شیر پاستوریزه پگاه اراک

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10780062640 (فعال)
24
افراد
44
آگهی‌ها
2794
شماره ثبت
1355/1/29
تاریخ تأسیس

اشخاص شیر پاستوریزه پگاه اراک

در این بخش تمامی اشخاصی که در شیر پاستوریزه پگاه اراک دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14721833
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه اعلام تنفس مورخ ۸/۲/۹۸ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ به تصویب رسید . - ۲ سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . - ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14355447
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/xxx۷ و پیرو آگهی تغییرات به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ۱۰/۹/xxx۷ در سطر چهارم آگهی مذکور کد ملی حامد امینی مصلح آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ می باشد که در آگهی مذکور از قلم افتاده است./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14338042
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ مهدی اله یاری بیک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، حامد امینی مصلح آبادی به نمایندگی از شرکت مجتمع طیور فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، احمد صدیقی پاشاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و چنگیز قدم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت محراب عمران تهران(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و ناصر غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۵/۱۲/۹۸) انتخاب شدند. ۲ ـ هیئت مدیره به اتفاق آراء بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ و ۱ از ماده ۵۱ اساسنامه شرکت و همچنین انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، بدیل، فسخ و یا اقاله در راستای موضوع شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. ۳ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره همراه با یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات شرکت با سازمان ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14212531
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. ـ ۲ سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. ـ ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985432
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «شیر پاستوریزه پگاه اراک» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957672
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷، شرکت مجتمع طیور فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶، شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴، شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت محراب عمران تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957691
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ مهرنوش امجدی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان رئیس هیئت مدیره، رامین طهماسبی نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مجتمع طیور فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره، احمد صدیقی پاشاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و چنگیز قدم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت محراب عمران تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و ناصر غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۲ هیات مدیره به اتفاق آراء بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ از ماده ۵۱ اساسنامه شرکت و همچنین انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله در راستای موضوع شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. - ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره همراه با یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات شرکت با سازمان‌ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13839769
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مهرنوش امجدی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیات مدیره، رامین طهماسبی نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پیچک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و احمد صدیقی پاشاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و چنگیز قدم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت محراب عمران تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و حشمت اله بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۹/۱۲/۹۶) انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و مدیر مالی شرکت یا رئیس هیات مدیره همراه با یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات شرکت با سازمان‌ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ هیات مدیره به اتفاق آراء بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ از ماده ۵۱ اساسنامه شرکت و همچنین انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله در راستای موضوع شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625668
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13549168
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - مهرنوش امجدی گلپایگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده جدید شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص) برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت ۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردید. در نتیجه: حشمت اله بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره، احمد صدیقی پاشاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضوهیئت مدیره، چنگیز قدم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت محراب عمران تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره، مهرنوش امجدی گلپایگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و رامین طهماسبی نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پیچک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۹/۱۲/۹۶) انتخاب شدند. ۲ - کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیر عامل ویا رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور با مهر شرکت و اوراق و مراسلات شرکت با سازمانها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318415
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۹/۹۵ و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از طریق واریز نقدی و مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده، افزایش یافته و مبلغ xxxxxx۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۰۱ مورخ ۷/۱۱/۹۵ بانک ملت شعبه امیر کبیر اراک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13157136
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حشمت اله بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، احمد صدیقی پاشاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، چنگیز قدم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت محراب عمران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره، ناصر پاشاپور چلک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و رامین طهماسبی نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پیچک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۹/۱۲/۹۶) انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور با مهر شرکت و اوراق و مراسلات شرکت با سازمانها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115071
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء کلیه اوراق و اسنادها از جمله چک، سفته و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مدیر مالی شرکت آقای ناصر غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094710
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13035733
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حشمت اله بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و آقای احمد صدیقی پاشاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان رئیس هیات مدیره وآقای حسن زنوزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیچک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ وآقای چنگیز قدم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت محراب عمران تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و آقای ناصر پاشاپور چلک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان اعضای هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت ۹/۱۲/xxx۶ انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار ازجمله چک سفته برات قراردادهای تعهدآور با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره همراه با یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات شرکت با سازمان‌ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12961960
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات وقراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره ومدیرمالی شرکت آقای منوچهرگلمحمدی دستجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708378
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷، شرکت سهامی عام پیچک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵، شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷، شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲، شرکت محراب عمران تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708386
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حشمت اله بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، محمد جواد درستکار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن زنوزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سهامی عام پیچک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و شهریار یار احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت محراب عمران تهران (هامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و ناصر پاشاپور چلک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ هیئت مدیره به اتفاق آرا بندهای ۲۵ و ۲۴ و ۲۳ و ۲۲ و ۲۱ و ۲۰ و ۱۹ و ۱۸ و ۱۷ و ۱۵ و ۱۴ و ۱۳ و ۱۲ و ۱۱ و ۱۰ و ۸ و ۷ و ۶ و ۵ و ۴ و ۳ و ۲ و ۱ از ماده ۵۱ اساسنامه شرکت و همچنین انعقاد هر گونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله در راستای موضوع شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. ۳ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تعهد آور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات شرکت با سازمان‌ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12366138
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. ۲ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج اگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12058748
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک (سهامی عام) به‌شماره‌ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه سپند تدبیر نیکان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ و آقای مهدی گوهری به کدملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرسان اصلی وآقای حبیب قوتی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9422666
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۷۹۴ و شناسه‌ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۲/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران و واریز نقدی سهامداران و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ شصت میلیارد ریال به مبلغ یکصد میلیارد ریال افزایش یافت که مبلغ واریزی برابر گواهی شماره xxx/xxx۰ مورخ ۲۸/۸/۹۳ بانک ملت شعبه امیر کبیر اراک به حساب شرکت واریز گردیده است. در نتیجه ماده شش اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۶ ـ سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال نقدی منقسم به یکصد میلیون سهم بانام یک هزار ریالی می باشد که تماما پرداخت گردیده است. /
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680629
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک (سهامی عام) به‌شماره‌ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای علی تقوی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت سهامی عام پیچک به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای سیروس حامدی به کدملی xxxxxxxxx و منوچهر گل محمدی دستجردی به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید علیمحمد موسوی مبارکه به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیأت مدیره و آقای عزیز اله قربانی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و چک ها و سفته ها و قراردادهای تعهدآور با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار است و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه و به شرح صورتجلسه مذکور می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680630
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک (سهامی عام) به‌شماره‌ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر گل محمدی دستجردی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای سیدعلیمحمد موسوی مبارکه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سهامی عام پیچک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای سیروس حامدی به کدملیxxxxxxxxx وشرکت سرمایه گذاری صباجهاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی علی تقوی به کد ملیxxxxxxxxx۳۳ وعزیز اله قربانی به کدملیxxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607590
آگهی تغییرات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شد.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ مسئول ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1438822
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام شماره ثبت ۲۷۹۴ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۳۰/۹/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده ۵۱ اساسنامه بشرح صورت جلسه فوق الذکر تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکت‎ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218130
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام شماره ثبت ۲۷۹۴ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۵/۷/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
آقای محمد رضا سراییان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عباس مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمید نوتاش به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پیچک (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و آقای منوچهر گل محمدی دستجردی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید علیمحمد موسوی مبارکه به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق، اسناد بهادار، چکها و قراردادهای تعهدآور با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. مدیر عامل طبق اساسنامه و مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146356
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام شماره ثبت ۲۷۹۴ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۶/۳/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۶/۳/۹۲ به این اداره واصل گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین گردید.
۳ـ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مذکور تعیین گردید.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها باامضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و حسابهای تنخواه مدیران با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و مکاتبات جاری شرکت با امضای مدیرعامل در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089763
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲/۳/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: آقای تیمور ادوای کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت صبا جهاد سهامی خاص بعنوان رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا سراییان کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید نوتاش کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت پیچک سهامی عام و آقای منوچهر گل محمدی دستجردی کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید علیمحمد موسوی مبارکه کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (تا تاریخ ۲۷/۱/۹۲) انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود و اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ مسئول ثبت شرکت های اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015051
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام شماره ثبت ۲۷۹۴ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۰/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۱ این اداره واصل گردیده است: ۱ موسسه حسابرسی آذرین حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای پژمان معتمدیان دهکردی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال جاری انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس ثبت اسناد و املاک اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923833
آگهی اصلاحی شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
پیرو آگهی تغییرات/ تصمیمات شماره xxx۶۳ـ ۱۵/۵/xxx۱ در سطر اول نوع حقوقی شرکت (سهامی عام) صحیح است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ مسئول ثبت شرکت های اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9958895
آگهی اصلاحی شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
پیرو آگهی تغییرات/تصمیمات شماره xxx۶۳ـ ۱۵/۵/xxx۱ در سطر اول نوع حقوقی شرکت (سهامی عام) صحیح است.

مسئول ثبت شرکت‌های اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702011
آگهی تصمیماتشرکت صنایع لبنی اراک (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/xxx۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/xxx۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲/۵/xxx۱ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ آقای محمد رضا سرائیان بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) بنمایندگی آقای تیمور ادوای بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره و آقایان حمید نوتاش بنمایندگی شرکت پیچک (سهامی عام) و منوچهر گل محمدی و علیرضا تمرتاش بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ حدود وظایف مدیرعامل طبق اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9950614
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/xxx۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/xxx۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲/۵/xxx۱ به این اداره واصل گردیده است:

۱ـ آقای محمد رضا سرائیان بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) بنمایندگی آقای تیمور ادوای بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره و آقایان حمید نوتاش بنمایندگی شرکت پیچک (سهامی عام) و منوچهر گل محمدی و علیرضا تمرتاش بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۳ـ حدود وظایف مدیرعامل طبق اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666580
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عامشماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۲/۳/xxx۱ به این اداره واصل گردیده است:
۱_ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی داوران حساب بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین شریفی یزدی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ مسئول ثبت شرکت های اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10772144
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۲/۳/xxx۱ به این اداره واصل گردیده است:

۱_ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی داوران حساب بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین شریفی یزدی بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد

مسئول ثبت شرکت‌های اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 526316

آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام
بشماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ موسسه حسابرسی داوران حساب بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین شریفی یزدی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11526097
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام بشماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده است:

۱ـ موسسه حسابرسی داوران حساب بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین شریفی یزدی بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 524474

آگهی اصلاحی در شرکت صنایع لبنی اراک (سهامی عام)
بشماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
پیرو آگهی تصمیمات شماره xxx۱۲/۹۰/۲۰/ـ۲۹/۳/۹۰ در سطر دهم آگهی مذکور نوع حقوقی شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد سهامی خاص صحیح می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10958780
آگهی اصلاحی در شرکت صنایع لبنی اراک (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
پیرو آگهی تصمیمات شماره xxx۱۲/۹۰/۲۰/ـ۲۹/۳/۹۰ در سطر دهم آگهی مذکور نوع حقوقی شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد سهامی خاص صحیح می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10491731
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام بشماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۰ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی سپاهان تراز بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس حیدری کبریتی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ۴ آقای تیمور ادوای به جای آقای عیسی احمد پور بیجارگاه بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد سهامی عام برای باقیمانده مدت تصدی مدیران بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شد و در سایر سمتها و صاحبان امضای شرکت تغییری ایجاد نشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11248931
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک (سهامی‌عام) به‌شماره‌ثبت ۲۷۹۴ و شناسه‌ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
به‌موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱/xxx۰ و هیأت‌مدیره مورخ ۲۸/۱/xxx۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۵/۲/xxx۰ به این اداره واصل گردیده است:

۱ـ آقای محمدرضا سراییان به‌نمایندگی شرکت پیچک (سهامی‌عام) به سمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره و آقای عیسی احمدپور بیجارگاه به‌نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صبا جهاد (سهامی‌خاص) به سمت رئیس و عضو هیأت‌مدیره و آقای نادر مومنی و منوچهر گل‌محمدی دستجردی و علیرضا تمرتاش به‌عنوان اعضای هیأت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت‌مدیره به همراه یکی از اعضای هیأت‌مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر باشد.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10549334
آگهی افزایش سرمایه شرکت صنایع لبنی اراک (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۷/۸۸ و هیات مدیره مورخ ۲۴/۱/۸۹ و ۵/۶/۸۹ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۲/۶/۸۹ به این اداره واصل شد:

سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و واریز نقدی سهامداران و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال به مبلغ شصت میلیارد ریال افزایش یافت که مبالغ افزایش سرمایه برابر گواهی شماره xxxـ۲۱/۱/۸۹ و xxxـ۶/۶/۸۹ بانک ملت شعبه شهید رجائی اراک به حساب شرکت واریز گردیده است، در نتیجه ماده ۶ اساسنامه بشرح زیر اصلاح شد:

ماده۶ ـ سرمایه شرکت مبلغ شصت میلیارد ریال نقدی منقسم به شصت میلیون سهم با نام یکهزار ریالی می‌باشد که تمامی آن نقدا پرداخت شده است.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10383243
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام بشماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۸۹ که در تاریخ ۲/۶/۸۹ به این اداره واصل شد: با استعفای آقای محسن داودی کیکانی از عضویت در هیئت مدیره شرکت موافقت شد و آقای علیرضا تمرتاش به جای ایشان برای باقیمانده مدت تصدی مدیران انتخاب شد. در نتیجه سمت اعضای هیئت مدیره و دارندگان حق امضای شرکت برای باقیمانده مدت تصدی مدیران بشرح زیر تعیین گردید: شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عیسی احمد پور بیجارگاه بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سهامی عام پیچک با نمایندگی آقای محمدرضا سراییان بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان نادر مومنی و منوچهر گل محمدی و علیرضا تمرتاش بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر است. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11468326
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک (سهامی عام) بشماره ثبت و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۸/۸۸ که در تاریخ ۱۹/۸/۸۸ به این اداره واصل شد:

شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد با نمایندگی آقای عیسی احمدپور بیجارگاه بعنوان عضو رئیس هیئت مدیره آقای محسن داودی کیکانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیچک با نمایندگی آقای محمد رضا سرائیان بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و آقایان نادر مومنی، منوچهر گل محمدی دستجردی بعنوان اعضای موظف هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران انتخاب شدند.

کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات باامضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه باامضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی باامضاء مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر است حدود اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات