سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10780029482 (فعال)
5
افراد
13
آگهی‌ها
555
شماره ثبت
1382/2/18
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13608033
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت د سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ۲ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) به شماره ملی xxxxxxxxx۸۲، شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰، شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۰۵، حمید رضا محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی اکبر پروانه رو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید اسداله ایرانشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و مرضیه نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12826343
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران خمین گستر شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732896
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران خمین گستر شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا عارفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت ۲۸/۳/۹۵ انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665856
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر سهامی عام شماره ثبت ۵۵۵ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۸/۳/۹۳ تصمیمات ذیل در شرکت بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت وجوه نقد شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای فرهاد فرزان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) با نمایندگی اصغر علیزاده غریب و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص) بنمایندگی آقای سید رضا نداف شرکت رینگ چرخ آلومینیوم گسترش گام آفرین (سهامی خاص) بنمایندگی سید ناصر قریشی آقای حمیدرضا محمدی و علی اکبر پروانه و بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محمد حسن اصغری و سید اسداله ایرانشاهی بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ آقای سید رضا نداف (بنمایندگی از شرکت خدمات بیمه ایران خودرو) بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا محمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید مشایخی بعنوان مدیرعامل برای مد ت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضای مدیرعامل و یکی اعضای هیئت مدیره (در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با مدیرعامل در صورت لزوم همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس اداره ثبت اسناد خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1180014
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر (سهامی عام) شماره ثبت ۵۵۵ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل در شرکت بعمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت وجوه نقد شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی، آقای فرهاد فرزان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757336
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران خمین گستر سهامی عام شماره ثبت ۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۹۱ تصمیمات ذیل در شرکت بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ با تقاضای استعفای آقای اصغر علیزاده غریب از سمت مدیرعامل شرکت موافقت گردید.
۲ـ آقای مجید مشایخی بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید.
۳ـ آقایان احسان اله شریفی بعنوان رئیس هیئت مدیره و حمید رضا محمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر پروانه رو و اصغر علیزاده غریب و سید ناصر قریشی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محمد حسن اصغری و بهزاد رضائی بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و با نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11378921
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران خمین گستر سهامی عام شماره ثبت ۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۹۱ تصمیمات ذیل در شرکت بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ با تقاضای استعفای آقای اصغر علیزاده غریب از سمت مدیرعامل شرکت موافقت گردید.

۲ـ آقای مجید مشایخی بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید.

۳ـ آقایان احسان اله شریفی بعنوان رئیس هیئت مدیره و حمید رضا محمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر پروانه‌رو و اصغر علیزاده غریب و سید ناصر قریشی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محمد حسن اصغری و بهزاد رضائی بعنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و با نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741684
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر سهامی عام شماره ثبت ۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۲/۵/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت به عمل آمد.
۱ـ ترازنامه صورت سود و زیان، سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی آزمودگان بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای فرهاد فرزان بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
۴ـ الف: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) ب: شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص) ج: شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین (سهامی خاص) د: آقای حمیدرضا محمدی ر: آقای علی اکبر پروانه رو بعنوان اعضای اصلی و آقایان بهزاد رضایی و محمد حسن اصغری بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ رئیس ثبت اسناد خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9879853
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر سهامی عام شماره ثبت ۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۲/۵/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت به عمل آمد.

۱ـ ترازنامه صورت سود و زیان، سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی آزمودگان بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای فرهاد فرزان بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.

۴ـ الف: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) ب: شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص) ج: شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین (سهامی خاص) د: آقای حمیدرضا محمدی ر: آقای علی اکبر پروانه رو بعنوان اعضای اصلی و آقایان بهزاد رضایی و محمد حسن اصغری بعنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

رئیس ثبت اسناد خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12016495
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران خمین گستر سهامی عام با شماره ثبت ۵۵۵ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۸/۴/۹۰ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد:

۱ـ ترازنامه صورت سود و زیان، سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی آزمودگان بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای فرهاد فرزان بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.

۴‌ـ معاملات مشمول مفاد ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت بتصویب رسید.

رئیس ثبت اسناد خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10711280
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران خمین‌گستر سهامی عام با شماره ثبت ۵۵۵شناسه‌ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۲/۹۰ تغییرات ذیل در شرکت به عمل آمد:

۱ـ با استعفای آقای محمدبهروز رضوانی از سمت مدیرعاملی و عضویت در هیئت‌مدیره موافقت گردید

۲ـ سمت آقای علی‌اکبر پروانه‌رو از عضویت علی‌البدل به عضویت اصلی در هیئت‌مدیره تغییر یافت.

۳ـ آقای اصغر علیزاده غریب به عنوان مدیرعامل انتخاب و اختیار بندهای ۲و۵و۷و۸و۹و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۶و۱۷و۱۸و۱۹و۳۳ از طرف هیئت‌مدیره به وی تفویض گردید.

۴ـ آقای احسان‌الله شریفی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدجواد جدیدی به سمت نائب رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای اصغر علیزاده غریب به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و آقایان بهرام حبیبی و علی‌اکبر پروانه رو به عنوان اعضای هیئت‌مدیره تا پایان دوره قاونی باقیمانده انتخاب گردیدند

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقوداسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد مینماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس‌ هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در صورت لزوم مهر شرکت معتبر خواهدبود

سرپرست ثبت اسناد خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10916042
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران خمین‌گستر سهامی‌عام با شماره ثبت ۵۵۵و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲
پیرو آگهی شماره xxx۱ : ۳۱/۵/۸۹ مندرج در روزنامه رسمی کشور با شماره xxx۹۱: ۲۵/۶/۸۹ بدینوسیله بند ۱ کلمه نائب رئیس هیئت مدیره به رئیس هیئت مدیره اصلاح می‌گردد.

سرپرست ثبت اسناد خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9976430
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین‌گستر (سهامی عام) با شماره ثبت ۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۴۸۲
به استناد صورت جلسه هیات مدیره مورخه: ۱۶/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌شود:

۱ـ آقای احسان اله شریفی به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و محمدجواد جدیدی به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و بهرام حبیبی به عنوان عضو هیات مدیره و اصغر علیزاده غریب به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو به سمت عضو هیأت مدیره و محمد بهروز رضوانی به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یا نائب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

سرپرست ثبت اسناد خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات