شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب

شرکت شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10780055634 (فعال)
15
افراد
15
آگهی‌ها
358578
شماره ثبت
1372/12/24
تاریخ تأسیس

شرکت‌های زیرمجموعه شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14868610
آگهی تغییرات شرکت شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت 358578 و شناسه ملی 10780055634
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی 10101136332 به عنوان بازرس قانونی شرکت براس سال مالی منتهی به 30/09/1398 انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت چاپ و درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ980804732187475  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807427
آگهی تغییرات شرکت شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع آذرآب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شرکت توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت تبدیل انرژی سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت صنعت آفرین نمونه عمران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شرکت مهندسی توسعه صنایع نفت و گاز آذرآب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ برای مدت دو سال بسمت اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573341
آگهی تغییرات شرکت شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13402513
آگهی تغییرات شرکت شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جابری با کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده دهکده گردشگری الماس اراک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای مقصود عباسی مخشری با کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت صنایع آذرآب (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای روح الله رضامند با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت تبدیل انرژی سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای غلامحسین نعمتی راد با کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت ستاره تدبیر پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد جواد محبت با کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده گروه صنعتی آذرخاک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه مکاتبات و پیشنهادات فنی و مالی صرفا " با امضای مدیرعامل و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قرارداد‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109810
آگهی تغییرات شرکت شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای دوسال به شرح زیر تعیین گردیدند: شرکت صنایع آذرآب با ش. م xxxxxxxxx۰۰ گروه صنعتی آذرخاک با ش. م xxxxxxxxx۳۶ شرکت توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس با ش. م xxxxxxxxx۳۰ شرکت تبدیل انرژی سامان با ش. م xxxxxxxxx۲۹ شرکت دهکده گردشگری الماس اراک با ش. م xxxxxxxxx۷۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775430
آگهی تغییرات شرکت شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12743629
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انرژی گستر سامان البرز درتاریخ ۲۴/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام خدمات پیمان مدیریت، پیمانکاری، ارائه وانجام کلیه خدمات فنی، مهندسی، طراحی وارائه خدمات مشاوره‌ای، اجرا، ساخت، نصب، راه اندازی تجهیزات نفت و گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، نیروگاههای بخار، انتقال خطوط نفت و گاز، برق کلیه پروژه‌های عمرانی، صنعتی و غیرصنعتی، ساختمانی، ابنیه، شهرسازی، کارخانجات، ساخت و ساز مصنوعات فلزی و غیرفلزی، ابزارآلات، ماشین آلات، واردات وصادرات و خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها وموسسات مالی سراسر کشور شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ واعطاء نمایندگی در داخل وخارج از کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی (در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان ونک خ ملاصدرا نرسیده به پل کردستان پ ۱۵ طبقه ۷ شمالی کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۵۵/xxx مورخ ۸/۱۲/۹۴ نزد بانک سامان شعبه سی تیر پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت تبدیل انرژی سامان با شماره ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی آقای ادیب حیدری با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای عبدالستار پرنا با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت دهکده گردشگری الماس اراک با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی علیرضا مقدس با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای سهیل مظلوم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. آقای حسین محبت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736771
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولید انرژی آذر پاد البرز درتاریخ ۲۱/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام خدمات پیمان مدیریت، پیمانکاری، ارائه وانجام کلیه خدمات فنی، مهندسی، طراحی وارائه خدمات مشاوره‌ای، اجرا، ساخت، نصب، راه اندازی تجهیزات نفت و گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، نیروگاههای بخار، انتقال خطوط نفت و گاز، برق کلیه پروژه‌های عمرانی، صنعتی و غیرصنعتی، ساختمانی، ابنیه، شهرسازی، کارخانجات، ساخت و ساز مصنوعات فلزی و غیرفلزی، ابزارآلات، ماشین آلات، واردات وصادرات و خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها وموسسات مالی سراسر کشور شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ واعطاء نمایندگی در داخل وخارج از کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی (در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان ونک خ ملاصدرا نرسیده به پل کردستان پ ۱۵ طبقه ۵ شمالی کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۵۵ , xxx مورخ ۸/۱۲/۹۴ نزد بانک سامان شعبه سی تیر پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای حمید رضا رضائی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تبدیل انرژی سامان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی آقای میثم سعیدی راد با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای موسی صادقی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای سهیل مظلوم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. آقای حسین محبت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735134
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو صنعت آذر تجارت درتاریخ ۲۱/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام خدمات پیمان مدیریت، پیمانکاری، ارائه وانجام کلیه خدمات فنی، مهندسی، طراحی وارائه خدمات مشاوره‌ای، اجرا، ساخت، نصب، راه اندازی تجهیزات نفت و گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، نیروگاههای بخار، انتقال خطوط نفت و گاز، برق کلیه پروژه‌های عمرانی، صنعتی و غیرصنعتی، ساختمانی، ابنیه، شهرسازی، کارخانجات، ساخت و ساز مصنوعات فلزی و غیرفلزی، ابزارآلات، ماشین آلات، واردات وصادرات و خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها وموسسات مالی سراسر کشور شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ واعطاء نمایندگی در داخل وخارج از کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی (در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان ونک خ ملاصدرا نرسیده به پل کردستان پ ۱۵ طبقه ۵ جنوبی کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۵۵/xxx۰ مورخ ۸/۱۲/۹۴ نزد بانک سامان شعبه سی تیر پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آ قای میثم سعیدی رادبا کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تبدیل انرژی سامان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی آقای حمید رضا رضائی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت دهکده گردشگری الماس اراک با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای تورج پورطیب با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای سهیل مظلوم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. آقای حسین محبت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12434697
آگهی تغییرات شرکت شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12398373
آگهی تغییرات شرکت شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374461
آگهی تغییرات شرکت شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۵۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345775
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی محل شرکت به تهران ـ میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، نرسیده به تقاطع کردستان، شماره ۱۵، طبقه پنجم، با کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. "سرمایه گذاری و فعالیت در پروژه های ساختمانی" به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275458
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت صنایع آذرآب به ش.ملی xxxxxxxxx۰۰ و شرکت گروه صنعتی آذر خاک به ش.ملی xxxxxxxxx۳۶ و شرکت ستاره تدبیر پارس به ش.ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت تبدیل انرژی سامان به ش.ملی xxxxxxxxx۲۹ و دهکده کردشگری الماس اراک به ش.ملی xxxxxxxxx۷۳.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126453
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره شناسه xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات