بازرس علی‌البدل بمدت یکسال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد.

ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9702423
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی آمیزه سازه اراک (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۳/۴/۸۹ که در تاریخ ۱۴/۴/۸۹ به این اداره واصل شد:

۱ـ خانم افسانه محبی به عنوان مدیرعامل و آقایان مسعود شاهمرادی به عنوان عضو و رییس هیات‌مدیره، عباس برگریزان به عنوان عضو و نایب رییس هیات‌مدیره، عباس غفوری، اصغر صفریان و خسرو صادق‌نیت‌حقیقی به عنوان اعضای هیات‌مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل باتفاق یک نفر از اعضای هیات‌مدیره یا دو نفر از اعضای هیات‌مدیره و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در هر حال با مهر شرکت معتبر است.

ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10159834
آگهی اصلاحی شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک به شماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷
پیرو آگهی شماره xxx۶ ۱۴/۲/xxx۹ در سطر اول نام شرکت «شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک» صحیح می‎باشد. رئیس ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11320291
آگهی تصمیمات شرکت آمیژه سازه اراک (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷
بموجب صورتجلسات هیات‌مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۸ و مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱/xxx۹ که در تاریخ ۴/۲/xxx۹ به این اداره واصل شد: با استعفای آقای علیرضا محسنی از عضویت در هیات‌مدیره موافقت شد و آقای عباس برگریزان به جای ایشان بعنوان عضو هیات‌مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۹/۳/۸۹) انتخاب گردید.

ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات