آلومینیوم ایران

شرکت آلومینیوم ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10780060750 (فعال)
21
افراد
46
آگهی‌ها
2600
شماره ثبت
1346/9/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14421159
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/xxx۷ و به موجب تائیدیه شماره xxx۴۸مورخ ۳/۱۰/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- بخشی از اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: عزل و نصب کلیه مدیران شرکت - تحریر و تنظیم کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اعمال و اعطاء اختیارات قضایی و حقوقی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. -۲ امضاء اسناد تجاری از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضاء مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه مکاتبات در شرکت مطابق آئین نامه مکاتبات داخل و خارج شرکت مصوب xxx۵/۰۵/۲۲ انجام خواهد شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205508
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx۱۴ مورخ ۱۳/۶/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ مؤسسه حسابرسی کوشامنش به عنوان بازرس اصلی و موسسه ارقام نگرآریا به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ـ ۲ روزنامه های اطلاعات وصمت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ـ ۳ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۶ تصویب گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198631
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx۷۲ مورخ ۱۷/۵/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ حسین کمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، بهروز رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهسازان انرژی ندبیر زنگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علیرضا زاوشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدبر تجارت آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و محسن محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پرتو کالا پردیس سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذریایجان غربی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت اعضای هیئت مدیره و احمد مجیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکت) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۳۱/۲/۹۹ انتخاب شدند. -۲ هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و نهادهای عمومی و دولتی، عزل و نصب و تمدید قراردادها با کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط مرخصی بر اساس آیین نامه ها و ضوابط شرکت، اما در خصوص انتخاب و عزل یا تغییر معاونت ها، سرپرست موقت معاونت ها و مدیران صرفاً با مصوبه و تأیید کتبی هیأت مدیره، همچنین به کارگیری و استخدام نیروهای جدید براساس آیین نامه های شرکت در همه سطوح حسب نیاز، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب و تأیید کتبی هیأت مدیره، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر مطابق اختیارات و مقررات و آیین نامه های شرکت پس از تصویب هیأت مدیره، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، انجام معاملات شرکت از جمله خرید مواد اولیه، کالا و اقلام مصرفی و مورد نیاز و فروش محصولات و ضایعات صرفاً بر اساس آیین نامه معاملات شرکت، فروش داخلی تنها از طریق بورس و برای فروش تهاتری یا خارج از بورس با مصوبه و تأیید کتبی هیأت مدیره، فروش خارجی صرفا در چهارچوب بودجه و از طریق مزایده، تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری مرتبط با فعالیت شرکت، تحصیل تسهیلات از بانک ها و درخواست و اخذ هر نوع استقراض که مورد نیاز باشد با رعایت آیین نامه های شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب و تأیید کتبی هیأت مدیره، نظارت بر کلیه امور شرکت و انجام تشریفات قانونی، اصلاح ساختار چارت سازمانی، شرح وظایف و شغل کارکنان و مأمورین شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب و تأیید کتبی هیأت مدیره. -۳ تحریر و تنظیم کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اعمال و اعطاء اختیارات قضایی و حقوقی و همچنین امضاء اسناد تجاری از قبیل چک و اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در صورت غیبت هر یک از ایشان امضاء یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با یکی از معاونین شرکت خواهد بود که قبلا طی حکمی به وی ابلاغ شده است./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14138961
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ و نامه تائیدیه شماره xxx۶ مورخ ۸/۳/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شرکت پرتو کالا پردیس بامسئولیت محدود با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت مدبر تجارت آریا بامسئولیت محدود با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043708
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx۱ مورخ ۱۷/۲/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده جدید شرکت تدبیر توسعه محور (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۲۴/۴/۹۸) انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13813324
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۶ و نامه شماره xxx۶۲ مورخ ۵/۱۰/۹۶ سازمان خوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهروز رحمتی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به جای یوسف محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت (۲۴/۴/xxx۸) انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13762017
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ و به موجب تاییدیه شماره xxx۰۹ مورخ ۸/۹/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی حسین کمالی به کدملی xxxxxxxxx۹ سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران اتیه ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی یوسف محمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی مهدی ثقفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و شرکت تدبیر توسعه محور سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی رضا مرادی علی عربی به کدملی xxxxxxxxx۰ سمت عضو هیئت مدیره و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی مهدی کاظمی اسفه به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت ۲۴/۴/xxx۸ سال انتخاب شدند. ۲ تحریر و تنظیم کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اعمال و اعطاء اختیارات قضایی و حقوقی و همچنین امضاء اسناد تجاری از قبیل چک و اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در صورت غیبت هر یک از ایشان امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با یکی از معاونین ایشان خواهد_بودکه قبلا طی حکمی به وی ابلاغ شده_است. ۳ اختیارات تفویضی به مدیرعامل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و نهادهای عمومی و دولتی عزل و نصب و تمدید قراردادها با کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط مرخصی برا اساس آیین نامه‌ها و ضوابط شرکت، اما در خصوص انتخاب و عزل یا تغییر معاونت‌ها صرفا با مصوبه و تأیید کتبی هیئت مدیره، همچنین به کارگیری و استخدام نیروهای جدید براساس آیین نامه‌های شرکت در همه سطوح حسب نیاز، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب و تأیید کتبی هیئت مدیره، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر مطابق اختیارات و مقررات و آیین نامه‌های شرکت پس از تصویب هیئت مدیره، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، انجام معاملات شرکت از جمله ماد اولیه، کالا و اقلام مصرفی و مورد نیاز و فروش محصولات و ضایعات صرفا بر اساس آیین نامه معاملات شرکت، فروش داخلی تنها از طریق بورس و برای فروش تهاتری یا خارج از بورس با مصوبه و تأیید کتبی هیئت مدیره، فروش خارجی صرفا در چهارچوب بودجه و از طریق مزایده، تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری مرتبط با فعالیت شرکت، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و درخواست و اخذ هر نوع استقراض که مورد نیاز باشد با رعایت آیین نامه‌های شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب و تأیید کتبی هیئت مدیره، نظارت بر کلیه امور شرکت و انجام تشریفات قانونی، اصلاح ساختار چارت سازمانی، شرح وظایف و شغل کارکنان و مأمورین شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب و تأیید کتبی هیئت مدیره. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745622
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/xxx۶ و به موجب تاییدیه شماره xxx۵۷/۴۱ مورخ ۱۹/۷/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی حسین کمالی به کدملی xxxxxxxxx۹ سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران اتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی یوسف محمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی مهدی ثقفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تدبیر توسعه محور به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی رضا مرادی علی عربی به کدملی xxxxxxxxx۰ سمت عضو هیئت مدیره و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی مهدی کاظمی اسفه به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهمن اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و نهادهای عمومی و دولتی، عزل و نصب و تمدید قراردادها با کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط مرخصی بر اساس آئین نامه‌ها و ضوابط شرکت، اما در خصوص انتخاب و عزل یا تغییر معاونت‌ها و سرپرست موقت معاونت‌ها صرفا با مصوبه و تائید کتبی هیئت مدیره، همچنین به کارگیری و استخدام نیروهای جدید بر اساس آیین نامه‌های شرکت در همه سطوح حسب نیاز، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب و تأئید کتبی هیئت مدیره، افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگرمطابق اختیارات و مقررات و آیین نامه‌های شرکت پس از تصویب هیئت مدیره، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، انجام معاملات شرکت از جمله خرید مواد اولیه، کالا و اقلام مصرفی و مورد نیاز و فروش محصولات و ضایعات صرفا بر اساس آیین نامه معاملات شرکت، فروش داخلی تنها از طریق بورس و برای فروش تهاتری یا خارج از بورس با مصوبه و تأئید کتبی هیئت مدیره، فروش خارجی صرفا در چهار چوب بودجه و از طریق مزایده، تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری مرتبط با فعالیت شرکت، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و درخواست و اخذ هرنوع استقراض که مورد نیاز باشد با رعایت آیین نامه‌های شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب و تأئید کتبی هیئت مدیره، نظارت بر کلیه امور شرکت و انجام تشریفات قانونی، اصلاح ساختار چارت سازمانی، شرح وظایف و شغل کارکنان و مامورین شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب و تأئید کتبی هیئت مدیره. ۳ تحریر و تنظیم کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اعمال و اعطاء اختیارات قضایی و حقوقی و همچنین امضاء اسناد تجاری از قبیل چک و اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در صورت غیبت هر یک از ایشان، امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با یکی از معاونین شرکت خواهد_بود که قبلا طی حکمی به وی ابلاغ شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568161
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ و به موجب تاییدیه شماره xxx۴/۳۳ مورخ ۲۶/۴/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ وشرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت تدبیر توسعه محور سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ را به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568165
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ و به موجب تاییدیه شماره xxx۴/۳۳ مورخ ۲۶/۴/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه‌های کثیرالانتشار صمت و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525863
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۸/۴۱ مورخ ۱۲/۴/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به جای بهروز رحمتی به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۷/۵/۹۶) انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13362850
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۵ و تنفس مورخ ۲۷/۱۱/xxx۵ و تنفس xxx/۱۲/۹۵ و به موجب تاییدیه شماره xxx/xxxxxx/xxx مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و تاییدیه شماره xxx۰۸/۴۱ مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ سازمان خصوصی سازی و به موجب تعهد نامه شماره xxxxxx مورخ ۲۶/۱۲/xxx۵ استانداری استان مرکزی و تاییدیه شماره xxx۰۸/۹۵ , xxx مورخ ۲۶/xxxxxx اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۳ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارائی‌های شرکت به مبلغ xxxxxxxxxxxx۴ که برابر گزارشات هیئت کارشناسان رسمی دادگستری به شماره سیار ۴ و سیار ۳ و xxx/ د/م و سیار و xxx۷/xxx/۹۴ مورخ ۱۴/۱۲/۹۵ تقویم گردیده است و اندوخته طرح توسعه به مبلغ xxxxxxxxx۱۶ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301986
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ و نامه شماره xxx۹۱/۴۱ مورخ ۲۸/۱۰/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بهمن اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل جدید شرکت به جای مجید پور عطار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۷/۵/۹۶) انتخاب گردید. ۲ تحریر و تنظیم کلیه اسناد، تنظیم و انعقاد کلیه قراردادها، اوراق بهادار و تعهد آور شرکت و همچنین اعمال و اعطاء اختیارات قضایی با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت پس از اخذ تاییدیه هیئت مدیره دارای اعتبار می‌باشد و در صورت احراز غیبت ریاست هیئت مدیره با امضاء سه نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. امضاء اوراق عادی با امضاء هرکدام از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ۳ هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و نهادهای عمومی و دولتی، عزل و نصب و تمدید قرارداد با کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع، تنبیه وتعیین سایر شرایط مرخصی بر اساس آئین نامه‌ها و ضوابط شرکت، لکن در خصوص مدیران و معاونت‌ها با مصوبه هیئت مدیره. همچنین به کارگیری و استخدام نیروهای جدید بر اساس ایین نامه‌های شرکت در همه سطوح حسب نیاز، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر مطابق اختیارات و مقررات و ایین‌های شرکت، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، پیشنهاد انجام معاملات شرکت از جمله خرید مواد اولیه، کالا و اقلام مصرفی و مورد نیاز و فروش محصولات و ضایعات صرفا بر اساس ایین نامه معاملات شرکت و خرید کالا و خدمات برای مبالغ بالاتر از ده میلیارد ریال صرفا با تصویب هیئت مدیره، فروش داخلی تنها از طریق بورس و برای فروش تهاتری یا خارج از بورس با مصوبه هیئت مدیره، تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری مرتبط با فعالیت شرکت، تحصیل تهسیلات از بانکها و درخواست و اخذ هر نوع استقراض که مورد نیاز باشد با رعایت ایین نامه‌های شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره، نظارت بر کلیه امور شرکت و انجام تشریفات قانونی، اصلاح ساختار چارت سازمانی، شرح وظایف و شغل کارکنان و مامورین شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره، مدیرعامل می‌تواند در چارچوب اساسنامه قسمتی از اختیارات خود را به معاونین یا مدیران شرکت تفویض نماید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244565
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ و به موجب تاییدیه شماره xxx۹۶/۴۱ مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ دفتر نظارت و پیگیری مطالبات سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شهریارطاهرپور به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری استان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به جای داود باقری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت (۱۷/۵/xxx۶) انتخاب گردید. ۲ مهدی کاظمی اسفه به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت (۱۷/۵/xxx۶) انتخاب شدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041060
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و صمت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12892854
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - مهدی کاظمی اسفه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره لغایت (۱۷/۵/xxx۶) انتخاب شدند. - ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و بهادار از قبیل چک و سفته و همچنین قراردادها به امضاء مشترک مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738420
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ انتخاب شدند. ۲ روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12721633
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بخشی از اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی ومراجع قضایی و نهادهای عمومی و دولتی عزل و نصب و تمدید قرارداد با کلیه کارکنان فعلی شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط مرخصی بر اساس آئین نامه‌ها و ضو ابط شرکت به کارگیری و استخدام نیروهای جدید در همه سطوح حسب نیاز صرفا با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره می‌باشد بر اساس آیین نامه‌های شرکت افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر مطابق مقررات و اختیارات وآئین نامه‌های شرکت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت انجام معاملات شرکت از جمله خرید مواد اولیه، کالا و اقلام مصرفی ومورد نیاز و فروش محصول و ضایعات صرفابر اساس آئین نامه معاملات شرکت خرید کالاوخدمات برای مبالغ بالاتر از ده میلیارد ریال صرفا با تصویب هیات مدیره می‌باشد فروش داخلی تنها از طریق بورس برای فروش تهاتری یا خارج از بورس با مصوبه هیات مدیره تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری مرتبط با فعالیت شرکت تحصیل تسهیلات از بانکها و درخواست و اخذ هرنوع استقراض که مورد نیاز باشد با رعایت آئین نامه‌های شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره انتخاب و عقد قرارداد و تعیین حق الزحمه با مشاورین بر اساس آئین نامه‌های داخلی شرکت نظارت برکلیه امور شرکت و انجام تشریفات قانونی اصلاح ساختار چارت سازمانی، شرح وظایف و شغل کارکنان و مامورین شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به معاونین و یا مدیران شرکت تفویض نماید (در چارچوب اساسنامه) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (باحق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل با حق توکیل و لو کرارا و تنظیم قرارداد مالی و انتخاب نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعاوی ثالث، دعاوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعاوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تامین ضرر و زیان از جرایم و امور مشابه دیگر. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12373013
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ علیرضا رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، داود باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مجید پور عطار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، بهروز رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و رضا مرادی علی عربی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تدبیر توسعه محور(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از سایر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12284270
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹، شرکت سرمایه گذاری استان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶، شرکت تدبیر توسعه محوربه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵، شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656450
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476997
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۶۰۰ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حمید رضا بادکوبه هزاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل جدید شرکت برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت (۳۰/۶/۹۴) انتخاب شد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح صورتجلسه مذکور به مدیرعامل تفویض نمود.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در صورت احراز غیبت رئیس هیئت مدیره با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود، اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۲ مسئول اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1472706
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۶۰۰ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمیدرضا بادکوبه هزاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ در هیئت مدیره شرکت به جای آقای شهریار طاهرپور برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۳۰/۶/۹۴) انتخاب شد.
شxxxxxx۴ مسئول اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460737
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۶۰۰ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اختیارات جدید مدیر عامل بشرح زیر تعیین گردید:
هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را بشرح صورت جلسه مذکور به مدیر عامل تفویض نمود.
۲ـ مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxx۴ رئیس ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1435149
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۶۰۰ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای شهریار طاهرپور به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهکلویه و بویراحمد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای داریوش پاک بین به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تدبیر توسعه محور (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر باقرشاهی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای داریوش روحی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای مجید پورعطار به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بسمت اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۳۰/۶/۹۴) انتخاب شدند.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1312622
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: آقای شهریار طاهرپور به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهکلویه و بویراحمد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای داریوش پاک بین به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تدبیر توسعه محور (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر باقرشاهی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای داریوش روحی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که تاکنون نماینده خود را معرفی ننموده است، به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1222442
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۲ و جلسه تنفس مورخ ۱۳/۷/۹۲ که در تاریخ ۲۲/۷/۹۲ به این اداره واصل شد:
شرکت تدبیر توسعه محور (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت تعاونی سهامی عام سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.
شxxxxxx۷ ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141651
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۳/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048698
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: بموجب نامه شماره xxx۲/xxx ۱۲/۱۲/xxx۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) آقای سید مجید رضوی به کدملی xxxxxxxxx۹ به جای آقای روزبه پیروز بنمایندگی شرکت مذکور به عنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (۲۶/۹/xxx۲) انتخاب شد. ش xxxxxx۲ ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11359795
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۰۰و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۱ به این اداره واصل شد:

برابر نامه شماره xxx۲/۲۰ ـ ۱۲/۱۰/xxx۱ شرکت فرآوری مواد معدنی ایران آقای داریوش روحی با کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت مذکور بجای آقای مسیح مشهدی تفرشی برای باقیمانده مدت تصدی مدیران بعنوان عضو هیئت‌مدیره انتخاب شد.

ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888541
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/۹۱ و ۱۳/۹/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۴/۴/۸۹ به این اداره واصل شد:
۱ـ سرمایه شرکت از محل مطالبات اندوخته توسعه و تکمیل و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ یکصد و شصت و پنج میلیارد ریال به مبلغ ششصد و هفت میلیارد و چهارصد و هفده میلیون ریال افزایش یافت و درنتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۵ـ سرمایه شرکت مبلغ ششصد و هفت میلیارد و چهارصد و هفده میلیون ریال نقدی منقسم به ششصد و هفت هزار و چهارصد و هفده هزار سهم بانام یکهزار ریالی می باشد که تمامی آن پرداخت شده است.
۲ـ سمتهای مدیران شرکت به شرح زیر تعیین گردید:
آقای علی اکبر باقر شاهی نماینده شرکت سرمایه گذاری آذربایجان غربی (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای روزبه پیروز نماینده شرکت توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار طاهرپور نماینده شرکت سرمایه گذاری کهگیلویه و بویراحمد (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مسیح مشهدی تفرشی نماینده شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام) و آقای حمیدرضا نظافتی نماینده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بسمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران انتخاب شدند.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11732074
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران(سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۰۰و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۷/۹۱ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۷/۹۱ و ۱۳/۹/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۴/۴/۸۹ به این اداره واصل شد:

۱ـ سرمایه شرکت از محل مطالبات اندوخته توسعه و تکمیل و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ یکصد و شصت و پنج میلیارد ریال به مبلغ ششصد و هفت میلیارد و چهارصد و هفده میلیون ریال افزایش یافت و درنتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۵ـ سرمایه شرکت مبلغ ششصد و هفت میلیارد و چهارصد و هفده میلیون ریال نقدی منقسم به ششصد و هفت هزار و چهارصد و هفده هزار سهم بانام یکهزار ریالی می‌باشد که تمامی آن پرداخت شده است.

۲ـ سمتهای مدیران شرکت به شرح زیر تعیین گردید:

آقای علی‌اکبر باقر‌شاهی‌ نماینده شرکت سرمایه‌گذاری آذربایجان غربی (سهامی‌خاص) بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای روزبه پیروز نماینده شرکت توسعه صنعتی ایران (سهامی‌عام) بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای شهریار طاهرپور نماینده شرکت سرمایه‌گذاری کهگیلویه و بویراحمد (سهامی‌خاص) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و آقای مسیح مشهدی‌تفرشی نماینده شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی‌عام) و آقای حمیدرضا نظافتی نماینده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران انتخاب شدند.

ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753408
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۶/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی داریا روش بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9948662
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۶/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده است:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۰ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی داریا روش بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب شدند.

مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704993
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) به شماره ثبت۲۶۰۰و شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/xxx۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۵/۵/xxx۱ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ آقای شهریار طاهرپور بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا نظافتی بنمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای روزبه پیروز بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای مسیح مشهدی تفرشی بنمایندگی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام) و آقای علی اکبر باقرشاهی بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی بعنوان اعضای هیئت مدیره از تاریخ ۲۶/۹/۹۰ به مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت بتنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مذکور به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11705326
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) به شماره ثبت۲۶۰۰ و شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۵/xxx۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۵/۵/xxx۱ به این اداره واصل گردیده است:

۱ـ آقای شهریار طاهرپور بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا نظافتی بنمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به سمت رئیس و عضو هیئت‌مدیره و آقای روزبه پیروز بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی‌عام) بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره آقای مسیح مشهدی‌تفرشی بنمایندگی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی‌عام) و آقای علی‌اکبر باقرشاهی بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری استان آذربایجان غربی بعنوان اعضای هیئت‌مدیره از تاریخ ۲۶/۹/۹۰ به مدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت بتنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۳ـ هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح صورتجلسه هیئت‌مدیره مذکور به مدیرعامل تفویض نمود.

ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 590320
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۹/xxx۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۲/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: شرکت سرمایهگذاری استان آذربایجان غربی (سهامی خاص) و شرکت سرمایهگذاری استان کهگیلویه و بویراحمد (سهامی خاص) و شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان اعضاء هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11227837
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۰و شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۹/xxx۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۲/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی (سهامی خاص) و شرکت سرمایه گذاری استان کهگیلویه و بویراحمد (سهامی خاص) و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10913187
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۰ به این اداره واصل گردیده است:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۴ـ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‎های سالیانه شرکت تعیین شد.

ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11360039
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۰ به این اداره واصل گردیده است:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۴ـ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‎های سالیانه شرکت تعیین شد.

ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11504777
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
بموجب صورتجلسه مجمع عادی به طور فوق‌العاده مورخ۲۳/۹/۸۹ شرکت مذکور که در تاریخ۲/۱۰/۸۹ به این اداره واصل گردیده است:

شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی‌خاص) و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی‌عام) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه‌ ایرانیان (سهامی‌خاص) و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران سهامی‌خاص به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711019
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران(سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۰۰و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
بموجب صور‌تجلسه هیات‌مدیره مورخ۱۱/۸/xxx۹ که در تاریخ۱۹/۸/xxx۹ به این اداره واصل شد:

برابر نامه شمارهxxx/xxx۶/ت.ش مورخ۹/۸/۸۹ آقای مسیح مشهدی‌تفرشی به جای آقای علیرضا فیض‌بخش به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی‌خاص) به سمت مدیرعامل و برابر نامه شمارهxxx۸/۳۸/۶۷/۶/م مورخ۹/۸/۸۹ آقای امیر بیات‌ترک به جای آقای همایون تقفی به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی‌خاص) به سمت رییس هیات‌مدیره شرکت برای باقیمانده مدت تصدی مدیران انتخاب شدند کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات‌مدیره و یکی از اعضای هیات‌مدیره و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل بتنهایی و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر است.

ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9944438
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۶/۲/۸۹ که در تاریخ ۱۶/۲/۸۹ به این اداره واصل شد:

۱‌ـ برابر نامه شمارهxxx/xxx۶/ت ش مورخ۱۵/۱/۸۹ آقای علیرضا فیض‌بخش به جای آقای عیسی رضایی به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذار تدبیرگران آتیه‌ ایرانیان (سهامی‌خاص‌) در هیئت‌مدیره و به سمت رئیس هیئت‌مدیره انتخاب شد.

۲‌ـ برابرنامهxxx/۳۸/۶۷/۲۷ مورخ۵/۲/۸۹ آقای همایون لطفی به جای آقای ابوالفضل بنان به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی‌خاص) در هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

۳‌ـ هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده۳۷ اساسنامه را به شرح صورتجلسه مذکور به مدیرعامل تفویض نمود.

۴‌ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ـ سفته‌ـ بروات‌ـ عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیات‌مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهائی و همراه با مهر شرکت معتبر است.

ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10533678
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۹ که در تاریخ ۲۸/۴/xxx۹ به این اداره واصل شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9544453
آگهی اصلاحی شرکت آلومینیوم ایران(سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۱۲/۸۹ مورخ ۹/۳/xxx۹ بند دوم آگهی مذکور به شرح زیر صحیح می‌باشد:

۲ ـ برابرنامه شماره xxx/۳۸/۶۷/۲۶ مورخ ۵/۲/xxx۹ آقای همایون ثقفی به جای آقای ابوالفضل بنان به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان(سهامی خاص) در هیأت مدیره انتخاب شد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10069700
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۸/۸۸ که در تاریخ ۹/۱۰/۸۸ به این اداره واصل شد: ۱ آقای محمدابراهیم رازقی به عنوان مدیرعامل شرکت به جای آقای مرتضی مرجانی برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شد. ۲ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و قراردادهای استخدام موقت کارگران با امضاء مدیرعامل به تنهایی معتبر میباشد. ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات